Αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.42081/1093/2018 Καθορισμός των όρων αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.42081/1093/2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-08-2018 ]
Αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.42081/1093/2018
Καθορισμός των όρων αναστολής καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.42081/1093/31-07-2018

(ΦΕΚ Β' 3176/01-08-2018)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 26/7/2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018» (ΦΕΚ 138 Α’).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98, Α’).
 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168, Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29, Α’).

5. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116, Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/9.10.2015 (ΦΕΚ 2169, Β’) υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. οικ.54051/Δ9.14200/22.11.2016 (ΦΕΚ 3801, Β’) και οικ.59285/18416/12.12.2017 (ΦΕΚ 4503, Β’) υπουργικές αποφάσεις.

7. Το αριθμ. 41993/457/31-7-2018 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143, Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129, Α’), σύμφωνα με το οποίο τα έσοδα που δεν θα εισπραχθούν από τον ΕΦΚΑ για το έτος 2018, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να εκτιμηθεί στην παρούσα χρονική στιγμή, πρόκειται να εισπραχθούν εντός του έτους 2019,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτουν πληγέντες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 στην Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα:

Α. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν επαγγελματική στέγη (κύρια ή δευτερεύουσα), καθώς και κάτοικοι με κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στις πληγείσες περιοχές, όπως αυτές πρόκειται να οριοθετηθούν με σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

Β. Ασφαλισμένοι ή/και εργοδότες, ανεξαρτήτως της περιοχής που βρίσκεται η επαγγελματική τους στέγη ή της περιοχής άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον:
ι. Υπέστησαν αποδεδειγμένα σοβαρή σωματική βλάβη ή
ιι. Διατηρούν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται σύμφωνα με το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των ετών 2016 ή 2017 στις πληγείσες περιοχές ή
ιιι. έχουν συγγένεια α’ και β’ βαθμού ή έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης με αποβιώσαν πρόσωπο από τις ανωτέρω πυρκαγιές.

Άρθρο 2

Α. Αναστέλλεται η υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) περιόδων απασχόλησης Ιουνίου έως Νοεμβρίου 2018 καθώς και η καταβολή των αντίστοιχων τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου και εργοδότη, έως 31.12.2018.
Οι ανασταλείσες ΑΠΔ υποβάλλονται μετά την 1.1.2019, παράλληλα με τις τρέχουσες ΑΠΔ σε αντίστοιχες μηνιαίες περιόδους, χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις που αφορούν σε εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ.
Οι ανασταλείσες εισφορές εξοφλούνται με την υποβολή των αντίστοιχων ΑΠΔ χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις ή με πάγια ρύθμιση του ν. 4152/2013 ή με πάγια ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2256/1994, όπως ισχύει.
Σε περίπτωση μη υποβολής ΑΠΔ ή μη καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών κατά τα ανωτέρω επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Β. ι) Αναστέλλεται η καταβολή τρεχουσών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών χρονικών περιόδων Ιουνίου έως Νοεμβρίου του 2018, έως 31.12.2018.
Οι ανασταλείσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από 1.1.2019, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής, μετά τη διενέργεια της ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, μέσω της οποίας θα εξοφληθούν.
ιι) Αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων εκκαθάρισης εισφορών του έτους 2017 για τους μήνες από Ιούνιο έως Αύγουστο 2018 μέχρι 31.12.2018.
Οι ανωτέρω δόσεις καταβάλλονται μετά την 1.1.2019, σε μηνιαία βάση, με την πρώτη δόση να είναι απαιτητή μέχρι 31.1.2019, χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

Γ. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων ρύθμισης που λήγουν του μήνες Ιούλιο 2018 έως Δεκέμβριο 2018.
Οι ως άνω δόσεις καταβάλλονται μηνιαίως μετά την 1.1.2019, στο τέλος της ρύθμισης με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των δόσεων, χωρίς πρόσθετα τέλη ή λοιπές προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Δ. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις προαιρετικής υπαγωγής ή συνέχισης της ασφάλισης.

Ε. Στις περιπτώσεις υποβολής αποδεδειγμένα ψευδών στοιχείων για την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσης:
ι) Αναβιώνει αναδρομικά η υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ με τις νόμιμες προσαυξήσεις.
ιι)Αναβιώνει η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών εργοδοτών και ασφαλισμένων με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

Άρθρο 3

Α. Για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του άρθρου 2 υποβάλλεται αίτηση υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης ή κατοικίας μέχρι 30.11.2018.
Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί η επαγγελματική εγκατάσταση συνυποβάλλεται σχετική βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ.
Ως φιλοξενούμενα για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Οι ανωτέρω διαδικασίες δύνανται να διεκπεραιώνονται και ηλεκτρονικά.
 
Β. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 επιθυμούν να υπαχθούν στις πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ Α’196), όπως ισχύει, έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στην αριθμ. Φ14/οικ.333/ 6-3-1998 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’272).

Άρθρο 4

Στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας (άρθρο 1) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας έως 31/12/2018, ανεξαρτήτως οφειλής πλην των περιπτώσεων μεταβίβασης ακινήτων.

Άρθρο 5

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ, του ΕΟΠΥΥ, του ΟΑΕΔ, καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα για τον οποίο ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές.

Άρθρο 6


Α. Στους εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ΕΦΚΑ άμεσα ασφαλισμένους, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη οικογενείας τους, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 31.12.2018, χωρίς προϋποθέσεις, κατόπιν υποβολής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (ν. 1599/1986, άρθρου 8) στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.
Οι συνταξιούχοι και όσοι έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν έως 30.9.2018 αίτηση συνταξιοδότησης που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου της περιφέρειας Αττικής και έχουν οφειλές, καθώς και τα μέλη οικογενείας τους, αποκτούν ασφαλιστική ικανότητα από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 31.12.2018 ανεξάρτητα του ποσού οφειλής ή της τήρησης καταβολής των δόσεων κατόπιν υποβολής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (ν. 1599/1986, άρθρου 8) στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

Β. Η καταβολή των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, παροχών σε χρήμα (επίδομα ασθένειας, επίδομα μητρότητας και έξοδα κηδείας) στους ανωτέρω θα γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα, κατόπιν υποβολής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης (ν. 1599/1986, άρθρου 8) στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α.

Γ. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για το σύνολο των ασφαλιστικών φορέων υγειονομικής περίθαλψης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.

Δείτε επίσης τη μεγάλη εορταστική προσφορά του κόμβου.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab