Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1082087 ΕΞ 2018

Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

29 Μάιος 2018

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Μαΐου 2018
Αρ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1082087 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Tηλέφωνα:
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας, 101 84 Αθήνα

Θέμα: Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1067421 ΕΞ 2018 εγκύκλιος

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, σας πληροφορούμε, ότι, με την αρ. πρωτ. 619/15.05.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, από 11.05.2018 μεταβλήθηκε σε 0,59%, επίσης από 1.1.2014 ισχύει η ΑΥΟ ΔΠΕΙΣ 1198598 ΕΞ 2013/31.12.2013 για τις οφειλές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κ.Φ.Δ. (άρθρο 53 του ν. 4174/2013).
Taxheaven.gr