Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος αρ. πρωτ.: οικ. 2 /47891/ ΔΠΓΚ/2018 Εκθέσεις αναφοράς για το μητρώο δεσμεύσεων

Σχόλια: Βλέπε και εγκύκλιο 2/14833/ΔΠΓΚ/2019.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Εγκύκλιος αρ. πρωτ.: οικ. 2 /47891/ ΔΠΓΚ/2018
Εκθέσεις αναφοράς για το μητρώο δεσμεύσεων

2_47891_2018

Αθήνα, 15 / 6 /2018
Α.Π. οικ. 2 /47891/ ΔΠΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
10165 Αθήνα
Φαξ: 210 3338206, 8533
E-mail: [email protected], [email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ:

«ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ το ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ»

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και υποδείγματα σχετικά με τη σύνταξη και υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) των εκθέσεων που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ/τος 80/2016 (ΑΊ45).

Στο ανωτέρω πλαίσιο, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, συντάσσει και αποστέλλει στο ΓΛΚ:

α. Μέσα στις πρώτες είκοσι ημέρες κάθε μήνα περιληπτικό πίνακα των μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών (σύνοψη Μητρώου Δεσμεύσεων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-portal).

β. Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς, μηνιαία συνοπτική έκθεση, σχετικά με το ύψος των υποχρεώσεων του φορέα, τους λόγους για την εξέλιξή τους και σχετικές προτεινόμενες δράσεις για την μείωσή τους.

γ. Την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο αναφοράς, τριμηνιαίες εκθέσεις για την κατάσταση και τα προβλήματα που τυχόν υφίστανται στην τήρηση και λειτουργία του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Ανάλογοι πίνακες και εκθέσεις συντάσσονται από τους Προϊσταμένους Οικονομικών Υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και αποστέλλονται στις ΓΔΟΥ των εποπτευόντων φορέων Κεντρικής Διοίκησης, οι οποίες μετά από επαλήθευση και επικύρωση των στοιχείων, τα ενοποιούν και τα υποβάλλουν στο ΓΛΚ.

Για τη σύνταξη του περιληπτικού πίνακα (σύνοψη) του Μητρώου Δεσμεύσεων και την υποβολή του στο ΓΛΚ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-portal), οδηγίες παρέχονται με την ειδικότερη εγκύκλιο για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο ενιαίος και ομοιόμορφος τρόπος συμπλήρωσης των μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων και των τριμηνιαίων εκθέσεων, καθώς και των υποβαλλόμενων με αυτές στοιχείων, παρέχονται στο Παράρτημα τα εξής τυποποιημένα υποδείγματα:

 1. Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Φορέα Κεντρικής Διοίκησης Συμπληρώνεται για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης από την οικεία ΓΔΟΥ και υποβάλλεται στο ΓΛΚ μηνιαίως, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.
 2. Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Φορέα Γενικής Κυβέρνησης Συμπληρώνεται για κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (πλην των φορέων Κεντρικής Διοίκησης) από τον οικείο Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών και υποβάλλεται μηνιαίως στην αρμόδια ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος φορέα της Κεντρικής Διοίκησης.

Η υποβολή πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως, προκειμένου να συνταχθεί από την αρμόδια ΓΔΟΥ η έκθεση για το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης εποπτείας του οικείου φορέα Κεντρικής Διοίκησης (ενοποιημένη έκθεση) και να υποβληθεί στο ΓΛΚ μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.

 1. Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων συνόλου εποπτευόμενων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Συμπληρώνεται από την αρμόδια ΓΔΟΥ κάθε φορέα Κεντρικής Διοίκησης και υποβάλλεται μηνιαίως στο ΓΛΚ, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.

Περιλαμβάνει συνοπτικά στοιχεία για το σύνολο των εποπτευόμενων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, μετά από επαλήθευση (έλεγχο της ορθότητας) των στοιχείων των μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων που έχουν υποβληθεί από τους εποπτευόμενους φορείς. Με την υποβολή της παρούσας έκθεσης, οι μηνιαίες συνοπτικές εκθέσεις απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων όλων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης εποπτείας της οικείας ΓΔΟΥ, καθίστανται διαθέσιμες στο ΓΛΚ.

 1. Τριμηνιαία έκθεση τήρησης και λειτουργίας Μητρώου Δεσμεύσεων Φορέα Κεντρικής Διοίκησης Συμπληρώνεται για κάθε φορέα της Κεντρικής Διοίκησης από την οικεία ΓΔΟΥ και υποβάλλεται στο ΓΛΚ κάθε τρίμηνο, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο αναφοράς.
 2. Τριμηνιαία έκθεση τήρησης και λειτουργίας Μητρώου Δεσμεύσεων Φορέα Γενικής Κυβέρνησης Συμπληρώνεται για κάθε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης (πλην των φορέων Κεντρικής Διοίκησης) από τον οικείο Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών και υποβάλλεται κάθε τρίμηνο στην αρμόδια ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος φορέα της Κεντρικής Διοίκησης.

Η υποβολή πρέπει να πραγματοποιείται εγκαίρως, προκειμένου να συνταχθεί από την αρμόδια ΓΔΟΥ η έκθεση για το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης εποπτείας του οικείου φορέα Κεντρικής Διοίκησης (ενοποιημένη έκθεση) και να υποβληθεί στο ΓΛΚ μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο αναφοράς.

 1. Τριμηνιαία έκθεση τήρησης και λειτουργίας Μητρώου Δεσμεύσεων συνόλου εποπτευόμενων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Συμπληρώνεται από την αρμόδια ΓΔΟΥ κάθε φορέα Κεντρικής Διοίκησης και υποβάλλεται κάθε τρίμηνο στο ΓΛΚ, την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από το τρίμηνο αναφοράς.

Περιλαμβάνει συνοπτικά στοιχεία για το σύνολο των εποπτευόμενων φορέων Γενικής Κυβέρνησης, μετά από επαλήθευση (έλεγχο της ορθότητας) των στοιχείων των τριμηνιαίων εκθέσεων που έχουν υποβληθεί από τους εποπτευόμενους φορείς.

Ειδικότερα, για τη συμπλήρωση των μηνιαίων συνοπτικών εκθέσεων, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες:

1. Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Φορέα Κεντρικής Διοίκησης Στις συνοπτικές εκθέσεις συμπληρώνονται στοιχεία σχετικά με τις απλήρωτες (μέρος Α) και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (μέρος Β) προς τρίτους, φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σχετικά με τις απλήρωτες (μέρος Γ) και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (μέρος Δ) προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και αναλύονται οι λόγοι αύξησης/ μη μείωσης αυτών σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους και του προηγούμενου μήνα αναφοράς, καθώς και οι λόγοι δημιουργίας τους. Αναλυτικότερα:

α) Οι πίνακες απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, τόσο προς τρίτους όσο και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνονται στα μέρη Α ως και Δ, συμπληρώνονται με βάση τα υποβληθέντα στο ΓΛΚ, μέσω του e-portal, στοιχεία των αντίστοιχων στηλών του περιληπτικού πίνακα (σύνοψη) του Μητρώου Δεσμεύσεων.

β) Στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στα μέρη Α και Β, στη στήλη «Λόγοι» των πινάκων συμπληρώνονται οι λόγοι δημιουργίας ή και αύξησης/ μη μείωσης απλήρωτων/ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς και λόγοι που παραμένουν ανεξόφλητες για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Στη στήλη «Παρατηρήσεις» αναλύονται σχετικά οι λόγοι. Ειδικότερα, στην ερώτηση 4, εφόσον υπάρχουν υποχρεώσεις που παραμένουν ανεξόφλητες πάνω από ένα έτος, πρέπει στη στήλη «Παρατηρήσεις» να αναφέρονται αναλυτικότερα στοιχεία για αυτές.

Για την καλύτερη και συστηματικότερη αποτύπωση των λόγων, παρέχεται στον ακόλουθο πίνακα ενδεικτική κατηγοριοποίηση, με διαχωρισμό τους σε ενδογενείς, που οφείλονται στη λειτουργία του φορέα και εξωγενείς, που δεν οφείλονται στον φορέα. Σε περίπτωση που κάποιος λόγος δεν εμπίπτει στις κάτωθι κατηγορίες, επιλέγονται οι «Λοιποί .... λόγοι» κάθε κατηγορίας, αναλύοντας σχετικά στη στήλη «Παρατηρήσεις». Κατά τη συμπλήρωση των πινάκων μπορεί να επιλέγεται ένας ή περισσότεροι λόγοι.

α/α Κατηγορίες λόγων
1. Ενδογενείς λόγοι - Οφείλονται στον φορέα
1.1. Διοικητικοί - οργανωτικοί λόγοι
1.1.1. Θέματα προσωπικού - στελέχωσης
1.1.2. Θέματα πληροφοριακών συστημάτων
1.1.3. Θέματα οργανωτικής δομής

(π.χ. γεωγραφική διασπορά υπηρεσιών, οργανωτικές αλλαγές, συγχωνεύσεις κλπ.)
1.1.4. Λοιποί διοικητικοί - οργανωτικοί λόγοι
1.2. Λόγοι εφαρμογής νομοθετικού πλαισίου
1.2.1. Εκκρεμότητες έκδοσης εγκυκλίων και οδηγιών
1.2.2. Λοιποί νομοθετικοί λόγοι
1.3. Λόγοι Δημοσίου Λογιστικού
1.3.1. Έλλειψη - καθυστερήσεις δικαιολογητικών
1.3.2. Λοιποί λόγοι Δημοσίου Λογιστικού
1.4. Οικονομικοί λόγοι
1.4.1. Έλλειψη ταμειακής ρευστότητας
1.4.2. Λοιποί οικονομικοί λόγοι
1.5. Λοιποί ενδογενείς λόγοι
2. Εξωγενείς λόγοι - Δεν οφείλονται στον φορέα
2.1. Μη προσκόμιση δικαιολογητικών από τον δικαιούχο
2.2. Λοιποί εξωγενείς λόγοι

γ) Στις ερωτήσεις rτου περιλαμβάνονται στα μέρη Γ και Δ τα πεδία συμπληρώνονται συνοπτικά, αναφέροντας τις κύριες κατηγορίες απλήρωτων / ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τους λόγους δημιουργίας ή και αύξησης / μη μείωσης αυτών, καθώς και τους λόγους rτου παραμένουν ανεξόφλητες για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, χωρίς να συμπληρώνεται αναλυτικός πίνακας ανά υποχρέωση ή να είναι απαραίτητη η επιλογή αrτό τις κατηγορίες των λόγων rτου παρέχονται ανωτέρω.

δ) Στο μέρος Ε περιγράφονται υποχρεώσεις του φορέα rτου δεν έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων και δεν περιλαμβάνονται στη σύνοψη του e-portal. Ενδεικτικά, στο μέρος αυτό καταγράφονται δαπάνες rτου προκύπτουν αrτό τελεσίδικες και εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις, για τις οποίες δεν επαρκούν οι υφιστάμενες πιστώσεις και έχει εκκινήσει διαδικασία αναζήτησης πρόσθετων πιστώσεων. Επισημαίνεται ότι μόλις ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες, οι εν λόγω δαπάνες θα καταγράφονται πλέον στις αντίστοιχες στήλες του Μητρώου Δεσμεύσεων και συνεπώς στα αντίστοιχα μέρη των εκθέσεων (Α έως Δ).

Στο μέρος αυτό, περιγράφονται επίσης ενδεχόμενες υποχρεώσεις rτου δεν έχουν καταχωριστεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων ή υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν καταχωριστεί στοιχεία απόρριψης στο Μητρώο Δεσμεύσεων και δεν περιλαμβάνονται στη σύνοψη του e-portal, όπως ενδεικτικά δαπάνες για τις οποίες εκκρεμεί σχετική διαδικασία έκδοσης νομοθετικής ρύθμισης, δαπάνες rτου βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη κ.λrτ.

Ειδικότερα, στη στήλη «Λόγοι» συμπληρώνονται οι λόγοι δημιουργίας τους και μη καταχώρησής τους στο e­portal, αναλύοντας σχετικά στη στήλη «Παρατηρήσεις».

ε) Στο μέρος ΣΤ περιγράφονται προτάσεις του φορέα για τη μείωση των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς και λοιπές προτάσεις - παρατηρήσεις. Ειδικότερα, για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, συμπληρώνεται πλάνο για την εξόφλησή τους, στοιχεία για την πορεία των δράσεων rτου έχει αναλάβει ο φορέας σε σχέση και με τις προτάσεις rτου είχαν περιληφθεί σε προηγούμενες εκθέσεις του, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις δράσεις rτου αναλαμβάνονται για τη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις ελέγχων rτου έχουν διενεργηθεί στο φορέα.

2. Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Φορέα Γενικής Κυβέρνησης Στις συνοπτικές εκθέσεις συμπληρώνονται στοιχεία σχετικά με τις απλήρωτες (μέρος Α) και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (μέρος Β) προς τρίτους, φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σχετικά με τις απλήρωτες (μέρος Γ) και ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (μέρος Δ) προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και αναλύονται οι λόγοι αύξησης / μη μείωσης αυτών σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους και του προηγούμενου μήνα αναφοράς, καθώς και οι λόγοι δημιουργίας τους. Αναλυτικότερα:

α) Οι πίνακες απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, τόσο προς τρίτους όσο και προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, rτου περιλαμβάνονται στα μέρη Α ως και Δ, συμπληρώνονται με βάση τα υποβληθέντα στο ΓΛΚ, μέσω του e-portal, στοιχεία των αντίστοιχων στηλών του περιληπτικού πίνακα (σύνοψη) του Μητρώου Δεσμεύσεων, καθώς και των δύο επιπλέον γραμμών «Νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρ6αση πιστώσεων» και «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ».

β) Στις ερωτήσεις rτου περιλαμβάνονται στα μέρη Α και Β, στη στήλη «Λόγοι» των πινάκων συμπληρώνονται οι λόγοι δημιουργίας ή και αύξησης / μη μείωσης απλήρωτων / ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς και λόγοι rτου παραμένουν ανεξόφλητες για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Στη στήλη «Παρατηρήσεις» αναλύονται σχετικά οι λόγοι. Ειδικότερα, στην ερώτηση 4, εφόσον υπάρχουν υποχρεώσεις rτου παραμένουν ανεξόφλητες πάνω αrτό ένα έτος, rτρέrτει στη στήλη «Παρατηρήσεις» να αναφέρονται αναλυτικότερα στοιχεία για αυτές.

Για την καλύτερη και συστηματικότερη αποτύπωση των λόγων, παρέχεται στον ακόλουθο πίνακα ενδεικτική κατηγοριοποίηση, με διαχωρισμό τους σε ενδογενείς, που οφείλονται στη λειτουργία του φορέα και εξωγενείς, που δεν οφείλονται στον φορέα. Σε περίπτωση που κάποιος λόγος δεν εμπίπτει στις κάτωθι κατηγορίες, επιλέγονται οι «Λοιποί .... λόγοι» κάθε κατηγορίας, αναλύοντας σχετικά στη στήλη «Παρατηρήσεις». Κατά τη συμπλήρωση των πινάκων μπορεί να επιλέγεται ένας ή περισσότεροι λόγοι. Επισημαίνεται ότι όταν επιλέγεται ο λόγος 1.4.1 «Έλλειψη ταμειακής ρευστότητας», πρέπει στη στήλη «Παρατηρήσεις» να αναφέρεται το ύψος των ταμειακών διαθεσίμων του φορέα, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους δεν επαρκούν για την αποπληρωμή των απλήρωτων/ ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών του.

α/α Κατηγορίες λόγων
1. Ενδογενείς λόγοι - Οφείλονται στον φορέα
1.1. Διοικητικοί - οργανωτικοί λόγοι
1.1.1. Θέματα προσωπικού - στελέχωσης
1.1.2. Θέματα πληροφοριακών συστημάτων
1.1.3. Θέματα οργανωτικής δομής

(π.χ. γεωγραφική διασπορά υπηρεσιών, οργανωτικές αλλαγές, συγχωνεύσεις κλπ.)
1.1.4. Λοιποί διοικητικοί - οργανωτικοί λόγοι
1.2. Λόγοι εφαρμογής νομοθετικού πλαισίου
1.2.1. Εκκρεμότητες έκδοσης εγκυκλίων και οδηγιών
1.2.2. Λοιποί νομοθετικοί λόγοι
1.3. Λόγοι Δημοσίου Λογιστικού
1.3.1. Μη εγκεκριμένος προϋπολογισμός

(Αφορά δαπάνες που έχουν καταχωριστεί στη γραμμή «Απεικόνιση υποχρεώσεων

λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ» του e-portal)
1.3.2. Μη επάρκεια πιστώσεων

(Αφορά δαπάνες που έχουν καταχωριστεί στη γραμμή «Νόμιμες δαπάνες καθ'

υπέρβαση πιστώσεων» του e-portal)
1.3.3. Έλλειψη - καθυστερήσεις δικαιολογητικών
1.3.4. Λοιποί λόγοι Δημοσίου Λογιστικού
1.4. Οικονομικοί λόγοι
1.4.1. Έλλειψη ταμειακής ρευστότητας
1.4.2. Λοιποί οικονομικοί λόγοι
1.5. Λοιποί ενδογενείς λόγοι
2. Εξωγενείς λόγοι - Δεν οφείλονται στον φορέα
2.1. Μη προσκόμιση δικαιολογητικών από τον δικαιούχο
2.2. Λοιποί εξωγενείς λόγοι

γ) Στις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στα μέρη Γ και Δ τα πεδία συμπληρώνονται συνοπτικά, αναφέροντας τις κύριες κατηγορίες απλήρωτων / ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και τους λόγους δημιουργίας ή και αύξησης / μη μείωσης αυτών, καθώς και τους λόγους που παραμένουν ανεξόφλητες για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, χωρίς να συμπληρώνεται αναλυτικός πίνακας ανά υποχρέωση ή να είναι απαραίτητη η επιλογή από τις κατηγορίες των λόγων που παρέχονται ανωτέρω.

δ) Στο μέρος Ε περιγράφονται ενδεχόμενες υποχρεώσεις του φορέα που δεν περιλαμβάνονται στη σύνοψη του Μητρώου Δεσμεύσεων και στις δύο επιπλέον γραμμές του e-portal, καθώς επίσης και υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν καταχωριστεί στοιχεία απόρριψης στο Μητρώο Δεσμεύσεων. Ειδικότερα, στη στήλη «Λόγοι» συμπληρώνονται οι λόγοι δημιουργίας τους και μη καταχώρησής τους στο e-portal, αναλύοντας σχετικά στη στήλη «Παρατηρήσεις». Ενδεικτικά, στο μέρος αυτό καταγράφονται περιπτώσεις δαπανών για τις οποίες εκκρεμεί σχετική διαδικασία έκδοσης νομοθετικής ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, μετά την έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, οι εν λόγω δαπάνες θα καταγράφονται πλέον στις αντίστοιχες στήλες του Μητρώου Δεσμεύσεων ή στις αντίστοιχες γραμμές του e-portal και συνεπώς στα μέρη των εκθέσεων Α έως Δ.

ε) Στο μέρος ΣΤ περιγράφονται προτάσεις του φορέα για τη μείωση των απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς και λοιπές προτάσεις - παρατηρήσεις. Ειδικότερα, για τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, συμπληρώνεται πλάνο για την εξόφλησή τους, στοιχεία για την πορεία των δράσεων που έχει αναλάβει ο φορέας σε σχέση και με τις προτάσεις που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενες εκθέσεις του, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται για τη συμμόρφωση σε τυχόν συστάσεις ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στο φορέα.

 1. Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων συνόλου εποπτευόμενων

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

Για τη συμπλήρωση της έκθεσης και των πινάκων που περιλαμβάνονται σε αυτή, λαμβάνονται υπόψη τα υποβληθέντα στοιχεία από το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από τον οικείο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, κατηγοριοποιημένα ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης, αναφέρονται οι σημαντικότεροι λόγοι αύξησης / μη μείωσης απλήρωτων/ ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αυτών, σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους και του προηγούμενου μήνα αναφοράς, καθώς και οι λόγοι δημιουργίας τους. Αναλυτικότερα:

α) Οι πίνακες απλήρωτων και ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, που περιλαμβάνονται στα μέρη Α ως και Δ, συμπληρώνονται με βάση τα υποβληθέντα στο ΓΛΚ, μέσω του e-portal, στοιχεία των αντίστοιχων στηλών του περιληπτικού πίνακα (σύνοψη) του Μητρώου Δεσμεύσεων, καθώς και των δύο επιπλέον γραμμών «Νόμιμες δαπάνες καθ' υπέρ6αση πιστώσεων» και «Απεικόνιση υποχρεώσεων λόγω μη ύπαρξης εγκεκριμένου Π/Υ», για το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που εποπτεύονται από τον οικείο φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, κατηγοριοποιημένα ανά υποτομέα της Γενικής Κυβέρνησης.

β) Για τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στα μέρη Α ως και Δ, καθώς και για το μέρος Ε, ισχύουν οι οδηγίες που παρέχονται για τη «Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Φορέα Γενικής Κυβέρνησης», αναφέροντας τους συγκεκριμένους φορείς στους οποίους εμφανίζονται οι αντίστοιχες δαπάνες ή οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν περιλαμβάνονται στο e-portal.

γ) Για το μέρος ΣΤ, ισχύουν οι οδηγίες που παρέχονται για τη «Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Φορέα Γενικής Κυβέρνησης», αναφέροντας τους φορείς στους οποίους εμφανίζονται οι υψηλότερες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας και μέχρι τη λειτουργία νέας διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και την ολοκλήρωση απαραίτητων προσαρμογών στα πληροφοριακά συστήματα, υποβάλλονται στο ΓΛΚ από την ΓΔΟΥ των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης κατ' ελάχιστον τα εξής:

 • τα μέρη Β και Δ (που αφορούν στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις) και τα μέρη Ε και ΣΤ των υποδειγμάτων 1 «Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων Φορέα Κεντρικής Διοίκησης» και 3 «Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων συνόλου εποπτευόμενων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης»,
 • το μέρος Ζ του υποδείγματος 3 «Μηνιαία συνοπτική έκθεση απλήρωτων και ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων συνόλου εποπτευόμενων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης»,
 • την τριμηνιαία έκθεση τήρησης και λειτουργίας Μητρώου Δεσμεύσεων Φορέα Κεντρικής Διοίκησης (υπόδειγμα 4),
 • την τριμηνιαία έκθεση τήρησης και λειτουργίας Μητρώου Δεσμεύσεων συνόλου εποπτευόμενων φορέων Γενικής Κυβέρνησης (υπόδειγμα 6).

Οι ανωτέρω εκθέσεις αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης ([email protected]) και στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων ([email protected]) και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων και στις αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ).

Όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης οφείλουν να υποβάλλουν εγκαίρως τις μηνιαίες συνοπτικές και τριμηνιαίες εκθέσεις στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος φορέα Κεντρικής Διοίκησης, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη σύνταξη και υποβολή εκ μέρους τους στο ΓΛΚ, των ενοποιημένων εκθέσεων για το σύνολο των εποπτευόμενων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Το με αριθ. 2/57451/ΔΠΓΚ/24.07.2012 έγγραφο, με τα συνημμένα σε αυτό πρότυπα εκθέσεων, παύει να ισχύει.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Χουλιαράκης

 

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης