Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1248 ΕΞ 24.7.2018 Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1248 ΕΞ 24.7.2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-07-2018 ]
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1248 ΕΞ 24.7.2018
Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 24.07.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 1248 ΕΞ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1248/2018

ΘΕΜΑ : Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos


ΕΡΩΤΗΜΑ

Αγαπητοί κύριοι,
σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014 και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 5, παρ.7:
«5.7.3 Από τη διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 προκύπτει ότι τα διάφορα έσοδα και έξοδα της οντότητας δύνανται να καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία του απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος (ημερολόγιο, καθολικό) με συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον ανάλυση (απαιτούμενες αναλυτικές πληροφορίες) προκύπτει από άλλα τηρούμενα βοηθητικά αρχεία, καταστάσεις, κλπ. της οντότητας, και με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας οποιουδήποτε ελέγχου με αποτελεσματικό τρόπο.
Θα ήθελα να με πληροφορήσετε αν μπορώ σε επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικά βιβλία να ενημερώνω στο τέλος εκάστου μηνός με μια ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ εγγραφή τους λογαριασμούς ταμείου, εισπράξεων μέσω pos και λογαριασμών καταθέσεων σύμφωνα με την μηνιαία ανάλυση της τράπεζας-αντί καθημερινώς.
Για να γίνω κατανοητότερος μέχρι στιγμής διαχωρίζω ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ τις πωλήσεις με μετρητά από τις πωλήσεις μέσω pos χρεώνοντας τους λογ/σμους 38.00 και 33.95 αντίστοιχα και τέλος μήνα πιστώνω τον 33.95 με χρέωση του 38.03 και 65.98(με το ποσό προμήθειας της τράπεζας).
Θα ήθελα λοιπόν να με πληροφορήσετε αν παρέχεται η δυνατότητα να ενημερώνω καθημερινά τις εγγραφές πωλήσεών μου σαν πληρωμές μετρητοίς και στο τέλος του μήνα με μια εγγραφή μπορώ να αντιλογίζω τον λογαριασμό ταμείου μου σύμφωνα με το σύνολο που προκύπτει από την αναλυτική κίνηση της τράπεζας.

Δηλ, καθημερινώς οι κινήσεις:
38.00 Χ
   70.01 Π
   54.00 Π

και τέλος μήνα μία εγγραφή συγκεντρωτική:
 33.95 Χ
   38.00 Π
- - - - - - - - - - - - - - - - -
38.03 Χ
65.98 Χ
   33.95 Π
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Κατά αυτόν τον τρόπο δεν συμφωνούν με την πραγματικότητα τα πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα σε καθημερινή βάση-αλλά συμφωνούν στο τέλος του μήνα παρέχοντας τις ίδιες δυνατότητα κάθε ελεγκτικής διαδικασίας, αφού υποχρέωση της επιχείρησης είναι τα λογιστικά της βιβλία να είναι ενημερωμένα μέχρι την ημερομηνία υποβολής του φπα (πχ σε έλεγχο την 10/7 τα βιβλία βάση νόμου θα είναι ενημερωμένα μέχρι 31/5).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τις διατάξεις του Ν 4308/2014, δεν προκύπτει συγκεκριμένος τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων. Ωστόσο, η διοίκηση της οντότητας θα πρέπει να εφαρμόζει, κατά την κρίση της, κατάλληλες δικλείδες, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος, για κάθε συναλλαγή ή λογιστικό γεγονός, από τον χρόνο που αυτά προκύπτουν, μέχρι τον τελικό διακανονισμό τους.

Επιπλέον, ο τρόπος τήρησης των λογιστικών αρχείων, θα πρέπει να επικεντρώνεται στο κατά πόσον επιτυγχάνεται ο στόχος της πληρέστερης ενημέρωσης της διοίκησης της οντότητας.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο τρόπος που προτείνετε στο ερώτημά σας, με καθημερινή χρέωση του ταμείου, για πράξεις που αφορούν πωλήσεις μέσω POS, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού δεν θα επαληθεύεται, σε ενδεχόμενο έλεγχο, η καταμέτρηση του χρήματος στη φυσική του μορφή (ταμείο μετρητών).Υπό την έννοια αυτή, δεν καλύπτεται η προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η δυνατότητα διενέργειας του συγκεκριμένου ελέγχου (ταμείο), με αποτελεσματικό τρόπο.

Εξάλλου οι χρεώσεις και οι πιστώσεις του λογαριασμού 38.00 «Ταμείο» (ή 38.01, κατά Σχέδιο Λογαριασμών ΕΛΠ) πρέπει να επαληθεύονται με αντίστοιχα παραστατικά χρεώσεως (γραμμάτια εισπράξεων), πιστώσεως (εντάλματα πληρωμής), ταμειακών ποσών. Συνεπώς, η πίστωση του λογαριασμού 38.00, με χρέωση του 33.95 δεν είναι ορθή.

Η διενέργεια αντιλογιστικών εγγραφών στον λογαριασμό 38.00 «Ταμείο » δεν είναι επιτρεπτή.

Κατά την γνώμη μας, η αληθής έννοια της ερμηνείας που διατυπώνει η ΠΟΛ.1003/31.12.2014, στην παράγραφο 5.7.3, ως προς την διάταξη της περίπτωσης (β) της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του Ν 4308/2014, αφορά περιπτώσεις εσόδων ή εξόδων, με κοινά χαρακτηριστικά, που μπορούν να καταχωριστούν στα βιβλία με συγκεντρωτική εγγραφή σε ημερήσια βάση, ώστε να απλοποιούνται καταχωρίσεις αυτής της μορφής, χωρίς όμως να προκαλείται ζήτημα στο πραγματικό ταμείο (διπλογραφικό σύστημα).

 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab