ΠΟΛ.1065/13.4.2005

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου εισοδήματος του λογαριασμού «Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων» βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3296/2004 (1039555/10579/Β0012)

13 Απρ 2005

Taxheaven.gr
Αθήνα, 13 Απριλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1039555/10579/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1065

ΘΕΜΑ: Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου εισοδήματος του λογαριασμού «Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων» βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3296/2004.

Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/A/14.12.2004).
β) Τις διατάξεις της υπ αριθ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
γ) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου εισοδήματος του λογαριασμού «Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων» βάσει της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.3296/2004 έχει ως το υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Taxheaven.gr