Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1087806 ΕΞ 2018 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52,234 και 1032) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ­τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσι­ών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προ­ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊστα­μένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1087806 ΕΞ 2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52,234 και 1032) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ­τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσι­ών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προ­ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊστα­μένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής»


Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α.1087806 ΕΞ2018/07-06-2018

(ΦΕΚ Β' 2314/19-06-2018 και διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ Β' 3435/17-08-2018)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη­μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα των υποπαραγράφων α' και γ' της παρ. 6, της περίπτωσης ββ' της υποπαραγράφου θ' της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 και των υποπαραγράφων ιε' έως ιη' της παρ. 2 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 2, των παρ. 1 έως 4 και 6 έως 8 του άρθρου 19, των παρ. 3 έως 7 του άρθρου 40, του άρθρου 7, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του νόμου αυτού,
β) του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4468/2017 (Α' 61 ),
γ) του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
δ) του Π.Δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
ε) της υποπερ. viii της περ. 2.3 της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί­ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»,
στ) της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρ­τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β' 2336) κοινή απόφαση των Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός κρι­τηρίων υπαγωγής στην έννοια της "χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών" του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν.4412/2016».

3. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017 (Β 12, 52, 234 και 1032) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε όργανα Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), εξουσιοδότηση υπογραφής σε Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Προϊσταμένους ή Υπευθύνους Αυτοτελών Υπηρεσιών, καθώς και ορισμός Δευτερευόντων Διατακτών Υπηρεσιών αυτής», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1066066 ΕΞ 2017/3.5.2017 (Β' 1632), Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017/28-07-2017 (Β' 2742 και 3060) και Δ.ΟΡΓ.Α 1166711 ΕΞ 2017 /7-11-2017 (Β' 3970) όμοιες.

4. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1119253 ΕΞ 2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτική πράξη του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός των οργανικών μονάδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο­σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες αποτελούν χωριστές επιχειρησιακές μονάδες, ανεξαρτήτως υπεύθυνες για τη σύναψη συμβάσεων των ίδιων ή ορισμένων κατηγορι­ών αυτών, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. 75555/289/6.7.2017 (Β' 2336) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τα οποία καθορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α' 147)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 30 και Β'372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί­ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β'2417) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο­ποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: α) από 30/4/2018 και 15/5/2018 της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανε­ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το από 23/4/2018, συνημμένο στο πρώτο μήνυμα, ενημερωτικό σημείωμα του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Ο.Υ. προς τον Διοι­κητή της Α.Α.Δ.Ε. και β) από 4/5/2018 του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

7. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

8. Την ανάγκη ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.

9. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο­λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

1.- Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις παραγρά­φους Α' και Β' της αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017 (Β' 12, 52,234 και 1032) απόφασής μας, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:

1.- Στην παράγραφο Α' αυτής:

(α) Προσθέτουμε νέα γραμμή, με α/α 5, στον Πίνακα της περίπτωσης α'της υποπαραγράφου 1, αναριθμούμε τις υφιστάμενες γραμμές, με α/α 5 έως 12 σε 6 έως 13, προσθέτουμε γραμμή, με α/α 15 και αναριθμούμε τη γραμμή, με α/α 13 σε 16, αντικαθιστούμε την περίπτωση β' της υποπαραγράφου 1, προσθέτουμε νέες περιπτώ­σεις δ' και ε' σε αυτήν και διαμορφώνουμε την υποπα­ράγραφο 1, ως εξής:

«Α. 1.- α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του δι­ατάκτη, εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση σε άλλα όργανα υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και στον Υπεύθυνο Αυτοτελούς Γραφείου αυ­τής, που αναφέρονται στη στήλη 3 του κάτωθι Πίνακα, για τις υπηρεσίες που καθορίζονται στη στήλη 2 αυτού, όπως εξειδικεύονται στην περίπτωση β' της παρούσας υποπαραγράφου, ως εξής:

ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

1.

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)

2.

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.)

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)

3.

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)

4.

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.)

5.

Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)

6.

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού

7.

Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)

8.

Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης

9.

Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία

Ο Προϊστάμενος της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας

10. Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών
11. Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων
12. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου
13. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) Ο Προϊστάμενος της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.
14. Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού, Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού
Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
15. Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου
Προστασίας Δεδομένων
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος
Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

16.

Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας

Ο Υπεύθυνος του Γραφείου Ασφάλειας


β) Ειδικότερα:

αα) Οι Προϊστάμενοι των ως άνω ορ­γανικών μονάδων και ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περίπτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδιοι για:

i) την υποβολή τεκμηριωμένων αιτημάτων προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) για τις ανάγκες των Κεντρικών και Ειδικών Αποκεντρωμέ­νων Υπηρεσιών, για τις οποίες ορίζονται ως διατάκτες, με έδρα την Αττική,

ii) την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέ­ωσης και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής, που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ. και αφορούν στις προαναφερ­θείσες Υπηρεσίες, για τις οποίες υποβάλουν τα ανωτέρω αιτήματα.

ββ) Πέραν των ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι των ως άνω οργανικών μονάδων, πλην του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. και ο Υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της περί­πτωσης α' της παρούσας υποπαραγράφου, είναι αρμόδι­οι και για την υπογραφή των αναθέσεων και των συμβά­σεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι το ανώτατο όριο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.

γ) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υπογραφής των αποφάσεων για τη σύσταση, τη συγκρότηση και τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που προβλέπονται στην εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων-προσφυγών και παραλαβής των προμηθειών και υπηρεσιών, που αφορούν στις Υπηρε­σίες της Α.Α.Δ.Ε., εκτός των περιπτώσεων που η αρμοδι­ότητα μεταβιβάζεται με την παρούσα σε άλλα όργανα.

δ) Στους κατωτέρω Προϊσταμένους Γενικών Διευθύν­σεων μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του διατάκτη για την υπογραφή:

αα) των αιτημάτων έκδοσης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρω­μής που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ.,

ββ) των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και Χρη­ματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ.,

γγ) των σχετικών καταστάσεων πληρωμής και

δδ) των αναθέσεων και συμβάσεων προμήθειας αγα­θών και παροχής υπηρεσιών, μέχρι το ανώτατο όριο της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, ως εξής:

i) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολο­γικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), για το σύνολο των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και το σύνολο των συμμετεχόντων εκπρο­σώπων εντός και εκτός της Α.Α.Δ.Ε. στις επιλέξιμες με το Πρόγραμμα "FISCALIS - Φορολογία εκτός των Ε.Φ.Κ." δράσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εκάστοτε ισχύ­οντες σχετικούς Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις συσχετιζόμενες και παράλληλες δράσεις με αυτά.

ii) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνεί­ων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), για το σύνολο των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και το σύνολο των συμμετεχόντων εκπροσώπων εντός και εκτός της Α.Α.Δ.Ε. στις επιλέξιμες με τα Προγράμματα "Τελωνεία - Customs" και "FISCALIS - Excise Ε.Φ.Κ." δράσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εκάστοτε ισχύοντες σχετικούς Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις συσχετιζόμενες και παράλληλες δράσεις με αυτά.

ε) Στους Προϊστάμενους: αα) της Γ.Δ.Φ.Δ., ββ) της Δι­εύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) και γγ) της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου μεταβιβάζεται η αρμο­διότητα υπογραφής:

i) των αιτημάτων για την έγκριση δέσμευσης πιστώσεων που αφορούν στις προμήθειες και στην παροχή υπηρεσι­ών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147), για τις υφιστάμενες υπηρεσίες τους, που προβλέπονται στη στήλη 2 του Πίνακα της περίπτωσης β' της υποπαραγρά­φου 3 της παρούσας παραγράφου, για την κάλυψη των αναγκών των οποίων την αρμοδιότητα διενέργειας των διαδικαστικών ενεργειών για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών έχει ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προ­μηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ., κατά τα οριζόμενα στη στήλη 4 του ίδιου Πίνακα, ii) των σχετικών με την ως άνω υποπερίπτωση ί αποφάσε­ων ανάληψης υποχρέωσης και Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής που εκδίδονται από τη Γ.Δ.Ο.Υ.».

(β) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 2, ως εξής:

«Α. 2.- α) Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα του διατάκτη νομαρχιακού προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανά νομό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143), στους Προϊσταμένους των κατωτέρω Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), για τον φορέα Υπηρεσιών Φορολογικής Διοίκησης, 231 και στους Προϊστάμενους των κατωτέρω Τελωνείων, για τον φορέα Υπηρεσιών Τελωνειακής Διοίκησης, 233, που αναφέρονται στις στήλες 4 και 5 του κάτωθι Πίνακα, αντίστοιχα, πλην των περιπτώσεων που η αρμοδιότητα του διατάκτη μεταβιβάζεται με την παρούσα σε άλλα όργανα, ως εξής:».

(γ) Από 18-06-2018, αντικαθιστούμε: αα) τη γραμμή, με α/α 34, του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγρά­φου 2 και τις δύο (2) γραμμές του ΚΩΔ. ΝΟΜ 90-35 του Πίνακα της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 4, ως εξής: «Α. 2.-α)»

«ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

ΣΤΗΛΗ 5

 

 

 

ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (2331)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(233)

 

ΚΩΔ.

ΝΟΜΟΣ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Δ.Ο.Υ./ΤΑΞΗ

ΤΕΛΩΝΕΙΟ/ΤΑΞΗ»

«34.

90-35

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ (Α')

ΛΑΡΙΣΑΣ (Α')»

«Α. 4.- α)»

«ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

ΣΤΗΛΗ 5

ΣΤΗΛΗ 6

ΚΩΔ. ΝΟΜ.

ΝΟΜΟΣ/ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ο.Υ.:

ΤΑΞΗ

ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ Π/Υ ΟΡΙΖΕΤΑΙ:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ:»

«90-35

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΛΑΡΙΣΑΣ

Α

Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ Ε' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑ­ΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ»


δ) Αντικαθιστούμε τις γραμμές, με α/α 8 και 9, του Πίνακα της περίπτωσης β’ της υποπαραγράφου 3, ως εξής:

«Α. 3.- β)»

«ΣΤΗΛΗ 1

ΣΤΗΛΗ 2

ΣΤΗΛΗ 3

ΣΤΗΛΗ 4

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

ΔΕΥΤΕΡΕΥΩΝ ΔΙΑΤΑΚΤΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ»

«8.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής), με έδρα τον Νομό Αττικής.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ3' - Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Γ' - Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής

9.

Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης και για τις υφιστάμενες υπηρεσίες της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ3' - Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Γ' - Δικαστικού και Διοικητικής Μέριμνας της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης.»


2.- Προσθέτουμε νέα περίπτωση δ΄ στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Β΄ αυτής, ως κατωτέρω και αναριθμούμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις δ΄ και ε΄ σε περιπτώσεις ε΄ και στ΄, αντίστοιχα:

«Β.-1.- δ) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.):
Αποφάσεις που αφορούν στη μεταβίβαση πιστώσεων σε Δευτερεύοντες Διατάκτες της Α.Α.Δ.Ε., με επιτροπικά εντάλματα πληρωμής, έως του ποσού των 150.000,00€, ανά ΚΑΕ, προκειμένου να ικανοποιηθούν αιτήματα Περι­φερειακών Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.».

11.- α) Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφαση μας, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1066066 ΕΞ 2017/3.5.2017 (Β' 1632), Δ.ΟΡΓ.Α 1115198 ΕΞ 2017 /28-07-2017 (Β' 2742 και 3060) και Δ.ΟΡΓ.Α 1166711 ΕΞ 2017 /7-11-2017 (Β' 3970) όμοιες.

β) Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης