Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5/2018 Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2018 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5/2018
Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Αριθμ. ΓΔΑΕΦΚ/οικ. 648/ΓΔστ5

(ΦΕΚ Β' 3090/30.07.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της από 26 Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α΄ 138) «Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 1190/1981 (Α΄203) «Περί κυρώσεως της από 26.3.1981 πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων».

3. Το άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄25) «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄261) και ισχύει.

4. Toν ν. 3469/2006 (Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

5. Τον ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο ‘‘Πρόγραμμα Διαύγεια΄’ και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4337/2015 (Α΄129) και ισχύει.

7. Το άρθρο 3 του π.δ. 70/2015 (Α΄114) που αφορά στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

8. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

10. Το π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) που αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε Υπουργείο Εσωτερικών, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

11. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Υ173/04.11.2016 (Β΄3610) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

12. Το π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

13. Το π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

14. Το π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

15. Το π.δ. 134/2017 (Α΄168) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

16. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄746) κοινή απόφαση Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως και Αν. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».

17. Την αριθμ. 50148/542/24.06.1992 (Β΄ 420) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».

18. Την αριθμ. Υ29/2015 (Β΄2168) του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

19. Την αριθμ. Υ28/8.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» και τις αριθμ. Υ70/11.11.2015 (Β΄ 2441), Υ43/28.04.2017 (Β΄ 1510) και Υ24/2.05.2018 (Β΄1546) τροποποιήσεις αυτής.

20. Την αριθμ. Υ197/16.11.2016 (Β΄ 3722) απόφαση του Πρωθυπουργού, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ226/27.12.2016 (Β΄ 4233) απόφαση του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση», καθώς και την υπ΄αριθμ. Υ12/14.03.2018 (Β΄ 978) απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση».

21. Την αριθμ. οικ./617/ΓΔζ1/24.7.2018 (Β΄3019) απόφαση του Υπουργού ΥΠ.ΜΕ. «Σύσταση Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών»

22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Ε.Ε. L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 1).

23. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1408/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (E.E.L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 9).

24. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των άρθ. 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε.L 190 της 28ης/6/2014, σελ. 45).

25. Το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

26. Το αριθμ. οικ. 922/27.7.2018 αίτημα του Γεν. Γραμματέα ΥΠ.Υ.ΜΕ. περί εγγραφής πίστωσης στον ΚΑΕ-2757 «Οικονομικές ενισχύσεις πυροπαθών, σεισμοπλήκτων, πλημμυροπαθών κ.λπ.».

27. Το αριθμ. ΔΝΣα/οικ.58601/30.7.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού.

28. Την υπ΄ αριθμ. οικ. 930/30.07.2018 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ΥΠ.Υ.ΜΕ. του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

29. Τις αυτοψίες που διενεργούνται από τη Γενική Δ/νση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) στις πληγείσες περιοχές, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, της Περιφέρειας Αττικής.

30. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται σε βάρος των πιστώσεων του αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού, δαπάνη ύψους € 20.000.000 για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης βάσει της από 26 Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α΄ 138) για κατοικίες και επιχειρήσεις.

Και επειδή

• οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζωών.

• κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη η ανάγκη για την αντιμετώπιση των συνεπειών των καταστροφικών πυρκαγιών.

• προκλήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες καταστροφές στις πληγείσες περιοχές.

• η ανάκαμψη και η αποκατάσταση της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής των περιοχών που έχουν πληγεί πρέπει να είναι σύντομη.

• σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Π.Ν.Π. της 26ης Ιουλίου 2018 (Α΄138), προβλέπεται η χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος, η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία, για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ ανά κατοικία και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία χορήγησης της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης, με τη μορφή επιδόματος, λόγω των πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, όπως προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 1 της 26ης Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α΄138), η οποία ανέρχεται για τα πληγέντα φυσικά πρόσωπα στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία ενώ για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες το ποσό ανέρχεται σε έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων η επιχείρηση επλήγη, στο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ ανά επιχείρηση.

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Ορίζεται προθεσμία τριών (3) μηνών, από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε Φ.Ε.Κ., για την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους σχετικής αίτησης στα γραφεία των αρμόδιων Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Τ.Α.Ε.Φ.Κ.) Ανατολικής και Δυτικής Αττικής ή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ της παρούσας «ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ».

Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται σταδιακά, σύμφωνα με τα αρχικά του επωνύμου των δικαιούχων και μετά από σχετική ανακοίνωση προγράμματος από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Το εν λόγω πρόγραμμα θα ανανεώνεται προκειμένου να εξυπηρετηθούν όλοι οι πληγέντες και να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αίτησης εντός της προθεσμίας του Κεφαλαίου Α, σε όσους, λόγω αδυναμίας, δεν υπέβαλαν αίτηση εντός του αρχικού προγράμματος.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για να χορηγηθεί η ενίσχυση είναι να έχει διενεργηθεί αυτοψία στην πληγείσα ιδιοκτησία και το κτήριο να παρουσιάζει βλάβες από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή την Έκθεση Αυτοψίας ή Πρωτόκολλο Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

2. Την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, με τη μορφή επιδόματος, δικαιούνται:

α) οι ένοικοι κατοικιών είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες (με πλήρη ή ψιλή κυριότητα), είτε είναι επικαρπωτές, ή ενοικιαστές ή ένοικοι με δωρεάν παραχώρηση, των οποίων η κατοικία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

β) οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που στεγάζονται σε κτήρια τα οποία έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
με την προϋπόθεση ότι η κατοικία ήταν σε χρήση την ημέρα του συμβάντος και η επιχείρηση σε λειτουργία.

3. Η αίτηση (έντυπο της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) υποβάλλεται από τον ένοικο (ιδιόκτητη ή ενοικιαστή ή ένοικο με δωρεάν παραχώρηση) στην περίπτωση της κατοικίας και από τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ανάλογα με τη νομική υπόσταση της επιχείρησης. Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας. Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται με φωτοαντίγραφο διαβατηρίου.
Στο εν λόγω έντυπο συμπληρώνονται επίσης πληροφοριακά στοιχεία του πληγέντος κτηρίου.

4. Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 2690/1999, όπως ισχύει).

5. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται εφάπαξ ενίσχυση τόσο για την κύρια όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες που χρησιμοποιούν.

6. Με απόφαση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. για τις κατοικίες ή της Γ.Δ.Ο.Υ. για τις επιχειρήσεις, καθορίζεται ο δικαιούχος της έκτακτης ενίσχυσης για κατοικία ή επιχείρηση αντίστοιχα και εγκρίνεται το ποσό το οποίο έχει οριστεί σε € 5.000 ανά κατοικία και ειδικά για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες σε € 6.000 και € 8.000 ανά επιχείρηση. Οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις χορηγούνται βάσει των Κανονισμών 1407/2013, 1408/2013 και 717/2014 σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, πληρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται σε αυτούς, ιδίως ως προς τον έλεγχο της σώρευσης».

7. Το ποσό θα καταβάλλεται στον δικαιούχο από τη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.Υ.ΜΕ. με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος σε τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος γνωστοποιείται στην Υπηρεσία.

8. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων της έκτακτης ενίσχυσης (π.χ. συνιδιοκτήτες που διαμένουν στην πληγείσα κατοικία) το ποσό της ενίσχυσης ισομοιράζεται στους δικαιούχους. Η αίτηση υποβάλλεται από όλους και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται παρακάτω, όλων των αιτούντων. Σε διαφορετική περίπτωση χορηγείται το μερίδιο της ενίσχυσης μόνο στον αιτούντα.
Επίσης σε περίπτωση που η πληγείσα επιχείρηση έχει επαγγελματική έδρα κατοικία και εφόσον στεγάζεται σε λειτουργικά ενιαίο χώρο (κοινή κύρια είσοδο, κοινούς χώρους υγιεινής) τόσο η πληγείσα επιχείρηση όσο και η πληγείσα κατοικία θα δικαιούνται (εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις) το ήμισυ της εφάπαξ ενίσχυσης για επιχείρηση και κατοικία αντίστοιχα.

9. Οι ιδιοκτήτες κενών (κατά τη φορολογική δήλωση), εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων, δεν δικαιούνται έκτακτης ενίσχυσης.

10. Η εκτίμηση ότι έχει πληγεί η κατοικία ή η επιχείρηση θα βασιστεί στις αυτοψίες που διενεργήθηκαν από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

11. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο, μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης της ενίσχυσης. Υπάλληλοι της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. δύναται να διενεργούν αυτοψία για την εξακρίβωση ή επιβεβαίωση απαιτούμενων στοιχείων για τη χορήγηση της έκτακτης ενίσχυσης.

Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

I. ΔΙΚΑΙ ΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:

1. Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής.

2. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Διαμένω, ως ιδιοκτήτης /ενοικιαστής/με δωρεάν παραχώρηση (διαγράφεται ότι δεν ισχύει) στην κατοικία που βρίσκεται στον ………………… (υπόγειο/ισόγειο/αριθμός ορόφου) του κτηρίου επί της οδού (ή θέση)………………………………………............ αρ. ……….. στην Τοπική /Δημοτική Κοινότητα ………………… του Δήμου………………………… της Περιφερειακής Ενότητας ……………………….. της Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σύμφωνα με το υπ’ αρ. δελτίο επανελέγχου.

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα φορολογικά στοιχεία και συγκεκριμένα το κτήριο που έχει πληγεί σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου είναι αυτό που περιγράφεται στο …………. (Ε1, Ε9, ΕΝΦΙΑ, Ε2), στο πεδίο ………………….

• Μαζί μου στην πληγείσα κατοικία διαμένει και ο/η ………………………………………….………………….……. (Ονοματεπώνυμο συνοικούντος) ………………………………………………………….(Α.Φ.Μ.) ο/η οποίος/-α έχει εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου (επικαρπωτής, συνιδιοκτήτης κ.λπ.)

• Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώνεται) να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην Υπηρεσία που υποβάλλω την αίτησή μου, οποιαδήποτε στοιχεία απαιτηθούν προκειμένου να μου χορηγηθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση βάσει της παρ.1 του άρθρου 1 της 26η Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α΄138).

• Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώνεται) να δοθούν από την Εταιρεία Παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ………………….. στην Υπηρεσία που υποβάλλω την αίτησή μου, αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού.

• Είμαι/Δεν είμαι τρίτεκνος / πολύτεκνος (διαγράφονται ανάλογα οι λέξεις)

• Ο λογαριασμός στον οποίο επιθυμώ να κατατεθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, είναι ο λογαριασμός που τηρώ στην .........................................(Τράπεζα) με IBAN.................................................................................................................................................

• Ο Α.Φ.Μ. μου είναι: ....................................................................................................................................

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (τρίτεκνες / πολύτεκνες οικογένειες)

4. Συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου σε ισχύ ή Ε2 ιδιοκτήτη (σε περίπτωση ενοικιαστή).

5. Προαιρετικά σε όλες τις περιπτώ σεις αλλά και υποχρεωτικά στην π ερίπτωση που δεν συναινεί ο/η  αιτών/ -ούσα για τη λήψη στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. ή/και από τον Πάροχο Ηλεκτρικού Ρεύματος υποβάλλονται ανάλογα:

α) Εφόσον έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για το έτος 2017 : Τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2017 έως και 31.12.2017), Ε2 του φορολογικού έτους 2017 και πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

Εφόσον δεν έχει υποβληθεί φορολο γική δήλωση για το έτος 2017: τα έντυπα Ε1 του φορολογικού έτους 2016 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2016 έως και 31.12.2016), Ε2 του φορολογικού έτους 2016 και πράξη προσδιορισμού φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2017 ή εκτύπωση περιουσιακής κατάστασης 2018 για περιπτώσεις ακινήτων που αποκτήθηκαν το 2017 ή και το 2018, τόσο του αιτούντος όσο και των ατόμων που συνοικούν μαζί του, εφόσον υποχρεούνται από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης και τα οποία έχουν εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου.

Τα ανωτέρω θα συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

β) Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας κατοικίας.

6. Επίσης υποβάλλονται προαιρετικά :

α) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Επανελέγχου.

β) Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας ή βεβαίωση Τράπεζας στοιχείων λογαριασμού.

γ) Φωτογραφίες, εφόσον υπάρχουν, όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού της κατοικίας που έχει πληγεί, οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας ή του/της ενοικιαστή/-τριας.

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω:

1. Για τους αιτούντες Έλληνες πολίτες φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής και για τους αλλοδαπούς φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής.

2. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι:

• Είμαι ιδιοκτήτης / νόμιμος εκπρόσωπος/ εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει) της επιχείρησης ………………………………………… (επωνυμία επιχείρησης) που βρίσκεται στον ……………όροφο του κτιρίου επί της οδού (ή θέση) ………………………………………............ αρ. ……….. στην Τοπική /Δημοτική Κοινότητα ………………… του Δήμου ………………………… της Περιφερειακής Ενότητας
………………………………….. της Περιφέρειας Αττικής και η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.
Τα ανωτέρω προκύπτουν και από τα δηλωθέντα στην Εφορία, στοιχεία.

• Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώνεται) να δοθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Γ.Δ.Ο.Υ., οποιαδήποτε στοιχεία απαιτηθούν προκειμένου να μου χορηγηθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση βάσει της παρ.1 του άρθρου 1 της 26η Ιουλίου 2018 Π.Ν.Π. (Α΄138).

• Συναινώ / δεν συναινώ (διαγράφεται ότι δεν δηλώνεται) να δοθούν από την Εταιρεία Παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος ………………….. στην Υπηρεσία που υποβάλλω την αίτησή μου, αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού.

• Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατεθεί η έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση είναι...........................................(Τράπεζα) με IBAN............................................................................................

• Ο Α.Φ.Μ. της επιχείρησης είναι: ............................................................................................................

• Έχω λάβει ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) βάσει του κανονισμού ………………….. (αναγράφεται ανάλογα ο κανονισμός 1407/2013 ή 1408/2013 ή 717/2014, ) ποσού ………..…………………….(€) κατά το έτος ………………………».
[Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρονται όλες οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες τυχόν έχει λάβει η οικεία επιχείρηση (και οι επιχειρήσεις που συνιστούν ενιαία επιχείρηση με αυτήν) κατά το τρέχον οικονομικό έτος και κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη]

• Συναινώ στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνοδεύουν το αίτημά μου και στην αξιοποίηση των στοιχείων του πληγέντος κτηρίου για επιστημονικούς σκοπούς προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος.

3. Συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου εφόσον είναι ενοικιαστής του ακινήτου, ή Ε9 εφόσον πρόκειται για ιδιόκτητο ακίνητο στο οποίο στεγάζεται η επιχείρηση.

4. Προαιρετικά σε όλες τις περιπτώσεις αλλά και υποχρεωτικά στην π ερίπτωση που δεν συναινεί ο/η αιτών/ -ούσα για τη λήψη στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. ή/και από τον Πάροχο Ηλεκτρικού Ρεύματος υποβάλλονται ανάλογα:

• Τα έντυπα Ε1 και Ε3 ή Ν και Ε3 ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2017, και εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης. Εφόσον δεν έχουν υποβληθεί τα ανωτέρω, για το φορολογικό έτος 2017, υποβάλλονται τα αντίστοιχα για το φορολογικό έτος 2016 και υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων και ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση για το έτος 2017.

• Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης της πληγείσας επιχείρησης.

5. Όλα τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία εκπροσώπησης της επιχείρησης, όπως τελευταίο καταστατικό στο οποίο αναφέρεται η εκπροσώπηση, βεβαίωση τροποποιήσεων καταστατικού ΓΕΜΗ κλπ.

6. Επίσης υποβάλλονται προαιρετ ικά:

α) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Επανελέγχου

β) Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Τράπεζας ή βεβαίωση Τράπεζας στοιχείων λογαριασμού

γ) Φωτογραφίες, εφόσον υπάρχουν, όψεων του πληγέντος κτιρίου και του εσωτερικού του επαγγελματικού χώρου που έχει πληγεί οι οποίες θα φέρουν το όνομα και την υπογραφή του/της ιδιοκτήτη/-τριας της επιχείρησης.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης