Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1005 ΕΞ 17.7.2018 Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1005 ΕΞ 17.7.2018

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-07-2018 ]
Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1005 ΕΞ 17.7.2018
Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014

Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Αθήνα, 17.07.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 1005 ΕΞ


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1005/2018

ΘΕΜΑ: Ένταξη Οντότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014

ΕΡΩΤΗΜΑ

Κύριοι,

με το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα θα ήθελα να μου γνωρίσετε σε ποιά κατηγορία οντότητας κατατάσσεται Ανώνυμη Εταιρεία κατά την οποία κατά την 1η εταιρική χρήση είχε:

1. Σύνολο Ενεργητικού 1.195.144,18 €

2. Καθαρό κύκλο Εργασιών 1.838.186,74 €

3. Μέσο όρο απασχολουμένων 7 άτομα.

4. Στο Προσάρτημα η εταιρεία δήλωσε ότι κατατάσσεται στην κατηγορία "μικρή οντότητα" σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4308/2014.

Η οντότητα σωστά εφάρμοσε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου ή θα έπρεπε να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 4308/2014, δηλαδή να κλείσει δύο διαχειριστικές περιόδους και να ενταχθεί σε κατηγορία κατά την τρίτη διαχειριστική περίοδο, και να δηλώσει για τις δύο πρώτες χρήσεις "πολύ μικρή οντότητα";

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο Ν 4308/2014 στο άρθρο 2, παράγραφος 1, ορίζει τα κριτήρια κατάταξης μιας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη), ενώ στην παράγραφο 9 του ως άνω άρθρου, ο νόμος, προβλέπει την προϋπόθεση για την αλλαγή κατηγορίας μεγέθους, δηλαδή την υπέρβαση ή την μη υπέρβαση των ορίων δύο εκ των τριών κριτηρίων (ήτοι: σύνολο ενεργητικού, κύκλος εργασιών, αριθμός απασχολουμένων ατόμων) για δύο διαδοχικές περιόδους. Στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.

Υπενθυμίζουμε ότι το ΣΛΟΤ έχει απαντήσει σε παρόμοια ερώτηση κατάταξης εταιρείας με κριτήριο το μέγεθος (Α.Π. 822/17.5.2016). Σύμφωνα με την απάντηση αυτή η κατάταξη, θα γίνει με βάση το άρθρο 2 του Νόμου 4308/2014, την Λογιστική Οδηγία Εφαρμογής του και την εγκύκλιο 62784/2017 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου που απευθύνεται στις Περιφερειακές Ενότητες και στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. της Χώρας.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/2014, προκειμένου μία οντότητα ή ένας όμιλος να ενταχθεί σε μία από τις κατηγορίες του άρθρου 2, πρέπει να υπερβαίνει τα όρια τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια του ως άνω άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους (με εξαίρεση την ειδική κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου).

Επειδή οι διατάξεις του Νόμου 4308/2014 αποτελούν εφαρμογή της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2013/34/ΕΕ) ανατρέξαμε στις σχετικές αποφάσεις της εν λόγω Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η σχετική ερμηνεία παραπέμπει στην «Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων».

Στην σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρονται τα εξής: «(4) Το κριτήριο του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων (εφεξής "το κριτήριο των απασχολούμενων ατόμων") παραμένει αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα και πρέπει να θεωρείται ως βασικό, αλλά η θέσπιση και ενός χρηματοοικονομικού κριτηρίου αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα προκειμένου να προσδιοριστεί η πραγματική σημασία και απόδοση μιας επιχείρησης και η θέση της σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Ωστόσο, δεν είναι ευκταίο να υιοθετηθεί ο κύκλος εργασιών ως αποκλειστικό χρηματοοικονομικό κριτήριο, κυρίως διότι οι επιχειρήσεις του τομέα του εμπορίου και της διανομής έχουν, από τη φύση τους, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών από τις επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα. Το κριτήριο του κύκλου εργασιών πρέπει επομένως να συνδυαστεί με το κριτήριο του συνολικού ισολογισμού, το οποίο αντικατοπτρίζει το συνολικό πλούτο μιας επιχείρησης, με δυνατότητα υπέρβασης του ενός από τα δύο αυτά κριτήρια..»

Σημειώνεται ότι ούτε η Οδηγία 2013/34/ΕΕ, ούτε ο Ν.4308/2014 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις για νεοϊδρυθείσες εταιρείες που δεν έχουν ιστορικό δύο ετών.

Συνεπώς, η ανώνυμη εταιρεία του ερωτήματος, κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της, θα ενταχθεί στις πολύ μικρές οντότητες και το τρίτο έτος θα ενταχθεί σε κατηγορία με βάση τα μεγέθη των δύο πρώτων ετών.
Διευκρινίζεται ότι η οικειοθελής ένταξη οντότητας σε μεγαλύτερη κατηγορία δεν αντίκειται στο νόμο.


ΤΑ ΜΕΛΗ
Ελένη Ρογδάκη – Χαραμή
Δημήτριος Κακούρας
Χαράλαμπος Συρούνης
Νικόλαος Σγουρινάκης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ
Χαράλαμπος Ξένος


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.


Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική Υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων ή σε μη μέλη που έχουν δικαίωμα προβολής του αντικειμένου που αφορά η συγκεκριμένη υπηρεσία.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςWord!

export to word

Add to library!

click here to add to library

Clip!

Clippy clip

Revisions!

this circ has revisions

Email!

email to a friend

PDF!

print to pdf

First tab!

the first tab

second tab!

the second tab

third tab!

the third tab

fourth tab!

the fourth tab

sixth tab!

the sixth tab

seventh tab!

the seventh tab

eighth tab!

the eighth tab