Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2475/2018 Εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)

Σχόλια: Καταργήθηκε με την 4796/2018.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-07-2018 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2475/2018
Εφαρμογή του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο» (Μ.Ι.) στις ωφελούμενες μονάδες (επιβάτες)

Αριθμ. 247/2018

(ΦΕΚ 2986/24.7.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α)Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργά­νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (Α' 112),

β) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

γ) του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί­ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα­ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3413/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265),

δ) του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατά­ξεις» (Α' 85),

ε) της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι) και άλ­λες διατάξεις» (Α' 116),

στ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.50/2010 (Α' 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Α' 89),

ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),

η) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο­μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω­γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο­νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),

θ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116),

ι) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη­ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21 Ο),

ια) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο­νομικών» (Α' 181),

ιβ) του π.δ. 147 /2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192),

ιγ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),

ιδ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο­μικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274/ 26-09-2014 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμμα­τος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β' 2573),

ιε) της απόφασης του Πρωθυπουργού Υ29/08-10-2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168),

ιστ) της απόφασης του Πρωθυπουργού Yl 97 / 16-11-2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρί­τση» (Β' 3722),

ιζ) της κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 1000.0/104326/2016/07-12-2016 «Ανάθεση αρμοδιο­τήτων στον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο­λιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β' 3987),

ιη) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών 141951 /21-12-2017 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2017, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2018 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β' 4610),

ιθ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιω­τικής Πολιτικής 1000.0/51265/06-07-2018 «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2018» (Β' 2678).

2. Την κατάργηση του υπολόγου - φυσικού προσώπου και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομι­κών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129).

3. Τα αριθμ. 2812.7/51245/2018/05-07-2018 εισηγη­τικά σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν εκείνης που προβλέπεται στην απόφαση του άρθρου 1 εδαφ. 1 του ν. 4551/2018. Η δαπάνη για το έργο «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ» με κωδικό 2018ΣΕΟ3300006 βαρύνει την εγγε­γραμμένη πίστωση της ΣΑΕ 33 του ΠΔΕ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Ειδικός Φορέας Γενι­κής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (Α.Δ.Α.:ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), προκειμένου να τύχει χρημα­τοδότησης από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 570.000.000 ευρώ,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Μεταφορικό Ισοδύναμο

1. Το Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) συνιστά θετικό μέ­τρο ενίσχυσης της ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα, με το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μετακίνησης, που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που θα ίσχυε στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια απόσταση.

2. Ο δικαιούχος λαμβάνει, για συγκεκριμένο αριθμό ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και για μετακινήσεις από και προς το νησί κατοικίας το Αντιστάθμισμα του Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.), το οποίο είναι το ποσό που προκύπτει ως η διαφορά του πραγματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μονάδας από το ποσό που θα κατέβαλε η ίδια ωφελούμενη μονάδα εάν μετακινούνταν στην ηπειρωτική Ελλάδα σε αντίστοιχες αποστάσεις.

Άρθρο 2
Εμπλεκόμενοι φορείς

Για την υλοποίηση της παρούσας, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυ­τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνεργάζεται:

α) με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και τα νησιωτικά επιμελητήρια, για την παρακολούθηση της επίδρασης του Μ.Ι. στις τιμές των προϊόντων και τον ανασχεδιασμό του μέτρου,

β) με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, για την υλοποίηση και τη διαχείριση του πλη­ροφοριακού συστήματος εξυπηρέτησης δικαιούχων Μ.Ι.,

γ) με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανά­πτυξης (Ε.Σ.Π.Α.) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά­πτυξης, για κάθε ζήτημα εξασφάλισης πιστώσεων για την υλοποίηση του Μ.Ι.,

δ) με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας, για τη πιστοποίηση δικαιούχων που εντάσσονται στο εποχικού χαρακτήρα εκπαιδευτικό και υγειονομικό προσωπικό,

ε) με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργεί­ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την πιστοποίηση των δικαιούχων αθλητών.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι νοικοκυριά, δηλαδή ενήλικοι χωρίς εξαρτώμενα άτομα, και οικογένειες, που απαρτίζονται από ένα άτομο ή από έγγαμο ζευγάρι ή ζεύγος το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ή χωρίς εξαρτώμενα μέλη. Ως εξαρτώμενοι θεωρούνται αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α' 167). Εφόσον οι παραπάνω έχουν ως μόνιμη κατοικία νησιά, είναι δυνατό να πιστοποιούνται ως ωφελούμενες μονάδες με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

2. Ειδικά για την πιλοτική φάση υλοποίησης του μέ­τρου του Μ.Ι., από τον Ιούλιο του 2018 έως τις 31 Δεκεμ­βρίου 2018, δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι οι κάτοικοι των νησιών: Αγαθονήσι, Άγιος Ευστράτιος, Άγιος Μηνάς, Αλιμία, Ανάφη, Αντίψαρα, Αρκιοί, Αρμάθια, Αστυπάλαια, Γυαλί, Δονούσα, Ερεικούσα, Ηράκλεια, Θύμαινα, Ικαρία, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελόριζο, Κίναρος, Κου­φονήσια, Κως, Λέβιθα, Λειψοί, Λέρος, Λέσβος, Λήμνος, Μαθράκι, Μάραθος, Νίμος, Νίσυρος, Οθωνοί, Οινούσσες, Πάτμος, Σάμος, Σαμοθράκη, Σαρία, Στρογγύλη, Σύμη, Σύρνα, Σχοινούσα, Τέλενδος, Τήλος, Φαρμακονήσι, Φούρνοι, Χάλκη, Χίος, Ψαρά και Ψέριμος.

3. Από την 1η Ιανουαρίου 2019, το μέτρο του Μ.Ι. επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της επικράτειας, πλην των νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας.

4. Με τροποποίηση της παρούσας, προσδιορίζονται οι απαραίτητες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του μέ­τρου του Μ.Ι., μετά το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής.

Άρθρο 4
Ειδικές Κατηγορίες Κατοίκων

1. Η πληροφορία για τον τόπο κατοικίας του αιτούντος λαμβάνεται αποκλειστικά από τα στοιχεία του Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), όπως δηλώνεται από τον φορολογούμενο. Ως μόνιμη κατοικία της ωφελούμενης μονάδας, θεωρείται η μόνι­μη κατοικία του κύριου δικαιούχου, ο οποίος υποβάλλει τη φορολογική δήλωση. Στις περιπτώσεις και μόνο που η μόνιμη κατοικία του κύριου δικαιούχου τον καθιστά μη επιλέξιμο, αλλά η μόνιμη κατοικία της συζύγου/ μέ­λους συμφώνου συμβίωσης τον καθιστά επιλέξιμο στο πλαίσιο του μέτρου του Μ.Ι., αυτή θεωρείται ως μόνιμη κατοικία της ωφελούμενης μονάδας.

2. Μόνιμοι κάτοικοι νησιού, για τους σκοπούς και την εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι., θεωρούνται οι παρα­κάτω κατηγορίες υπαλλήλων, εφόσον έχουν αναλάβει υπηρεσία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο, και για όσο χρόνο υπηρετούν εκεί πραγματικά:

α) Προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευ­τικοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α' 199) καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α' 71 ), και εκπαιδευτικοί συνεργάτες- επισκέπτες καθη­γητές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α' 204),

β) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α' 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α' 262) και στην παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α' 228),

γ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α' 123),

δ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παρά­ταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφω­να με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α' 165),

ε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικό­τητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α' 172),

στ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δη­μόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβά­σεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α' 38) και

ζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α' 81 ).

3. Η πληροφορία για την ένταξη ενός προσώπου στις κατηγορίες της παρ. 2 προκύπτει από στοιχεία που χορη­γούνται στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το αρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.

4. Στις περιπτώσεις της παρ. 2, δικαιούχος χρήσης των εισιτηρίων, για τα οποία καταβάλλεται το Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι αποκλειστικά το πρόσωπο που φέρει τις εν λόγω ιδιότη­τες και όχι τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. δεν αφορά σε υπηρεσιακές μετακινήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94).

Άρθρο 5
Διαδικασία πιστοποίησης ωφελούμενης μονάδας

1.Η διαδικασία της πιστοποίησης για την κατα­βολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. του άρθρου 5 του ν. 4551/2018 (Α' 116) είναι ηλεκτρονική και απαιτεί τη συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι­γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής από το πρόσωπο που είναι υπόχρεο προς υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της ωφελούμενης μονάδας. Σε περίπτωση που οι σύζυγοι ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν χωριστά φορολογική δήλωση, η παραπάνω αίτηση πιστοποίησης υποβάλλεται από καθέναν/καθε­μία χωριστά και για τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη του/της.

2. Για την πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι­γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, απαιτείται πιστοποίη­ση του δικαιούχου μέσω του Open Authentication της Α.Α.Δ.Ε., με τα διαπιστευτήρια που έχει ο δικαιούχος στο TaxisNet. Προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα του αιτήματος, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής λαμβάνει με τη μορφή Web Services τις ακό­λουθες πληροφορίες από τα στοιχεία που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. στο Μητρώο και στο Εισόδημα Φυσικών προσώπων:

α) όνομα και επώνυμο, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, αύξων αριθμός (ΑΑ) φορολο­γικής δήλωσης,

β) στοιχεία μελών ωφελούμενης μονάδας του αιτούντος (σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη): όνομα, επώνυμο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α. και τύπος εξαρτώμενου μέλους (τέκνο, ανιών, κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνονται οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι έχουν δικό τους αυτοτελές δικαίωμα χορήγησης Α.ΝΗ.ΚΟ.,

γ) στοιχεία μόνιμης κατοικίας (Ταχυδρομικός Κώδικας­Νομός - Πόλη ή και Δημοτική Ενότητα/Οδός),

δ) φορολογικό έτος αναφοράς των παραπάνω.

Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρω­μένα και χωρίς δικαίωμα επεξεργασίας σε ηλεκτρονική αίτηση που έχει τη δυνατότητα να προεπισκοπήσει ο αιτών/η αιτούσα. Προκειμένου να συλλεχθούν τα πα­ραπάνω στοιχεία, ο αιτών/ η αιτούσα πρέπει να έχει υποβάλει φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του προηγούμενου οικονομικού έτους, η οποία πρέπει να έχει εκκαθαριστεί.

3. Ο δικαιούχος συμπληρώνει επιπλέον:

α) τον αριθμό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο αιτών/ η αιτούσα είναι ο πρώτος δικαιούχος, και την Τράπεζα, στην οποία έχει εκδοθεί ο λογαριασμός, β) τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος/ της αιτούσας, πέραν του στοιχείου της κατοικίας και συγκεκριμένα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

4. Σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ανήκει σε ειδική κατηγορία της παρ. 2 του άρθρου 4:

α) Κατά την υποβολή της αίτησης δεν εμφανίζονται τα λοιπά μέλη (εξαρτώμενα ή μη) της ωφελούμενης μονά­δας, εφόσον αυτά δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού εισιτηρίων, για τα οποία δικαιούται Α.ΝΗ.ΚΟ.

β) Τα στοιχεία που τακτοποιούν την ένταξή του στην ει­δική κατηγορία κοινοποιούνται από το αρμόδιο Υπουρ­γείο στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο­λιτικής.

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που ο αιτών/ η αιτούσα ελέγξει και αποδεχτεί την ακρίβεια των στοιχείων, αυτός/ή μπορεί να υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης είναι ανακριβή, ο αιτών/ η αιτούσα οφείλει προηγουμένως να προβεί σε ενημέρωση των στοιχείων που τηρούνται στο Μητρώο της Α.Α.Δ.Ε., από την οποία και αντλούνται τα στοιχεία αυτά, καθώς και των στοιχείων που κατα­χωρεί ο ίδιος και έπειτα να προχωρεί σε υποβολή της αίτησης. Η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης ότι τα δηλωθέντα στοιχεία είναι αληθή και ορθά.

Πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα εκ μέρους όλων των μελών της ωφε­λούμενης μονάδας ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των προ­ϋποθέσεων συμμετοχής στο μέτρο του Μ.Ι., όπως αυτό περιγράφεται στον. 4551/2018 και στην παρούσα.

6. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών/ η αιτούσα λαμβάνει άμεσα ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα κειμένου της υπηρεσίας σύντομων μηνυμάτων (Short Message Service/ SMS), με το οποίο πληροφορείται:

α) εάν έχει πιστοποιηθεί ως ωφελούμενη μονάδα, για την οποία έχει υποβάλει αίτηση, για τη λήψη του Α.ΝΗ.ΚΟ., β) τον Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.) για κάθε μέλος της ωφελούμενης μονάδας,

γ) το συνολικό αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται η ωφελούμενη μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8.

7. Ο Μ.Α.Ν. κάθε μέλους της ωφελούμενης μο­νάδας παράγεται από το διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αι­γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτι­λίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε μορφή εκτυπώσιμης κάρτας, με ενσωματωμένο barcode ή/και QR code, προς διευκόλυνση των δικαιούχων.

8. Στις περιπτώσεις που ο αιτών/ η αιτούσα έχει ήδη απαλλαγεί από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της φορολογικής του/της δήλωσης, η αίτηση πιστοποί­ησης για το Μ.Ι. μπορεί να υποβάλλεται μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, ο αιτών προσκομίζει στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, συμπληρωμένο και υπο­γεγραμμένο το σχετικό έντυπο που χορηγείται από τα Κ.Ε.Π. καθώς και σχετική βεβαίωση περί απαλλαγής από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής φορολογικής δήλωσης από την αρμόδια Δ.0.Υ. Επίσης, προσκομίζει εκτυπωμένο το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγού­μενου της χορήγησης του Μ.Ι. έτους και το έντυπο El της δήλωσης, ώστε να προκύπτουν τα απαραίτητα στοιχεία. Τα Κ.Ε.Π. διαβιβάζουν τα αιτήματα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, από όπου τα στοι­χεία της αίτησης καταχωρούνται στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο αιτών/ η αιτούσα παραλαμβάνει τον Μ.Α.Ν. από τα Κ.Ε.Π.

Άρθρο 6
Προστασία προσωπικών δεδομένων

1. Με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του μέτρου του Μ.Ι., συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας, εκτός από τα παραπάνω αναφερόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 5, και δεδομένα που σχετίζονται με τις μετακι­νήσεις των μελών της ωφελούμενης μονάδας από και προς το νησί κατοικίας.

2. Τα πρόσθετα δεδομένα συνίστανται σε: ονοματε­πώνυμο του επιβάτη, Κωδικό Κράτησης, ημερομηνία έκδοσης, λιμάνι αναχώρησης, λιμάνι προορισμού, ώρα αναχώρησης, θέση, πλοίο διαδρομής, σχετική ναυτιλιακή εταιρεία, ημερομηνία αναχώρησης, αριθμό εισιτηρίου, ακύρωση ή μη του εισιτηρίου, Κωδικό Απόδειξης Μεταφο­ράς Επιβάτη, καθαρό ναύλος εισιτηρίου, ποσοστό έκπτω­σης του εισιτηρίου, Μοναδικό Αριθμό Νησιώτη (Μ.Α.Ν.), φύλο του επιβάτη και κατηγορία του ως προς την ηλικία.

3. Τα δεδομένα των παρ. 1 και 2 χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον μελλοντικό ανασχεδιασμό του μέ­τρου του Μ.Ι. και την επεξεργασία των αιτήσεων καταβο­λής του Α.ΝΗ.ΚΟ., και διατηρούνται στο πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου για πέντε (5) έτη από την ολοκλήρωση του έργου. Για τη συλλογή, τη διατήρηση και την επεξεργασία τους, τηρούνται οι όροι του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, ο δικαι­ούχος αποδέχεται τη σύμβαση ιδιωτικότητας, που είναι αναρτημένη στην πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., η οποία, μεταξύ άλλων, περιέχει το είδος των συλλεγέντων δεδομένων, τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας τους, τις μεθόδους που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας τους και το χρόνο διατήρησής τους.

Άρθρο 7
Πληροφόρηση-Ένσταση

1. Για την πληρέστερη πληροφόρηση των ενδιαφερό­μενων πολιτών και την επίλυση τεχνικών προβλημάτων κατά την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης, λειτουργεί Γραφείο Αρωγής Χρηστών.

2. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη γνωστοποίηση της απόφασης για την πιστοποίηση της ωφελούμενης μονάδας καθώς και για τον αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούται, ο αιτών μπορεί να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 4551/2018 (Α' 116).

Άρθρο 8
Διαδικασία υπολογισμού Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. προκύπτει από τη διαφορά του πραγ­ματικού μεταφορικού κόστους της ωφελούμενης μο­νάδας από το Κατώφλι Μεταφορικού Ισοδύναμου. Σε κάθε ωφελούμενη μονάδα αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός εισιτηρίων- διαδρομών, για τα οποία λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ., από τα δρομολόγια, προς ή από το νησί, στο οποίο έχει τη μόνιμη κατοικία της, όπως αναλυτικά απο­τυπώνεται στο Παράρτημα 1.

2. Στην περίπτωση που για τους σκοπούς της παραπά­νω μετακίνησης απαιτείται ενδιάμεσος σταθμός είτε σε άλλο νησί είτε στην ηπειρωτική Ελλάδα, η διαδρομή λογίζεται ως μία, εφόσον πραγματοποιείται εντός είκοσι τεσ­σάρων (24) ωρών από την αναχώρηση, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που αναγράφονται στα εισιτήριά του.

3. Ο αριθμός τον εισιτηρίων-διαδρομών για τα οποία η ωφελούμενη μονάδα λαμβάνει Α.ΝΗ.ΚΟ. εξαρτάται από τον αριθμό των κατοίκων του νησιού, την ύπαρξη διοικητικού κέντρου και τις βασικές υποδομές στο νησί στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο του Μ.Ι., παράγοντες, οι οποίοι καθορίζουν και την εκτιμώμενη ανάγκη μετακινή­σεων των κατοίκων των νησιών στην ηπειρωτική Ελλάδα, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 που συνιστά αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Για την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι., ο αριθμός εισιτηρίων-διαδρομών που δικαιούται κάθε ωφελούμενη μονάδα σε κάθε νησί ορίζεται κατά τους παρακάτω πίνακες.

Νησί Αριθμός εισιτηρίων-διαδρομών/Ωφελούμενη Μονάδα
   
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΛΙΜΙΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΝΑΦΗ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΝΤΙΨΑΡΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΡΚΙΟΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΡΜΑΘΙΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΓΥΑΛΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΔΟΝΟΥΣΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΕΡΡΙΚΟΥΣΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΘΥΜΑΙΝΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΙΝΑΡΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΛΕΒΙΘΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΛΕΙΨΟΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΜΑΘΡΑΚΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΜΑΡΑΘΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΝΙΜΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΝΙΣΥΡΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΟΘΩΝΟΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΑΡΙΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΥΡΝΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΤΕΛΕΝΔΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΤΗΛΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΧΑΛΚΗ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΨΑΡΑ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΨΕΡΙΜΟΣ 14 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 12 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΑΣΟΣ 12 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 12 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΥΜΗ 12 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΦΟΥΡΝΟΙ 12 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΙΚΑΡΙΑ 10 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 10 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΛΕΡΟΣ 10 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΠΑΤΜΟΣ 10 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΛΗΜΝΟΣ 8 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΛΕΣΒΟΣ 6 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΚΩΣ 6 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΣΑΜΟΣ 6 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας
ΧΙΟΣ 6 χ Αριθμός Μελών Ωφελούμενης μονάδας

4. Ο συνολικός αριθμός εισιτηρίων, για τα οποία κατα­βάλλεται Α.ΝΗ.ΚΟ. αφορούν όλα τα μέλη της ωφελούμε­νης μονάδας και μπορούν να διανεμηθούν ελεύθερα από αυτά, σύμφωνα με τη χρονική σειρά της εκτέλεσης του ταξιδιού. Η εξάντληση των εισιτηρίων από κάποια από τα μέλη της ωφελούμενης μονάδας δεν παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δημοσίου των μελών που δεν έκαναν χρήση του μέτρου.

5. Σε περίπτωση που μέλος ή μέλη της ωφελούμενης μονάδας είναι ερασιτέχνης/ες αθλητής/ές εγγεγραμμέ­νος/οι σε αθλητικό σωματείο με έδρα νησί, ο αριθμός εισιτηρίων που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενη μονάδα επαυξάνεται κατά μία (1) διαδρομή με επιστροφή ανά αθλητή. Τα στοιχεία των αθλητών που μετακινούνται προκύπτουν από καταλόγους που χορηγεί για το σκοπό αυτό η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στη Γενική Γραμ­ματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 9
Διαδικασία Καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Κατά την αγορά του εισιτηρίου, ο επιβάτης- δικαιού­χος του Α.ΝΗ.ΚΟ. γνωστοποιεί στον υπεύθυνο έκδοσης εισιτηρίων τον Μ.Α.Ν., ο οποίος στη συνέχεια καταγρά­φεται στο εισιτήριο. Ο δικαιούχος επιμελείται, ώστε τα προσωπικά του στοιχεία να αναγράφονται στο εισιτή­ριο, όπως είναι καταγεγραμμένα στο διαδικτυακό τόπο http://metaforikoisodynamo.gr/της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στην εκτυπώσιμη μορφή του Μ.Α.Ν. Το αργότερο μέχρι την 12:00 ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας από τον απόπλου του πλοίου από κάθε λιμένα προσέγγισης, ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., οι οποίοι πραγματοποίησαν ταξίδι, διαβιβάζεται από την εκάστοτε ακτοπλοϊκή εται­ρεία στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Επικοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τμήμα Β' Η.Σ.Κ.Θ.Ε.Ε.Α., η οποία ενημερώ­νει σχετικά τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτι­κής Πολιτικής μέσα από το διαδικτυακό τόπο http:// metaforikoisodynamo.gr/.

2. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι­τικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι­τικής, το πρώτο 10ήμερο του μήνα εκδίδει την πράξη έγκρισης της πίστωσης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους του προηγούμενου μήνα, από την αντίστοιχη Σ.Α.Ε./ έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). και αιτείται τη χρηματοδότηση του έργου «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ­ΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», σύμφωνα με τις διατά­ξεις που διέπουν το Π.Δ.Ε.

Μετά την έκδοση της πράξης έγκρισης της πίστωσης για την καταβολή του Α.ΝΗ.ΚΟ. στους δικαιούχους του προηγούμενου μήνα, υποβάλλεται μέσω του πληροφο­ριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. αίτημα χρηματοδότησης της Συλλογικής Απόφασης προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και εκδίδεται η εντολή κατανομής της χρηματοδότησης στο εν λόγω έργο προς την Τράπεζα της Ελλάδας.

3. Το Α.ΝΗ.ΚΟ. για κάθε μέλος της ωφελούμενης μο­νάδας καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό του αι­τούντος, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί την Ελλάδα, στον Αριθμό ΙΒΑΝ που έχει δηλώσει κατά την αίτησή του/της ο αιτών η αιτούσα. Η μεταφορά του ποσού γίνεται, επίσης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Π.Δ.Ε. με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδας.

Ο κατάλογος με τους δικαιούχους Α.ΝΗ.ΚΟ., ανά μήνα αναφοράς, αποτελεί το δικαιολογητικό για την έκδοση εντολής πληρωμής και την εκκαθάριση της δαπάνης.

Ο δικαιούχος μπορεί να ενημερώνεται σε κάθε φάση της καταβολής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος, για το στάδιο που βρίσκεται η καταβολή, κάνοντας χρή­ση των κωδικών πιστοποίησης του Taxisnet.

4. Ειδικά για τα ταξίδια που πραγματοποιούνται για την περίοδο από 1η έως 10η Ιουλίου 2018, κατά την οποία δε βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του Μ.Ι., οι κάτοικοι των νησιών μπορούν να λάβουν το Α.ΝΗ.ΚΟ., εφόσον:

α) πιστοποιούνται ως δικαιούχοι και λαμβάνουν τον Μ.Α.Ν. από το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου που τίθεται σε λειτουργία από τις 10 Ιουλίου 2018 και

β) υποβάλλουν στη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι­κής σχετικό αίτημα, αναγράφοντας τον Μ.Α.Ν και προ­σκομίζοντας ακέραια τα αποκόμματα των εισιτηρίων τους για διαδρομές από ή προς τα νησιά της πιλοτικής εφαρμογής, στα οποία πρέπει να αναγράφεται το ονο­ματεπώνυμό τους, όπως αναγράφεται στην πιστοποίηση τους ως δικαιούχων Μ.Α.Ν.

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι­κής ελέγχει τη συνδρομή των περιπτώσεων α' και β' και εντάσσει τους δικαιούχους στον κατάλογο δικαιούχων του σχετικού μήνα αναφοράς, ακολουθώντας τη δια­δικασία καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ., όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 10
Διακοπή καταβολής του Α.ΝΗ.ΚΟ.

1. Η αλλαγή της κατοικίας της ωφελούμενης μονάδας σε άλλο νησί, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, και κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο κρίθηκε δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ., δεν επηρεάζει τον τρόπο και την έκταση καταβολής του.

2. Σε περίπτωση που η ωφελούμενη μονάδα μετοική­σει εκτός νησιού για χρόνο μεγαλύτερο του τετραμήνου μέσα στο ίδιο έτος, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4551/2018 (Α' 116), τα μέλη της δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση του Μ.Α.Ν, ενώ ο δικαιούχος του Α.ΝΗ. ΚΟ. υποχρεούται να ανακοινώσει αυτή την αλλαγή στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Μ.Ι.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΝΗΣΙ
ΑΦΕΤΗΡΙΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΩΦ
ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΛΙ Μ.Ι.
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ
Βαθύ Σάμου Πειραιάς 30, 11


Καρλόβασι Σάμου Πειραιάς 27,72


Πειραιάς Βαθύ Σάμου 30, 11

ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς Καρλόβασι Σάμου 27,72

Πάτμος Πειραιάς 27,72


Πειραιάς Πάτμος 27,72


Λειψοί Πειραιάς 29,77


Πειραιάς Λειψοί 29,77Βαθύ Σάμου Καβάλα 41,06

ΚΑΒΑΛΑ Καρλόβασι Σάμου Καβάλα 40,03

Καβάλα Βαθύ Σάμου 41,06


Καβάλα Καρλόβασι Σάμου 40,03Βαθύ Σάμου Μυτιλήνη 20,04

ΛΕΣΒΟ Καρλόβασι Σάμου Μυτιλήνη 17,33

Μυτιλήνη Βαθύ Σάμου 20,04


Μυτιλήνη Καρλόβασι Σάμου 17,33Βαθύ Σάμου Χίος 10,29

ΧΙΟ Καρλόβασι Σάμου Χίος 7,76

Χίος Βαθύ Σάμου 10,29


Χίος Καρλόβασι Σάμου 7,76Άγιος Κήρυκος Βαθύ Σάμου 6,86


Άγιος Κήρυκος Πυθαγόρειο Σάμου 6,68


Εύδηλος Ικαρίας Καρλόβασι Σάμου 4,69


Άγιος Κήρυκος Καρλόβασι Σάμου 3,97


Εύδηλος Ικαρίας Βαθύ Σάμου 6,50


Βαθύ Σάμου Άγιος Κήρυκος 6,86

ΙΚΑΡΙΑ Πυθαγόρειο Σάμου Άγιος Κήρυκος 6,68

Καρλόβασι Σάμου Εύδηλος Ικαρίας 4,69


Καρλόβασι Σάμου Άγιος Κήρυκος 3,97


Βαθύ Σάμου Εύδηλος Ικαρίας 6,50


Άγιος Κήρυκος Πάτμος 4,79


Πάτμος Άγιος Κήρυκος 4,79


Άγιος Κήρυκος Λειψοί 5,13


Λειψοί Άγιος Κήρυκος 5,13Βαθύ Σάμου Φούρνοι Κορσεών 5,78


Καρλόβασι Σάμου Φούρνοι Κορσεών 3,25


Πυθαγόρειο Σάμου Φούρνοι Κορσεών 4,87


Φούρνοι Κορσεών Βαθύ Σάμου 5,78

ΦΟΥΡΝΟΥΣ Φούρνοι Κορσεών Καρλόβασι Σάμου 3,25

Φούρνοι Κορσεών Πυθαγόρειο Σάμου 4,87


Φούρνοι Κορσεών Πάτμος 3,76


Πάτμος Φούρνοι Κορσεών 3,76


Φούρνοι Κορσεών Λειψοί 4, 11


Λειψοί Φούρνοι Κορσεών 4, 11


ΛΗΜΝΟ Βαθύ Σάμου Μύρινα 28,88


Καρλόβασι Σάμου Μύρινα 26,35


Μύρινα Βαθύ Σάμου 28,88

 

 Μύρινα Καρλόβασι Σάμου 26,35Βαθύ Σάμου Μύκονος 14,71

ΜΥΚΟΝΟ Καρλόβασι Σάμου Μύκονος 12,66

Μύκονος Βαθύ Σάμου 14,71


Μύκονος Καρλόβασι Σάμου 12,66Βαθύ Σάμου Σύρος 17,62


Καρλόβασι Σάμου Σύρος 15,06

ΣΥΡΟ Σύρος Βαθύ Σάμου 17,62

Σύρος Καρλόβασι Σάμου 15,06


Πάτμος Σύρος 14,71


Σύρος Πάτμος 14,71

Πάτμος Κάρπαθος 17,51

ΚΑΡΠΑΘΟ Κάρπαθος Πάτμος 17,51

Λειψοί Κάρπαθος 21,48


Κάρπαθος Λειψοί 21,48


Πάτμος Νάξος 11,29

ΝΑΞΟ Νάξος Πάτμος 11,29

Λειψοί Νάξος 11,81


Νάξος Λειψοί 11,81Πάτμος Πάρος 13,00

ΠΑΡΟ Πάρος Πάτμος 13,00

Λειψοί Πάρος 13,86


Πάρος Λειψοί 13,86

Αγαθονήσι Πάτμος 3,79


Πάτμος Αγαθονήσι 3,79


Πυθαγόρειο Σάμου Πάτμος 5,30

ΠΑΤΜΟ Βαθύ Σάμου Πάτμος 9,24

Πάτμος Πυθαγόρειο Σάμου 5,30


Πάτμος Βαθύ Σάμου 9,24


Πάτμος Λειψοί 2,71


Λειψοί Πάτμος 2,71Αγαθονήσι Λειψοί 2,89


Λειψοί Αγαθονήσι 2,89

ΛΕΙΨΟΥΣ Πυθαγόρειο Σάμου Λειψοί 5,47

Λειψοί Πυθαγόρειο Σάμου 5,47


Πάτμος Λειψοί 2,71


Λειψοί Πάτμος 2,71


ΛΕΡΟ Αγαθονήσι Λακκί Λέρου 4,87


Αγαθονήσι Αγία Μαρίνα Λέρου 3,43


Λακκί Λέρου Αγαθονήσι 4,87


Αγία Μαρίνα Λέρου Αγαθονήσι 3,43


Πυθαγόρειο Σάμου Λακκί Λέρου 7,36


Λακκί Λέρου Πυθαγόρειο Σάμου 7,36


Πάτμος Λακκί Λέρου 3,61


Πάτμος Αγία Μαρίνα Λέρου 3,61


Λακκί Λέρου Πάτμος 3,61


Αγία Μαρίνα Λέρου Πάτμος 3,61


Λειψοί Λακκί Λέρου 3,25


Λειψοί Αγία Μαρίνα Λέρου 3,07


Λακκί Λέρου Λειψοί 3,25

 Αγία Μαρίνα Λέρου Λειψοί 3,07Αγαθονήσι Κάλυμνος 6,32


Κάλυμνος Αγαθονήσι 6,32


Πυθαγόρειο Σάμου Κάλυμνος 8,55

ΚΑΛΥΜΝΟ Κάλυμνος Πυθαγόρειο Σάμου 8,55

Πάτμος Κάλυμνος 7,76


Κάλυμνος Πάτμος 7,76


Λειψοί Κάλυμνος 5,23


Κάλυμνος Λειψοί 5,23

Πυθαγόρειο Σάμου Αγαθονήσι 3,61


Αγαθονήσι Πυθαγόρειο Σάμου 3,61


Πυθαγόρειο Σάμου Πάτμος 5,30

ΣΑΜΟ Βαθύ Σάμου Πάτμος 9,24

Πάτμος Πυθαγόρειο Σάμου 5,30


Πάτμος Βαθύ Σάμου 9,24


Πυθαγόρειο Σάμου Λειψοί 5,47


Λειψοί Πυθαγόρειο Σάμου 5,47


Αρκοί 2,53


Αγαθονήσι Δωδεκανήσου


Αρκοί
2,53


Δωδεκανήσου ΑγαθονήσιΑρκοί 4, 11


Πυθαγόρειο Σάμου Δωδεκανήσου


Αρκοί
4, 11

ΑΡΚΙΟΥΣ Δωδεκανήσου Πυθαγόρειο ΣάμουΑρκοί 1,81


Πάτμος Δωδεκανήσου


Αρκοί
1,81


Δωδεκανήσου Πάτμος


Αρκοί
1,62


Δωδεκανήσου ΛειψοίΑρκοί 1,62


Λειψοί ΔωδεκανήσουΑγαθονήσι Κως 6,86


Κως Αγαθονήσι 6,86


Πυθαγόρειο Σάμου Κως 8,55


Βαθύ Σάμου Κως 13, 17

ΚΩ Κως Πυθαγόρειο Σάμου 8,55

Κως Βαθύ Σάμου 13, 17


Πάτμος Κως 8,66


Κως Πάτμος 8,66


Λειψοί Κως 6,32


Κως Λειψοί 6,32Αγαθονήσι Σύμη 13,36


Σύμη Αγαθονήσι 13,36


Πυθαγόρειο Σάμου Σύμη 16,25

ΣΥΜΗ Σύμη Πυθαγόρειο Σάμου 16,25

Πάτμος Σύμη 17,33


Σύμη Πάτμος 17,33


Λειψοί Σύμη 14,80


Σύμη Λειψοί 14,80


ΡΟΔΟ Αγαθονήσι Ρόδος 18,41

 

 Ρόδος Αγαθονήσι 18,41


Βαθύ Σάμου Ρόδος 24,29


Πυθαγόρειο Σάμου Ρόδος 19,68


Ρόδος Βαθύ Σάμου 24,29


Ρόδος Πυθαγόpειο Σάμου 19,68


Πάτμος Ρόδος 20,04


Ρόδος Πάτμος 20,04


Λειψοί Ρόδος 20,76


Ρόδος Λειψοί 20,76
ΑΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Μύρινα Πειραιάς 31,82
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Πειραιάς Μύρινα 31,82
Άγιος Ευστράτιος Καβάλα 15,06

ΚΑΒΑΛΑ Καβάλα Άγιος Ευστράτιος 15,06

Μύρινα Καβάλα 11,98


Καβάλα Μύρινα 11,98

Άγιος Ευστράτιος Λαύριο 20,19

ΛΑΥΡΙΟ Λαύριο Άγιος Ευστράτιος 20,19

Μύρινα Λαύριο 27,37


Λαύριο Μύρινα 27,37
Άγιος Ευστράτιος Μεστά Χίου 14,80


Άγιος Ευστράτιος Χίος 15,88


Μεστά Χίου Άγιος Ευστράτιος 14,80

χιο Χίος Άγιος Ευστράτιος 15,88

Μύρινα Χίος 18,77


Μύρινα Μεστά Χίου 18,77


Χίος Μύρινα 18,77


Μεστά Χίου Μύρινα 18,77

ΛΗΜΝΟ Άγιος Ευστράτιος Μύρινα 3,79

Μύρινα Άγιος Ευστράτιος 3,79
ΛΕΣΒΟ Μύρινα Μυτιλήνη 15,16

Μυτιλήνη Μύρινα 15,16

Μύρινα Βαθύ Σάμου 28,88

ΣΑΜΟ Μύρινα Καρλόβασι Σάμου 26,35

Βαθύ Σάμου Μύρινα 28,88


Καρλόβασι Σάμου Μύρινα 26,35ΦΟΥΡΝΟΥΣ Μύρινα Φούρνοι Κορσεών 27,80

Φούρνοι Κορσεών Μύρινα 27,80
Μύρινα Άγιος Κήρυκος 27,98

ΙΚΑΡΙΑ Μύρινα Εύδηλος Ικαρίας 25,81

Άγιος Κήρυκος Μύρινα 27,98


Εύδηλος Ικαρίας Μύρινα 25,81ΠΑΤΜΟ Μύρινα Πάτμος 30,62

Πάτμος Μύρινα 30,62ΜΥΚΟΝΟ Μύρινα Μύκονος 25,32

Μύκονος Μύρινα 25,32 

 

 


ΣΥΡΟ Μύρινα Σύρος 25,66

Σύρος Μύρινα 25,66

ΑΓΙΟΣ
Φούρνοι Κορσεών Πειραιάς 26,01
ΜΗΝΑΣ
Πειραιάς Φούρνοι Κορσεών 26,01


Άγιος Κήρυκος Πειραιάς 24,47


Εύδηλος Ικαρίας Πειραιάς 23,27

ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς Άγιος Κήρυκος 24,47

Πειραιάς Εύδηλος Ικαρίας 23,27


Βαθύ Σάμου Πειραιάς 30, 11


Καρλόβασι Σάμου Πειραιάς 27,72


Πειραιάς Βαθύ Σάμου 30, 11


Πειραιάς Καρλόβασι Σάμου 27,72


Άγιος Μηνάς Φούρνοι Κορσεών 0,18


Φούρνοι Κορσεών Άγιος Μηνάς 0,18


Βαθύ Σάμου Φούρνοι Κορσεών 5,78


Καρλόβασι Σάμου Φούρνοι Κορσεών 3,25


Πυθαγόρειο Σάμου Φούρνοι Κορσεών 4,87

ΦΟΥΡΝΟΥΣ Φούρνοι Κορσεών Βαθύ Σάμου 5,78

Φούρνοι Κορσεών Καρλόβασι Σάμου 3,25


Φούρνοι Κορσεών Πυθαγόρειο Σάμου 4,87


Άγιος Κήρυκος Φούρνοι Κορσεών 3,07


Εύδηλος Ικαρίας Φούρνοι Κορσεών 2,89


Φούρνοι Κορσεών Άγιος Κήρυκος 3,07


Φούρνοι Κορσεών Εύδηλος Ικαρίας 2,89Φούρνοι Κορσεών Καβάλα 38,67


Καβάλα Φούρνοι Κορσεών 38,67


Άγιος Κήρυκος Καβάλα 38,84


Εύδηλος Ικαρίας Καβάλα 36,44

ΚΑΒΑΛΑ Καβάλα Άγιος Κήρυκος 38,84

Καβάλα Εύδηλος Ικαρίας 36,44


Βαθύ Σάμου Καβάλα 41,06


Καρλόβασι Σάμου Καβάλα 40,03


Καβάλα Βαθύ Σάμου 41,06


Καβάλα Καρλόβασι Σάμου 40,03Φούρνοι Κορσεών Μυτιλήνη 18,77


Μυτιλήνη Φούρνοι Κορσεών 18,77


Άγιος Κήρυκος Μυτιλήνη 18,95


Εύδηλος Ικαρίας Μυτιλήνη 17, 15

ΛΕΣΒΟ Μυτιλήνη Άγιος Κήρυκος 18,95

Μυτιλήνη Εύδηλος Ικαρίας 17, 15


Βαθύ Σάμου Μυτιλήνη 20,04


Καρλόβασι Σάμου Μυτιλήνη 17,33


Μυτιλήνη Βαθύ Σάμου 20,04


Μυτιλήνη Καρλόβασι Σάμου 17,33


ΧΙΟ Φούρνοι Κορσεών Χίος 9,03


Χίος Φούρνοι Κορσεών 9,03


Άγιος Κήρυκος Χίος 9,21


Εύδηλος Ικαρίας Χίος 8,12


Χίος Άγιος Κήρυκος 9,21


Χίος Εύδηλος Ικαρίας 8,12


Βαθύ Σάμου Χίος 10,29


Καρλόβασι Σάμου Χίος 7,76


Χίος Βαθύ Σάμου 10,29

 

 

 Χίος Καρλόβασι Σάμου 7,76Φούρνοι Κορσεών Βαθύ Σάμου 5,78


Φούρνοι Κορσεών Καρλόβασι Σάμου 3,25

ΣΑΜΟ Φούρνοι Κορσεών Πυθαγόρειο Σάμου 4,87

Βαθύ Σάμου ΦούρνοιΚορσεών 5,78


Καρλόβασι Σάμου ΦούρνοιΚορσεών 3,25


Πυθαγόρειο Σάμου ΦούρνοιΚορσεών 4,87Άγιος Κήρυκος Φούρνοι Κορσεών 3,07

ΙΚΑΡΙΑ Εύδηλος Ικαρίας ΦούρνοιΚορσεών 2,89

Φούρνοι Κορσεών Άγιος Κήρυκος 3,07


Φούρνοι Κορσεών Εύδηλος Ικαρίας 2,89Φούρνοι Κορσεών Μύρινα 27,80


Μύρινα Φούρνοι Κορσεών 27,80


Άγιος Κήρυκος Μύρινα 27,98


Εύδηλος Ικαρίας Μύρινα 25,81

ΛΗΜΝΟ Μύρινα Άγιος Κήρυκος 27,98

Μύρινα Εύδηλος Ικαρίας 25,81


Βαθύ Σάμου Μύρινα 28,88


Καρλόβασι Σάμου Μύρινα 26,35


Μύρινα Βαθύ Σάμου 28,88


Μύρινα Καρλόβασι Σάμου 26,35Φούρνοι Κορσεών Μύκονος 10,78


Μύκονος Φούρνοι Κορσεών 10,78


Άγιος Κήρυκος Μύκονος 8,38


Εύδηλος Ικαρίας Μύκονος 8,38

ΜΥΚΟΝΟ Μύκονος Άγιος Κήρυκος 8,38

Μύκονος Εύδηλος Ικαρίας 8,38


Βαθύ Σάμου Μύκονος 14,71


Καρλόβασι Σάμου Μύκονος 12,66


Μύκονος Βαθύ Σάμου 14,71


Μύκονος Καρλόβασι Σάμου 12,66Φούρνοι Κορσεών Σύρος 14,37


Σύρος Φούρνοι Κορσεών 14,37


Άγιος Κήρυκος Σύρος 11,63


Εύδηλος Ικαρίας Σύρος 10,44

ΣΥΡΟ Σύρος Άγιος Κήρυκος 11,63

Σύρος Εύδηλος Ικαρίας 10,44


Βαθύ Σάμου Σύρος 17,62


Καρλόβασι Σάμου Σύρος 15,06


Σύρος Βαθύ Σάμου 17,62


Σύρος Καρλόβασι Σάμου 15,06Φούρνοι Κορσεών Πάτμος 3,76


Πάτμος Φούρνοι Κορσεών 3,76


Άγιος Κήρυκος Πάτμος 4,79


Άγιος Κήρυκος Πάτμος 4,79

ΠΑΤΜΟ Πάτμος Άγιος Κήρυκος 4,79

Πάτμος Άγιος Κήρυκος 4,79


Πυθαγόρειο Σάμου Πάτμος 5,30


Βαθύ Σάμου Πάτμος 9,24


Πάτμος Πυθαγόρειο Σάμου 5,30


Πάτμος Βαθύ Σάμου 9,24
 

 

 Φούρνοι Κορσεών Λειψοί 4, 11


Λειψοί Φούρνοι Κορσεών 4, 11

ΛΕΙΨΟΥΣ Άγιος Κήρυκος Λειψοί 5,13

Λειψοί Άγιος Κήρυκος 5,13


Πυθαγόρειο Σάμου Λειψοί 5,47


Λειψοί Πυθαγόρειο Σάμου 5,47

Φούρνοι Κορσεών Λακκί Λέρου 5,82


Λακκί Λέρου Φούρνοι Κορσεών 5,82

ΛΕΡΟ Άγιος Κήρυκος Λακκί Λέρου 7,36

Λακκί Λέρου Άγιος Κήρυκος 7,36


Πυθαγόρειο Σάμου Λακκί Λέρου 7,36


Λακκί Λέρου Πυθαγόρειο Σάμου 7,36

Φούρνοι Κορσεών Κάλυμνος 8,55


Κάλυμνος Φούρνοι Κορσεών 8,55

ΚΑΛΥΜΝΟ Άγιος Κήρυκος Κάλυμνος 10,27

Κάλυμνος Άγιος Κήρυκος 10,27


Πυθαγόρειο Σάμου Κάλυμνος 8,55


Κάλυμνος Πυθαγόρειο Σάμου 8,55

Φούρνοι Κορσεών Κως 9,75


Κως Φούρνοι Κορσεών 9,75


Άγιος Κήρυκος Κως 12,49

ΚΩ Κως Άγιος Κήρυκος 12,49

Πυθαγόρειο Σάμου Κως 8,55


Βαθύ Σάμου Κως 13,17


Κως Πυθαγόρειο Σάμου 8,55


Κως Βαθύ Σάμου 13,17
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Πυθαγόρειο Σάμου Αγαθονήσι 3,61

Αγαθονήσι Πυθαγόρειο Σάμου 3,61


Αρκοί 4, 11

ΑΡΚΙΟΥΣ Πυθαγόρειο Σάμου Δωδεκανήσου


Αρκοί
4, 11


Δωδεκανήσου Πυθαγόρειο Σάμου

Βαθύ Σάμου Ρόδος 24,29

ΡΟΔΟ Πυθαγόρειο Σάμου Ρόδος 19,68

Ρόδος Βαθύ Σάμου 24,29


Ρόδος Πυθαγόρειο Σάμου 19,68
ΣΥΜΗ Πυθαγόρειο Σάμου Σύμη 16,25

Σύμη Πυθαγόρειο Σάμου 16,25ΑΛΙΜΙΑ
Χάλκη
37,64

Δωδεκανήσου Πειραιάς

ΠΕΙΡΑΙΑ
Χάλκη 37,64

Πειραιάς Δωδεκανήσου


Ρόδοc Πειραιάc 43,97


Πειραιάς Ρόδοc 43,97


Χάλκη 1,08

ΧΑΛΚΗ Αλιμιά Δωδεκανήσου


Χάλκη
1,08


Δωδεκανήσου Αλιμιά 

 

 


Βαθύ Σάμου Ρόδος 24,29
ΣΑΜΟ Πυθαγόρειο Σάμου Ρόδος 19,68
Ρόδος Βαθύ Σάμου 24,29

Ρόδος Πυθαγόρειο Σάμου 19,68ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Αγαθονήσι Ρόδος 18,41
Ρόδος Αγαθονήσι 18,41
ΠΑΤΜΟ Πάτμος Ρόδος 20,04
Ρόδος Πάτμος 20,04
ΛΕΙΨΟΙ Λειψοί Ρόδος 20,76
Ρόδος Λειψοί 20,76


Χάλκη 12,64

Λακκί Λέρου Δωδεκανήσου
ΛΕΡΟ Χάλκη
12,64
Δωδεκανήσου Λακκί Λέρου

Λακκί Λέρου Ρόδος 18,23

Ρόδος Λακκί Λέρου 18,23


Χάλκη 10,83

Κάλυμνος Δωδεκανήσου
ΚΑΛΥΜΝΟ Χάλκη
10,83
Δωδεκανήσου Κάλυμνος

Κάλυμνος Ρόδος 14,80

Ρόδος Κάλυμνος 14,80Χάλκη
5,96

Δωδεκανήσου Ρόδος


Χάλκη 5,96

Ρόδος Δωδεκανήσου
ΡΟΔΟ Χάλκη


Δωδεκανήσου Κάμειρος Ρόδου 1,99


Χάλκη 1,99

Κάμειρος Ρόδου Δωδεκανήσου


ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Αστυπάλαια Ρόδος 17,33
Ρόδος Αστυπάλαια 17,33


Χάλκη 7,04

Νίσυρος Δωδεκανήσου
ΝΙΣΥΡΟ Χάλκη
7,04
Δωδεκανήσου Νίσυρος

Νίσυρος Ρόδος 9,75

Ρόδος Νίσυρος 9,75


Χάλκη 3,25

Τήλος Δωδεκανήσου

Χάλκη
3,25
ΤΗΛΟ Δωδεκανήσου Τήλος
Τήλος Κάμειρος Ρόδου 4,33

Κάμειρος Ρόδου Τήλος 4,33

Τήλος Ρόδος 8,84

Ρόδος Τήλος 8,84
ΣΥΜΗ Σύμη Ρόδος 4,51λ ,.. •

ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ

Ρόδος

 

 

 


ΣΥΜΗΣ


Ρόδοc Σύμη 4,51


ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 4,51

Ρόδοc ΣΥΜΗΣ


Χάλκη 7,58

Κως Δωδεκανήσου
ΚΩ Χάλκη
7,58
Δωδεκανήσου Κως

Κως Ρόδος 11,73

Ρόδοc Κως 11,73Χάλκη
8,30

Δωδεκανήσου Κάρπαθος

Χάλκη
5,96

Δωδεκανήσου Διαφάνι Καρπάθου


Χάλκη 8,30
ΚΑΡΠΑΘΟ Κάρπαθος Δωδεκανήσου


Χάλκη 5,96

Διαφάνι Καρπάθου Δωδεκανήσου

Ρόδος Κάρπαθος 14,98

Ρόδος Διαφάνι Καρπάθου 12,09

Κάρπαθος Ρόδος 14,98

Διαφάνι Καρπάθου Ρόδος 12,09
Καστελόριζο 12,64
ΜΕΓΙΣΤΗ Ρόδος (Μεγίστη)

Καστελόριζο
12,64

(Μεγίστη) Ρόδος


ΣΥΡΟ Ρόδος Σύρος 29,77

Σύρος Ρόδος 29,77

ΑΜΟΡΓΟ Ρόδος Κατάπολα Αμοργού 21,90
Κατάπολα Αμοργού Ρόδος 21,90

ΠΑΡΟ Ρόδος Πάρος 28,91

Πάρος Ρόδος 28,91

ΝΑΞΟ Ρόδος Νάξος 26,69

Νάξος Ρόδος 26,69Χάλκη
19,85

Δωδεκανήσου Θήρα
ΘΗΡΑ
Χάλκη 19,85
Θήρα Δωδεκανήσου

Ρόδος Θήρα 25,32

Θήρα Ρόδος 25,32


Χάλκη
11,73

Δωδεκανήσου Κάσος
ΚΑΣΟ
Χάλκη 11,73
Κάσοc Δωδεκανήσου

Ρόδος Κάσος 18,05

Κάσος Ρόδος 18,05

ΣΗΤΕΙΑ Χάλκη
16,08
Δωδεκανήσου Σητεία,Λ ΛΛ

Σητεια

Χάλκη

 

 

 
Δωδεκανήσου


Ρόδος Σητεία 22,41


Σητεία Ρόδος 22,41Χάλκη
21,73


Δωδεκανήσου Ηράκλειο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Χάλκη 21,73

Ηράκλειο Δωδεκανήσου


Ρόδος Ηράκλειο 28,57


Ηράκλειο Ρόδος 28,57


Χάλκη
15,23


Δωδεκανήσου Ανάφη Κυκλάδων

ΑΝΑΦΗ
Χάλκη 15,23

Ανάφη Κυκλάδων Δωδεκανήσου


Ρόδος Ανάφη Κυκλάδων 20,70


Ανάφη Κυκλάδων Ρόδος 20,70Χάλκη
26,69


Δωδεκανήσου Αδάμαντας Μήλου

ΜΗΛΟ
Χάλκη 26,69

Αδάμαντας Μήλου Δωδεκανήσου


Ρόδος Αδάμαντας Μήλου 34,39


Αδάμαντας Μήλου Ρόδος 34,39

ΑΝΑΦΗ
Ανάφη Κυκλάδων Πειραιάς 24,64

ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς Ανάφη Κυκλάδων 24,64

Θήρα Πειραιάς 21,73


Πειραιάς Θήρα 21,73


ΡΑΦΗΝΑ Θήρα Ραφήνα 20,02

Ραφήνα Θήρα 20,02
ΡΟΔΟ Ρόδος Ανάφη Κυκλάδων 20,70

Ανάφη Κυκλάδων Ρόδος 20,70


ΚΩ Θήρα Κως 18,48

Κως Θήρα 18,48


Κάρπαθος Ανάφη Κυκλάδων 10,09

ΚΑΡΠΑΘΟ Διαφάνι Καρπάθου Ανάφη Κυκλάδων 13,86

Ανάφη Κυκλάδων Διαφάνι Καρπάθου 13,86


Ανάφη Κυκλάδων Κάρπαθος 10,09
ΣΥΜΗ Σύμη Θήρα 25,66

Θήρα Σύμη 25,66Χάλκη
15,23


Δωδεκανήσου Ανάφη Κυκλάδων

ΧΑΛΚΗ
Χάλκη


Ανάφη Κυκλάδων Δωδεκανήσου 15,23


ΣΗΤΕΙΑ Ανάφη Κυκλάδων Σητεία 12,66

Σητεία Ανάφη Κυκλάδων 12,66


ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ανάφη Κυκλάδων Ηράκλειο 11,29


Ηράκλειο Ανάφη Κυκλάδων 11,29


Θήρα Ηράκλειο 11,81

 

 

 Ηράκλειο Θήρα 11,81
ΚΑΣΟ Κάσος Ανάφη Κυκλάδων 15,23


Ανάφη Κυκλάδων Κάσος 15,23ΘΗΡΑ Ανάφη Κυκλάδων Θήρα 4,69


Θήρα Ανάφη Κυκλάδων 4,69
ΑΝΔΡΟ Θήρα Γαύριο Άνδρου 17,69


Γαύριο Άνδρου Θήρα 17,69

Ανάφη Κυκλάδων Αδάμαντας Μήλου 13,90

ΜΗΛΟ Αδάμαντας Μήλου Ανάφη Κυκλάδων 13,90


Θήρα Αδάμαντας Μήλου 12,82


Αδάμαντας Μήλου Θήρα 12,82
ΑΜΟΡΓΟ Θήρα Κατάπολα Αμοργού 6,86


Κατάπολα Αμοργού Θήρα 6,86
Κουφονήσια
4,87

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Κυκλάδων ΘήραΚουφονήσια 4,87


Θήρα ΚυκλάδωνΑνάφη Κυκλάδων Νάξος 9,39

ΝΑΞΟ Νάξος Ανάφη Κυκλάδων 9,39


Θήρα Νάξος 8,84


Νάξος Θήρα 8,84
Ανάφη Κυκλάδων Πάρος 11,73

ΠΑΡΟ Πάρος Ανάφη Κυκλάδων 11,73


Θήρα Πάρος 10,47


Πάρος Θήρα 10,47ΚΙΜΩΛΟ Θήρα Κίμωλος 8,66


Κίμωλος Θήρα 8,66ΜΥΚΟΝΟ Θήρα Μύκονος 11,55


Μύκονος Θήρα 11,55ΣΕΡΙΦΟ Θήρα Σέριφος 11,73


Σέριφος Θήρα 11,73ΣΙΦΝΟ Θήρα Καμάρες Σίφνου 10,29


Καμάρες Σίφνου Θήρα 10,29ΣΙΚΙΝΟ Θήρα Σίκινος 3,79


Σίκινος Θήρα 3,79ΤΗΝΟ Θήρα Τήνος 13,72


Τήνος Θήρα 13,72ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ Θήρα Φολέγανδρος 4,69


Φολέγανδρος Θήρα 4,6910 Ανάφη Κυκλάδων Ίος 6,14


Ίος Ανάφη Κυκλάδων 6,14


Θήρα Ίος 3,61

 

 

 Ίος Θήρα 3,61


ΑΝΤΙΨΑΡΑ
Ψαοά Πειοαιάς 21,04


Πειραιάς Ψαρά 21,04

ΠΕΙΡΑΙΑ Χίος Πειραιάς 25,66


Μεστά Χίου Πειοαιάς 22,24


Πειραιάς Χίος 25,66


Πειραιάς Μεστά Χίου 22,24
ΨΑΡΑ Ψαρά Αντίψαρα 0,90


Αντίψαρα Ψαρά 0,90
Ψαρά Χίος 6,68

χιο Ψαρά Μεστά Χίου 3,97


Χίος Ψαρά 6,68


Μεστά Χίου Ψαρά 3,97

Ψαρά Μυτιλήνη 11,55

ΛΕΣΒΟ Μυτιλήνη Ψαρά 11,55


Χίος Μυτιλήνη 1 Ο, 11


Μυτιλήνη Χίος 1 Ο, 11
Ψαρά Οινούσσες 6,32

ΟΙΝΟΥΣΕΣ Οινούσσες Ψαρά 6,32


Χίος Οινούσσες 1,81


Οινούσσες Χίος 1,81
Χίος Καβάλα 30,62

ΚΑΒΑΛΑ Μεστά Χίου Καβάλα 29,77


Καβάλα Χίος 30,62


Καβάλα Μεστά Χίου 29,77

Χίος Μύρινα 18,77

ΛΗΜΝΟ Μεστά Χίου Μύρινα 18,77


Μύρινα Χίος 18,77


Μύρινα Μεστά Χίου 18,77

Χίος Βαθύ Σάμου 10,29

ΣΑΜΟ Χίος Καρλόβασι Σάμου 7,76


Βαθύ Σάμου Χίος 10,29


Καρλόβασι Σάμου Χίοc 7,76
ΦΟΥΡΝΟΥΣ Χίος Φούρνοι Κορσεών 9,03


Φούρνοι Κορσεών Χίοc 9,03

Χίοc Άγιος Κήρυκος 9,21

ΙΚΑΡΙΑ Χίοc Εύδηλοc Ικαρίας 8,12


Άγιος Κήρυκος Χίος 9,21


Εύδηλος Ικαρίας Χίος 8,12ΠΑΤΜΟ Χίος Πάτμος 12,32


Πάτμος Χίος 12,32ΜΥΚΟΝΟ Χίος Μύκονος 12,66


Μύκονος Χίος 12,66ΣΥΡΟ Χίος Σύρος 14,54


Σύρος Χίος 14,54

 

 

 


ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ Μεστά Χίου Άγιοc Ευστράτιος 14,80

Άγιος Ευστράτιος Μεστά Χίου 14,80
ΛΑΥΡΙΟ Μεστά Χίου Λαύριο 20,53

Λαύριο Μεστά Χίου 20,53ΑΡΚΙΟΙ
Λακκί Λέρου Πειραιάς 28,91


Πειραιάς Λακκί Λέρου 28,91

ΠΕΙΡΑΙΑ Πάτμος Πειραιάς 27,72

Πειραιάς Πάτμος 27,72


Λειψοί Πειραιάς 29,77


Πειραιάς Λειψοί 29,77
Άγιος Κήρυκος Πάτμος 4,79


Πάτμος Άγιος Κήρυκος 4,79

ΙΚΑΡΙΑ Άγιος Κήρυκος Λειψοί 5,13

Λειψοί Άγιος Κήρυκος 5,13


Άγιος Κήρυκος Λακκί Λέρου 7,36


Λακκί Λέρου Άγιος Κήρυκος 7,36
Φούρνοι Κορσεών Λακκί Λέρου 5,82


Λακκί Λέρου Φούρνοι Κορσεών 5,82

ΦΟΥΡΝΟΥΣ Φούρνοι Κορσεών Πάτμος 3,76

Πάτμος Φούρνοι Κορσεών 3,76


Φούρνοι Κορσεών Λειψοί 4, 11


Λειψοί Φούρνοι Κορσεών 4, 11

Πάτμος Σύρος 14,71

ΣΥΡΟ Σύρος Πάτμος 14,71

Λακκί Λέρου Σύροc 16,25


Σύρος Λακκί Λέρου 16,25

Πάτμος Κάρπαθος 17,51


Κάρπαθος Πάτμος 17,51

ΚΑΡΠΑΘΟ Λειψοί Κάρπαθος 21,48

Κάρπαθος Λειψοί 21,48


Λακκί Λέρου Κάρπαθος 16,97


Κάρπαθος Λακκί Λέρου 16,97
Πάτμοc Nάcoc 11,29


Νάξος Πάτμος 11,29

ΝΑΞΟ Λειψοί Nάcoc 11,81

Νάξος Λειψοί 11,81


Λακκί Λέρου Νάξος 12,66


Νάξος Λακκί Λέρου 12,66
Πάτμος Πάρος 13,00


Πάρος Πάτμος 13,00

ΠΑΡΟ Λειψοί Πάρος 13,86

Πάρος Λειψοί 13,86


Λακκί Λέρου Πάρος 14,71


Πάρος Λακκί Λέρου 14,71
ΠΑΤΜΟ Αρκοί
1,81

Δωδεκανήσου ΠάτμοςΑρκοί 1,81


Πάτμος Δωδεκανήσου

 Πάτμος Λειψοί 2,71


Λειψοί Πάτμος 2,71


Πάτμος Λακκί Λέρου 3,61


Πάτμος Αγία Μαρίνα Λέρου 3,61


Λακκί Λέρου Πάτμος 3,61


Αγία Μαρίνα Λέρου Πάτμος 3,61

Αρκοί
1,62


Δωδεκανήσου ΛειψοίΑρκοί 1,62


Λειψοί Δωδεκανήσου

ΛΕΙΨΟΥΣ Πάτμος Λειψοί 2,71

Λειψοί Πάτμος 2,71


Λειψοί Λακκί Λέρου 3,25


Λειψοί Αγία Μαρίνα Λέρου 3,07


Λακκί Λέρου Λειψοί 3,25


Αγία Μαρίνα Λέρου Λειψοί 3,07Αρκοί
3,79


Δωδεκανήσου Λακκί Λέρου


Αρκοί
3,07


Δωδεκανήσου Αγία Μαρίνα ΛέρουΑρκοί 3,79


Λακκί Λέρου ΔωδεκανήσουΑρκοί 3,07


Αγία Μαρίνα Λέρου Δωδεκανήσου

ΛΕΡΟ Πάτμος Λακκί Λέρου 3,61


Πάτμος Αγία Μαρίνα Λέρου 3,61


Λακκί Λέρου Πάτμος 3,61


Αγία Μαρίνα Λέρου Πάτμος 3,61


Λειψοί Λακκί Λέρου 3,25


Λειψοί Αγία Μαρίνα Λέρου 3,07


Λακκί Λέρου Λειψοί 3,25


Αγία Μαρίνα Λέρου Λειψοί 3,07Αρκοί
6,32


Δωδεκανήσου ΚάλυμνοςΑρκοί 6,32


Κάλυμνος Δωδεκανήσου

ΚΑΛΥΜΝΟ Πάτμος Κάλυμνος 7,76

Κάλυμνος Πάτμος 7,76


Λειψοί Κάλυμνος 5,23


Κάλυμνος Λειψοί 5,23


Λακκί Λέρου Κάλυμνος 5,96


Κάλυμνος Λακκί Λέρου 5,96
Αρκοί 4, 11


Πυθαγόρειο Σάμου Δωδεκανήσου


Αρκοί
4, 11


Δωδεκανήσου Πυθαγόρειο Σάμου


Πυθαγόρειο Σάμου Πάτμος 5,30

ΣΑΜΟ Βαθύ Σάμου Πάτμος 9,24

Πάτμος Πυθαγόρειο Σάμου 5,30


Πάτμος Βαθύ Σάμου 9,24


Πυθαγόρειο Σάμου Λειψοί 5,47


Λειψοί Πυθαγόρειο Σάμου 5,47


Πυθαγόρειο Σάμου Λακκί Λέρου 7,36


Λακκί Λέρου Πυθαγόρειο Σάμου 7,36

 

 

 
Αρκοί 2,53


Αγαθονήσι Δωδεκανήσου


Αρκοί
2,53


Δωδεκανήσου Αναθονήσι


Αναθονήσι Πάτμος 3,79

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Πάτμος Αγαθονήσι 3,79

Αγαθονήσι Λειψοί 2,89


Λειψοί Αγαθονήσι 2,89


Αγαθονήσι Λακκί Λέρου 4,87


Αγαθονήσι Αγία Μαρίνα Λέρου 3,43


Λακκί Λέρου Αγαθονήσι 4,87


Αγία Μαρίνα Λέρου Αγαθονήσι 3,43

Αρκοί
6,86


Δωδεκανήσου ΚωςΑρκοί 6,86


Κως Δωδεκανήσου

ΚΩ Πάτμος Κως 8,66

Κως Πάτμος 8,66


Λειψοί Κως 6,32


Κως Λειψοί 6,32


Λακκί Λέρου Κως 4,87


Κως Λακκί Λέρου 4,87Λακκί Λέρου Σύμη 15,52


Σύμη Λακκί Λέρου 15,52

ΣΥΜΗ Πάτμος Σύμη 17,33

Σύμη Πάτμος 17,33


Λειψοί Σύμη 14,80


Σύμη Λειψοί 14,80Λακκί Λέρου Ρόδος 18,23


Ρόδος Λακκί Λέρου 18,23

ΡΟΔΟ Πάτμος Ρόδος 20,04

Ρόδος Πάτμος 20,04


Λειψοί Ρόδος 20,76


Ρόδος Λειψοί 20,76


ΝΙΣΥΡΟ Λακκί Λέρου Νίσυρος 7,58

Νίσυρος Λακκί Λέρου 7,58


ΤΗΛΟ Λακκί Λέρου Τήλος 10,65

Τήλος Λακκί Λέρου 10,65
Χάλκη 12,64


Λακκί Λέρου Δωδεκανήσου

ΧΑΛΚΗ ΧάλκηΔωδεκανήσου Λακκί Λέρου 12,64

ΑΡΜΑΘΙΑ
Κάσος Πειραιάς 38,32


Πειραιάς Κάσος 38,32


Ρόδος Πειραιάς 43,97

ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς Ρόδος 43,97

Ηράκλειο Πειραιάς 30,45


Πειραιάς Ηράκλειο 30,45


Σητεία Πειραιάς 35,93


Πειραιάς Σητεία 35,93

 

 

 

ΚΑΣΟ Αρμαθιά Κάσος 0,72

Κάσοc Αρμαθιά 0,72Βαθύ Σάμου Ρόδος 24,29
ΣΑΜΟ Πυθανόpειο Σάuου Ρόδος 19,68

Ρόδοc Βαθύ Σάμου 24,29

Ρόδοc Πυθαγόρειο Σάμου 19,68


ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Αγαθονήσι Ρόδος 18,41

Ρόδος Αγαθονήσι 18,41

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Αστυπάλαια Ρόδο<: 17,33

Ρόδο<: Αστυπάλαια 17,33
Ρόδος Κάσος 18,05

Κάσος Ρόδος 18,05
ΡΟΔΟ Ρόδος Ηράκλειο 28,57

Ηράκλειο Ρόδος 28,57

Ρόδος Σητεία 22,41

Σητεία Ρόδος 22,41


ΠΑΤΜΟ Πάτμος Ρόδος 20,04

Ρόδος Πάτμος 20,04

ΛΕΙΨΟΙ Λειψοί Ρόδος 20,76

Ρόδος Λειψοί 20,76

ΛΕΡΟ Λακκί Λέρου Ρόδος 18,23

Ρόδος Λακκί Λέρου 18,23

ΚΑΛΥΜΝΟ Κάλυμνος Ρόδος 14,80

Ρόδος Κάλυμνος 14,80

ΚΩ Κως Ρόδος 11,73

Ρόδος Κως 11,73

ΝΙΣΥΡΟ Νίσυρος Ρόδος 9,75

Ρόδος Νίσυρος 9,75

ΤΗΛΟ Τήλο<: Ρόδο<: 8,84

Ρόδος Τήλος 8,84


Σύμη Ρόδος 4,51

ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
4,51
ΣΥΜΗ ΣΥΜΗΣ Ρόδος

Ρόδος Σύμη 4,51


ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 4,51

Ρόδος ΣΥΜΗΣΚΑΡΠΑΘΟ Κάσος Κάρπαθος 2,71

Κάσος Διαφάνι Καρπάθου 7,04

Κάρπαθο<: Κάσος 2,71

Διαφάνι Καρπάθου Κάσος 7,04

Ρόδος Κάρπαθος 14,98

Ρόδος Διαφάνι Καρπάθου 12,09

Κάρπαθος Ρόδος 14,98

Διαφάνι Καρπάθου Ρόδος 12,09

 

 

 


Κάρπαθος Σητεία 11,63

Διαφάνι Καρπάθου Σητεία 12,83

Σητεία Διαφάνι Καρπάθου 12,83

Σητεία Κάρπαθος 11,63

Κάρπαθος Ηράκλειο 18,48

Διαφάνι Καρπάθου Ηράκλειο 20,87

Ηράκλειο Διαφάνι Καρπάθου 20,87

Ηράκλειο Κάρπαθος 18,48Χάλκη
11,73

Δωδεκανήσου Κάσος


Χάλκη 11,73

Κάσος Δωδεκανήσου

Χάλκη
5,96

Δωδεκανήσου Ρόδος


Χάλκη 5,96

Ρόδος Δωδεκανήσου
ΧΑΛΚΗ Χάλκη


Δωδεκανήσου Ηράκλειο 21,73


Χάλκη 21,73

Ηράκλειο Δωδεκανήσου

Χάλκη
16,08

Δωδεκανήσου Σητεία


Χάλκη 16,08

Σητεία Δωδεκανήσου

Κάσος Σητεία 7,36

Σητεία Κάσος 7,36
ΣΗΤΕΙΑ Ρόδος Σητεία 22,41
Σητεία Ρόδος 22,41

Ηράκλειο Σητεία 9,57

Σητεία Ηράκλειο 9,57

Κάσος Ηράκλειο 15,06
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ηράκλειο Κάσος 15,06
Ρόδος Ηράκλειο 28,57

Ηράκλειο Ρόδος 28,57

Κάσος Ανάφη Κυκλάδων 15,23

Ανάφη Κυκλάδων Κάσος 15,23

Ρόδος Ανάφη Κυκλάδων 20,70
ΑΝΑΦΗ Ανάφη Κυκλάδων Ρόδος 20,70
Ανάφη Κυκλάδων Ηράκλειο 11,29

Ηράκλειο Ανάφη Κυκλάδων 11,29

Ανάφη Κυκλάδων Σητεία 12,66

Σητεία Ανάφη Κυκλάδων 12,66

Κάσος Θήρα 18,14

Θήρα Κάσος 18,14

Ρόδος Θήρα 25,32
ΘΗΡΑ Θήρα Ρόδος 25,32
Ηράκλειο Θήρα 11,81

Θήρα Ηράκλειο 11,81

Σητεία Θήρα 15,23

Θήρα Σητεία 15,23
ΜΗΛΟ Κάσος Αδάμαντας Μήλου 27,20

Αδάμαντας Μήλου Κάσος 27,20

 

 

 Ρόδος Αδάμαντας Μήλου 34,39


Αδάμαντας Μήλου Ρόδος 34,39
Ρόδος Νάξος 26,69

ΝΑΞΟ Νάξος Ρόδος 26,69

Νάξος Ηράκλειο 18,48


Ηράκλειο Νάξος 18,48
Ρόδος Πάρος 28,91

ΠΑΡΟ Πάρος Ρόδος 28,91

Ηράκλειο Πάρος 18,31


Πάρος Ηράκλειο 18,31


ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ
Αστυπάλαια Πειραιάς 30,62


Πειραιάς Αστυπάλαια 30,62

ΠΕΙΡΑΙΑ Κως Πειραιάς 34,22

Πειραιάς Κως 34,22


Κάλυμνος Πειραιάς 31,82


Πειραιάς Κάλυμνος 31,82
Πυθαγόρειο Σάμου Κως 8,55


Βαθύ Σάμου Κως 13, 17

ΣΑΜΟ Κως Πυθαγόρειο Σάμου 8,55

Κως Βαθύ Σάμου 13, 17


Πυθαγόρειο Σάμου Κάλυμνος 8,55


Κάλυμνος Πυθαγόρειο Σάμου 8,55
Άγιος Κήρυκος Κως 12,49

ΙΚΑΡΙΑ Κως Άγιος Κήρυκος 12,49

Άγιος Κήρυκος Κάλυμνος 10,27


Κάλυμνος Άγιος Κήρυκος 10,27
Φούρνοι Κορσεών Κως 9,75

ΦΟΥΡΝΟΥΣ Κως Φούρνοι Κορσεών 9,75

Φούρνοι Κορσεών Κάλυμνος 8,55


Κάλυμνος Φούρνοι Κορσεών 8,55
Αγαθονήσι Κως 6,86

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Κως Αγαθονήσι 6,86

Αγαθονήσι Κάλυμνος 6,32


Κάλυμνος Αγαθονήσι 6,32
Αρκοί
6,86


Δωδεκανήσου ΚωςΑρκοί 6,86

ΑΡΚΙΟΥΣ Κως Δωδεκανήσου


Αρκοί
6,32


Δωδεκανήσου ΚάλυμνοςΑρκοί 6,32


Κάλυμνος Δωδεκανήσου

Πάτμος Κως 8,66

ΠΑΤΜΟ Κως Πάτμος 8,66

Πάτμος Κάλυμνος 7,76


Κάλυμνος Πάτμος 7,76ΛΕΙΨΟΙ Λειψοί Κως 6,32


Κως Λειψοί 6,32

 

 

 Λειψοί Κάλυμνος 5,23


Κάλυμνος Λειψοί 5,23

Λακκί Λέρου Κως 4,87

ΛΕΡΟ Κως Λακκί Λέρου 4,87

Λακκί Λέρου Κάλυμνος 5,96


Κάλυμνος Λακκί Λέρου 5,96

Κάλυμνος Αστυπάλαια 8,12


Αστυπάλαια Κάλυμνος 8,12

ΚΑΛΥΜΝΟ Κάλυμνος Κως 3,25

Κάλυμνος Μαστιχάpι Κω 1,62


Κως Κάλυμνος 3,25


Μαστιχάpι Κω Κάλυμνος 1,62
ΚΩ Κως Αστυπάλαια 10,47

Αστυπάλαια Κως 10,47


Αστυπάλαια Νίσυρος 7,04


Νίσυρος Αστυπάλαια 7,04

ΝΙΣΥΡΟ Κως Νίσυρος 4,15

Νίσυρος Κως 4,15


Κάλυμνος Νίσυρος 5,42


Νίσυρος Κάλυμνος 5,42
Αστυπάλαια Τήλος 9,57


Τήλος Αστυπάλαια 9,57

ΤΗΛΟ Κως Τήλος 7,04

Τήλος Κως 7,04


Κάλυμνος Τήλος 8,66


Τήλος Κάλυμνος 8,66

Χάλκη 7,58


Κως Δωδεκανήσου


Χάλκη
7,58

ΧΑΛΚΗ Δωδεκανήσου ΚωςΧάλκη 10,83


Κάλυμνος Δωδεκανήσου


Χάλκη
10,83


Δωδεκανήσου Κάλυμνος

Κως Σύμη 7,94

ΣΥΜΗ Σύμη Κως 7,94

Κάλυμνος Σύμη 12,09


Σύμη Κάλυμνος 12,09

Αστυπάλαια Ρόδος 17,33


Ρόδος Αστυπάλαια 17,33

ΡΟΔΟ Κως Ρόδος 11,73

Ρόδος Κως 11,73


Κάλυμνος Ρόδος 14,80


Ρόδος Κάλυμνος 14,80

Κως Κάρπαθος 13, 18

ΚΑΡΠΑΘΟ Κάρπαθος Κως 13, 18

Κάλυμνος Κάρπαθος 13,36


Κάρπαθος Κάλυμνος 13,36


 

 

 
Καστελόριζο 29,24


Αστυπάλαια (Μεγίστη)


Καστελόριζο
29,24


(Μεγίστη) ΑστυπάλαιαΚαστελόριζο 24,19


Κως (Μεγίστη)

ΜΕΓΙΣΤΗ Καστελόριζο(Μεγίστη) Κως 24,19Καστελόριζο 28,16


Κάλυμνος (Μεγίστη)


Καστελόριζο
28,16


(Μεγίστη) Κάλυμνος

Κως Σύρος 20,70

ΣΥΡΟ Σύρος Κως 20,70

Κάλυμνος Σύρος 18,48


Σύρος Κάλυμνος 18,48

Αστυπάλαια Αιγιάλη Αμοργού 6,84

ΑΜΟΡΓΟ Αιγιάλη Αμοργού Αστυπάλαια 6,84

Κως Κατάπολα Αμοργού 13,69


Κατάπολα Αμοργού Κως 13,69


Αστυπάλαια Πάρος 16,25


Πάρος Αστυπάλαια 16,25

ΠΑΡΟ Κως Πάρος 20,19

Πάρος Κως 20,19


Κάλυμνος Πάρος 17,45


Πάρος Κάλυμνος 17,45Αστυπάλαια Νάξος 13,69


Νάξος Αστυπάλαια 13,69

ΝΑΞΟ Κως Νάξος 17,79

Νάξος Κως 17,79


Κάλυμνος Νάξος 15,40


Νάξος Κάλυμνος 15,40


ΘΗΡΑ Κως Θήρα 18,48

Θήρα Κως 18,48

ΓΥΑΛΙ
Νίσυρος Πειραιάς 34,05


Πειραιάς Νίσυρος 34,05

ΠΕΙΡΑΙΑ Ρόδος Πειραιάς 43,97

Πειραιάς Ρόδος 43,97


Κως Πειραιάς 34,22


Πειραιάς Κως 34,22


ΝΙΣΥΡΟ Γυαλί Νίσυρος 0,90

Νίσυρος Γυαλί 0,90Βαθύ Σάμου Ρόδος 24,29


Πυθαγόρειο Σάμου Ρόδος 19,68


Ρόδος Βαθύ Σάμου 24,29

ΣΑΜΟ Ρόδος Πυθαγόρειο Σάμου 19,68

Πυθαγόρειο Σάμου Κως 8,55


Βαθύ Σάμου Κως 13,17


Κως Πυθαγόρειο Σάμου 8,55


Κως Βαθύ Σάμου 13,17

 

 

 


Αγαθονήσι Ρόδος 18,41
ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Ρόδος Αναθονnσι 18,41

Αγαθονήσι Κως 6,86

Κως Αγαθονήσι 6,86


Πάτμος Ρόδος 20,04
ΠΑΤΜΟ Ρόδος Πάτμος 20,04

Πάτμος Κως 8,66

Κως Πάτμος 8,66


Λειψοί Ρόδος 20,76
ΛΕΙΨΟΙ Ρόδοc Λειψοί 20,76

Λειψοί Κως 6,32

Κως Λειψοί 6,32


Λακκί Λέρου Νίσυρος 7,58

Νίσυρος Λακκί Λέρου 7,58
ΛΕΡΟ Λακκί Λέρου Ρόδος 18,23

Ρόδος Λακκί Λέρου 18,23

Λακκί Λέρου Κως 4,87

Κως Λακκί Λέρου 4,87Κάλυμνος Νίσυρος 5,42

Νίσυρος Κάλυμνος 5,42
ΚΑΛΥΜΝΟ Κάλυμνος Ρόδος 14,80

Ρόδος Κάλυμνος 14,80

Κάλυμνος Κως 3,25

Κως Κάλυμνος 3,25Νίσυρος Ρόδος 9,75
ΡΟΔΟ Ρόδος Νίσυρος 9,75
Κως Ρόδος 11,73

Ρόδος Κως 11,73


Αστυπάλαια Νίσυρος 7,04

Νίσυρος Αστυπάλαια 7,04
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Αστυπάλαια Ρόδος 17,33

Ρόδος Αστυπάλαια 17,33

Κως Αστυπάλαια 10,47

Αστυπάλαια Κως 10,47Νίσυρος Τήλος 3,61

Τήλος Νίσυρος 3,61

Τήλος Ρόδος 8,84
ΤΗΛΟ Ρόδος Τήλος 8,84

Τήλος Κάμειρος Ρόδου 4,33

Κάμειρος Ρόδου Τήλος 4,33

Κως Τήλος 7,04

Τήλος Κως 7,04

ΧΑΛΚΗ
Χάλκη 7,04
Νίσυρος Δωδεκανήσου

Χάλκη
7,04

Δωδεκανήσου Νίσυρος

Χάλκη
5,96

Δωδεκανήσου Ρόδος~ --

Ρόδος

Χάλκη

 

 

 Δωδεκανήσου


Χάλκη 7,58

Κως Δωδεκανήσου

Χάλκη
7,58

Δωδεκανήσου Κως
Νίσυρος Σύμη 6,32

Σύμη Νίσυρος 6,32

Σύμη Ρόδος 4,51

ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ
4,51

ΣΥΜΗΣ Ρόδος
ΣΥΜΗ Ρόδος Σύμη 4,51


ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ 4,51

Ρόδος ΣΥΜΗΣ

Κως Σύμη 7,94

Σύμη Κως 7,94
Κως Νίσυρος 4,15

Καρδάμαινα Κω Νίσυρος 2,17
ΚΩ Νίσυρος Κως 4,15
Νίσυρος Καρδάμαινα Κω 2,17

Κως Ρόδος 11,73

Ρόδος Κως 11,73Ρόδος Κάρπαθος 14,98

Ρόδος Διαφάνι Καρπάθου 12,09
ΚΑΡΠΑΘΟ Κάρπαθος Ρόδος 14,98
Διαφάνι Καρπάθου Ρόδος 12,09

Κως Κάρπαθος 13, 18

Κάρπαθος Κως 13, 18
Καστελόριζο 20,22

Νίσυρος (Μεγίστη)

Καστελόριζο
20,22

(Μεγίστη) Νίσυρος


Καστελόριζο 12,64

Ρόδος (Μεγίστη)
ΜΕΓΙΣΤΗ Καστελόριζο


(Μεγίστη) Ρόδος 12,64


Καστελόριζο 24,19

Κως (Μεγίστη)

Καστελόριζο
24,19

(Μεγίστη) ΚωςΡόδος Σύρος 29,77
ΣΥΡΟ Σύρος Ρόδος 29,77
Κως Σύρος 20,70

Σύρος Κως 20,70Ρόδος Κατάπολα Αμοργού 21,90
ΑΜΟΡΓΟ Κατάπολα Αμοργού Ρόδος 21,90
Κως Κατάπολα Αμοργού 13,69

Κατάπολα Αμοργού Κως 13,69
ΠΑΡΟ Νίσυρος Πάρος 18,82

Πάρος Νίσυρος 18,82

Ρόδος Πάρος 28,91

Πάρος Ρόδος 28,91

 

 

 Κως Πάρος 20,19


Πάρος Κως 20,19Νίσυρος Νάξος 16,25


Νάξος Νίσυρος 16,25

ΝΑΞΟ Ρόδος Νάξος 26,69

Νάξος Ρόδος 26,69


Κως Νάξος 17,79


Νάξος Κως 17,79Ρόδος Θήρα 25,32

ΘΗΡΑ Θήρα Ρόδος 25,32

Κως Θήρα 18,48


Θήρα Κως 18,48


ΚΑΣΟ Ρόδος Κάσος 18,05

Κάσος Ρόδος 18,05
ΣΗΤΕΙΑ Ρόδος Σητεία 22,41

Σητεία Ρόδος 22,41


ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ρόδος Ηράκλειο 28,57

Ηράκλειο Ρόδος 28,57


ΑΝΑΦΗ Ρόδος Ανάφη Κυκλάδων 20,70

Ανάφη Κυκλάδων Ρόδος 20,70


ΜΗΛΟ Ρόδος Αδάμαντας Μήλου 34,39

Αδάμαντας Μήλου Ρόδος 34,39
1ΔΟΝΟΥΣΑ
Δονούσα Κυκλάδων Πειραιάς 21,56Δονούσα 21,56

ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς Κυκλάδων


Νάξος Πειραιάς 17,96


Πειραιάς Νάξος 17,96
ΡΑΦΗΝΑ Νάξος Ραφήνα 14,03

Ραφήνα Νάξος 14,03


ΗΡΑΚΛΕΙΟ Νάξος Ηράκλειο 18,48

Ηράκλειο Νάξος 18,48


ΛΑΥΡΙΟ Νάξος Λαύριο 13, 17

Λαύριο Νάξος 13, 17


Νάξος Πάρος 3,07


Πάρος Νάξος 3,07

ΠΑΡΟ Δονούσα Κυκλάδων Πάρος 6,50Δονούσα 6,50


Πάρος Κυκλάδων
Κουφονήσια 2,53


Δονούσα Κυκλάδων Κυκλάδων


Κουφονήσια Δονούσα 2,53

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Κυκλάδων Κυκλάδων


Κουφονήσια
3,97


Κυκλάδων Νάξος
" ,......,

Νάξος

Κουφονησια

 

 

 Κυκλάδων

Δονούσα Κυκλάδων Αιγιάλη Αμοργού 2,71

Δονούσα Κυκλάδων Κατάπολα Αμοργού 3,25


Δονούσα 2,71

Αιγιάλη Αμοργού Κυκλάδων
ΑΜΟΡΓΟ
Δονούσα 3,25
Κατάπολα Αμοργού Κυκλάδων

Νάξος Κατάπολα Αμοργού 6,50

Νάξος Αιγιάλη Αμοργού 6,68

Κατάπολα Αμοργού Νάξοc 6,50

Αιγιάλη Αμοργού Νάξοc 6,68

Δονούσα Κυκλάδων Νάξος 4,87
ΝΑΞΟ
Δονούσα 4,87

Νάξος Κυκλάδων

Σχοινούσα 3,79

Δονούσα Κυκλάδων Κυκλάδων

Σχοινούσα Δονούσα 3,79

Κυκλάδων Κυκλάδων
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ Σχοινούσα


Κυκλάδων Νάξος 3,25


Σχοινούσα 3,25

Νάξος Κυκλάδων


Ηρακλειά 4,51

Δονούσα Κυκλάδων Κυκλάδων

Ηρακλειά Δονούσα 4,51

Κυκλάδων Κυκλάδων
ΗΡΑΚΛΕΙΑ Ηρακλειά


Κυκλάδων Νάξος 3,07


Ηρακλειά 3,07

Νάξος Κυκλάδων


Δονούσα 8,55

Αστυπάλαια Κυκλάδων
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Δονούσα Κυκλάδων Αστυπάλαια 8,55

Αστυπάλαια Νάξος 13,69

Νάξος Αστυπάλαια 13,69ΚΑΛΥΜΝΟ Κάλυμνος Νάξος 15,40
Νάξος Κάλυμνος 15,40
ΚΑΡΠΑΘΟ Κάρπαθος Νάξος 26,01
Νάξος Κάρπαθος 26,01


ΚΩ Κως Νάξος 17,79
Νάξος Κως 17,79
ΛΕΡΟ Λακκί Λέρου Νάξος 12,66
Νάξος Λακκί Λέρου 12,66ΛΕΙΨΟΙ Λειψοί Νάξος 11,81
Νάξος Λειψοί 11,81
ΜΕΓΙΣΤΗ Καστελόριζο
38,32
(Μεγίστη) Νάξος

 

 

 Nάf.oc Καστελόριζο 38,32


(Μεγίστη)

ΝΙΣΥΡΟ Νίσυρος Nάf.oc 16,25


Νάξος Νίσυρος 16,25ΠΑΤΜΟ Πάτuος Νάξος 11,29


Νάξος Πάτuος 11,29ΡΟΔΟ Ρόδος Νάξος 26,69


Νάξος Ρόδος 26,69ΣΥΜΗ Σύμη Νάξος 23,27


Νάξος Σύμη 23,27ΤΗΛΟ Τήλος Νάξος 19,68


Νάξος Τήλος 19,68ΑΝΔΡΟ Νάξος Άνδρος 10,29


Άνδρος Νάξος 10,29ΑΝΑΦΗ Νάf.ος Ανάφη Κυκλάδων 9,39


Ανάφη Κυκλάδων Νάξος 9,39
ΘΗΡΑ Νάξος Θήρα 8,84


Θήρα Νάξος 8,84
10 Νάξος Ίος 5,23


Ίος Νάξος 5,23ΚΙΜΩΛΟ Νάξος Κίμωλος 12,64


Κίμωλος Νάξος 12,64ΜΥΚΟΝΟ Νάξος Μύκονος 4,51


Μύκονος Νάξος 4,51ΜΗΛΟ Νάξος Αδάμαντας Μήλου 12,64


Αδάμαντας Μήλου Νάξος 12,64ΣΕΡΙΦΟ Νάξος Σέριφος 7,94


Σέριφος Νάξος 7,94ΣΙΦΝΟ Νάξος Καμάρες Σίφνου 8,12


Καμάρες Σίφνου Νάξος 8,12
ΣΙΚΙΝΟ Νάξος Σίκινος 4,87


Σίκινος Νάξος 4,87
ΣΥΡΟ Νάξος Σύρος 5,78


Σύρος Νάξος 5,78
ΤΗΝΟ Νάξος Τήνος 5,42
1
Τήνος Νάξος 5,42

ΕΡΡΕΙΚΟΥΣΑ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Κέρκυρα Ηγουμενίτσα 3,08


Λευκίμμη Ηγουμενίτσα 1,71


Ηγουμενίτσα Κέρκυρα 3,08


 

 

 Ηγουμενίτσα Λευκίμμη 1,71
ΚΕΡΚΥΡΑ Κέρκυρα Ερρείκουσα 5,23

Ερρείκουσα Κέρκυρα 5,23


1ΗΡΑΚΛΕΙΑ
Ηρακλειά
18,82

Κυκλάδων Πειραιάς

ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηρακλειά 18,82

Πειpαιάc Κυκλάδων


Νάξος Πειραιάς 17,96


Πειραιάς Νάξος 17,96ΡΑΦΗΝΑ Νάξος Ραφήνα 14,03

Ραφήνα Νάξος 14,03

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Νάξος Ηράκλειο 18,48

Ηράκλειο Νάξος 18,48ΛΑΥΡΙΟ Νάξος Λαύριο 13, 17

Λαύριο Νάξος 13,17

Νάξος Πάρος 3,07


Πάρος Νάξος 3,07

ΠΑΡΟ Ηρακλειά
7,22

Κυκλάδων ΠάροςΗρακλειά 7,22


Πάρος ΚυκλάδωνΗρακλειά 4,51


Δονούσα Κυκλάδων Κυκλάδων


Ηρακλειά Δονούσα 4,51

ΔΟΝΟΥΣΑ Κυκλάδων Κυκλάδων


Δονούσα Κυκλάδων Νάξος 4,87Δονούσα 4,87


Νάξος ΚυκλάδωνΗρακλειά
3,97


Κυκλάδων Κατάπολα Αμοργού


Ηρακλειά
4,51


Κυκλάδων Αιγιάλη ΑμοργούΗρακλειά 3,97

ΑΜΟΡΓΟ Κατάπολα Αμοργού ΚυκλάδωνΗρακλειά 4,51


Αιγιάλη Αμοργού Κυκλάδων


Νάξος Κατάπολα Αμοργού 6,50


Νάξος Αιγιάλη Αμοργού 6,68


Κατάπολα Αμοργού Νάξος 6,50


Αιγιάλη Αμοργού ΝάΕ.οc 6,68

Ηρακλειά
3,07


Κυκλάδων Νάξος

ΝΑΞΟ
Ηρακλειά


Νάξος Κυκλάδων 3,07

ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ Κουφονήσια Ηρακλειά 1,26

Κυκλάδων Κυκλάδων
, - -

Ηρακλεια

Κουφονησια

 

 

 


Κυκλάδων Κυκλάδων

Κουφονήσια
3,97

Κυκλάδων ΝάΕ.οc

ΝάΕ.οc Κουφονήσια 3,97

Κυκλάδων
Σχοινούσα Ηρακλειά

Κυκλάδων Κυκλάδων 0,54

Ηρακλειά Σχοινούσα
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ Κυκλάδων Κυκλάδων 0,54

Σχοινούσα


Κυκλάδων ΝάΕ.οc 3,25

ΝάΕ.οc Σχοινούσα 3,25

ΚυκλάδωνΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Αστυπάλαια Νάξος 13,69

Νάξος Αστυπάλαια 13,69


ΚΑΛΥΜΝΟ Κάλυμνος Νάξος 15,40

ΝάΕ.ος Κάλυμνος 15,40

ΚΑΡΠΑΘΟ Κάρπαθος Νάξος 26,01

Νάξος Κάρπαθος 26,01

ΚΩ Κως Νάξος 17,79

Νάξος Κως 17,79


ΛΕΡΟ Λακκί Λέρου Νάξος 12,66

Νάξος Λακκί Λέρου 12,66

ΛΕΙΨΟΙ Λειψοί Νάξος 11,81

Νάξος Λειψοί 11,81


Καστελόριζο
38,32
ΜΕΓΙΣΤΗ (Μεγίστη) Νάξος

Νάξος Καστελόριζο 38,32

(Μεγίστη)


ΝΙΣΥΡΟ Νίσυρος Νάξος 16,25

Νάξος Νίσυρος 16,25

ΠΑΤΜΟ Πάτμος Νάξος 11,29

Νάξος Πάτμος 11,29

ΡΟΔΟ Ρόδος Νάξος 26,69

Νάξος Ρόδος 26,69

ΣΥΜΗ Σύμη Νάξος 23,27

Νάξος Σύμη 23,27

ΤΗΛΟ Τήλος Νάξος 19,68

Νάξος Τήλος 19,68

ΑΝΔΡΟ Νάξοc Άνδρος 10,29

Άνδρος ΝάΕ.οc 10,29

ΑΝΑΦΗ ΝάΕ.οc Ανάφη Κυκλάδων 9,39

Ανάφη Κυκλάδων ΝάΕ.οc 9,39

 

 

 


10 Νάξος Ίος 5,23

Ίος Νάξος 5,23


ΚΙΜΩΛΟ Νάξος Κίμωλος 12,64

Κίμωλος Νάξος 12,64


ΜΥΚΟΝΟ Νάξος Μύκονος 4,51

Μύκονος Νάξος 4,51


ΜΗΛΟ Νάξος Αδάμαντας Μήλου 12,64

Αδάμαντας Μήλου Νάξος 12,64


ΣΕΡΙΦΟ Νάξος Σέριφος 7,94

Σέριφος Νάξος 7,94


ΣΙΦΝΟ Νάξος Καμάρες Σίφνου 8,12

Καμάρες Σίφνου Νάξος 8,12
ΣΙΚΙΝΟ Νάξος Σίκινος 4,87

Σίκινος Νάξος 4,87
ΣΥΡΟ Νάξος Σύρος 5,78

Σύρος Νάξος 5,78


ΤΗΝΟ Νάξος Τήνος 5,42

Τήνος Νάξος 5,42ΘΥΜΑΙΝΑ
Φούρνοι Κορσεών Πειραιάς 26,01


Πειραιάς Φούρνοι Κορσεών 26,01


Άγιος Κήρυκος Πειραιάς 24,47


Εύδηλος Ικαρίας Πειραιάς 23,27

ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς Άγιος Κήρυκος 24,47

Πειραιάς Εύδηλος Ικαρίας 23,27


Βαθύ Σάμου Πειραιάς 30, 11


Καρλόβασι Σάμου Πειραιάς 27,72


Πειραιάς Βαθύ Σάμου 30,11


Πειραιάς Καρλόβασι Σάμου 27,72Θύμαινα Φούρνοι Κορσεών 0,36


Φούρνοι Κορσεών Θύμαινα 0,36


Βαθύ Σάμου Φούρνοι Κορσεών 5,78


Καρλόβασι Σάμου Φούρνοι Κορσεών 3,25


Πυθαγόρειο Σάμου Φούρνοι Κορσεών 4,87

ΦΟΥΡΝΟΥΣ Φούρνοι Κορσεών Βαθύ Σάμου 5,78

Φούρνοι Κορσεών Καρλόβασι Σάμου 3,25


Φούρνοι Κορσεών Πυθαγόρειο Σάμου 4,87


Άγιος Κήρυκος Φούρνοι Κορσεών 3,07


Εύδηλος Ικαρίας Φούρνοι Κορσεών 2,89


Φούρνοι Κορσεών Άγιος Κήρυκος 3,07


Φούρνοι Κορσεών Εύδηλος Ικαρίας 2,89


ΚΑΒΑΛΑ Φούρνοι Κορσεών Καβάλα 38,67


Καβάλα Φούρνοι Κορσεών 38,67


Άγιος Κήρυκος Καβάλα 38,84


Εύδηλος Ικαρίας Καβάλα 36,44


Καβάλα Άγιος Κήρυκος 38,84


Καβάλα Εύδηλος Ικαρίας 36,44

 

 

 Βαθύ Σάμου Καβάλα 41,06


Καρλόβασι Σάμου Καβάλα 40,03


Καβάλα Βαθύ Σάμου 41,06


Καβάλα Καρλόβασι Σάμου 40,03Φούρνοι Κοpσεών Μυτιλήνη 18,77


Μυτιλήνη Φούρνοι Κορσεών 18,77


Άγιος Κήρυκος Μυτιλήνη 18,95


Εύδηλος Ικαρίας Μυτιλήνη 17, 15

ΛΕΣΒΟ Μυτιλήνη Άγιος Κήρυκος 18,95

Μυτιλήνη Εύδηλος Ικαρίας 17, 15


Βαθύ Σάμου Μυτιλήνη 20,04


Καρλόβασι Σάμου Μυτιλήνη 17,33


Μυτιλήνη Βαθύ Σάμου 20,04


Μυτιλήνη Καρλόβασι Σάμου 17,33Φούρνοι Κορσεών Χίος 9,03


Χίος Φούρνοι Κορσεών 9,03


Άγιος Κήρυκος Χίος 9,21


Εύδηλος Ικαρίας Χίος 8,12

ΧΙΟ Χίος Άγιος Κήρυκος 9,21

Χίος Εύδηλος Ικαρίας 8,12


Βαθύ Σάμου Χίος 10,29


Καρλόβασι Σάμου Χίος 7,76


Χίος Βαθύ Σάμου 10,29


Χίος Καρλόβασι Σάμου 7,76

Φούρνοι Κορσεών Βαθύ Σάμου 5,78


Φούρνοι Κορσεών Καρλόβασι Σάμου 3,25

ΣΑΜΟ Φούρνοι Κορσεών Πυθαγόρειο Σάμου 4,87

Βαθύ Σάμου Φούρνοι Κορσεών 5,78


Καρλόβασι Σάμου Φούρνοι Κορσεών 3,25


Πυθαγόρειο Σάμου Φούρνοι Κορσεών 4,87Άγιος Κήρυκος Φούρνοι Κορσεών 3,07

ΙΚΑΡΙΑ Εύδηλος Ικαρίας Φούρνοι Κορσεών 2,89

Φούρνοι Κορσεών Άγιος Κήρυκος 3,07


Φούρνοι Κορσεών Εύδηλος Ικαρίας 2,89Φούρνοι Κορσεών Μύρινα 27,80


Μύρινα Φούρνοι Κορσεών 27,80


Άγιος Κήρυκος Μύρινα 27,98


Εύδηλος Ικαρίας Μύρινα 25,81

ΛΗΜΝΟ Μύρινα Άγιος Κήρυκος 27,98

Μύρινα Εύδηλος Ικαρίας 25,81


Βαθύ Σάμου Μύρινα 28,88


Καρλόβασι Σάμου Μύρινα 26,35


Μύρινα Βαθύ Σάμου 28,88


Μύρινα Καρλόβασι Σάμου 26,35


ΜΥΚΟΝΟ Φούρνοι Κορσεών Μύκονος 10,78