Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 67327/2018 Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-06-2018 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Κ.Υ.Α. αριθμ. 67327/2018
Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.)

Αριθμ. 67327/21-06-2018

(ΦΕΚ Β' 2476/27-06-2018)

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 78 έως και 95, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 102 του ν. 4497/2017 «διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. και των Κ.Ε.Υ.Δ.» (ΦΕΚ 171/ Α΄/13-11-2017).
β) Του άρθρου 50 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α΄/ 23.12.2016) «Χωρικός σχεδιασμός Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
γ) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
δ) Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου και δικτύων».
στ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ. Του π.δ. 20/2018 (Α΄ 35) με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης».
η. Του π.δ. 22/2018 (Α 37) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.Την υπ’ αριθμ.Υ155/7.7.2016(ΦΕΚ362/Υ.Ο.Δ.Δ./11.7.2016 και 408/Υ.Ο.Δ.Δ./27.7.2016 διόρθωση σφάλματος), απόφαση του Πρωθυπουργού για διορισμό του Φώτη Κουρμούση στη θέση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα, της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ).

3.    Την υπ’ αριθμ. 88830/10-7-2017 απόφαση του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. «Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης -Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΚΕΥΔ)» (ΦΕΚ 2853/Β΄), καθώς και των υπ’ αριθμ. 88823/10-7-2017 και 121491/ 6-11-2017 (ΦΕΚ 2853/Β΄ και 3969/Β΄, αντίστοιχα), αποφάσεων επίσης του ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. «Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών  (Κ.Ε.Υ.Δ.)».

4.    Την υπ’αριθμ. 52241/15-05-2018 εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.).

5.    Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α) Την έναρξη λειτουργίας των κάτωθι αναφερομένων Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ):

1.    Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών.
2.    Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Χαλανδρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών.
3.    Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Περιστερίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών.
4.    Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Γλυφάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών.
5.    Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Καλλιθέας, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών.
6.    Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Καβάλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
7.    Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Βέροιας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας.
8.    Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Σερρών, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.
9.    Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Ρόδου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου.
10.    Το ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Χανίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Β) Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ορίζεται η ημερομηνία της δημοσίευσης της παρούσας απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Ο Υπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.



Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης