Live Search Results

ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 1272/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-08-2018 ]
ΔΕΔ Θεσσαλονίκης αρ. απόφ. 1272/2018
Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολή κατάστασης συμφωνητικών (100 ευρώ)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Θεσσαλονίκη, 25-06-2018
Αριθμός απόφασης: 1272

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α8 - ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Εγνατία 45
Ταχ. Κώδικας: 54630 - Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2313-333267
ΦΑΞ: 2313-333258
E-Mail : [email protected]

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του άρθρου 11 της Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β'/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 1440/27-04-2017).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 26/02/2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της , κατά: του με ΑΦΜ

Α) Της με αριθμό /01-02-2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου (άρθρου 54 Ν. 4174/2013) φορολογικού έτους 2017 και και τα προσκομιζόμενα με αυτή

Β) Της με αριθμό /01-02-2018 Πράξης Επιβολής Προστίμου (άρθρου 54 Ν. 4174/2013) φορολογικού έτους 2017 του Προϊσταμένου της ΔΟΥ σχετικά έγγραφα. 

5. Α) Την με αριθμό /01-02-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρου 54 Ν. 4174/2013) φορολογικού έτους 2017 και

Β) Την με αριθμό /01-02-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρου 54 Ν. 4174/2013) φορολογικού έτους 2017 του Προϊσταμένου της ΔΟΥ , των οποίων ζητείται η ακύρωση

6. Τις απόψεις της ανωτέρω φορολογικής αρχής.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α8 - Επανεξέτασης όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 26-02-2018 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της του με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα

Με την υπ'αριθμ /01-02-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρου 54 Ν. 4174/2013) φορολογικού έτους 2017 επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα πρόστιμο ύψους 100,00€ λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της με αριθμό δήλωσης /27-10-2017 (3ο τρίμηνο 2017) κατάστασης συμφωνητικών της παρ.16 του άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν 4172/2013 που επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 54 και 62 του Ν 4174/2013.

Με την υπ'αριθμ /01-02-2018 Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρου 54 Ν. 4174/2013) φορολογικού έτους 2017 επιβλήθηκε στην προσφεύγουσα πρόστιμο ύψους 100,00€ λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της με αριθμό δήλωσης /23-11-2017 (1ο τρίμηνο 2017) κατάστασης συμφωνητικών της παρ.16 του αρ.8 του Ν. 1882/1990 κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν 4172/2013 που επισύρει τις κυρώσεις των άρθρων 54 και 62 του Ν 4174/2013.

Η προσφεύγουσα, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά να ακυρωθουν οι ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις ισχυριζόμενη:

1) Δεν είχε υποχρέωση να υποβάλλει κατάσταση συμφωνητικών, καθώς υπάγεται στην εξαίρεση του αρ.8 παρ.16 εδ.β' του Ν. 1882/1990.

2) Δεν τηρήθηκε ο ουσιώδης τύπος της προηγούμενης κλήσης του ενδιαφερόμενου σε ακρόαση από τη Διοίκηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Συντάγματος.

3) Δεν της επιδόθηκε σημείωμα ελέγχου, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 36 του Π.Δ. 186/1992 πριν την επιβολή των προστίμων-Παράβαση ουσιώδης τύπου της διαδικασίας.

4) Ο αποκλεισμός της προσφεύγουσας από τη δυνατότητα διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (άρθρο 70 Ν. 2238/1994) αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της χρηστής διοίκησης και καθιστά άκυρες τις προσβαλλόμενες πράξεις.

Ως προς τον πρώτο ισχυρισμό της προσφεύγουσας

Επειδή, στην παράγραφο 16 του άρθρου 8 του Ν 1882/1990, ορίζεται ότι "Συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων για οποιανδήποτε συναλλαγή θεωρούνται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της ημερομηνίας καταρτίσεως και υπογραφής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., άλλως είναι ανίσχυρα και δεν έχουν κανένα έννομο αποτέλεσμα. Κατ' εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά του προηγούμενου εδαφίου που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τους Οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986".

Επειδή, σύμφωνα με την υπ'αριθμ.1065606/7000/ΔΕ-Β' /18.7.2000 (ΦΕΚ 951-Β'/31-07- 2000) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015 (ΦΕΚ Β 246/17-02-2015), "2. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 του ν. 1882/1990 », ως συνημμένο υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο."

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 "1. Για καθεμία από τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται πρόστιμο στον φορολογούμενο ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση από τον Κώδικα ή τη φορολογική νομοθεσία που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής του: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση ή υποβάλει ελλιπή πληροφοριακού χαρακτήρα ή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου, 2. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθορίζονται ως εξής: α) εκατό (100) ευρώ, σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής σχετικά με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 και, στις φορολογίες κεφαλαίου, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων α', β', γ', δ' στ' και ιγ' της παραγράφου 1, "

Επειδή, στην περίπτωση I της ΠΟΛ.1252/2015 ορίζεται ότι " Οι διαδικαστικές παραβάσεις σχετίζονται με τη μη τήρηση των διαδικαστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΚΦΔ ή τη λοιπή φορολογική νομοθεσία, και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης,"

Επειδή, σύμφωνα με την περίπτωση II άρθρο 2 «Διαδικαστικές παραβάσεις (άρθρο 54)» της ΠΟΛ.1252/2015 " α) Μη υποβολή, εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου και δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα (παρ. 1 περ. α')

Για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), καθώς και φορολογικής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, η οποία αφορά φορολογικά έτη, υποθέσεις και περιόδους από 1.1.2014 και μετά, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ (περ. α' της παρ. 1 σε συνδυασμό με την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54).
Δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα είναι, μεταξύ άλλων, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών-προμηθευτών της παρ. 3του άρθρου 14, οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών συναλλαγών, τα έντυπα προϋπολογιστικού και απολογιστικού κόστους, οι γνωστοποιήσεις, οι δηλώσεις μητρώου (πλην της δήλωσης εγγραφής στο φορολογικό μητρώο), η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης κ.λπ."

Επειδή, σύμφωνα με τις συνταχθείσες από 26-01-2018 εκθέσεις ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής κατάστασης συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν 1882/1990 προκύπτει ότι η προσφεύγουσα υπέβαλε εκπρόθεσμα την με αριθμό δήλωσης /27-10-2017 κατάσταση συμφωνητικών 3ου τριμήνου έτους 2017 καθώς και την με αριθμό δήλωσης /23-11-2017 κατάσταση συμφωνητικών 1ου τριμήνου 2017.

Επειδή, ο προσφεύγων ισχυρίζεται ότι δεν είχε υποχρέωση να υποβάλλει τις εν λόγω καταστάσεις συμφωνητικών της παρ.16 του άρθρου 8 του Ν 1882/1990 καθώς οι αντισυμβαλλόμενοί του ανήκουν στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και συνεπώς υπάγονται στις εξαιρέσεις της περ.β' της παρ.16 του ανωτέρω άρθρου, ωστόσο από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτουν ποια συγκεκριμένα συμφωνητικά συμπεριλήφθηκαν στις υποβληθείσες καταστάσεις με αποτέλεσμα ο σχετικός ισχυρισμός του προσφεύγοντα να απορρίπτεται ως αναπόδεικτος.

Ως προς τον δεύτερο και τρίτο ισχυρισμό της προσφεύγουσας

Επειδή, καταρχήν, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του Συντάγματος: «Το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του».

Επειδή, με την ανωτέρω διάταξη θεσπίζεται ατομικό δικαίωμα του διοικούμενου - φορολογούμενου να αναπτύσσει τις απόψεις του πριν από κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων και συμφερόντων του. Το δικαίωμα δε αυτό εξειδικεύτηκε με το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999), με το οποίο ορίζονται τα εξής: «1. Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. 2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερόμενης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερομένου».

Επειδή, κατ' εφαρμογή της ανωτέρω συνταγματικής επιταγής περί τήρησης της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ως ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσης των ατομικών διοικητικών πράξεων, θεσπίστηκε η διαδικασία του άρθρου 28 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) όπου ορίζεται ότι " 1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στο φορολογούμενο σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου, και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος.

Ο φορολογούμενος δύναται να ζητά να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων στα οποία βασίζεται ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά υε τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός είκοσι (20) ημερών από την «κοινοποίηση» της έγγραφης γνωστοποίησης."

Επειδή, στην παράγραφο 4 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013 ορίζεται ότι "4. Ο φορολογούμενος ή το ευθυνόμενο πρόσωπο καλείται εγγράφως από τον Γενικό Γραμματέα να υποβάλλει ενδεχόμενες αντιρρήσεις του σχετικά με επικείμενη έκδοση πράξης επιβολής προστίμων τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έκδοσή της, με εξαίρεση τις υποχρεώσεις καταβολής προστίμων για διαδικαστικές παραβάσεις, καθώς και για πρόστιμα, τα οποία προκύπτουν και επιβάλλονται κατά τον άμεσο, διοικητικό, εκτιμώμενο ή προληπτικό προσδιορισμό του φόρου.

Επειδή, σύμφωνα με τη ΔΕΛ 1069048/2.5.2014 (άρθρο 62) «Σημειώνεται ότι δεν κοινοποιείται σημείωμα διαπιστώσεων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμου στις περιπτώσεις πράξεων επιβολής προστίμων που αφορούν διαδικαστικές παραβάσεις, καθώς και για τις πράξεις επιβολής προστίμων τα οποία προκύπτουν και επιβάλλονται κατά τον άμεσο, διοικητικό, εκτιμώμενο ή προληπτικό προσδιορισμό του φόρου.».

Επειδή, ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α' 84), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε, καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (υποπερίπτωση Ε' του Ν 4093/2012) οι διατάξεις του οποίου ισχύουν από 01-01-2013 και ακολούθως από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014) οι διατάξεις των οποίων ισχύουν από 01-01-2015. Τις δε διοικητικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία ορίζει από 01-01-2014 ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013). Κατά συνέπεια, ο ισχυρισμός της προσφεύγουσας περί μη εφαρμογής του άρθρου 36 παρ.7 του ΠΔ 186/1992 προβάλλεται παρελκυστικώς και απορρίπτεται.


Ως προς τον τέταρτο ισχυρισμό της προσφεύγουσας

Επειδή, με την παράγραφο 22 άρθρου 72 ν. 4172/2013 (Νέος Κ.Φ.Ε.), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 26 παρ.11 ν. 4223/2013, ΦΕΚ Α 287/31.12.2013, ορίζεται ότι "22. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013 παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α' 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτού του νόμου."

Επειδή, σύμφωνα με την περίπτωση 2.α. της υποπαραγράφου Α.5. της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 ορίζεται ότι "Οι διατάξεις του άρθρου 70 του Κ.Φ.Ε. , όπως ισχύουν κατά τη δημοσίευση του N.4152/2013, ισχύουν για πράξεις που εκδίδονται μέχρι 31/7/2013"

Επειδή, με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 70Β' του ν. 2238/1994 (προστέθηκε με τον Ν. 4152/2013 περ. 1 της υποπερ. Α5 της παραγρ. Α' του άρθρου 1) που ίσχυσε για πράξεις που εκδόθηκαν από 01-08-2013 έως 31-12-2013 και του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 , που ισχύει για πράξεις που εκδίδονται από 01-01-2014 και μετά, θεσπίστηκε η διαδικασία της ενδικοφανούς προσφυγής.

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994  " 2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η διοικητική επίλυση των μετά από έλεγχο φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό αντικείμενο, εφόσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των 50.000 (πενήνταχιλιάδων) ευρώ."

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 4174/2013 " 1. Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί οποιαδήποτε πράξη που έχει εκδοθεί σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση ή σε περίπτωση σιωπηρής άρνησης, οφείλει να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα την επανεξέταση της πράξης στο πλαίσιο διοικητικής διαδικασίας από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Φορολογικής Διοίκησης."

Επειδή, οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν την 01-02-2018, η προσφεύγουσα με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή ασκεί το δικαίωμά της για την επανεξέταση των προσβαλλόμενων πράξεων και ο σχετικός ισχυρισμός της απορρίπτεται ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος.

Αποφασίζουμε

Την απόρριψη της υπ' αριθμ.πρωτ /26-02-2018 ενδικοφανούς προσφυγής της του με ΑΦΜ:

Οριστική φορολογική υποχρέωση της προσφεύγουσας βάσει της παρούσας απόφασης:

1) Υπαριθμ /01-02-2018 Πράξη επιβολής προστίμου αρθου 54 Ν 4174/2013, φορολογικού έτους 2017 του προϊσταμένου της ΔΟΥ

                                                                                                                 ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρου 54 παρ.1α και 2α Ν 4174/2013)          100,00€                   100,00€

2)Υπαριθμ /01-02-2018 Πράξη επιβολής προστίμου αρ.54 Ν 4174/2013, φορολογικού έτους 2017 του προϊσταμένου της ΔΟΥ

                                                                                                                 ΒΑΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Πράξη Επιβολής Προστίμου (άρθρου 54 παρ.1α και 2α Ν 4174/2013)           100,00€             100,00€

Εντελλόμεθα όπως αρμόδιο όργανο κοινοποιήσει με τη νόμιμη διαδικασία την παρούσα απόφαση στην υπόχρεη.


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η υπάλληλος του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης


Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories