Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦΑ 1124874 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 124, του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α'14) καθώς και της αριθμ. ΔΕΦΚΦΑ 1026034 ΕΞ 2018/13-02-2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων.»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-08-2018 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦΑ 1124874 ΕΞ 2018
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 124, του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α'14) καθώς και της αριθμ. ΔΕΦΚΦΑ 1026034 ΕΞ 2018/13-02-2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων.»

Αθήνα, 02/08/2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦΑ 1124874ΕΞ2018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :10184, Αθήνα
Πληροφορίες:Μ. Προγουλάκη
Κ.Κοράκης
Τηλέφωνο:210 6987419-421
Fax:210 6987424-408
E-Mail:[email protected],
[email protected]
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 124, του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α'14) καθώς και της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Α 1026034 ΕΞ 2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων.»

Κοινοποιούνται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 124 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α'14), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 74 και 109, του ν.2960/2001 καθώς και η εν θέματι Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 572/Β'/21-2-2018 και έλαβε αριθμό ΑΔΑ:6ΠΥΤ46ΜΠ3Ζ-ΥΒ8.

Ειδικότερα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Α. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις του ν.4514/2018:

1. Tροποποιήθηκε η παράγραφος 1, του άρθρου 74, του ν.2960/2001, προκειμένου να καθορίζεται με σαφήνεια ότι το απαιτητό του φόρου για τα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων, συνδέεται με τις γενεσιουργές αιτίες που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές. 

2. Προστέθηκε νέα παράγραφος 8Α στο άρθρο 109, του ν.2960/2001 με την οποία καθορίστηκε ότι η βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ για τα ως άνω προϊόντα, διενεργείται το αργότερο μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα που πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η ιδιοκατανάλωσή τους.

Β. Με την κοινοποιούμενη Απόφαση Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 73, του ν.2960/2001, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων.

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Στο άρθρο 1, της εν λόγω Απόφασης, ορίζονται τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται αυτή και καθορίζεται ότι η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των κατά περίπτωση λοιπών επιβαρύνσεων, για τη διαδικασία προσδιορισμού του ισοδυνάμου καυσίμου και για την παρακολούθηση και έλεγχο των προϊόντων αυτών, είναι η Τελωνειακή Αρχή στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση του επιτηδευματία και υπόχρεου των φορολογικών επιβαρύνσεων, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 2 της εν λόγω Απόφασης. Επισημαίνεται ότι, εγκατάσταση του επιτηδευματία θεωρείται εκεί όπου τα εν λόγω προϊόντα παράγονται ή/και χρησιμοποιούνται, ή/και από όπου διατίθενται.

2. Στο άρθρο 2, της Απόφασης, ορίζεται ότι οι υπόχρεοι για την καταβολή του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των κατά περίπτωση λοιπών επιβαρύνσεων, είναι οι επιτηδευματίες που διαθέτουν προς πώληση ή χρησιμοποιούν (ιδιοκαταταναλώνουν) τα ως άνω προϊόντα ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης, είτε τα παράγουν οι ίδιοι, είτε τα εισάγουν από Τρίτη χώρα ή τα αποκτούν από άλλο κράτος μέλος. Επίσης υπόχρεος θεωρείται και ο επιτηδευματίας που τα έχει αποκτήσει αρχικά για χρήση άλλη από αυτή των καυσίμων και τα οποία τελικά τα χρησιμοποιεί (ιδιοκαταναλώνει) ή διαθέτει προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης.

3. Στο ίδιο άρθρο, ορίζεται ότι η βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των κατά περίπτωση λοιπών επιβαρύνσεων διενεργείται με την υποβολή συγκεντρωτικής Δήλωσης ΕΦΚ μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η πώληση ή ιδιοκατανάλωση των προϊόντων αυτών.

4. Για την παρακολούθηση των εν λόγω προϊόντων, στο άρθρο 3, προβλέπεται οι επιτηδευματίες να τηρούν βιβλίο αποθήκης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) θεωρημένο από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, στο οποίο θα καταγράφονται στοιχεία αναφορικά με τις παραγόμενες, παραληφθείσες από άλλο κ-μ ή από το εσωτερικό της χώρας, εισαγόμενες από Τρίτη χώρα, ποσότητες (εισροές) καθώς και τις χρησιμοποιούμενες (ιδιοκαταναλωθείσες), εξαγόμενες προς Τρίτη χώρα, αποστελλόμενες προς άλλο κ-μ ή πωληθείσες στο εσωτερικό της χώρας, ποσότητες (εκροές). Επιπλέον προβλέπεται η αυθημερόν συμπλήρωση Δελτίου Χρησιμοποίησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) για τις ημερήσιες ποσότητες των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν (ιδιοκαταναλώθηκαν) καθώς και η τήρηση κατάστασης παραληπτών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) στην περίπτωση πώλησης των εν λόγω προϊόντων, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι παραλήπτες ασχέτως του προορισμού χρήσης των εν λόγω προϊόντων (ως καύσιμα ή λοιπές χρήσεις).

5. Για τα εν λόγω προϊόντα, στο άρθρο 4, προβλέπεται διαδικασία προσδιορισμού, του ισοδυνάμου καυσίμου, για το οποίο έχει οριστεί ήδη συντελεστής Ε.Φ.Κ. στη παράγραφο 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001. Ειδικότερα μετά από αίτηση του επιτηδευματία/υπόχρεου, με συνημμένα ορισμένα δικαιολογητικά και υποβολή αντιπροσωπευτικού δείγματος του υπό κρίση προϊόντος, ανατίθεται σε επιτροπή, η οποία συγκροτείται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή και αποτελείται από ένα Τελωνειακό υπάλληλο, ένα Χημικό υπάλληλο και έναν Μηχανικό (Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο ή Χημικό) από την οικεία Περιφέρεια, το έργο του προσδιορισμού του ισοδύναμου καυσίμου. Σε περίπτωση που το εν λόγω προϊόν δεν χρησιμοποιείται από τον επιτηδευματία/υπόχρεο των φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά διατίθεται από αυτόν σε άλλη επιχείρηση ως καύσιμο, η ανωτέρω επιτροπή συγκροτείται στην Τελωνειακή Αρχή όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση αυτή.
Επισημαίνεται ότι για τον προσδιορισμό του ισοδυνάμου καυσίμου από την συγκροτηθείσα επιτροπή, λαμβάνονται υπόψη η χημική σύσταση του υπό κρίση προϊόντος, το προϊόν που υποκαθίσταται, ο κινητήρας ή συσκευή που το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, καθώς και η παραγωγική διαδικασία που θα λάβει χώρα.
Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας/υπόχρεος των φορολογικών επιβαρύνσεων, διαθέτει περισσότερες των μία εγκαταστάσεων ή το υπό κρίση προϊόν διατίθεται προς πώληση ως καύσιμο σε περισσότερες των μία επιχειρήσεων/παραληπτών, η διαδικασία του προσδιορισμού του ισοδυνάμου καυσίμου, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4
της κοινοποιούμενης απόφασης, ακολουθείται ξεχωριστά για κάθε μία εγκατάσταση ή επιχείρηση/παραλήπτη, αντίστοιχα.

6. Ειδική μνεία γίνεται στο άρθρο 6, αναφορικά με την αποθήκευση και διακίνησή των ενεργειακών προϊόντων για τα οποία δεν έχει οριστεί συγκεκριμένος συντελεστής στο άρθρο 73 του ν.2960/2001 και τα οποία υπόκεινται στις διατάξεις περί ελέγχου και κυκλοφορίας του Τρίτου Μέρους του Ε.Τ.Κ. (ν.2960/2001), ήτοι οφείλουν να διακινούνται με το ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ) και να παράγονται ή να κατέχονται εντός φορολογικών αποθηκών.

7. Επίσης στο άρθρο 7, προβλέπονται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του επιτηδευματία/υπόχρεου καθώς και δειγματοληπτικοί έλεγχοι στους παραλήπτες των εν λόγω προϊόντων, προκειμένου για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτών.

8. Επιπλέον, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 5, η κατάθεση εγγύησης, από τους επιτηδευματίες/υπόχρεους, ύψους 10% επί του συνόλου του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις ποσότητες των προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν προς πώληση ως καύσιμα κινητήρων ή θέρμανσης, κατά το προηγούμενο έτος ή σε περίπτωση πρώτης δραστηριότητας ίση με το 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερομένου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή να τεθούν προς πώληση ως καύσιμα. Σε περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα υπόκεινται στις διατάξεις περί έλεγχου και κυκλοφορίας του, ήτοι είναι προϊόντα φορολογικής αποθήκης, εφαρμογή έχουν οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ 2017/31.7.2017 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2744/Β') «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης».

Τέλος επισημαίνεται ότι, η αρμόδια τελωνειακή αρχή, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού ισοδυνάμου καυσίμου, ενημερώνει άμεσα εγγράφως την Δ/νση ΕΦΚ και ΦΠΑ - Τμήμα Α', αναφορικά με τον κωδικό Σ.Ο. του προϊόντος καθώς και το ισοδύναμο ενεργειακό προϊόν του άρθρου 73, του ν.2960/2001 όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από την συγκροτηθείσα για αυτό το λόγο επιτροπή, προκειμένου για τη δημιουργία νέου Εθνικού Πρόσθετου Κωδικού φορολογίας (ΕΠΚ) ή σύνδεση του συγκεκριμένου κωδικού Σ.Ο. προϊόντος με υπάρχοντα Εθνικό Πρόσθετο Κωδικό(ΕΠΚ) φορολογίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Icisnet). Στη συνέχεια η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ενημερώνει τον υπόχρεο/επιτηδευματία, προκειμένου για την συμπλήρωση του σχετικού ΕΠΚ κατά την υποβολή της Δήλωσης ΕΦΚ, με την οποία καταβάλλεται ο ΕΦΚ, ΦΠΑ και οι κατά περίπτωση λοιπές επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση που το ανωτέρω προϊόν εισάγεται, παραλαμβάνεται, παράγεται, μεταποιείται ή κατέχεται σε φορολογική αποθήκη, ο επιτηδευματίας/υπόχρεος, αιτείται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή την χορήγηση Εθνικού Κωδικού Προϊόντος προκειμένου για την μηχανογραφική παρακολούθηση αυτού στο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Icisnet).Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης