Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1069/25.4.2005 Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ στις Δ.Υ.ΠΕ., στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας

Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1069/25.4.2005
Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ στις Δ.Υ.ΠΕ., στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας


ΠΟΛ.1069/25.4.2005 Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ στις Δ.Υ.ΠΕ., στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις Μονάδες Κοινωνικής Φ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 25 Απριλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1044014/1052/ΔΜ-Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ.: 1069

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ στις Δ.Υ.ΠΕ., στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας.

Σχετ.: Το υπ' αριθ. 5667/20.4.2005 έγγραφο του Τρίτου Περιφερειακού Συστήματος Υγείας - Πρόνοιας Αττικής

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β') ΑΥΟ, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.2515/1997, ορίζουν ότι χορηγείται υποχρεωτικά ενιαίος και μοναδικός ΑΦΜ στα Υπουργεία, στις αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες, στις αποκεντρωμένες Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, στους Δήμους και στις Κοινότητες, ανεξάρτητα του αριθμού των οργανικών μονάδων ή γραφείων που διαθέτουν, πέραν της έδρας τους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α') "Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις", στην έδρα κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία "Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ." που συμπληρώνεται από το όνομα της οικείας Περιφέρειας.

Η κάθε Δ.Υ.ΠΕ. έχει δικό της προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, αρχείο, σφραγίδα και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ που είχαν μετατραπεί σε αποκεντρωμένες μονάδες των Πε.Σ.Υ.Π. με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α') μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και έχουν δικό τους προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι οι μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α') μετατρέπονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και έχουν δικό τους προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ως Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Επίσης με την παρ. 1 του άρθρου 42 του παρόντος νόμου, από την 3η Μαΐου 2005 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, και 12 του Ν.2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α'), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του νόμου αυτού. Την ίδια ημερομηνία καταργούνται τα Πε.Σ.Υ.Π., τα οποία είχαν συσταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2889/2001.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παραπάνω διατάξεων, ήτοι την 3η Μαΐου 2005 και για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

α) Οι εκπρόσωποι των Πε.Σ.Υ.Π. θα υποβάλλουν στη ΔΟΥ της έδρας τους δήλωση διακοπής εργασιών για τον ΑΦΜ που κατέχουν ως ΝΠΔΔ.

β) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) "Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ." θα υποβάλλουν στη ΔΟΥ της έδρας τους τις απαιτούμενες δηλώσεις για τη χορήγηση ΑΦΜ.

γ) Τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) θα υποβάλλουν εκ νέου στη ΔΟΥ της έδρας τους τις σχετικές δηλώσεις για τη χορήγηση ΑΦΜ εφόσον έχει ήδη προηγηθεί η διακοπή εργασιών των Πε.Σ.Υ.Π.,

δ) Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας οι οποίες τίθενται σε λειτουργία με Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα υποβάλλουν στη ΔΟΥ της έδρας τους τις απαιτούμενες δηλώσεις για τη χορήγηση ΑΦΜ μετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω Απόφασης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης