ΙΚΑ Ε57/19/28.03.05

Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή σε διαγωνισµούς προµηθειών του ∆ηµοσίου.Σχόλια:


28 Μάρ 2005

Taxheaven.gr
ΙΚΑ Ε57/19/28.03.05 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του ∆ημοσίου.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ∆ΩΝ

Με αφορμή αιτήματα εργοδοτών προς τις κατά τόπου υπηρεσίες μας, για την θεώρηση αντιγράφων των Αναλυτικών Περιοδικών ∆ηλώσεων (Α.Π.∆.), που έχουν υποβάλει στο Ι.ΚΑ.- Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν ως δικαιολογητικά, για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς προμηθειών του ∆ημοσίου, στα πλαίσια της απαίτησης αντίστοιχων προκηρύξεων για την προσκόμιση «...θεωρημένης κατάστασης προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος...», θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.∆ 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών του ∆ημοσίου» (ΦΕΚ 266Α') «...Πιστοποιητικό, που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι, οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς προμηθειών του Λημοσίου είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού...» είναι το αποδεικτικό (βεβαίωση) ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., το οποίο χορηγείται μόνο στις επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικά ενήμερες (άρθρο 7 της Φ21/116/4-7-2000 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ΦΕΚ 839 Β', όπως ισχύει σήμερα), αφού προηγουμένως ελεγχθεί η εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως καθορίζονται από την ασφαλιστική νομοθεσία. Ο έλεγχος αυτός δεν περιορίζεται στο περιεχόμενο των Α.Π.∆. που συντάσσει ο εργοδότης, αλλά επεκτείνεται και σε στοιχεία που συγκεντρώνονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., Σ.ΕΠ.Ε. κ.λ.π.) ή από τυχόν υποβληθείσες «∆ηλώσεις απασχόλησης - καταγγελίες» ανασφάλιστων ή πλημμελώς ασφαλισμένων εργαζομένων.

Οι εν λόγω βεβαιώσεις δεν υποκαθίστανται ούτε συμπληρώνονται από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδιδόμενο ή θεωρημένο από τις υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.. Όταν δε εκδίδονται για λογαριασμό Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. κ.λ.π. αφορούν μεταξύ άλλων και την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης όσων εκπροσώπων τους (π.χ. μελών διοικητικών συμβουλίων Α.Ε.) ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., εάν παράλληλα με την ιδιότητα του εκπροσώπου παρέχουν και εξαρτημένη εργασία προς την συγκεκριμένη επιχείρηση.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη περιορισμού γραφειοκρατικών, χρονοβόρων και εν τέλει μη αναγκαίων διαδικασιών, εκτιμούμε ότι, δεν συντρέχουν τυπικοί αλλά και ουσιαστικοί λόγοι, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν στις αρμόδιες υπηρεσίες εκτός από βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για χρέη προς το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. οποιοδήποτε άλλο έγγραφο εκδιδόμενο ή θεωρημένο από τις υπηρεσίες μας, σχετικά με την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. του προσωπικού τους.

Ήδη, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Εμπορίου), η οποία διαχειρίζεται τον κύριο όγκο των προμηθειών του ∆ημοσίου, συμφώνησε με τις προαναφερόμενες απόψεις μας (σχετ. το υπ. αρ. ΠΙ/3823/03/10-3-04 έγγραφο της).
Κατόπιν των ανωτέρω κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι, οι υπηρεσίες μας δεν θα θεωρούν αντίγραφα Α.Π.∆., προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν ως δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς προμηθειών του ∆ημοσίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ «Σχετικά με πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας»

Απαντώντας σε έγγραφο σας με αριθμό πρωτ : Ε5 7/66/2003 σχετικά με το θέμα της περίληψης και ύστερα από μελέτη αυτού σας γνωρίζουμε ότι στις διακηρύξεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου θα περιλαμβάνεται ο εξής όρος όσον αφορά το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας :

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους Κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.Taxheaven.gr