Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1086775 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό της καθ' ύλην αρμοδιότητας υπηρεσιών αυτής

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-06-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1086775 ΕΞ 2018
Τροποποίηση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό της καθ' ύλην αρμοδιότητας υπηρεσιών αυτής

Αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1086775 ΕΞ2018/05-06-2018

(ΦΕΚ Β' 2313/19-06-2018)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. ββ΄ και γγ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των άρθρων 2 και 7 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,
β) του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
γ) του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
δ) του π.δ. 231/2007 (Α΄ 265) «Κανονισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Τελωνειακών Υπαλλήλων και της λειτουργίας των Περιφερειακών Τελωνειακών Αρχών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των άρθρων 16, 38, 42 και 46 αυτής.

2. Την αριθ. ΔΔΑΔ Α 1082846 ΕΞ 2015/15.6.2015 (Β΄1245) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Κανονισμός Υπηρεσιακών Ταυτοτήτων Τελωνειακών Υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 (Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα των περιπτώσεων 46 και 47 αυτής.

4. α) Το αριθ. Γ.Δ.Φ.Δ. 1068438 ΕΞ2018/04-05-2018 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το επισυναπτόμενο σε αυτό αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Α 1060332 ΕΞ 2018/19-4-2018 έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Εισπράξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης,
β) τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: αα) από 8/5/2018 της Γραμματέως του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., ββ) από 23 και 24/05/2018, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Δ.Φ.Δ. της Α.Α.Δ.Ε. και γγ) από 25/05/2018, της Προϊσταμένης του τμήματος Α΄Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού.

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη ανακαθορισμού καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων: α) της Δ.Δ.Α.Δ. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, της Δ.Σ.Τ.Ε.Π. της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.) και της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, που αφορούν στη μέριμνα για την τήρηση και την παρακολούθηση του μητρώου υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και για την έκδοση και τη διάθεση αυτών.
β) Τμημάτων των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη συνεργασία αυτών.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις των άρθρων 16, 38, 42 και 46 της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, ως εξής:

1) Αντικαθιστούμε: α) την υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης η΄ της υποπαραγράφου Ι. «Τμήμα Α΄Μητρώου, Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού» της παρ. 4 του άρθρου 16 «Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.)» αυτής και προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση εε΄ στην ίδια περίπτωση,
β) την περίπτωση θ΄ της υποπαραγράφου V. «Τμήμα Ε’ Μέσων Ελέγχου» της παρ. 4 του άρθρου 42 «Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.)» αυτής,
γ) την υποπερίπτωση ιζιζ΄ της περίπτωσης α΄ «Τμήμα Α΄Διοικητικής Υποστήριξης» της υποπαραγράφου Ι.
«ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» της παρ. 5 του άρθρου 46 «Τελωνειακές Περιφέρειες» και διαμορφώνουμε τις ως άνω υποπεριπτώσεις και την περίπτωση των προαναφερθέντων άρθρων, αντίστοιχα, ως κατωτέρω:

«Άρθρο 16»:
«4.-Ι.(η) Η μέριμνα για:»
«(δδ) την κατάρτιση της απόφασης, περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων των υπηρεσιακών ταυτοτήτων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), καθώς και στις περιπτώσεις που απαιτείται και με τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε. και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή αυτής,
(εε) την τήρηση και την παρακολούθηση του μητρώου υπηρεσιακών ταυτοτήτων του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε., για την έκδοση και τη διάθεσή τους στους υπαλλήλους και για την εν γένει διαχείριση αυτών, όπως, κατάργηση ή τροποποίηση περιεχομένου, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων του ως άνω μητρώου, των μεταβολών των στοιχείων του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων και των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την απόκτηση αυτών, σε συνεργασία με την αρμόδια ή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. ή, εάν απαιτείται, με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Φορέων».

«Άρθρο 42»:
«4.V. (θ) Η μέριμνα για την έκδοση του κανονισμού στολής των τελωνειακών υπαλλήλων και των ειδικών υπηρεσιακών διακριτικών της Τελωνειακής Υπηρεσίας, καθώς και η επιμέλεια του περιεχομένου του εντύπου των υπηρεσιακών ταυτοτήτων αυτών και η συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την κατάρτιση της σχετικής απόφασης και για την έκδοση αυτών».

«Άρθρο 46»:
«5. Ι. (α) (ιζιζ) Ο προγραμματισμός, η παραλαβή και η διαχείριση των ειδών ιματισμού των υπαλλήλων των Τελωνείων όλης της Επικράτειας».
2) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την περίπτωση i.
«Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως» της υποπαραγράφου Α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 38 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)» αυτής, αντικαθιστούμε το υποστοιχείο στ΄ του στοιχείου i. της υποπερίπτωσης II. «Τμήμα Β΄ Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» αυτής, προσθέτουμε νέο υποστοιχείο στ΄ στο στοιχείο i. της υποπερίπτωσης IV.
«Τμήμα Δ΄ Εσόδων» αυτής, αναριθμούμε το υφιστάμενο υποστοιχείο στ΄ σε ζ΄ και διαμορφώνουμε τα ως άνω υποστοιχεία, αντίστοιχα, ως κατωτέρω:
«7. Α. i. II. i. (στ) Η παροχή συνδρομής στο τμήμα Εσόδων της ίδιας ή άλλης Δ.Ο.Υ., για τις οφειλές της οποίας έχει την αρμοδιότητα επιδίωξης της είσπραξης, ως προς την εξέταση των προϋποθέσεων του συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητας του δικαστικού, ύστερα από αίτημα για την ως άνω συνδρομή του Προϊσταμένου του τμήματος Εσόδων».
«7. Α. i. IV. i. -(στ) Η εξέταση των προϋποθέσεων του αυτεπάγγελτου ή βάσει δήλωσης συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο και η διενέργεια συμψηφισμών από κάθε νόμιμη αιτία, με την επιφύλαξη της συνδρομής του τμήματος «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, στις περιπτώσεις που ορίζονται στο υποστοιχείο στ΄ του στοιχείου i. της υποπερίπτωσης II. της παρούσας περίπτωσης i. «Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως», (ζ) Η εφαρμογή προτύπων ελέγχου της απόδοσης του τμήματος και του βαθμού εκπλήρωσης των στόχων που τίθενται από τη Διεύθυνση Εισπράξεων».
 
Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης