Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 75103/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 91439/24-8-2017 (Β'3073) υπουργικής απόφασης «Σύσταση ομάδας εργασίας από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kW, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμός του καταμερισμού εργασιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-07-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 75103/2018
Τροποποίηση της αριθμ. 91439/24-8-2017 (Β'3073) υπουργικής απόφασης «Σύσταση ομάδας εργασίας από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kW, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμός του καταμερισμού εργασιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας»

Αριθμ. 75103 -10/07/2018

(ΦΕΚ Β' 2804/13-07-2018)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α' 117), όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις παραγράφους 1 και 9 του άρθρου 85, όπως τροποποιήθηκε καθώς και των άρθρων 16 και 25 αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» (Α'261).

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 91439/24.8.2017 (Β' 3073) υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ομάδας Εργασίας από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004, και καθορισμός του καταμερισμού εργασιών, του τρόπου λειτουργίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας».

4. Τις διατάξεις της αριθμ. 20283/3.5.2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού ισχύος έως 150kw ...» (Β' 1518), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 54247/31.10.2014 απόφαση (Β' 3090).

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης » (Α' 192), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α'208).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

9. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α'37).

10. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αρ. Υ197/16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ Β' 3722), όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με αρ. Υ226/27.12.2016 (Β'4233) και αρ. Υ12/14.03.2018 (Β' 978), και ισχύει.

11. Την αριθμ. Υ173 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β' 3610).

12. Την ανάγκη άμεσης συμπλήρωσης των μελών της Ομάδας Εργασίας και των διμελών Οργάνων Ελέγχου που έχουν συγκροτηθεί από τα μέλη της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, λόγω αποχωρήσεων μελών του ΕΜΠΕ και για διάφορους άλλους λόγους που σχετίζονται με καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εν λόγω διοικητικών ελέγχων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση β του άρθρου 1 της 91439/24.8.2017 υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Στην Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν τουλάχιστον δέκα (10) και μέχρι πενήντα (50) μέλη που προέρχονται από το Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011. Τα μέλη της Ομάδας επιλέγονται είτε κατόπιν πραγματοποίησης τυχαίας κλήρωσης, με κριτήριο την ειδικότητα τους, από το σύνολο των μελών του ΕΜΠΕ που δήλωσαν, κατόπιν πρόσκλησης, διαθεσιμότητα συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας, είτε και ορίζονται μετά από πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων, από το σύνολο των μελών του ΕΜΠΕ.».

2. Οι περιπτώσεις ε και ζ του άρθρου 3 της 91439/24.8.2017 υπουργικής απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:
«ε. Η ολοκλήρωση της διενέργειας των ανατιθέμενων ελέγχων πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης και ανάθεσης.
Εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων υποβάλλουν τυχόν διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται από τα Όργανα Ελέγχου. Τα Όργανα
Ελέγχου οφείλουν να ζητούν τα έγγραφα και στοιχεία εντός ευλόγου χρόνου πριν την εκπνοή της ως άνω προθεσμίας. Με αιτιολογημένο ενημερωτικό σημείωμα του διμελούς οργάνου ελέγχου προς την αρμόδια υπηρεσία, το χρονικό αυτό διάστημα δύναται να παρατείνεται μέχρι είκοσι (20) επιπλέον ημέρες. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής, υποβάλλεται η σχετική έκθεση ελέγχου».
«ζ. Ο διοικητικός έλεγχος θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χώρο κατόπιν υπόδειξης της αρμόδιας υπηρεσίας Ιδιωτικών Επενδύσεων».

3. Κατά τα λοιπά συνεχίζει να ισχύει η αριθμ. 91439/24.8.2017 (Β'3073) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης