Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 45169/2018 Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 απόφασης περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών (Β΄ 39/2018)

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση υπ' αριθ. 22180/20-03-2019.Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 45169/2018
Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμό ΕΑΛΕ/Γ.Π.96258/2017 απόφασης περί καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών (Β΄ 39/2018)

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 45169/11-06-2018

(ΦΕΚ Β' 2193/12-06-2018)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 11 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α΄98), «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α΄128), «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116), «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την με αριθ. Υ80/06/11/2017 (Β΄ 3904) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

8. Την με αριθ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 96258/2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών» (Β΄ 39/17.01.2018) (ΑΔΑ:  6ΞΒΛ465ΦΥΟ-ΡΤ2).

9. Το με αριθμ. πρωτ. 2412/8-06-2018 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού.

10. Τη με αριθμ. Β2β/Γ.Π.45462/2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ και στον κρατικό προϋπολογισμό, 

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και αντικατάσταση της ανωτέρω (8) σχετικής Απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών», ως ακολούθως:

Ι. Ο ΕΟΠΥΥ εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκειμένου να συνάπτει συμβάσεις με οικογενειακούς ιατρούς, ο αριθμός των οποίων θα προκύπτει κάθε φορά με βάση τις επικαιροποιημένες καταστάσεις του προσωπικού κάθε Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.) εκάστης Υγειονομικής Περιφέρειας, ανά Δημοτική Ενότητα, Περιφερειακή Ενότητα και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4486/2017, με διάρκεια ενός έτους και δυνατότητα παράτασης έως και 2 φορές.
Τα προσόντα επιλογής είναι τα ακόλουθα:
i. Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ii. Αντίγραφο άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και απόφαση χρήσης τίτλου ειδικότητας.
iii. Τίτλος ιατρικής ειδικότητας.
iv. Βεβαίωση εκπλήρωσης υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής.
v. Αποδεικτικό ή πιστοποιητικό εγγραφής οικείου Ιατρικού Συλλόγου της χώρας.
νi. Άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου στην ελληνική επικράτεια.
Οι ενδιαφερόμενοι θα συμπληρώσουν και θα υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου, ο οποίος θα ορισθεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους που θα προβλέπονται σε αυτήν. Μετά την οριστική ηλεκτρονική καταχώριση της αίτησης, η αίτηση διατίθεται σε εκτυπώσιμη μορφή στον διαδικτυακό τόπο, επί της οποίας αναγράφεται ο αύξων αριθμός της αίτησης που επέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης και καταχώρησης της ηλεκτρονικής αίτησης ανήκει αποκλειστικά στον ενδιαφερόμενο, ενώ σημειώνεται ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με συνέπεια η ανακρίβεια των δηλωμένων σε αυτήν στοιχείων να επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Εάν κατά τη συμπλήρωση της αίτησης δεν επιλεγούν και συμπληρωθούν τα σωστά πεδία, τότε η αίτηση θεωρείται ανυπόστατη και δεν αξιολογείται.
Οι ενδιαφερόμενοι κατατάσσονται από το ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο τηρείται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης τους. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στην αίτηση τους, μαζί με την έντυπη και υπογεγραμμένη οριστική ηλεκτρονική αίτηση, αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή υποβάλλονται με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερομένου ή μέσω νόμιμου αντιπροσώπου, ο οποίος επιδεικνύει το νομιμοποιητικό της αντιπροσώπευσης έγγραφο, στον ΕΟΠΥΥ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της ανωτέρω αίτησης.
Εν συνεχεία, η Διεύθυνση Συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ, ελέγχει τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Από την εν λόγω διαδικασία, προκύπτει Ενιαίος Δυναμικός Πίνακας Επιλογής Οικογενειακών Ιατρών (ΕΔυΠΕπΟΙ), όπου περιλαμβάνεται το σύνολο των ενδιαφερομένων με κατάταξη σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης τους και από τον οποίο προκύπτει κατάταξη των ενδιαφερομένων ιατρών ανά Δημοτική Ενότητα και Περιφερειακή Ενότητα. Εάν οι ενδιαφερόμενοι δεν προσκομίσουν τα ως ανωτέρω, τότε δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και εγγράφονται στον ανωτέρω πίνακα με ειδική σήμανση ελλείποντος υποχρεωτικού δικαιολογητικού. Ενημερώνονται για αυτό από τον ΕΟΠΥΥ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτηση τους και τους χορηγείται αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργασίμων ημερών να αποστείλουν ή να υποβάλλουν τα ελλείποντα κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Κατόπιν νέου επιτυχούς ελέγχου από την αρμόδια Διεύθυνση αφαιρείται η ειδική σήμανση. Σε περίπτωση άπρακτης εκπνοής της τελευταίας προθεσμίας, οι ενδιαφερόμενοι διαγράφονται από τον πίνακα και δεν καλούνται για υπογραφή σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ.
Σε περίπτωση διαπίστωσης ανακρίβειας δηλωμένων στοιχείων μετά την υπογραφή της σύμβασης, πέραν των προαναφερθέντων συνεπειών, ο ΕΟΠΥΥ δύναται να καταγγείλει τη συναφθείσα σύμβαση.

II. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4486/2017, ο ανώτατος πληθυσμός ευθύνης (εγγεγραμμένος) για τους οικογενειακούς ιατρούς ειδικότητας γενικής ιατρικής ή παθολογίας ορίζεται σε αναλογία ένας
(1) ιατρός ανά δύο χιλιάδες διακόσιους πενήντα (2.250) εγγεγραμμένους ενήλικες, ενώ η αντίστοιχη αναλογία των παιδιάτρων με αρμοδιότητα οικογενειακού ιατρού είναι ένας (1) παιδίατρος ανά χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά, έως και 14 ετών.

III. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4486/ 2017, οι οικογενειακοί ιατροί αμείβονται κατά κεφαλή για το σύνολο του πληθυσμού ευθύνης τους βάσει συντελεστών ανά ηλικιακή ομάδα, οι οποίοι ορίζονται ως ακολούθως:


ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΑΤΟΜΟ

0 -16 ΕΤΩΝ

1,20

17-44 ΕΤΩΝ

0,56

45-64 ΕΤΩΝ

0,96

65+ ΕΤΩΝ

1,09
Το ανώτατο όριο της αποζημίωσης βάσης ορίζεται σε ένα (1) ευρώ. Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αποζημίωση βάσης με το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα και τον συντελεστή της αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας, και βαρύνει τον οικείο ΚΑΕ του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

Κατ’εξαίρεση, κατά το πρώτο έτος της ισχύος της σύμβασης, η αμοιβή των οικογενειακών ιατρών ανέρχεται για τους μεν Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους στα 1.801,09 € για τους δε Παιδίατρους στα 1.800,00 €. Μετά τη παρέλευση του έτους η αποζημίωση προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία του εγγεγραμμένου σε αυτόν πληθυσμού ευθύνης, με ανώτατο όριο τα 2.000,00 €.


IV. Τα καθήκοντα του οικογενειακού ιατρού για τον ενήλικο πληθυσμό και για τον παιδικό πληθυσμό ορίζονται στις παραγράφους 3α και 3β αντίστοιχα του άρθρου 7 του ν. 4486/2017.
V. Οι γενικές υποχρεώσεις των οικογενειακών ιατρών, έχουν ως ακολούθως:
- Ελάχιστο τετράωρο εργασίας ανά ημέρα εργασίας.
- Ελάχιστο εικοσάωρο εργασίας ανά εβδομάδα.
- Δηλωμένο ωράριο για εγγεγραμμένους στην είσοδο του ιατρείου και στο ηλεκτρονικό σύστημα.
- Ημέρες μη παροχής υπηρεσιών στο ιατρείο, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τον Οργανισμό, οι οποίες θα καταγράφονται στη σύμβαση.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4486/2017, ειδικότερα ζητήματα που αφορούν το ωράριο εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ΕΟΠΥΥ και την πρόβλεψη αντικειμενικών και οικονομικών κινήτρων για την παροχή υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές και για τη συμμετοχή σε δράσεις πρόληψης και προαγωγής υγείας, αποτελούν περιεχόμενο της σύμβασης με τον ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, για περιοχές που ο προς κάλυψη πληθυσμός είναι μικρότερος του ανώτατου ορίου, παρέχονται πρόσθετα χρηματικά κίνητρα κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ έως και το προαναφερθέν ανώτατο όριο των 2.000,00€.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία επιλογής και πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η παρούσα, πλην του κεφαλαίου Ι, καταλαμβάνει και τις συμβάσεις που θέλει συναφθούν δυνάμει των αποτελεσμάτων της από 31-01-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων από τον ΕΟΠΥΥ με οικογενειακούς ιατρούς ανά Τοπικό Δίκτυο Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Τ.ο.Π.Φ.Υ.). Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός   
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης