Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΔΟΕ 103242/29.03.05 Πλαίσιο δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2005

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ 103242/29.03.05
Πλαίσιο δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2005


ΣΔΟΕ 103242/29.03.05 Πλαίσιο δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2005

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΣΔΟΕ Αρ.Πρ. 103242/29.03.05 Πλαίσιο δράσης του Σ.Δ.Ο.Ε. για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2005


Σκοπός των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. είναι η πρόληψη, αποτροπή και περιστολή κάθε μορφής παράνομης οικονομικής δραστηριότητας με την πραγματοποίηση αιφνιδιαστικών, σύντομων και αποτελεσματικών ελέγχων, ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων αλλά και να διασφαλιστούν τα δημόσια έσοδα.

Κατά το Β΄ τρίμηνο 2005 στο οποίο αναμένεται αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας (εορτή του Πάσχα, έναρξη τουριστικής περιόδου), εκτός των ελέγχων διακίνησης, θα πραγματοποιηθούν στοχευμένοι έλεγχοι με έμφαση στη διαπίστωση της κανονικής ή μη εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων ως προς την απόδοση παρακρατούμενων φόρων και Φ.Π.Α., ειδικών φόρων κατανάλωσης, καθώς και στον εντοπισμό χρήσης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Με γνώμονα την υλοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε προγραμματισμός δράσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση, για το δεύτερο τρίμηνο 2005, όπως αποτυπώνεται παρακάτω.Παράμετροι κατάρτισης προγραμματισμού δράσης

Ο προγραμματισμός δράσης για το B΄ τρίμηνο έτους 2005 καταρτίστηκε με βάση :

Την εξασφάλιση συνθηκών υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο την ανάπτυξη και τον περιορισμό της δασμοφοροδιαφυγής και της παραοικονομίας.

Τις κρατούσες συνθήκες και ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή της ελληνικής επικράτειας, έχοντας ως βάση τη χαρτογράφηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Τις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς.

Τη συμπεριφορά κλάδων και επιχειρήσεων σε σχέση με το ποσοστό παραβατικότητας.

Την αριθμητική σύνθεση του προσωπικού της κάθε Περιφερειακής Δ/νσης, σε συνδυασμό με την ανάγκη συνεχούς παρουσίας της υπηρεσίας στην αγορά.

Την πορεία υλοποίησης των επιμέρους στόχων κάθε τριμήνου τρέχοντος έτους , όπως ορίζονταν από σχετικές εγκύκλιες διαταγές.

Την παραδοχή ότι ο έλεγχος σε κάθε επιχείρηση πρέπει να αφορά σε όλο το πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Σ.Δ.Ο.Ε. (φορολογικό, τελωνειακό, επιδοτήσεις, πρόδρομες ουσίες κ.λ.π.).

3. Αριθμητικοί στόχοιΣτον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται η κατανομή των στοχευμένων ελέγχων και ο αριθμός των συνεργείων διακίνησης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση:Συγκεντρωτικός πίνακας στόχων Β΄ τριμήνου 2005

Περιφερειακή Διεύθυνση

Στοχευμένοι έλεγχοι

Συνεργεία διακίνησης

Αττικής

3.053

1.531

Κεντρικής Μακεδονίας

1.775

442

Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

821

233

Δυτικής Μακεδονίας

607

111

Ηπείρου

762

268

Θεσσαλίας

982

361

Ιονίων Νήσων

320

65

Δυτικής Ελλάδας

1.211

388

Στερεάς Ελλάδας

618

124

Πελοποννήσου

577

109

Βορείου Αιγαίου

301

83

Νοτίου Αιγαίου

515

56

Κρήτης

938

289

Διεύθυνση Ειδικών

Οικονομικών Ερευνών

85

---

ΣΥΝΟΛΑ

12.565

4.060
Επιμέρους ανάλυση των στόχων ανά γενική κατηγορία, των στοχευμένων ελέγχων και των συνεργείων διακίνησης ανά μήνα και Π.Δ., επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο.Ελεγκτικοί στόχοι πρώτης προτεραιότητας

Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί σε οικονομικές δραστηριότητες που από την ανάλυση των αποτελεσμάτων ελεγχθεισών επιχειρήσεων παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον :

Έλεγχοι απόδοσης Φ.Π.Α.

Βασική προτεραιότητα είναι η ουσιαστικοποίηση και εμβάθυνση των ελέγχων της κανονικής απόδοσης Φ.Π.Α. και αποκάλυψης κυκλωμάτων χρήσης εικονικών στοιχείων. Για την καλύτερη οργάνωση των ελέγχων αυτών πρέπει να γίνεται χρήση και του μητρώου πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, η ανανεωμένη έκδοση του οποίου σας στάλθηκε με το ΕΜΠ.192/4-3-2005 έγγραφό μας.

Έλεγχοι ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Οι υψηλές επιβαρύνσεις με ειδικό φόρο κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα, στην αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) και στα αλκοολούχα ποτά, τα καθιστούν μία από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων, τόσο για το σύνολο των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και για τους λαθρεμπόρους και τους φοροφυγάδες, με αποτέλεσμα να αποτελούν για την υπηρεσία μας, από την έναρξη της λειτουργίας της, διαρκή στόχο πρώτης προτεραιότητας, προκειμένου να περιορισθούν τα νοσηρά φαινόμενα του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στα συγκεκριμένα προϊόντα , με ότι αυτό συνεπάγεται για το Ελληνικό Δημόσιο και την οικονομική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα.

Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής και προκειμένου οι έλεγχοι στους προαναφερόμενους τομείς να καταστούν αποτελεσματικότεροι, επιβάλλεται και για το β΄ τρίμηνο του 2005, να εντείνετε τις προσπάθειές σας και να εντατικοποιήσετε τους ελέγχους , υλοποιώντας τα διαλαμβανόμενα στην 102715/15-03-2005 εγκύκλιό μας.Ειδικότερα:

Στα πετρελαιοειδή προϊόντα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση των προϊόντων αυτών στον τελικό καταναλωτή.

Πέραν από τους ελέγχους διακίνησης, που στοχεύουν στη διαπίστωση της νόμιμης χρήσης των προϊόντων αυτών ή στην τυχόν νόθευσή τους, απαιτείται να διενεργηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός στοχευμένων ελέγχων σε όλες τις δραστηριότητες ( πρατήρια, μεταπωλητές, ξενοδοχεία, εργοτάξια κλπ), καθώς και σε όλα τα θαλάσσια μεταφορικά μέσα (εφοδιαστικά , σλέπια κλπ) που μεταφέρουν ναυτιλιακά καύσιμα.

Στα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα οι έλεγχοι θα πρέπει να εστιαστούν κυρίως, στη μεταφορά αυτών, κατά το στάδιο της διακίνησής τους, στα λιμάνια, στα σύνορα, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και αεροδρόμια καθώς και στην παράνομη διάθεση αυτών στους καταναλωτές στα εμπορικά κέντρα, στις λαϊκές αγορές και στους σταθμούς του μετρό.

Όσον αφορά στους ελέγχους αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους επιτηδευματίες που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, αποθήκευσης και διάθεσης αυτών των προϊόντων. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο του Πάσχα, είναι επιβεβλημένος και ο έλεγχος της ποιότητας τους, με τη λήψη δειγμάτων, καθόσον αποτελούν προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. Η πραγματοποίηση τακτικών δειγματοληψιών εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αποτροπή της διάθεσης νοθευμένων ποτών (μπόμπες). Αναλυτικές οδηγίες, για τη διαδικασία δειγματοληψίας, σας έχουν δοθεί με το έγγραφό μας με αρ.πρωτ.110651/10.7.2002.

Έλεγχοι τεχνικών επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα, συχνά εμφανίζονται να κάνουν χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Έλεγχοι επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

Σημαντικό ποσοστό παραβατών αλλά και παραβάσεων προκύπτει από τη μελέτη των στοιχείων προηγουμένων ετών σε επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής, γεγονός το οποίο καθιστά αναγκαία την πραγματοποίηση ελέγχων σε αυτές τις κατηγορίες επιχειρήσεων, πολλώ δε μάλλον που αυτή την περίοδο αναμένεται αυξημένη δραστηριότητα, ιδιαίτερα στους κλάδους φιλοξενίας, εστίασης, ψυχαγωγίας και καλλωπισμού.Έλεγχοι διακίνησης-παραεμπόριο.

Βασικό άξονα του προγράμματος δράσης αποτελούν οι έλεγχοι διακίνησης, λόγω του ότι μεγάλο μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων εκφράζεται μέσα από τη διακίνηση αγαθών. Ιδιαίτερη βαρύτητα να δοθεί στη διακίνηση αγροτικών προϊόντων (κρεάτων-λαχανικών-φρούτων) και λοιπών αγαθών, στην περιφέρεια (τόπος παραγωγής) και στα αστικά κέντρα (τόπος φύλαξης-συντήρησης-διάθεσης), καθώς και στα λιμάνια (διακίνηση αγαθών από νησιά ή σε νησιά).Πρέπει να τονισθεί ότι σε περιπτώσεις (ιδίως όταν μεταφέρονται αγαθά σημαντικής αξίας που λόγω απόστασης είναι δυνατόν να γίνει διπλή μεταφορά) που το συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης είναι αθεώρητο ή έχει εκδοθεί από φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), εκτός των άλλων επαληθεύσεων, λαμβάνεται φωτοτυπία αυτού (εάν είναι δυνατόν) ή γίνεται καταγραφή των στοιχείων του εκδότη και του λήπτη καθώς και το είδος των μεταφερομένων αγαθών (ή των βασικών) στο επισυναπτόμενο έντυπο και εφόσον οι συνθήκες είναι κατάλληλες (η επιχείρηση του εκδότη είναι σε κοντινή απόσταση κ.λ.π.) γίνεται έλεγχος στο στέλεχος του εκδοθέντος στοιχείου για τη διαπίστωση της ακρίβειας των δεδομένων. Σε διαφορετική περίπτωση τα έντυπα που έχουν συμπληρωθεί, κατ' εκτίμηση των υπευθύνων του προγραμματισμού, χρεώνονται για περαιτέρω έλεγχο.

Πέραν των λοιπών ελεγκτικών ενεργειών (ύπαρξη συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων, φυσική καταμέτρηση προϊόντων κ.λ.π.) αναγκαίος είναι ο έλεγχος ( με τη λήψη δειγμάτων και τη χρήση TESTS ανίχνευσης) εφαρμογής των διατάξεων του ν.2873/2000 σχετικά με παράνομη χρήση πετρελαίου θέρμανσης ή νόθευση πετρελαίου κίνησης από παντός είδους οχήματα (λεωφορεία, βυτιοφόρα κ.λ.π.) πλην αγροτικών μηχανημάτων (τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα) και του ν. 2800/2000 σχετικά με τη νομιμότητα κυκλοφορίας και μεταφοράς των Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

Γενικά οι έλεγχοι διακίνησης αγαθών θα διενεργούνται στο επαρχιακό, αστικό και εθνικό οδικό δίκτυο στα διόδια και κυρίως σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου όπου πιθανόν να παρακάμπτεται το εθνικό δίκτυο ή και σε σημεία σύνδεσης του επαρχιακού οδικού δικτύου με το εθνικό.

Ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής θα πραγματοποιεί σε εικοσιτετράωρη βάση ελέγχους διακίνησης στα διόδια Κορίνθου και Σχηματαρίου.

Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών (Κίνα, Ταϊβάν, Κορέα κ.λ.π.) και γενικότερα στην πάταξη του παράνομου εμπορίου που συνήθως γίνεται σε μη στεγασμένους χώρους όπως σταθμούς συγκοινωνιακών μέσων, πλατείες, λαϊκές αγορές, πεζόδρομους κ.λ.π., σύμφωνα με τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα 108409/3-9-2004 και 112381/14-12-2004 έγγραφά μας. Αντικείμενο των ελέγχων αυτών είναι η διαπίστωση της νόμιμης κατοχής των εμπορευμάτων που διακινούνται και διατίθενται προς πώληση, μέσω της ύπαρξης παραστατικών τελωνειακών εγγράφων, φορολογικών στοιχείων διακίνησης και αξίας καθώς επίσης και δημόσια έγγραφα νομιμοποίησης διενέργειας συναλλαγών πλανοδίου εμπόρου (άδεια παραμονής και άσκησης επαγγέλματος, νομιμότητα του μεταφορικού μέσου κ.λ.π.).

Έλεγχοι ναρκωτικών, προδρόμων ουσιών και όπλων.

Στον τομέα αυτό θα συνεχισθεί και την περίοδο αυτή η ροή πληροφοριακού και λοιπού έντυπου υλικού, με σκοπό την άμεση ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού των τμημάτων, πάνω στα νέα δεδομένα (νέες χώρες παραγωγής ναρκωτικών , δρόμοι διακίνησης, μέθοδοι απόκρυψης, νέες συνθετικές ναρκωτικές ουσίες κλπ.), με στόχο πάντα την αποτελεσματική και ποιοτική αναβάθμιση των ελέγχων.

Με την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου, βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί σε ελέγχους σκαφών αναψυχής, που πραγματοποιούν ημερήσια δρομολόγια μεταξύ των νησιών του ανατολικού αιγαίου και των τουρκικών παραλίων, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι στους χώρους των διεθνών αεροδρομίων και λιμένων, που παρουσιάζουν αυξημένη εμπορική και τουριστική κίνηση, καθώς και σε συνοριακά και κομβικά σημεία.

Οι έλεγχοι επιχειρήσεων με αντικείμενο εργασιών τις πρόδρομες ουσίες, την εμπορία όπλων και πυρομαχικών σε συνδυασμό με ελέγχους για τη διαπίστωση της σωστής τήρησης των διαδικασιών που αφορούν την εμπορία και διάθεση φαρμάκων που υπάγονται στο νόμο περί ναρκωτικών θα αποτελέσουν την βασική προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του δευτέρου τριμήνου 2005.

Έλεγχοι πασχαλινής αγοράς.

Κατά την περίοδο της εορτής του Πάσχα αναμένεται αυξημένη οικονομική δραστηριότητα στην παραγωγή, διακίνηση και διάθεση εμπορευμάτων, καθώς επίσης και στους διάφορους κλάδους παροχής υπηρεσιών.

Ως εκ τούτου θα πρέπει να επιδιωχθεί, για το χρονικό διάστημα από 24/4/2005 (Κυριακή των Βαϊων) έως 8/5/2005 (Κυριακή του Θωμά), η διαρκής παρουσία του συνόλου της διαθέσιμης δύναμης του προσωπικού των υπηρεσιών σας, σε ελέγχους διακίνησης, με τη μορφή εμφανών ελέγχων και περιπολιών, για τη δημιουργία κλίματος πρόληψης και οικειοθελούς συμμόρφωσης των επιχειρήσεων στην έκδοση φορολογικών στοιχείων διακίνησης και αξίας.

Περαιτέρω και με βάση τη χαρτογράφηση των οικονομικών δραστηριοτήτων κάθε περιοχής, πρέπει να προετοιμάσετε και να διενεργήσετε στοχευμένους ελέγχους σε:5.1. Επιχειρήσεις παραγωγής αγροτικών προϊόντων:

Κτηνοτροφικών προϊόντων (νωπά κρέατα) όπως σφαγεία, επιχειρήσεις παραγωγής-εκτροφής αμνοεριφίων.

Λαχανικών-κηπευτικών προϊόντων (θερμοκήπια κ.λ.π.).

5.2. Επιχειρήσεις συγκέντρωσης -φύλαξης -αποθήκευσης-συντήρησης αγροτικών προϊόντων (κρέατα νωπά, κατεψυγμένα, κηπευτικά, φρούτα):

Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης προϊόντων τρίτων.

5.3. Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου

Τροφίμων και ποτών

Λαχανικών και φρούτων

Κρεάτων νωπών και κατεψυγμένων

Πασχαλινών ειδών

5.4 Επιχειρήσεις εισαγωγής κρεάτων και ποτών κυρίως από τρίτες χώρες

Για την καλύτερη απόδοση των ελέγχων αυτών θα λαμβάνετε υπόψη σας και τις οδηγίες που σας έχουν δοθεί με τα αριθ. 106379/5.8.2004 , 108032/20.8.2004 & 111370/7.12.2004 έγγραφά μας.5.5 Επιχειρήσεις φιλοξενίας σε αστικά κέντρα και τουριστικά θέρετρα (νησιά και επώνυμες περιοχές της υπαίθρου όπου παραδοσιακά γιορτάζεται το Πάσχα).

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων κ.λ.π.

5.6 Σε επιχειρήσεις παροχής διασκέδασης και ψυχαγωγίας, παροχής φαγητού και ποτού για επιτόπια κατανάλωση κ.λ.π., σύμφωνα με τις κατά καιρούς εγκύκλιες οδηγίες μας.5.7 Σε καταστήματα λιανικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών

Κρεάτων

Λαχανικών-Φρούτων

Τροφίμων και ποτών

Πασχαλινών ειδών

Ειδών Ζαχαροπλαστείου

Ένδυσης-Υπόδησης

Δώρων-Κοσμημάτων

Κομμωτηρίων-Καλλωπισμού κ.λ.π.

Τροφής και ποτού για επιτόπια κατανάλωση

και κυρίως σε αυτά που δραστηριοποιούνται σε εμπορικά κέντρα ή σε εμπορικούς δρόμους και περιοχές, για τη διαπίστωση της έκδοσης Α.Λ.Π. ή Α.Π.Υ.

Έλεγχοι επίσης θα διενεργηθούν σε κεντρικές, τοπικές δημοτικές και λαϊκές αγορές όπως οι αγορές του Ρέντη, η Βαρβάκειος κ.λ.π. (περιφέρεια Αττικής), οι αγορές της Θεσσαλονίκης, Μοδιάνο κ.λ.π. (περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις εντολές που θα εκδοθούν για την περίοδο του Πάσχα θα πρέπει να καταχωρηθεί στο πεδίο «Περιγραφή» της οθόνης «Καταχώρηση νέων εντολών» του προγράμματος ΑΡΤΕΜΙΣ, το λεκτικό «ΠΑΣΧΑ2005». Μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης των αποτελεσμάτων, η καταμέτρηση μπορεί να γίνει από την επιλογή «Αποτελέσματα με παρατήρηση εντολής» της οθόνης «Εκτυπώσεις Αποτελεσμάτων» του προγράμματος Artektyposeis.6. Ιδιαίτερες επισημάνσεις

Για την αποτελεσματικότερη δράση των υπηρεσιών, σκόπιμο είναι να επισημανθούν και τα ακόλουθα :

Το συνεργείο ελέγχου, ανάλογα με το αντικείμενο του ελέγχου, πρέπει να έχει την κατάλληλη σύνθεση.

Οι υπάλληλοι ελεγκτές πρέπει να μελετήσουν τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν εκπονηθεί από την Κ.Υ., καθόσον αυτά αναφέρονται σε ειδικά θέματα (οδηγοί ελέγχου προϊόντων Ε.Φ.Κ., οδηγός ελέγχου πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων ,οδηγός ελέγχου των τεχνικών επιχειρήσεων κ.λπ.).

Να γίνεται χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών που παρέχονται από το «REGDATA» και τα υποσυστήματα του «ΤΑΧΙS».

Να γίνεται υποχρεωτική χρήση και συμπλήρωση των εντύπων ελεγκτικών επαληθεύσεων για κάθε έλεγχο.

Οι στοχευμένες εντολές πρέπει με σαφήνεια να αναφέρουν τους κωδικούς των επιμέρους κατηγοριών ελέγχου καθώς και τις επιχειρήσεις στόχους.

Να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων, υπηρεσιακών αυτοκινήτων και των ΒΑΝ.

7. Οδηγίες ενσωμάτωσης στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ

Για την ενσωμάτωση της βάσης δεδομένων του Προγραμματισμού Β΄ τριμήνου 2005 (με ονομασία «2005 με τον κωδικό της Περιφερειακής σας») στο σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, θα πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

Απαραίτητη προϋπόθεση να μην εργάζεται κανείς στο ΑΡΤΕΜΙΣ, αφού η όλη εργασία θα γίνει στον server.

Θα πάρετε backup του Sdoeall και του ArtPinakesAnaforas.

Αντιγράφετε τη βάση δεδομένων που σας στάλθηκε στο φάκελο sdoeapps του server. Ανοίγετε το αρχείο «2005 με τον κωδικό της Περιφερειακής σας» και πατάτε το κουμπί «Προσάρτηση». Στα μηνύματα που εμφανίζονται επιλέγετε «Ναι». Όταν εμφανιστεί το μήνυμα ότι θα γίνει προσάρτηση χ.χχχ εγγραφών θα πατήσετε «ΟΚ».
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης