Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 28473/605/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β’/398), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 27354/444/01-09-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’/3080).

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Κ.Υ.Α. αριθμ. 28473/605/2018
Τροποποίηση της αριθμ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β’/398), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 27354/444/01-09-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’/3080).


Κ.Υ.Α. αριθμ. 28473/605/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) με θέ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αριθμ. 28473/605


(ΦΕΚ Β' 2835/16.07.2018)

Τροποποίηση της αριθμ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018» (Β’/398), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 27354/444/01-09-2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β’/3080).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1.  Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α’/80), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.  Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’/98).

3.   Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων». Ανασύσταση  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,  Ναυτιλίας και Τουρισμού σε  Υπουργείο  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και Τουρισμού και  του  Υπουργείου  Παραγωγικής  Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α’/114).

4.   Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/116).

5.  Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’/208).

6.  Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’/210).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’/168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»(Α’/37).

9.  Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 66224/2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (Β’/7/2015), όπως ισχύει.

10. Την αριθμ.18686/2.6.2017 (Β’/1998) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιωάννη Μπαλάφα», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1204/14.3.2018 όμοια (Β’/ 950).

11. Το με αριθμ. 208491/06-10-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.

12. Το με αριθμ. Φ.Δ/219681/962/13-10-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

13. Το με αριθμ. 10000.00.001/8577/06.03.2018 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

14. Το με αριθμ. 9157/07.02.2018 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.

15. To με αριθμ πρωτ. οικ. 14665/322/08-03-2018, κατάλογο αντιστοιχίας της καλλιεργήσιμης έκτασης και ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο για την μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και για εποχιακή απασχόληση, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

16. Το με αριθμ. Φ.Δ/109167/429/15-05-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

17. Το με αριθμ. 110492/18-05-2018 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 4872/105/13-02-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (B’/398) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018», όπως ισχύει, ως εξής:

Α. Συμπλήρωση ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής

1.  Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία και αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 κατά 2.505 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες Κτηνοτροφίας

100

Εργάτες σε φυτώριο καρποφόρων δέντρων

5

ΣΥΝΟΛΟ

105

 

 

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

1.500

Εργάτες κτηνοτροφίας

900

ΣΥΝΟΛΟ

2.400

2.  Στην Περιφέρεια Κρήτης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία και αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 κατά 3.622 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

500

Εργάτες κτηνοτροφίας

300

Εργάτες μελισσοκομίας

20

ΣΥΝΟΛΟ

820

 

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

500

ΣΥΝΟΛΟ

500

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

100

Εργάτες κτηνοτροφίας

120

ΣΥΝΟΛΟ

220

 

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

100

Εργάτες κτηνοτροφίας

180

ΣΥΝΟΛΟ

280

 


 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

250

Εργάτες κτηνοτροφίας

130

Εργάτες μελισσοκομίας

25

ΣΥΝΟΛΟ

405

 

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

300

Εργάτες κτηνοτροφίας

200

ΣΥΝΟΛΟ

500

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

 

ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ  ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

100

Εργάτες κτηνοτροφίας

50

Εργάτες μελισσοκομίας

30

ΣΥΝΟΛΟ

180

 

ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εργάτες γης

650

Εργάτες κτηνοτροφίας

50

ΣΥΝΟΛΟ

700

 

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ

Αλιεργάτες

17

ΣΥΝΟΛΟ

17

Β. Αντιστοιχία καλλιεργήσιμης έκτασης ή αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο

1.   Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ή του αριθμού ζώων ανά εργαζόμενο για τη μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και για εποχική απασχόληση στην αγροτική οικονομία υπολογίζεται από τα κατά τόπο αρμόδια Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έκδοση σχετικής πράξης.

2.  Η πράξη αυτή συνοδεύει την αίτηση του εργοδότη και κατατίθεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των άρθρων 12, 13, ή 14 του ν. 4251/2014 στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3.   Η αναγραφόμενη έκταση σε στρέμματα ή ο αριθμός ζώων του πίνακα αντιστοιχούν σε 1 Μ.Α.Ε., όπως αυτή ορίζεται με το εδ. α΄, της παρ. 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 169653/2011 (Β’/1181) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση περισσότερων ειδών καλλιεργειών ή ειδών ζώων του ίδιου εργοδότη η αντιστοιχία των ωρών εργασίας υπολογίζεται για κάθε είδος χωριστά και έπειτα αθροίζονται.

4.   Η αντιστοιχία καθορίζεται με τους κατωτέρω πίνακες οι οποίοι αντικαθιστούν τους πίνακες στις αριθμ. 4872/105/13.2.2017 (Β’/398) και 27354/444/1.9.2017 (Β’/3080) κοινή υπουργική απόφαση:

 

ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

 

Είδος Καλλιέργειας

Έκταση σε στρέμματα

 

 

ΑΚΡΟΔΡΥΑ (ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ)

ΦΙΣΤΙΚΙΕΣ

37

ΑΜΥΓΔΑΛΑ

41

ΧΑΡΟΥΠΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ

41

ΚΑΡΥΔΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ

50

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΕΣ

70


 

 

 

 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

19

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ

21

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ

21

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ

47

 

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ

4

ΓΚΑΖΟΝ

4

ΔΡΕΠΤΑ (ΚΟΜΜΕΝΑ) ΑΝΘΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

4

 

ΦΥΤΑ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

 

4

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ  ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

 

ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

1

 

ΓΛΑΣΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1

 

ΔΡΕΠΤΑ (ΚΟΜΜΕΝΑ) ΑΝΘΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

 

1

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ

131

 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ

161

 

 

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΚΡΟΚΟΣ

16

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΛΟΙΠΑ

25

ΓΛΥΚΑΝΙΣΟ ΜΑΡΑΘΟΣΠΟΡΟΣ

52

ΒΑΜΒΑΚΙ

97

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΚΑΝΝΑΒΗ

97

ΓΕΩΜHΛΑ

49

 

 

 

ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

ΣΟΥΣΑΜΙ

26

ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ

42

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ

148

ΣΟΓΙΑ

148

ΗΛΙΑΝΘΟΣ

194

 

ΕΛΑΙΩΝΕΣ

ΕΛΙΕΣ ΒΡΩΣΙΜΕΣ

32

ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

40

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ

148

ΑΓΡΙΟΑΓΚΙΝΑΡΑ

194

ΑΤΡΑΚΤΥΛΙΔΑ

194

 

 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΛΗΝ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

19

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΕΣ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

21

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΛΗΝ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ

21


 

 

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

63

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΠΝΟΣ

ΜΠΑΣΜΑΣ

7

Κ. Κ. ΚΛΑΣΣΙΚΑ

8

ΜΑΥΡΑ

9

ΤΣΕΜΠΕΛΙΑ

9

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

13

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

13

ΜΥΡ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

13

Σ-79 (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)

13

ΜΠΕΡΛΕΥ

15

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΤΟΜΑΤΑΚΙ (ΘΗΡΑΣ)

2

ΤΟΜΑΤΑ

7

ΠΙΠΕΡΙΕΣ

7

ΦΡΑΟΥΛΑ

7

ΜΑΡΟΥΛΙ

8

ΜΠΑΜΙΑ

8

ΣΚΟΡΔΟ ΞΕΡΟ

8

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ

9

ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗΣ

9

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

9

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΣΚΟΡΔΑΚΙΑ ΝΩΠΑ

11

ARVIKA

13

LIVIOLETTA

13

ΑΙΣΜΠΕΡΓΚ

13

ΑΝΗΘΟΣ

13

ΑΝΤΙΔΙ

13

ΑΡΑΚΑΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ

13

ΒΛΗΤΑ

13

ΖΩΧΟΣ

13

ΚΑΡΟΤΑ

13

ΚΑΥΚΑΛΗΘΡΑ

13

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟ

13

ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ

13

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

13

ΜΑΡΑΘΟΣ

13


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

13

ΜΠΙΖΕΛΙΑ

13

ΜΠΡΟΚΟΛΟ

13

ΜΥΡΩΝΙΑ

13

ΠΕΠΙΤΟ

13

ΠΡΑΣΣΟ

13

ΡΑΔΙΚΙΑ

13

ΡΑΔΙΚΙΑ ΑΓΡΙΑ

13

ΡΑΙΒΕΣ

13

ΡΑΝΤΙΤΣΙΟ

13

ΡΑΠΑΝΑΚΙ

13

ΡΟΚΑ

13

ΣΕΛΕΡΥ

13

ΣΕΛΙΝΟ

13

ΣΕΣΚΟΥΛΟ

13

ΣΠΑΝΑΚΙ

13

ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ

13

ΤΕΥΤΛΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ

13

ΦΙΝΟΚΙΟ

13

ΑΓΓΟΥΡΙ

15

ΑΡΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

18

ΜΠΑΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

18

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

18

ΤΟΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

23

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΚΟΚΚΑΡΙ

25

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΞΕΡΟ

25

ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΣΠΟΡΟΣ

25

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ

25

ΛΑΧΑΝΙΔΑ

33

ΛΑΧΑΝΟ

33

ΛΑΧΑΝΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

33

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

35

ΠΕΠΟΝΙ

39

ΓΛΥΚΟΠΑΤΑΤΕΣ

49

ΤΟΜΑΤΟΠΙΠΕΡΙΑ

79


 

 

 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΚΟΥΚΙΑ ΝΩΠΑ

80

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ ΓΛΥΚΟ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ POPCORN

131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

ΤΟΜΑΤΑ

2

ΑΓΓΟΥΡΙ

2

ΑΝΗΘΟΣ

5

ΑΝΤΙΔΙ

5

ΔΥΟΣΜΟΣ

5

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

5

ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙΑ ΣΚΟΡΔΑΚΙΑ ΝΩΠΑ

5

ΜΑΙΝΤΑΝΟΣ

5

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΣΑΛΑΤΑ

5

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

5

ΠΑΤΑΤΑ

5

ΠΕΠΙΤΟ

5

ΡΟΚΑ

5

ΣΕΛΙΝΟ

5

ΣΠΑΝΑΚΙ

5

ΣΤΑΜΝΑΓΚΑΘΙ

5

ΠΙΠΕΡΙΑ

5

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

5

ΦΡΑΟΥΛΑ

7

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΧΑΝΤΡΕΣ

9

ΚΟΛΟΚΥΘΑΚΙ

12

ΠΕΠΟΝΙ

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΚΟΥΚΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

80

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ

80

ΛΑΘΟΥΡΙ  ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ

80

ΡΕΒΥΘΙ

80

ΡΟΒΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

80

ΦΟΥΛΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ (Μ-9643)

80

ΣΟΡΓΟ

88

ΜΗΔΙΚΗ

142

ΣΑΝΟΣ ΜΗΔΙΚΗΣ-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

142

ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΗ

159

ΛΟΛΙΟΥΜ

159

ΛΟΥΠΙΝΟ

159

ΣΑΝΟΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ, ΒΡΩΜΗΣ, ΒΙΚΟΥ, ΑΛΛΟΙ ΣΑΝΟΙ

159

ΒΙΚΟΣ

350

ΚΟΦΤΟΛΙΒΑΔΑ

655

ΑΛΟΓΟΚΡΙΘΟ

875

ΒΡΩΜΗ

875

ΓΟΥΜΑΡΟΚΡΙΘΟ

875

ΚΕΧΡΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

875


 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΦΥΤΑ ΓΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

ΚΡΙΘΑΡΙ

875

ΠΕΡΚΟ

875

ΣΙΚΑΛΗ

875

ΣΙΤΟΣ ΔΙΚΚΟΚΟΣ TRITICUM DICOCCUM

875

ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ

875

ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ

875

ΣΜΙΓΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

875

ΤΡΙΤΙΚΑΛΕ

875

ΛΙΝΟΣ ΚΛΩΣΤΙΚΟΣ

97

 

 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ

ΚΡΙΘΑΡΙ

875

ΣΙΤΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ

875

ΣΙΤΟΣ ΜΑΛΑΚΟΣ

875

ΣΙΚΑΛΗ

875

ΒΡΩΜΗ

875

ΦΑΓΟΠΥΡΟ

875

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΑΣΤΙΧΟΔΕΝΔΡΑ

19

ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ

20

ΛΩΤΟΙ

23

ΑΒΟΚΑΝΤΟ

25

DRAGON FRUIT

28

ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ

28

ΓΚΟΥΑΒΑ

28

ΚΡΑΙΤΑΓΟΣ

28

ΚΡΑΝΑ

28

ΜΑΝΓΚΟ

28

ΜΟΥΡΙΕΣ

28

ΠΑΠΑΓΙΑ

28

ΠΑΣΙΦΛΩΡΑ (PASSION FRUIT)

28

ΤΖΙΤΖΙΦΙΑ

28

ΤΣΙΚΟΥΔΙΑ (ΣΧΟΙΝΟΣ)

28

ΣΥΚΑ ΝΩΠΑ

29

ΜΕΣΠΙΛΙΕΣ (ΜΟΥΣΜΟΥΛΙΕΣ)

34

ΜΟΥΣΜΟΥΛΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

34

ΡΟΔΙΕΣ

35

ΣΥΚΑ ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ

39

ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ

41


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ

4

ΠΡΩΤΕΑΣ

4

ΦΥΣΑΛΙΔΑ

13

ΑΛΟΗ

25

ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ

25

ΚΑΠΠΑΡΗ ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ

25

ΛΥΓΑΡΙΑ (VITEX AGNUS CASTUS)

25

ΠΑΛΙΟΥΡΙ

25

ΤΖΙΝΤΖΕΡ

25

ΦΑΚΕΛΩΤΗ

25

ΑΡΩΝΙΑ

28

ΓΚΟΤΖΙ ΜΠΕΡΙ

28

ΙΠΠΟΦΑΕΣ

28

ΜΥΡΤΙΛΛΟ

28

ΣΜΕΟΥΡΑ RUSPBERRY

28

ΦΡΑΓΚΟΣΤΑΦΥΛΛΟ

28

ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΙΕΣ

28

ΕΛΑΙΑΓΝΟΣ UMBELLATA

29

ΑΣΚΟΛΥΜΠΡΟΣ

33

ΠΕΠΙΝΟ (Solanummuricatum)

33

ΖΑΧΑΡΟΚΑΛΑΜΟ (SACCHARUM OFFINARUM)

63

ΚΙΝΟΑ

80

ΣΟΡΓΟ ΣΚΟΥΠΟΧΟΡΤΟ ΕΒΡΟΥ

88

STEVIA

97

ΑΡΑΧΙΔΑ

219

ΛΗΜΟΝΙΟ

350

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΤΡΟΥΦΑ

350

ΛΙΦΗ Ή ΛΟΥΦΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

875

ΛΟΥΦΑ

875

ΛΥΚΙΣΚΟΣ

875

 

 

ΜΗΛΟΕΙΔΗ

ΑΧΛΑΔΙΕΣ ΚΟΝΤΟΥΛΕΣ

14

ΑΧΛΑΔΙΕΣ

15

ΜΗΛΙΕΣ

18

ΚΥΔΩΝΙΕΣ

31

 

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

ΜΠΑΝΑΝΕΣ

18

ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ

6

 

 

 

ΟΣΠΡΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ

ΦΑΣΟΛΙΑ ΠΛΑΚΕ ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ

25

ΦΑΣΟΛΙΑ ΞΕΡΑ

76

ΚΟΥΚΙ ΒΡΩΣΙΜΟ

80

ΛΑΘΟΥΡΙ

80

ΦΑΚΕΣ

80


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΚΕΡΑΣΙΑ

7

ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ ΞΗΡΑ ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ

16

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ

17

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΕΣ ΚΟΡΟΜΗΛΟΔΑΜΑΣΚΗΝΟ

17

ΑΓΡΙΕΣ ΒΥΣΣΙΝΙΕΣ

19

ΒΥΣΣΙΝΙΕΣ

19

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

24

ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΩΠΑ

25

ΒΕΡΙΚΚΟΚΑ

25

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

25

ΚΟΡΟΜΗΛΑ

33

ΡΥΖΙ

159

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΠΑΜΙΑ

17

ΠΑΤΑΤΑ

49

ΜΗΔΙΚΗ

73

ΦΑΣΟΛΙΑ  ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ

76

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ  ΚΟΥΚΙ

80

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΜΠΙΖΕΛΙ

80

ΡΟΒΗ

80

ΜΗΔΙΚΗ Η ΔΕΝΔΡΩΔΗΣ

142

ΑΓΡΙΟΤΡΙΦΥΛΛΟ

159

ΟΝΟΒΡΥΧΙΑ Η ΗΜΕΡΟΣ

159

ΤΡΙΦΥΛΛΙ

159

ΒΙΚΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ

350

ΦΥΤΩΡΙΑ

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ

2

 

ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

2

 

ΕΛΙΑΣ

2

 

ΑΜΠΕΛΙΩΝ

4

 

ΕΛΑΤΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

4

 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ

4

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ

ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ

5

 

Η αντιστοιχία ζωικού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο για τη μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και εποχική απασχόληση καθορίζεται ως εξής:


 

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Είδος Ζώου

Αριθμός ζώων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΕΡΙΦΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

88

ΕΡΙΦΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

88

ΕΡΙΦΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

88

ΕΡΙΦΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ, ΛΟΙΠΗ

88

ΕΡΙΦΙΑ ΘΗΛΥΚΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

88

ΕΡΙΦΙΑ ΘΗΛΥΚΑ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

88

ΕΡΙΦΙΑ ΘΗΛΥΚΑ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜA

88

ΕΡΙΦΙΑ ΘΗΛΥΚΑ ΛΟΙΠA

88

ΑΙΓΕΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

88

ΑΙΓΕΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

88

ΑΙΓΕΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

88

ΑΙΓΕΣ, ΛΟΙΠΗ

88

ΑΙΓΕΣ, ΛΟΙΠΗ ΑΙΓΟΕΙΔΗ (<30kg)

88

ΑΙΓΕΣ, ΛΟΙΠΗ ΑΙΓΟΕΙΔΗ (>30kg)

88

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΛΟΙΠΗ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝOI

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΛΟΙΠΗ

162

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ,   ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ,  ΛΟΙΠΗ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΛΟΙΠΗ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ (<45kg)

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΛΟΙΠΗ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ (>45kg)

103

ΚΡΙΟΙ,  ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

162

ΚΡΙΟΙ,   ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

162

ΚΡΙΟΙ,  ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

162

ΚΡΙΟΙ, ΛΟΙΠΗ

162

ΚΡΙΟΙ, ΛΟΙΠΗ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ (<45kg)

162

ΚΡΙΟΙ, ΛΟΙΠΗ ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ (>45kg)

162

ΤΡΑΓΟI, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

130

ΤΡΑΓΟI, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

130

ΤΡΑΓΟI, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

130

ΤΡΑΓΟI, ΛΟΙΠΗ

130

ΤΡΑΓΟI, ΛΟΙΠΗ ΑΙΓΟΕΙΔΗ (<30kg)

130

ΤΡΑΓΟI, ΛΟΙΠΗ ΑΙΓΟΕΙΔΗ (>30kg)

130

ΕΡΙΦΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ

88

ΕΡΙΦΙΑ ΘΗΛΥΚΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

88


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΑΙΓΕΣ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ

88

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΟΡΕΙΝΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΙΚΑΡΙΑΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΛΕΥΚΙΜΗΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΚΑΤΣΙΚΑ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΑΡΓΟΥΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΚΥΜΗΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΔΡΑΜΑΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΘΡΑΚΗΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΟ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΠΗΛΙΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, ΣΕΡΡΩΝ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΟΡΕΙΝΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΙΚΑΡΙΑΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΛΕΥΚΙΜΗΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΚΑΤΣΙΚΑ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΑΡΓΟΥΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ -ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΚΥΜΗΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΔΡΑΜΑΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΘΡΑΚΗΣ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΟ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΠΗΛΙΟΥ

162

ΑΜΝΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ, ΣΕΡΡΩΝ

162

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΟΡΕΙΝΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ,  ΙΚΑΡΙΑΣ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΛΕΥΚΙΜΗΣ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΚΑΤΣΙΚΑ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΑΡΓΟΥΣ

103


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ -ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΚΥΜΗΣ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΔΡΑΜΑΣ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΘΡΑΚΗΣ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΟ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΠΗΛΙΟΥ

103

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ, ΣΕΡΡΩΝ

103

ΚΡΙΟΙ,   ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

162

ΚΡΙΟΙ, ΡΟΥΜΛΟΥΚΙΟΥ

162

ΚΡΙΟΙ, ΟΡΕΙΝΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

162

ΚΡΙΟΙ, ΙΚΑΡΙΑΣ

162

ΚΡΙΟΙ,  ΛΕΥΚΙΜΗΣ

162

ΚΡΙΟΙ,  ΚΑΤΣΙΚΑ

162

ΚΡΙΟΙ, ΑΡΓΟΥΣ

162

ΚΡΙΟΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ

162

ΚΡΙΟΙ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ -ΠΕΛΑΓΟΝΙΑΣ

162

ΚΡΙΟΙ,   ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΟ

162

ΚΡΙΟΙ, ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

162

ΚΡΙΟΙ, ΚΥΜΗΣ

162

ΚΡΙΟΙ,  ΑΓΡΙΝΙΟΥ

162

ΚΡΙΟΙ,  ΔΡΑΜΑΣ

162

ΚΡΙΟΙ, ΘΡΑΚΗΣ

162

ΚΡΙΟΙ,   ΚΑΛΑΡΡΥΤΙΚΟ

162

ΚΡΙΟΙ,  ΠΗΛΙΟΥ

162

ΚΡΙΟΙ,  ΣΕΡΡΩΝ

162

ΤΡΑΓΟI, ΣΚΟΠΕΛΟΥ

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΟΕΙΔΗ

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΛΟΙΠΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

151

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ (>550kg)

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (<400kg)

151

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (400 550kg)

151


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΟΕΙΔΗ

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΜΙΚΤΗ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΜΙΚΤΗ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ,< 1 ΜΗΝΟΣ, ΜΙΚΤΗ, ΛΟΙΠΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΛΟΙΠΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

151

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ (>550kg)

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ  (<400kg)

151

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (400 550kg)

151

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΛΟΙΠΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,   ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

24

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ,    ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

24

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ,   ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

24

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ,   ΛΟΙΠΗ

24

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

50

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

28

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ (>550kg)

28

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ  (<400kg)

50

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (400 550kg)

50

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

28

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

28

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΛΟΙΠΗ

28

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΟΕΙΔΗ

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΛΟΙΠΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ (>550kg)

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ  (<400kg)

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (400 550kg)

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΛΟΙΠΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΛΟΙΠΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ (>550kg)

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (<400kg)

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (400 550kg)

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΛΟΙΠΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΛΟΙΠΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

151


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΟΕΙΔΗ

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ (>550kg)

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (<400kg)

151

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (400 550kg)

151

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΜΙΚΤΗ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΜΙΚΤΗ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, < 1 ΜΗΝΟΣ, ΜΙΚΤΗ, ΛΟΙΠΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΛΟΙΠΗ

73

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

151

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ (>550kg)

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ  (<400kg)

151

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (400 550kg)

151

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 1 6 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΛΟΙΠΗ

83

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

24

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

24

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

24

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΛΟΙΠΗ

24

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

50

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

28

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ (>550kg)

28

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ  (<400kg)

50


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΟΟΕΙΔΗ

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (400 550kg)

50

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

28

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

28

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 6 24 ΜΗΝΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΛΟΙΠΗ

28

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΛΟΙΠΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ (>550kg)

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (<400kg)

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (400 550kg)

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, 2 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΛΟΙΠΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΉΣ, ΛΟΙΠΗ

15

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ (>550kg)

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (<400kg)

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΛΟΙΠΗ (400 550kg)

30

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΗ

17

ΒΟΟΕΙΔΗ, ΘΗΛΥΚΑ, > 6 ΕΤΩΝ, ΜΙΚΤΗ, ΛΟΙΠΗ

17


 

 

ΓΟΥΝΟΦΟΡΑ

453

 

ΘΗΡΑΜΑΤΑ

ΕΛΑΦΙΑ

103

ΖΑΡΚΑΔΙΑ

103

ΑΓΡΙΟΠΡΟΒΑΤΑ

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΠΠΟΕΙΔΗ

ΙΠΠΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΛΟΙΠΗ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ > 6 ΜΗΝΩΝ, ΛΟΙΠΗ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ > 6 ΜΗΝΩΝ, ΛΟΙΠΗ

88

ΙΜΙΟΝΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ

88

ΙΜΙΟΝΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ

88

ΟΝΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ

88

ΟΝΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΗΛΕΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΠΗΝΕΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΣΚΥΡΟΥ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΠΙΝΔΟΥ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΜΕΣΣΑΡΑ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΗΛΕΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΠΗΝΕΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΣΚΥΡΟΥ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΠΙΝΔΟΥ

88

ΙΠΠΟΙ, ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΜΕΣΣΑΡΑ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΗΛΕΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΠΗΝΕΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΣΚΥΡΟΥ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΠΙΝΔΟΥ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, < 6 ΜΗΝΩΝ, ΜΕΣΣΑΡΑ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΗΛΕΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΠΗΝΕΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΣΚΥΡΟΥ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΠΙΝΔΟΥ

88

ΙΠΠΟΙ, ΘΗΛΥΚΟΙ, > 6 ΜΗΝΩΝ, ΜΕΣΣΑΡΑ

88

 

ΚΟΝΙΚΛΟΕΙΔΗ

ΚΟΥΝΕΛΙΑ

3500

ΛΑΓΟΙ

3500

ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΜΕΛΛΙΣΟΣΜΗΝΗ

175

ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΕΣ-ΚΟΥΤΙΑ

25


 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΝΙΘΟΕΙΔΗ

ΟΡΝΙΘΕΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3889

ΟΡΝΙΘΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3889

ΟΡΝΙΘΕΣ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3889

ΧΗΝΕΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4375

ΧΗΝΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4375

ΠΑΠΙΕΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3889

ΠΑΠΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3889

ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4375

ΓΑΛΟΠΟΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

4375

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΟΙΡΟΙ

ΚΑΠΡΟΙ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

62

ΚΑΠΡΟΙ ΛΟΙΠΗ

62

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

23

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ ΛΟΙΠΗ

23

ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

203

ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, ΛΟΙΠΗ

203

ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ, ΘΗΛΥΚΑ,

203

ΑΥΤΟΧΘΟΝΗ

 

ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ, ΘΗΛΥΚΑ, ΛΟΙΠΗ

203

ΚΑΠΡΟΙ ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΟΙΡΟΣ

23

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ, ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΟΙΡΟΣ

23

ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ, ΑΡΣΕΝΙΚΑ, ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΟΙΡΟΣ

203

ΠΑΧΥΝΟΜΕΝΑ ΧΟΙΡΙΔΙΑ, ΘΗΛΥΚΑ, ΕΓΧΩΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΟΙΡΟΣ

203

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης