ΠΟΛ.1070/28.4.2005

Κοινοποίηση της 1038576/240/Τ.&Ε.Φ./11-4-2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

28 Απρ 2005

Taxheaven.gr
Αθήνα, 28 Απριλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1045273/312/Τ.& Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1070

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 1038576/240/Τ.&Ε.Φ./11-4-2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την 1038576/240/Τ.&Ε.Φ./11.4.2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 535 Β/21.4.2005 και με την οποία ανακαθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.

Σημειώνεται ότι το πρόσθετο τέλος εκπρόθεσμης απόδοσης, του πιο πάνω τέλους, έχει μειωθεί, από 2,5% σε 1,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης, μη δυνάμενο να υπερβεί το 100% (παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 3296/2004 και παρ. 11 του άρθρου 40 του Ν. 3220/2004).

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΔΗΜ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 11 Απριλίου 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αρ.Πρωτ.: 1038576/240/Τ.&Ε.Φ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 2579/1198 (ΦΕΚ Α΄ 31/17.2.1998).

2. Την τροπολογία 30275 η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 29.3.2005 και περιλήφθηκε στο νομοσχέδιο "Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις" με την οποία αυξάνονται οι συντελεστές Φ.Π.Α.

3. Την 1107185/1355/Τ.&Ε.Φ./21.11.2001 Α.Υ.Ο. "Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας" (ΦΕΚ 1598 Β΄/2001).

4. Την 14650/ΔΙΟΕ85/17-3-2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, μετά την αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 1 (μία) ποσοστιαία μονάδα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού".

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α 38) και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ανακαθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1107185/1355/Τ.&Ε.Φ./21.11.2001 απόφασή μας.

3. Η απόφαση αυτή αφορά λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας που εκδίδονται από 1.4.2005.

4. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr