Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2634/2018 Δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμου (1%) κατ' άρθρο 15 παρ. 5γ Κ.Τ.Χ. εφόσον υπάρχει εγγραφή ταμείου χωρίς να αποτυπώνεται στα βιβλία της επιχείρησης ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλαδή εφόσον τα βιβλία της επιχείρησης δείχνουν ταμείο 38.00. και τα χρήματα καταλήγουν σε ατομικό λογαριασμό μετόχου ή οποιοδήποτε προσώπου, δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμο

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-08-2018 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 2634/2018
Δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμου (1%) κατ' άρθρο 15 παρ. 5γ Κ.Τ.Χ. εφόσον υπάρχει εγγραφή ταμείου χωρίς να αποτυπώνεται στα βιβλία της επιχείρησης ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλαδή εφόσον τα βιβλία της επιχείρησης δείχνουν ταμείο 38.00. και τα χρήματα καταλήγουν σε ατομικό λογαριασμό μετόχου ή οποιοδήποτε προσώπου, δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμο

Καλλιθέα, 25/05/2018
Αριθμός απόφασης: 2634

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α4

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 2131604526
ΦΑΞ: 213 1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170), όπως ισχύει.

β. Της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α' 69).

γ. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

δ. Της ΠΟΛ.1064/28.4.2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2014) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής».

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ 2759/τ. Β'/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

4. Την από 26/01/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της επιχείρησης με την επωνυμία "..........", ΑΦΜ , με έδρα στα , οδός ως νόμιμα εκπροσωπείται κατά α)του υπ' αριθ./2017 οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2010, β) του υπ' αριθ /2017 οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2011 και γ) του υπ' αριθ /2017 οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου έτους 2012 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Χανίων και τα προσκομιζόμενα με αυτή σχετικά έγγραφα.

5. α)Τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισμό τελών χαρτοσήμου έτους 2010, β) τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισμό τελών χαρτοσήμου έτους 2011 και γ) τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισμό τελών χαρτοσήμου έτους 2012 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Χανίων των οποίων ζητείται η επανεξέταση.

6. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2018/2018 Υπόμνημα.

7. Τις απόψεις της Δ.Ο.Υ. Χανίων.

8. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α4, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 26/01/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης με την επωνυμία " ", ΑΦΜ, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

1) Με τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισμό τελών χαρτοσήμου έτους 2010 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Χανίων επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, χαρτόσημο ποσού 470,58 € και ΟΓΑ χαρτοσήμου 94,12 €, πλέον 564,69 € και 112,94 € αντίστοιχα (πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου), ήτοι σύνολο 1.242,32 €.

2) Με τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισμό τελών χαρτοσήμου έτους 2011 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Χανίων επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, χαρτόσημο ποσού 3.391,01 € και ΟΓΑ χαρτοσήμου 678,20 €, πλέον 4.069,22 € και 813,84 € αντίστοιχα (πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου), ήτοι σύνολο 8.952,28 €.

3) Με τον υπ' αριθ /2017 οριστικό διορθωτικό προσδιορισμό τελών χαρτοσήμου έτους 2012 της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Χανίων επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, χαρτόσημο ποσού 535,31 € και ΟΓΑ χαρτοσήμου 107,06 €, πλέον 642,38 € και 128,48 € αντίστοιχα (πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου), ήτοι σύνολο 1.413,23 €.

Οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν μετά τον μερικό έλεγχο ως προς τη φορολογία εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων, που διενεργήθηκε στη προσφεύγουσα από τη της Δ.Ο.Υ. Χανίων βάσει των με αριθμ /2016 και /2017 εντολών μερικού ελέγχου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Χανίων για τις διαχειριστικές περιόδους 01/01-31/12/2010, 01/01¬31/12/2011 και 01/01-31/12/2012.

Από τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι οι εταίροι της προσφεύγουσας εταιρείας κατά τις ελεγχόμενες φορολογικές περιόδους έκαναν αναλήψεις χρημάτων από το ταμείο της χωρίς να υπάρχει σύμβαση. Η προσφεύγουσα και οι εταίροι της χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς των εταίρων χωρίς φορολογικά παραστατικά αλλά και για αναλήψεις οι οποίες δεν εμφανίζονταν στα επίσημα βιβλία. Αναλήψεις χρημάτων από το τραπεζικούς λογαριασμούς της προσφεύγουσας αντί να καταλήγουν στο ταμείο της κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς των εταίρων της. Ο έλεγχος αποφάνθηκε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 5γ , εδάφιο τέταρτο του άρθρου 15 του K.N.T.X. η προσφεύγουσα όφειλε για όλες τις αναλήψεις των εταίρων να αποδώσει τέλη χαρτοσήμου 1% πλέον εισφοράς ΟΓΑ 20%. Προς τούτο εξέδωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις καταλογίζοντας στην προσφεύγουσα τα εν λόγω τέλη χαρτοσήμου.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή και το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΔ ΕΙ 2018/2018 Υπόμνημα της, ζητά την μερική ή ολική ακύρωση ή την τροποποίηση των παραπάνω Πράξεων προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Χανίων προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

• Παράνομη έκδοση των καταλογιστικών πράξεων της Φορολογικής Αρχής, που αφορούν στη χρήση 2010, διότι το σχετικό δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου προς επιβολή φόρων και προστίμων ως προς τη χρήσης αυτή έχει υποπέσει σε παραγραφή.

• Ο τραπεζικός λογαριασμός με αριθμό της με δικαιούχους δύο εταίρους της προσφεύγουσας δεν είναι εταιρικός λογαριασμός. Τα επίμαχα ποσά προκύπτουν από μεταφορές από αυτόν το μη εταιρικό λογαριασμό σε άλλους μη εταιρικούς προσωπικούς λογαριασμούς των ανωτέρω προσώπων. Τα χρήματα αυτά αποτελούν μεταφορά μεταξύ μη εταιρικών λογαριασμών σε σχέση με τη προσφεύγουσα.

• Ποσά που κατατέθηκαν από τη προσφεύγουσα στο λογαριασμό με αριθμό της με δικαιούχους δύο εταίρους της εμφανίζονται ως μεταφορά από το εταιρικό λογαριασμό όψεως στο ταμείο της λόγω ότου ότι τα ποσά αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα στην εταιρεία, ισοδύναμα με μετρητά, με άμεση κατάθεση στο ταμείο της μετρητών που θα προέρχονταν από αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό των εταίρων.

• Από τον λογαριασμό με αριθμό....της....... με δικαιούχους δύο εταίρους μέρος του ποσού που είχε κατατεθεί χρησιμοποιήθηκε για πληρωμή της εταιρικής μισθοδοσίας και στα βιβλία εμφανίστηκε η πληρωμή με μείωση του ταμείου λόγω του ότι τα χρήματα ήταν στους λογαριασμούς των εταίρων και για λογαριασμό της προσφεύγουσας εταιρεία υπόλοιπο ποσό ήταν εταιρικά χρήματα με άμεση διαθεσιμότητα.

• Ποσό 55.171,53 € που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου προς χαρτοσήμανση αφορούσε μεταφορά χρημάτων από τον μη εταιρικό λογαριασμό με αριθμό..... της........ με δικαιούχους δύο εταίρους σε άλλους μη εταιρικούς προσωπικούς λογαριασμούς των ανωτέρω προσώπων κι έχει χαρτοσημανθεί δύο φορές γιατί συμπεριλαμβάνεται στο ποσό των 283.929,84 €, το οποίο έκαναν ανάληψη οι εταίροι από το ταμείο της προσφεύγουσας .

• Το ποσό των 283.929,84 €, το οποίο έκαναν ανάληψη οι εταίροι από το ταμείο της προσφεύγουσας ελήφθη από τους εταίρους για σκοπούς της εταιρείας και ήταν άμεσα διαθέσιμο προς την εταιρεία από τους εταίρους. Αυτό είναι εμφανές από τις καρτέλες των λογαριασμών των εταίρων στις οποίες εμφανίζεται επιστροφή χρημάτων προς την προσφεύγουσα με άμεση ζήτηση με αποτέλεσμα το υπόλοιπο των λογαριασμών το 2013 να έχει σχεδόν κλείσει.

• Το 2012 το ποσό των 53.531,28 € μεταφέρεται από τον μη εταιρικό λογαριασμό με αριθμό..... της..... με δικαιούχους δύο εταίρους σε άλλους μη εταιρικούς προσωπικούς λογαριασμούς και δεν αφορά τη προσφεύγουσα.

• Παράνομη έκδοση των προσβαλλόμενων καταλογιστικών πράξεων λόγω εκπνοής του χρόνου ισχύος της οικείας εντολής ελέγχου.

• Σημαντική βλάβη από ουσιώδεις πλημμέλειες του Σημειώματος Διαπιστώσεων - Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας, δεν παρασχέθηκε με πληρότητα και επάρκεια το δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως της προσφεύγουσας.

Επειδή, αναφορικά με την παραγραφή της αξίωσης του Δημοσίου για την επιβολή και τη βεβαίωση τελών χαρτοσήμου, στον Κ.Ν.Τ.Χ. - Π.Δ. της 28/07/1931 (Ν.Δ.4755/1930) δεν υπάρχει διάταξη που να ρυθμίζει τον χρόνο παραγραφής του εν λόγω δικαιώματος του Δημοσίου.

Επειδή, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων (ΣτΕ 3514/1996, ΣτΕ 2579/1998, ΣτΕ 28/1975, ΣτΕ 737/1979, ΣτΕ 3293/1979, ΣτΕ 3556/1980, ΣτΕ 394/1982, ΣτΕ 1890/1985, ΣτΕ 3514/1996, ΣτΕ 1561/2003 κ.λπ., Π.Φ.Δ. Αθ. 3729/1962, Π.Φ.Δ. Πειρ. 1505/1965, Φορ. Πρωτ. Αθ. 5421/1975, Φορ. Εφ. Πειρ. 1303/1969, Διοικ. Εφ. Αθ. 1294/1982 κ.λπ., Ν.Σ.Κ. γνωμ. 73/1979), ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.

Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 249 (εικοσαετής παραγραφή) του Αστικού Κώδικα (Π.Δ.456/1984) (Γενικές Αρχές, Κεφάλαιο Δέκατο, Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία) ορίζεται ότι «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι χρόνια».

Επειδή, στην ανωτέρω εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 του Αστικού Κώδικα (Π.Δ.456/1984) υπόκειται και η αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή της υπέρ Ο.Γ.Α. κοινωνικής εισφοράς του Ν.4169/1961 που υπολογίζεται επί των καταλογιζόμενων τελών χαρτοσήμου (σχετ. ΣτΕ 1561/2003).

Επειδή ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι ο σχετικός προβαλλόμενος ισχυρισμός περί παραγραφής της αξίωσης του Δημοσίου για κοινοποίηση πράξεων καταλογισμού και επιβολής τελών χαρτοσήμου για τα κρινόμενα έτη 2010,2011 και 2012 ήτοι πριν την έκδοση και κοινοποίηση των προσβαλλόμενων πράξεων, απορρίπτεται ως νόμω αβάσιμος.

Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι: «Η Φορολογική Διοίκηση έχει την υποχρέωση να παρέχει σαφή, ειδική και επαρκή αιτιολογία για τη νομική βάση, τα γεγονότα και τις περιστάσεις που θεμελιώνουν την έκδοση πράξεως και τον προσδιορισμό φόρου.»

Επειδή, σύμφωνα με τη θεωρία (Επαμεινώνδας Π. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, 14 η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2011, σελ 174), η αιτιολογία θεωρείται νόμιμη όταν είναι α) σαφής, όταν δηλαδή καταγράφονται με διαυγή τρόπο οι σκέψεις του διοικητικού οργάνου, με μνεία συγκεκριμένων στοιχείων που στηρίζουν το συμπέρασμά της, β) ειδική, όταν δηλαδή δεν είναι γενική και αόριστη, και όλα τα στοιχεία της αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίπτωση που ρυθμίζεται με την πράξη, γ) επαρκής, όταν περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην καταλείπονται κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης του διοικητικού οργάνου.

Επειδή, στη με ημερομηνία θεώρησης 29/12/2017 έκθεση μερικού ελέγχου φορολογίας χαρτοσήμου αναφέρονται ισχύουσες διατάξεις Κ.Ν.Τ.Χ. σχετικές με καταθέσεις χρημάτων που γίνονται από εταίρους με σκοπό την αύξηση του κεφαλαίου τους και υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 1% , ενώ στις διαπιστώσεις ελέγχου αναφέρεται ότι η προσφεύγουσα οφείλει να αποδώσει τέλη χαρτοσήμου για αναλήψεις χρημάτων εκ μέρους των εταίρων της.

Επίσης η έκθεση ελέγχου αναφέρει στο κεφάλαιο 4. Διαπιστώσεις Ελέγχου ότι η προσφεύγουσα και οι εταίροι της χρησιμοποιούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς των εταίρων της για συναλλαγές χωρίς φορολογικά παραστατικά αλλά και για αναλήψεις χρημάτων που δεν εμφανίζονται στα βιβλία και ότι αναλήψεις χρημάτων από τραπεζικούς της λογαριασμούς ενώ εμφανίζονται να κατατίθενται στο ταμείο της στην πραγματικότητα κατέληγαν σε λογαριασμούς των εταίρων της. Ωστόσο δεν παραθέτει στο σώμα της με σαφήνεια και πληρότητα τα γεγονότα στα οποία η φορολογική αρχή βασίσθηκε για τη θεμελίωση της κρίσης της αυτής .

Επειδή από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3717/1957 ορίζεται ότι: «Η αληθής έννοια των διατάξεων της περί τελών χαρτοσήμου νομοθεσίας, καθ' όσον αφορά την υπαγωγήν των εν αυτή αναφερομένων συμβάσεων, πράξεων κλπ. εις τέλη χαρτοσήμου, είναι ότι ως έγγραφον αποδεικνύον την σύμβασιν, πράξιν κλπ. λογίζεται και πάσα σχετική εγγραφή εις τα βιβλία των επιτηδευματιών, ήτις και υποβάλλεται εις το οικείον δια την ούτω αποδεικνυομένην δικαιοπραξίαν τέλος χαρτοσήμου. Κατ' εξαίρεσιν απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου τα μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του ν. 3300/1955 εξοφληθέντα ποσά δανείων αποδεικνυομένων δια μόνης της εγγραφής των εις τα βιβλία τίνος των συμβαλλομένων.»

Επειδή για την επιβολή τελών χαρτοσήμου επί δανείων εν γένει απαιτείται η συνδρομή των εξής προϋποθέσεων: α. Η σύμβαση του δανείου να καταρτίζεται εγγράφως. Ως έγγραφο δε θεωρείται και η εγγραφή του δανείου αυτού στα βιβλία του επιτηδευματία οφειλέτη στην Ελλάδα (άρθρο 12 Ν.Δ. 3717/1957, ΣτΕ 2699/1972, ΣτΕ 3013/1984, ΣτΕ 1802/1993, ΣτΕ 1927/1994 κ.λπ.). β. Σε περίπτωση που το δάνειο δεν καταρτίσθηκε εγγράφως ή περί του δανείου αυτού δεν έγινε εγγραφή στα βιβλία του επιτηδευματία οφειλέτη στην Ελλάδα, στο οικείο τέλος χαρτοσήμου θα υποβληθεί η, περί του δανείου αυτού, εκδιδόμενη στην Ελλάδα σχετική εξοφλητική απόδειξη, επειδή και η απόδειξη αυτή αποτελεί έγγραφο, κατά την έννοια του νόμου (άρθρα 13 παρ. 1β και 15 παρ. 1β Κ.Ν.Τ.Χ., ΣτΕ 3914/1977). γ. Εάν η σύμβαση του δανείου καταρτίσθηκε στην αλλοδαπή, αυτή υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου στην Ελλάδα μόνο εφόσον η εν λόγω δανειακή σύμβαση έχει υποχρεώσεις εκτελεστέες στην Ελλάδα. Και υποχρέωση δε εκτελεστέα στην Ελλάδα υπάρχει όταν η καταβολή των χρημάτων (δηλαδή του προϊόντος του δανείου) στον οφειλέτη, εκ μέρους του δανειστή, έγινε στην Ελλάδα (άρθρο 8 παρ. 1 Κ.Τ.Χ., ΣτΕ 1716/1980, ΣτΕ 3270/1981).

Επειδή, στο τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28.7.1931 «Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» (ΑΡ. 239), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του ν. 1041/1980 (ΑΡ 75) ορίζεται ότι: «Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από ευπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκειται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου 1%. Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. υποκειμένην εις μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου οφείλεται το διά την σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. προβλεπόμενον τέλος.»

Επειδή κατά την έννοια της ως άνω διάταξης, κάθε εγγραφή στα βιβλία περί δόσεως ή αναλήψεως χρημάτων χωρίς μνεία της αιτίας υπόκειται καταρχήν σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1%, εκτός αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η εγγραφή αυτή ανάγεται σε σύμβαση, πράξη κ.λπ. που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε νομίμως από αυτά (ΣτΕ 1039/1996).

Επειδή ο Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου είναι τυπικός νόμος και εφόσον οι διαπιστώσεις του ελέγχου δεν εδράζονται σε πράξεις που ανάγονται σε έγγραφη σύμβαση ή σε εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας η οποία παραπέμπει σε δανειακή σύμβαση, δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμου επί δανείου.

Επειδή περαιτέρω δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμου (1%) κατ' άρθρο 15 παρ. 5γ Κ.Τ.Χ. εφόσον υπάρχει εγγραφή ταμείου χωρίς να αποτυπώνεται στα βιβλία της επιχείρησης ανάληψη χρημάτων από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δηλαδή εφόσον τα βιβλία της επιχείρησης δείχνουν ταμείο 38.00. και τα χρήματα καταλήγουν σε ατομικό λογαριασμό μετόχου ή οποιοδήποτε προσώπου, δεν δύναται να επιβληθεί τέλος χαρτοσήμου.


Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με ημερομηνία κατάθεσης 26/01/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της επιχείρησης με την επωνυμία "................", ΑΦΜ ,

ΈΤΟΣ 2011

Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο με βάση την παρούσα απόφαση:

Μετά από τα παραπάνω η υποκείμενη σε χαρτόσημο αξία με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει δήλωσης 0,00
Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 47.057,53
Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει της παρούσας απόφασης 0,00

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

                                                                                                      ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Τέλη χαρτοσήμου                                                                                     0,00      470,58          0,00
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ                                                                                  0,00         94,12         0,00
Προσαύξηση τελών χαρτοσήμου (λόγω μη υποβολής δήλωσης)            0,00       564,69         0,00
Προσαύξηση εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (λόγω μη υποβολής δήλωσης)          0,00       112,94         0,00
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ                                                                  0,00    1.242,32         0,00

ΈΤΟΣ 2012

Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο με βάση την παρούσα απόφαση:

Μετά από τα παραπάνω η υποκείμενη σε χαρτόσημο αξία με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει δήλωσης  0,00
Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 339.101,37
Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει της παρούσας απόφασης 0,00

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

                                                                                                         ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Τέλη χαρτοσήμου                                                                                      0,00       3.391,01            0,00
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ                                                                                    0,00         678,20             0,00
Προσαύξηση τελών χαρτοσήμου (λόγω μη υποβολής δήλωσης)             0,00      4.069,22             0,00
Προσαύξηση εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (λόγω μη υποβολής δήλωσης)          0,00         813,84              0,00
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ                                                                 0,00       8.952,28              0,00

ΈΤΟΣ 2013

Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο με βάση την παρούσα απόφαση:

Μετά από τα παραπάνω η υποκείμενη σε χαρτόσημο αξία με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει δήλωσης 0,00
Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει πράξης διορθωτικού προσδιορισμού τελών χαρτοσήμου 53.531,28
Αξία υποκείμενη σε χαρτόσημο βάσει της παρούσας απόφασης 0,00

Οριστική φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης - καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Η φορολογική υποχρέωση της υπόχρεης με βάση την παρούσα απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

                                                                                                          ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Τέλη χαρτοσήμου                                                                                       0,00         535,31             0,00
Εισφορά υπέρ ΟΓΑ                                                                                       0,00       107,06            0,00
Προσαύξηση τελών χαρτοσήμου (λόγω μη υποβολής δήλωσης)                0,00        642,38            0,00
Προσαύξηση εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (λόγω μη υποβολής δήλωσης)              0,00         128,48            0,00
ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ                                                                     0,00          1.413,23         0,00


Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία στην υπόχρεη. 


Ακριβές Αντίγραφο

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΟΣ

Ο/Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης