Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Φ.30222.31501/Δ16.787/2018 Εφάπαξ παροχή έμμισθων υγειονομικών ασφαλισμένων του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2018 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. πρωτ.: Φ.30222.31501/Δ16.787/2018
Εφάπαξ παροχή έμμισθων υγειονομικών ασφαλισμένων του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ

Αθήνα, 29-8-2018
Α.Π.: Φ.30222.31501/Δ16.787/29-08-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 101 10 ΑΘΗΝΑ
ΤELEFAX : 210 3368148
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Σπύρου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3368159

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Εφάπαξ παροχή έμμισθων υγειονομικών ασφαλισμένων του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ


Σχετ.: 1. Το υπ. αρίθμ. 131034/6-6-2018 έγγραφο της Γεν Δ/νσης Επικ. Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ.
2. H υπ αρίθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016 (Β 3455) Υ.Α. «Καθορισμός ποσοστού εισφοράς και ασφαλιστικών κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας που δεν υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία», (ΑΔΑ: 6ΚΔ6465Θ1Ω-ΘΔΓ).
3. Η υπ. αρίθμ. Φ.30222/57780/Δ15.960/2018 Εγκύκλιος «Εφάπαξ παροχή εμμίσθων δικηγόρων ασφαλισμένων του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ», (ΑΔΑ: Ψ7ΛΗ465Θ1Ω-ΡΥΞ).

Σε απάντηση του σχετικού 1 εγγράφου σας, με το οποίο υποβλήθηκε ερώτημα, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής των έμμισθων υγειονομικών παλαιών ασφαλισμένων στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΕΤΑΑ/Τομέας Πρόνοιας Υγειονομικών) και ειδικότερα ως προς την δυνατότητα εφαρμογής του τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής των αυτοτελώς απασχολούμενων υγειονομικών στους έμμισθους για το μέρος της παροχής που αφορά στο χρονικό διάστημα έως 31-12-2013, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

1. Οι υγειονομικοί, τόσο οι αυτοαπασχολούμενοι, όσο και οι μισθωτοί, ασφαλίζονταν για εφάπαξ παροχή σε φορέα αυτοτελώς απασχολούμενων, καταβάλλοντας το ίδιο σταθερό ποσό εισφοράς και ελάμβαναν το ίδιο ποσό παροχής.

Ειδικότερα, και για τις δύο κατηγορίες, είχε οριστεί σταθερό ποσό μηνιαίας εισφοράς ύψους 50 δρχ. (σύμφωνα με το εδάφιο β της παρ. 1 του αρθρ. 6 του β.δ. 211/1965, το οποίο με το άρθρο τρίτο του π.δ. 604/1981 αυξήθηκε στις 200 δρχ. και με το αρθρ. 1 του π.δ. 443/1988 στις 1.000 δρχ., σήμερα 2,93 €). Από 1-7-2011, με την παρ. 14 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011, επιβλήθηκε πρόσθετη μηνιαία εισφορά ύψους 0,4 % επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, δηλαδή ποσό 2,77 €.

2. Για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των αυτοαπασχολούμενων υγειονομικών, ασφαλισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών, με την υπ. αρίθμ. Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016 Υ.Α. (Β΄ 3455), θεωρήθηκε ως κράτηση, το ποσοστό εισφοράς 4 % και καθορίστηκε ασφαλιστική κατηγορία Υ1 στην οποία κατατάχθηκαν όλοι οι ασφαλισμένοι, καθώς και το τεκμαρτό μηνιαίο εισόδημα που αντιστοιχεί σε αυτή.

Επισημαίνεται ότι, αντίστοιχο θέμα προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού της παροχής, προέκυψε για τους έμμισθους δικηγόρους, οι οποίοι κατέβαλαν σταθερό ποσό εισφοράς όπως οι άμισθοι και αντιμετωπίστηκε με την σχετ. 3 εγκύκλιο. Με την εγκύκλιο αυτή, διευκρινίστηκε ότι, οι τεκμαρτές μηνιαίες αποδοχές, είτε άμισθων, είτε έμμισθων δικηγόρων, θα υπολογίζονται με την ίδια μεθοδολογία, καθώς τόσο οι άμισθοι όσο και οι έμμισθοι δικηγόροι ασφαλίζονταν σε πρώην φορέα αυτοαπασχολούμενων, κατέβαλαν σταθερό ποσό εισφορών και κατά την διάρκεια της εργασιακής τους πορείας μπορεί να εναλλάσσονταν σε έμμισθη εργασία και αυτοαπασχόληση.

3. Επιπλέον,με την Φ80020/34576/Δ15. 537/7.8.2017 (ΑΔΑ ΩΚΝΧ465Θ1Ω-8ΙΛ) εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι, στους μισθωτούς υγειονομικούς δεν εφαρμόζονται σε ότι αφορά στις εισφορές, τα προβλεπόμενα του άρθρου 96 του ν. 4461/2017 για τους μισθωτούς, αλλά καθόσον ασφαλίζονταν σε πρώην φορέα αυτοαπασχολουμένων, από 1-1-2017 καταβάλλουν το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των αυτοτελώς απασχολούμενων.

4. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

α) τόσο οι αυτοαπασχολούμενοι όσο και οι μισθωτοί υγειονομικοί ασφαλίζονταν σε πρώην φορέα αυτοαπασχολούμενων και κατέβαλαν διαχρονικά το ίδιο σταθερό ποσό εισφοράς και ότι, κατά την διάρκεια της εργασιακής τους πορείας, μπορεί να εναλλάσσονταν σε μισθωτή εργασία και αυτοαπασχόληση,

β) σκοπός της θέσπισης των διατάξεων του άρθρου 35 του νόμου 4387/2016 και ειδικότερα της παρ. 4 αυτού, ήταν η εισαγωγή ενός δικαιότερου ενιαίου τρόπου υπολογισμού που θα είναι λειτουργικός και θα διασφαλίζει αφενός τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων και αφετέρου την οικονομική ισορροπία του συστήματος με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο,

γ) ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής, τηρεί τις αρχές της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας και της ισότητας και ειδικότερα ο ενιαίος τύπος υπολογισμού της παροχής βασίζεται στο ότι, για κάθε έτος αποδίδει το 60% των μέσων αποδοχών της πενταετίας 2009-2013 για εισφορά 4%, και θεωρώντας ότι το σταθερό μηνιαίο ποσό εισφοράς αποτελεί το 4% των μηνιαίων αποδοχών, υπολογίζονται οι τεκμαρτές μηνιαίες αποδοχές κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και την 31.12.2013. Το μέσο μηνιαίο εισόδημα για την πενταετία αυτή αποτελεί το ποσό των 107,92 €.

Η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) επί του μέσου όρου των τεκμαρτών μηνιαίων αποδοχών, όπως υπολογίζεται ανωτέρω, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013, με ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου Συνεπώς με την ίδια μεθοδολογία υπολογίζονται οι τεκμαρτές μηνιαίες αποδοχές είτε αυτοαπασχολούμενων είτε μισθωτών υγειονομικών.
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης