ΠΟΛ.1059/7.4.2005

Επιτόπιος δειγματοληπτικός και εργαστηριακός έλεγχος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

7 Απρ 2005

Taxheaven.gr


Αθήνα, 7 Απριλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1036094/401/0015


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η – ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Τμήμα Γ΄- Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές & Συστήματα

ΠΟΛ.: 1059


ΘΕΜΑ: Επιτόπιος δειγματοληπτικός και εργαστηριακός έλεγχος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ.2 και 3 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α΄/5-10-1988) όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των αποφάσεων 1081253/320/ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362Β΄/23-10-2002) τεχνικές προδιαγραφές φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων και 1092129/366/ΠΟΛ.1257/20.11.2002 (ΦΕΚ1489/Β/28-11-2002) «Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) και απαιτήσεις λειτουργίας και χρήσης τους», όπως ισχύουν.

3. Τις αποφάσεις και Θέσεις της αρμόδιας Διακομματικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 1809/1988, ελέγχου και χορήγησης άδειας καταλληλότητας στους φορολογικούς μηχανισμούς.

4. Την ανάγκη επιτόπιου δειγματοληπτικού και εργαστηριακού ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του Ν.1809/1988 και των υφισταμένων τεχνικών προδιαγραφών για την διασφάλιση των υπόχρεων σε χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των ελεγκτικών επαληθεύσεων και των συμφερόντων του Δημοσίου.

5. Την 14650/Δ10Ε/85/17.3.2004 (ΦΕΚ519/τ.Β΄/17-3-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

6. Ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε τους όρους και τους κανόνες για τον επιτόπιο δειγματοληπτικό των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και τον εργαστηριακό έλεγχο υπό ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος και τροφοδοσίας των μηχανισμών αυτών, ως ακολούθως :

Α. Επιτόπιος δειγματοληπτικός εργαστηριακός έλεγχος

1. Ο αριθμός τεμαχίων που λαμβάνονται και ελέγχονται τυχαία - δειγματοληπτικά, καθορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον 2% επί του συνολικού αριθμού των τεμαχίων κάθε ελεγχόμενης παρτίδας. Σε κάθε περίπτωση όμως ο αριθμός του πλήθους των τυχαία λαμβανομένων δειγμάτων, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 10 ανά ελεγχόμενη παρτίδα.

2. Προ της διενέργειας του επιτόπιου δειγματοληπτικού ελέγχου, το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλος οργανισμός στον οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια των επιτόπιων δειγματοληπτικών ελέγχων, ενημερώνει εγγράφως με τηλεομοιοτυπία (FAX) την αρμόδια υπηρεσία (15η Δ/νση ΚΒΣ - Γ Τμ. ΦΤΜ&Σ) για τα στοιχεία του ελέγχου (στοιχεία επιχείρησης, μοντέλου, αρ. τεμαχίων, ημερομηνία και τόπο διεξαγωγής του ελέγχου).

3. Η θεώρηση / σφράγιση των φορολογικών μηχανισμών παρουσία εφοριακού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 7 παρ. 3 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α΄/5-10-1988) όπως ισχύει, γίνεται το αργότερο εντός ενός (1) μηνός, από της ημερομηνίας διενέργειας του δειγματοληπτικού ελέγχου και της χορήγησης του αντίστοιχου πιστοποιητικού - βεβαίωσης. Εάν παρέλθει αυτή η χρονική προθεσμία, παύει η ισχύς του χορηγηθέντος πιστοποιητικού και για την έκδοση νέου πιστοποιητικού - βεβαίωσης, απαιτείται εκ νέου η διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου.

4. Ο επιτόπιος δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται και επαναλαμβάνεται σε παρτίδα, τουλάχιστον 100 τεμαχίων, στην περίπτωση που αυτά κατασκευάζονται στην Ελλάδα, ή του συνόλου των τεμαχίων κάθε εισαγόμενης παρτίδας.

5. Κατ εξαίρεση δεν απαιτείται διενέργεια επιτόπιου δειγματοληπτικού ελέγχου για την θεώρηση / σφράγιση των 100 πρώτων παραχθέντων τεμαχίων στην περίπτωση που αυτά κατασκευάζονται στην Ελλάδα ή του συνόλου της πρώτης παρτίδας εισαγωγής, στην περίπτωση εισαγομένων μοντέλων από το εξωτερικό με αριθμό τεμαχίων μικρότερο ή ίσο του 100, εφ όσον η κατασκευή ή η εισαγωγή γίνεται εντός εξαμήνου από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας καταλληλότητας του συγκεκριμένου μοντέλου.

6. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του επιτόπιου δειγματοληπτικού ελέγχου και την έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού, υποχρεούται η επιχείρηση στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας να υποβάλλει άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία (15η Δ/νση ΚΒΣ - Γ Τμ. ΦΤΜ&Σ) αντίγραφο του εκδοθέντος πιστοποιητικού συνοδευόμενο από αναλυτική κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι αριθμοί μητρώου της ελεγχθείσας παρτίδας, διακεκριμένοι ανά αρ. έγκρισης (μοντέλο) στην περίπτωση που ο έλεγχος αφορά περισσότερα του ενός μοντέλα. Το αντίγραφο του εκδοθέντος πιστοποιητικού αποστέλλεται στην επιχείρηση από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή άλλο οργανισμό του Δημοσίου, που διενέργησε το σχετικό δειγματοληπτικό έλεγχο.

7. Το πιστοποιητικό - βεβαίωση επιτόπιου δειγματοληπτικού ελέγχου φορολογικών μηχανισμών που χορηγείται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλους οργανισμούς του Δημοσίου, που διενεργούν σχετικούς επιτόπιους δειγματοληπτικούς ελέγχους μετά από απόφαση της ειδικής διακομματικής επιτροπής του άρθρου 7 του ν.1809/1988, ισχύει μόνο για την θεώρηση / σφράγιση της συγκεκριμένης παρτίδας των φορολογικών μηχανισμών για την οποία διενεργήθηκε ο δειγματοληπτικός έλεγχος και όχι για την σφράγιση μηχανισμών επόμενης παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής.

Β. Εργαστηριακός έλεγχος υπό ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος και τροφοδοσίας.


1. Ο εργαστηριακός έλεγχος υπό ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος και τροφοδοσίας σε εργαστήρια του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή του οργανισμού του Δημοσίου, διενεργείται αμέσως με την συμπλήρωση εισαγωγής ή παραγωγής 2.500 τεμαχίων κάθε εγκεκριμένου μοντέλου και επαναλαμβάνεται εκ νέου τουλάχιστον ανά διετία ή με την συμπλήρωση ίδιου αριθμού (2.500) τεμαχίων από τον προηγούμενο αντίστοιχο έλεγχο.

2. Προ της διενέργειας του εργαστηριακού ελέγχου υπό ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος και τροφοδοσίας, το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ο οργανισμός του Δημοσίου στον οποίο έχει ανατεθεί η διενέργεια αυτών των ελέγχων, ενημερώνει εγγράφως με τηλεομοιοτυπία (FAX) την αρμόδια υπηρεσία (15η Δ/νση ΚΒΣ Γ Τμ. ΦΤΜ&Σ) για τα στοιχεία του ελέγχου (στοιχεία επιχείρησης, μοντέλου, αρ. τεμαχίων, ημερομηνία και τόπο διεξαγωγής του ελέγχου).

3. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού ελέγχου υπό ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος και τροφοδοσίας συγκεκριμένου μοντέλου, εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τον οργανισμό του Δημοσίου που διενέργησε το σχετικό έλεγχο, μετά από απόφαση της ειδικής διακομματικής επιτροπής του άρθρου 7 του ν.1809/1988. Αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού υποβάλλεται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία (15η Δ/νση ΚΒΣ Γ Τμ. ΦΤΜ&Σ).

Γ. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Taxheaven.gr