Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Πρ. 8356/03.03.05 Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του 3299/2004 .

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αρ.Πρ. 8356/03.03.05
Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του 3299/2004 .


Αρ.Πρ. 8356/03.03.05 Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αρ.Πρ. 8356/03.03.05

Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθμολόγηση, αριθμός και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν.3299/2004.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 "Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση" (ΦΕΚ 261/Α/23-12-04), και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 7, παρ. 5 και αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/26-07-85) "Κυβέρνηση & Κυβερνητικά Όργανα", όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ.121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10-3-2004) " Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών ".

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/Α/14-7-2000) "Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας".

5. Το υπ' αριθμ. 81/20-3-2002 Π.Δ. (ΦΕΚ 57/Α/21-03-2002) "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών".

6. Την υπ΄ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (Φ.Ε.Κ. 519/Β/17-3-2004) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών" .


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Άρθρο 1

Ορισμοί

α. Ιδία συμμετοχή στην επένδυση και στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης.

Η δυνατότητα διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης ορίζεται ως κριτήριο αξιολόγησης ( Ν. 3299/2004, άρθρο 6, παρ. 1, περ. α(ii), το οποίο:
i. εξετάζεται και αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού κατά την διαδικασία αξιολόγησης των ελάχιστων προϋποθέσεων υπαγωγής, σύμφωνα με την περ. α, της παρ. 9, του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.
Στο στάδιο αυτό αξιολογείται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων του φακέλου η δυνατότητα του φορέα να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του στην επένδυση και στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης για την λειτουργία της μονάδας.

Η δυνατότητα εξασφάλισης και διάθεσης των ιδίων κεφαλαίων πρέπει να τεκμηριώνεται από την ύπαρξη ρευστών διαθεσίμων των μετόχων ή εταίρων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα στα χρονικά πλαίσια υλοποίησης της επένδυσης.

Στις περιπτώσεις υφισταμένων επιχειρήσεων που δηλώνουν ότι η κάλυψη της ιδίας συμμετοχής θα προέλθει από έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά θα πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη των λειτουργικών αυτών κεφαλαίων και η δυνατότητα διάθεσης τους με βάση τα επίσημα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και κυρίως τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ρευστότητα της.

Επίσης στις περιπτώσεις ενισχύσεων επενδύσεων με επιχορήγηση του κόστους της δημιουργούμένης απασχόλησης (Άρθρο 4 παρ 1 περ. γ ), για υφιστάμενες επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι τμήμα του κόστους της επένδυσης θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια προερχόμενα από διαθέσιμα της επιχείρησης, θα πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη των λειτουργικών αυτών κεφαλαίων και η δυνατότητα διάθεσης τους κατ αντιστοιχία των ανωτέρω.

ii. Βαθμολογείται κατά το στάδιο της βαθμολόγησης του συνόλου των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 6, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα απόφαση.

β. Βασικές έννοιες της απόφασης.

Η παρούσα απόφαση εμπεριέχει βασικές έννοιες που η διευκρίνησή τους είναι αναγκαία για την εφαρμογή της.

i. Νεοϊδρυόμενος φορέας : θεωρείται η επιχείρηση όταν δεν έχει παρέλθει ένα ημερολογιακό έτος από την έναρξη επιτηδεύματος (ατομικές επιχειρήσεις ) ή τη σύστασή της ( π.χ. προκειμένου για Ανώνυμες εταιρείας από την ημερομηνία εγγραφής της στο μητρώο Ανωνύμων εταιρειών ) μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησής της στις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου.
Ως νεοϊδρυόμενοι φορείς θεωρούνται και οι υπό σύσταση επιχειρήσεις.

ii. Υφιστάμενος φορέας: θεωρείται η επιχείρηση που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής υφίσταται, δηλαδή έχει συσταθεί και έχει κάνει έναρξη επιτηδεύματος.

Στους υφιστάμενους φορείς περιλαμβάνονται:
- οι νεοϊδρυόμενοι (όπως ορίζονται παραπάνω) που κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υφίστανται και
- οι φορείς με χρόνο από τη σύσταση και έναρξη επιτηδεύματος και μέχρι την υποβολή της αίτησης υπαγωγής μεγαλύτερο του ενός έτους που παρακάτω θα αναφέρονται ως Υφιστάμενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι

iii. Δομή και ανάπτυξη του περιεχομένου.

Η απόφαση ακολουθεί ως προς την ανάπτυξή της τις τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων ( κοινά και ειδικά κριτήρια ) της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3299/2004 ενώ σε πλήρη αντιστοιχία με το περιεχόμενο του συγκεκριμένου άρθρου οριοθετεί τα επιμέρους κριτήρια για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Για την αρτιότερη ιεράρχηση των υποβαλλόμενων αιτημάτων και την αποτελεσματικότερη εξέταση τους εντός του πλαισίου των διατάξεων του Ν. 3299/2004 και των σκοπών που αυτές θέτουν πραγματοποιείται περαιτέρω εξειδίκευση των κριτηρίων, χωρίς να παραλείπεται κάποιο απ΄ όσα ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 6, σε στοιχεία και δείκτες αξιολόγησης, προσδίδοντας διαφορετική βαρύτητα, ανάλογη του είδους του επενδυτικού σχεδίου ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται δικαιότερη αντιμετώπιση των προτεινόμενων επενδύσεων διακρίνοντας την ιδιότητα των φορέων τους σε νεοϊδρυόμενους, υφιστάμενους που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις κλπ.

Η βαθμολόγηση που ακολουθείται αφορά τα επιμέρους στοιχεία και τους δείκτες αξιολόγησης που χαρακτηρίζουν ορισμένα από τα κριτήρια ενώ όταν δεν απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευσή τους οι βαθμοί παρέχονται στο ίδιο το κριτήριο.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Στοιχεία αξιολόγησης, βαθμολόγηση και αριθμός των κριτηρίων ανά τομέα δραστηριότητας

Άρθρο 2

Ομάδα κριτηρίων αξιολόγησης επενδυτικού φορέα

Η εφαρμογή της ομάδας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. α, του Ν. 3299/2004, συνίσταται στην περαιτέρω εξέταση των παρακάτω δύο (2) κριτηρίων:

1. Χαρακτηριστικά του Φορέα. Για την βαθμολόγηση του Κριτηρίου εξετάζονται τα παρακάτω έξι (6) στοιχεία:

i. Εμπειρία. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της εμπειρίας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου στηρίζεται στην εφαρμογή συγκεκριμένων δεικτών, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1, πίνακας 1 (δείκτες 1 και 2) και αναφέρονται:
α. Στην προηγούμενη δραστηριότητα του φορέα στο αντικείμενο της επένδυσης (δείκτης 1).

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι .

β. Επιχειρηματική εμπειρία του φορέα γενικότερα (δείκτης 2).

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι.

- Βαθμολογία Στοιχείου i (Ανώτατη) :

Νεοϊδρυόμενοι φορείς : δεν βαθμολογούνται
Υφιστάμενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι: 2 βαθμοί.
ii. Κλίμακα δραστηριοτήτων του φορέα στο παρελθόν. Για την βαθμολόγηση του στοιχείου αυτού εξετάζεται το μέγεθος της προηγούμενης δραστηριότητας του φορέα. Χρησιμοποιούνται οι δείκτες που αφορούν( Παράρτημα Ι, πίνακας 2, δείκτες 3 και 4 ):

α. Στο μέγεθος της επιχείρησης, σύμφωνα με το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 70/2001 της ΕΕ, όπως ισχύει (δείκτης 3).

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι.

β . Στο μέγεθος της επένδυσης ως ποσοστό του συνόλου του Ενεργητικού της υφιστάμενης δραστηριότητας (δείκτης 4).

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι.

- Βαθμολογία Στοιχείου ii (Ανώτατη):

Νεοϊδρυόμενοι φορείς : δεν βαθμολογούνται
Υφιστάμενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι: ( 2 ) βαθμοί.

iii. Αποτελέσματα Δραστηριοτήτων του φορέα στο παρελθόν. Για την βαθμολόγηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του φορέα στο παρελθόν εξετάζονται τρεις (3) δείκτες ( Παράρτημα Ι, πίνακας 3, δείκτες 5,6 και 7):

α. Καθαρό περιθώριο κέρδους (δείκτης 5)

Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας.

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

β. Αποδοτικότητα των απασχολούμενων κεφαλαίων (δείκτης 6)

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

γ. Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων στην τελευταία τριετία (δείκτης 7)

Παρέχονται μέχρι τρεις (3) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας.

Παρέχονται μέχρι τρεις (2) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

- Βαθμολογία Στοιχείου iii (Ανώτατη) :

Νεοϊδρυόμενοι φορείς : δεν βαθμολογούνται
Υφιστάμενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και αφορούν:
● επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία: δεν βαθμολογούνται
● επιχειρήσεις έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν
▫ Βιβλία β΄ κατηγορίας : 5 βαθμοί
▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας : 4 βαθμοί

iv. Φερεγγυότητα του φορέα. Για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου εξετάζονται οι παρακάτω τρεις (3) δείκτες (Πίνακας 4, δείκτες 8, 9 και 10):
α. Ύπαρξη ή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών του φορέα προς τις τράπεζες (δείκτης 8)
β. Ύπαρξη ή μη δυσμενών στοιχείων από προηγούμενες υπαγωγές του φορέα σε αναπτυξιακούς Νόμους (τήρηση ή μη των όρων και των προϋποθέσεων της απόφασης υπαγωγής, ολοκλήρωση ή μη της επένδυσης κλπ) (δείκτης 9)
γ. Ύπαρξη ή μη δυσμενών στοιχείων συναλλακτικής τάξης που έχουν έλθει εις γνώση της Υπηρεσίας και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής (δείκτης 10)

Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία.

Παρέχονται μέχρι τρεις (3) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας.

Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

- Βαθμολογία Στοιχείου iv (Ανώτατη):

Νεοϊδρυόμενοι φορείς : δεν βαθμολογούνται

Υφιστάμενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και αφορούν:

● επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία: 2 βαθμοί

● επιχειρήσεις έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία
▫ Βιβλία β΄ κατηγορίας : 3 βαθμοί
▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας : 2 βαθμοί


v. Οικονομική επιφάνεια του φορέα. Για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση της οικονομικής επιφάνειας του φορέα χρησιμοποιούνται δείκτες ( πίνακας 5, δείκτες 11 και 12 ) :

α. Ξένα προς Ίδια κεφάλαια (δείκτης11)

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

β. Ρευστότητα (δείκτης 12)

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

- Βαθμολογία Στοιχείου v (Ανώτατη):

Νεοϊδρυόμενοι φορείς : δεν βαθμολογούνται
Υφιστάμενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και αφορούν:

● επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία : δεν βαθμολογούνται● έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν
▫ Βιβλία β΄ κατηγορίας : δεν βαθμολογούνται
▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας : 1 βαθμός

vi. Δυναμισμός και επιτυχία των εταίρων στις προγενέστερες και υφιστάμενες δραστηριότητες.

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου στοιχείου ακολουθείται η βασική διάκριση που συναρτάται με την ιδιότητα του μετόχου εταίρου του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο.

vi(1). Ο μέτοχος του φορέα είναι επιχείρηση.

Εξετάζονται οι δείκτες ( πίνακας 6επ, δείκτες 13επ.,14επ.,15επ. και 16επ.):

α. Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων του εταίρουεπιχείρησης για την τελευταία τριετία (δείκτης 13επ).

Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί στους νεοϊδρυόμενους φορείς.

Παρέχονται μέχρι τρεις (3) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσει με παραγωγική δραστηριότητα.

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα και τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας.

Παρέχεται μέχρι (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

β. Καθαρό περιθώριο κέρδος του εταίρου (δείκτης 14επ)

Παρέχονται μέχρι τρεις (3) βαθμοί στους νεοϊδρυόμενους φορείς.

Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα και τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας.

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

γ. Μέγεθος του εταίρου επιχείρησης σύμφωνα με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) 70/2001 της ΕΕ, όπως ισχύει (δείκτης 15επ).

Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί στους νεοϊδρυόμενους φορείς.

Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας.

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

δ. Φερεγγυότητα του εταίρου (δείκτης 16).
Η εκτίμηση της φερεγγυότητας του εταίρου του φορέα προκύπτει κατ΄ αντιστοιχία των αναφερομένων για το στοιχείο iv (φερεγγυότητα του φορέα)

Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί στους νεοϊδρυόμενους φορείς.

Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία.


vi (2). Ο μέτοχος του φορέα είναι φυσικό πρόσωπο.

Υποπερίπτωση (2.1) Το φυσικό πρόσωπο (μέτοχος εταίρος του φορέα) συμμετέχει ουσιαστικά σε άλλες εταιρείες και βαθμολογείται βάσει αυτών στα Στοιχεία του δυναμισμού και της επιτυχίας.

Στην υποπερίπτωση αυτή εξετάζεται μία εταιρεία στην οποία συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο η οποία βαθμολογείται με βάση τους δείκτες της περ 1 του στοιχείου vi και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι, πίνακας 6φπ

Υποπερίπτωση (2.2) Το φυσικό πρόσωπο (μέτοχος εταίρος του φορέα) δεν συμμετέχει σε άλλες εταιρείες

Εξετάζονται οι δείκτες ( Παράρτημα Ι, πίνακας 6φπ, δείκτες 13φπ.,14φπ. Και 15φπ ):

α. Το ύψος των διαθέσιμων κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος της απαιτούμενης ιδίας συμμετοχής του μετόχου εταίρου (φυσικού προσώπου) στο κόστος της ενισχυόμενης επένδυση (δείκτης 13φπ)

Παρέχονται μέχρι έξι (6) βαθμοί στους νεοϊδρυόμενους φορείς.

Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία.

Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας.

Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

β. στην συνάφεια της προηγούμενης επαγγελματικής ενασχόλησης του μετόχου - εταίρου (φυσικού προσώπου) με το αντικείμενο της επένδυσης ή παρεμφερείς δραστηριότητες (δείκτης 14φπ)

Παρέχονται μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί στους νεοϊδρυόμενους φορείς.

Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία.

γ. Φερεγγυότητα του μετόχου - εταίρου (φυσικού προσώπου) (δείκτης 15φπ)

Παρέχονται μέχρι πέντε (5) βαθμοί στους νεοϊδρυόμενους φορείς.

Παρέχονται μέχρι τρεις (3) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι φορείς και δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία.

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας.

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργίας και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.

Για την βαθμολογία του Στοιχείου vi (Δυναμισμός και επιτυχία των εταίρων στις προγενέστερες και υφιστάμενες δραστηριότητες) εξετάζονται και βαθμολογούνται κατά τα ανωτέρω οι κυριότεροι μέτοχοι εταίροι του φορέα (επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα) που συγκεντρώνουν αθροιστικά την πλειοψηφία του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου του φορέα της επένδυσης (ένας, δύο ή περισσότεροι μέτοχοι).

Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται ως μεσοσταθμισμένος όρος των επί μέρους βαθμών για όλους του βαθμολογούμενους μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής του καθένα στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου.

- Βαθμολογία Στοιχείου vi (Ανώτατη):

Νεοϊδρυόμενοι φορείς : 15 βαθμοί

Υφιστάμενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και αφορούν:

● επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία: 9 βαθμοί

● επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν
▫ Βιβλία β΄ κατηγορίας : 3 βαθμοί
▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας : 3 βαθμοί


Ανώτατη Βαθμολογία του Κριτηρίου 1 (Χαρακτηριστικά του φορέα)

Η βαθμολογία του Κριτηρίου προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των επί μέρους στοιχείων (i έως vi ).

Η ανώτατη βαθμολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 15 βαθμοί.

2. Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων.

Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται οι παρακάτω δείκτες

i. Ποσοστό συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης (η βαθμολόγηση είναι ενιαία για όλους τους φορείς δείκτης 17).

Παρέχεται ένας (1) βαθμός όταν το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης είναι ίσο ή άνω του 25% και μικρότερο του 30%.

Παρέχονται τέσσερις (4) βαθμοί όταν το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης είναι ίσο ή άνω του 30% και μικρότερο του 35%.

Παρέχονται έξι (6) βαθμοί όταν το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης είναι ίσο ή άνω του 35% και μικρότερο του 45%.

Παρέχονται οκτώ (8) βαθμοί όταν το ποσοστό συμμετοχής των ιδίων κεφαλαίων στο κόστος της επένδυσης είναι ίσο ή άνω του 45%.

ii. Ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης (η βαθμολόγηση είναι ενιαία για όλους τους φορείς δείκτης 18 ).

Παρέχεται ένας (1) βαθμός όταν το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης είναι ίσο ή άνω του 15% και μικρότερο του 25%

Παρέχονται (2) βαθμοί όταν το ποσοστό της ιδίας συμμετοχής στο αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης είναι ίσο ή άνω του 25%.

Ανώτατη Βαθμολογία του Κριτηρίου 2 (Δυνατότητα διάθεσης ιδίων κεφαλαίων)

Η βαθμολογία του Κριτηρίου) προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των επί μέρους στοιχείων (i και ii ).

Η ανώτατη βαθμολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 10 βαθμοί

Συνολική Βαθμολογία της
Ομάδας κριτηρίων
αξιολόγησης του επενδυτικού φορέα

Βαθμοί : 25


ΆΑρθρο 3

Ομάδα Κριτηρίων οικονομοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων και βιωσιμότητας της επένδυσης

Η εφαρμογή της ομάδας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. β, του Ν. 3299/2004, συνίσταται στην περαιτέρω εξέταση των παρακάτω τριών (3) κριτηρίων

1. Η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού, ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και η οργάνωση της επιχείρησης που την πραγματοποιεί.

Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου αξιολογούνται τα παρακάτω τρία (3) στοιχεία:

i. Η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Εξετάζονται οι παρακάτω δείκτες ( Παράρτημα ΙΙ, πίνακας 1, δείκτες 19 και 20 ):

α. Βαθμός τεκμηρίωσης για την εξασφάλιση των πρώτων υλών και λοιπών συντελεστών παραγωγής, της απαιτούμενης τεχνογνωσίας, των πωλήσεων και γενικά όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την βιώσιμη λειτουργία της επένδυσης (δείκτης 19).

Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί στους νεοϊδρυόμενους φορείς.

Παρέχονται μέχρι δύο (2) βαθμοί στους υφιστάμενους φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία.

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία β΄ κατηγορίας.

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν βιβλία γ΄ κατηγορίας.


β. Η επάρκεια του τεχνικού σχεδιασμού του επιχειρηματικού σχεδίου. (δείκτης 20).

Εξετάζεται εάν ο προτεινόμενος σχεδιασμός είναι σύμφωνος με την προβλεπόμενη παραγωγή και εάν έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την τεκμηρίωση αυτού καθώς και τα στοιχεία για την τεκμηρίωση του κόστους της επένδυσης

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός σ΄ όλους τους φορείς.


- Βαθμολογία Στοιχείου i (Ανώτατη) :

Νεοϊδρυόμενοι φορείς : 3 βαθμοί

Υφιστάμενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και αφορούν:

● επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία : 3 βαθμοί

● επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία και τηρούν:
▫ Βιβλία β΄ κατηγορίας : 2
▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας : 2


ii. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης.

Εξετάζεται ο βαθμός κατά τον οποίο η επένδυση εκτός της δημιουργίας πρόσθετης δυναμικότητας ή και εκσυγχρονισμού, περιλαμβάνει δαπάνες για προστασία περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας (όπως ορίζονται στο κριτήριο 3, Άρθρο 4 της παρούσας απόφασης), δαπάνες για μηχανοργάνωση, δαπάνες για δημιουργία εργαστηρίου, δαπάνες για τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων και διαδικασιών. Επίσης για επενδύσεις ίδρυσης ή επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, η επένδυση περιλαμβάνει και δαπάνες για δημιουργία εγκαταστάσεων που αφορούν ειδικές μορφές τουριστικού προϊόντος (συνεδριακά κέντρα, τουριστικοί λιμένες, κέντρα θαλασσοθεραπείας κλπ) (δείκτης 21)

Παρέχεται ένας (1) βαθμός για όλους τους φορείς στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες ίσες τουλάχιστον με 10% του κόστους της που αφορούν 2 ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες.

Ο δείκτης βαθμολογείται με 0 βαθμούς για όλους τους φορείς σε περίπτωση που δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.

- Βαθμολογία Στοιχείου ii (Ανώτατη) :

Για όλους τους φορείς : 1 βαθμός


iii. H οργάνωση

Το επίπεδο οργάνωσης της εταιρείας όσον αφορά την στελέχωσή της με ανθρώπινο δυναμικό, και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων οργάνωσης όπως η μηχανοργάνωση των λειτουργιών με χρήση Η/Υ, τυποποίηση και διασφάλιση διαδικασιών, διασφάλιση ποιότητας κλπ , σε σχέση και με το μέγεθος και το αντικείμενο δραστηριότητας αυτής ( δείκτης 22)

Παρέχεται μέχρι ένας (1) βαθμός στους υφιστάμενους φορείς που έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία ως εξής:

 υψηλό επίπεδο οργάνωσης : 1 βαθμός
 μεσαίο επίπεδο οργάνωσης : 0,5 βαθμοί
 χαμηλό επίπεδο οργάνωσης : 0 βαθμοί

- Βαθμολογία Στοιχείου iii (Ανώτατη):

Νεοϊδρυόμενοι φορείς : Δεν βαθμολογούνται

Υφιστάμενοι φορείς που δεν είναι νεοϊδρυόμενοι και α φορούν:

● επιχειρήσεις που δεν έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία: Δεν βαθμολογούνται
● επιχειρήσεις έχουν κλείσει τρεις διαχειριστικές χρήσεις με παραγωγική λειτουργία
▫ Βιβλία β΄ κατηγορίας : 1
▫ Βιβλία γ΄ κατηγορίας : 1


Βαθμολογία του Κριτηρίου 1 (Πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού, ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης και η οργάνωση της επιχείρησης που την πραγματοποιεί).

Η βαθμολογία του Κριτηρίου 1 προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των επί μέρους στοιχείων (i έως iii ).

Η ανώτατη βαθμολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 4 βαθμοί2. Η προοπτική δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου

Το κριτήριο εξετάζεται ενιαία για όλους τους φορείς. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία του κλάδου δραστηριότητας της επένδυσης κατά την τελευταία πενταετία, κατατάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες (δείκτης 23):

Κλάδος Ανερχόμενος : 3 βαθμοί

Κλάδος Στάσιμος : 1 βαθμοί

Κλάδος Φθίνων : 0 βαθμοί

Ο χαρακτηρισμός του κλάδου ως Ανερχόμενος, Στάσιμος, Φθίνων γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙΙ.

Βαθμολογία του Κριτηρίου 2 (Η προοπτική δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου)

Η ανώτατη βαθμολογία του κριτηρίου 2 για όλους τους φορείς είναι 3 βαθμοί

3. Οι προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα δημιουργηθεί ή της ήδη υφιστάμενης στο βαθμό που επηρεάζεται από την προτεινόμενη επένδυση.

Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται τα παρακάτω δύο (2) στοιχεία:

i. H Βιωσιμότητα - Κερδοφορία της επιχείρησης μετά την επένδυση.

Εξετάζονται οι δείκτες ( πίνακας 3 Παραρτήματος II, δείκτες 24, 25 και 26):

α. Αποτελέσματα προ αποσβέσεων -προβλέψεις πενταετίας (δείκτης 24)

Παρέχονται σ΄ όλους τους φορείς μέχρι πέντε (5) βαθμοί

β. Συνολικές ροές κεφαλαίων (Εισροές-Εκροές) - προβλέψεις 5ετίας (δείκτης 25)

Παρέχονται σ΄ όλους τους φορείς μέχρι πέντε ( 5) βαθμοί

γ. Καθαρό περιθώριο κέρδους - προβλέψεις 5ετίας (δείκτης 26)

Παρέχονται σ΄ όλους τους φορείς μέχρι τέσσερις ( 4) βαθμοί


- Βαθμολογία Στοιχείου i (Ανώτατη):

Για όλους τους φορείς : 14 βαθμοί

ii. Η απόδοση της επένδυσης.

Για την βαθμολογία του στοιχείου εξετάζεται ο δείκτης εσωτερικής απόδοσης της επένδυσης IRR (πίνακας 4 Παραρτήματος II, δείκτης 27 ).

Παρέχονται για όλους τους φορείς μέχρι τέσσερις (4) βαθμοί.


- Βαθμολογία Στοιχείου ii (Ανώτατη):

Για όλους τους φορείς : 4 βαθμοί

Βαθμολογία του Κριτηρίου 3 (Προοπτικές κερδοφόρας δραστηριότητας της επιχείρησης που θα δημιουργηθεί ή της ήδη υφιστάμενης στο βαθμό που επηρεάζεται από την προτεινόμενη επένδυση).

Η βαθμολογία του Κριτηρίου προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των επί μέρους στοιχείων (i έως ii ).

Η ανώτατη βαθμολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 18 βαθμοί


Συνολική βαθμολογία της ομάδας κριτηρίων της
οικονομοτεχνικής αξιολόγησης επενδυτικών
προτάσεων και βιωσιμότητας της επένδυσης

Βαθμοί : 25'Αρθρο 4

Ομάδα Κριτηρίων συμβολής της επένδυσης στους στόχους
του αναπτυξιακού νόμου

Η εφαρμογή της ομάδας αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ, του Ν. 3299/2004, συνίσταται στην εξέταση των παρακάτω έξι (6) κριτηρίων


1. Η αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα.

Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται δύο (2) στοιχεία :

i. Το μέγεθος δημιουργούμενης απασχόλησης

Παρέχονται μέχρι δέκα (10) βαθμοί, σύμφωνα με το Πίνακα 1 του Παραρτήματος III, ανάλογα με τον αριθμό των δημιουργούμενων νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης (δείκτης 28).

ii. Ο αριθμός νέων θέσεων εργασίας μόνιμης απασχόλησης σε σχέση με το ύψος της επένδυσης.

Το στοιχείο δεν βαθμολογείται αλλά αποτελεί συντελεστή διόρθωσης του Στοιχείου i, βάσει των οριζομένων στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος III (δείκτης 29).

Βαθμολογία του κριτηρίου 1 (Αύξηση της απασχόλησης και ιδίως η δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εξαρτημένης εργασίας για μακρό χρονικό διάστημα)

Η ανώτατη βαθμολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 10 βαθμοί


2. Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Νομού εγκατάστασης.

Για την βαθμολογία του κριτηρίου εξετάζονται δύο (2) στοιχεία:

i. Η περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης

Βαθμολογούνται ενιαία όλοι οι φορείς, ανάλογα με την Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης σύμφωνα με την κατανομή της επικράτειας που ακολουθεί το άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 3299/2004 ( δείκτης 30 ), ως εξής.

- Εγκατάσταση της επένδυσης στην Περιοχή Δ΄ : 4 βαθμοί
- Εγκατάσταση της επένδυσης στην Περιοχή Γ΄ : 3 βαθμοί
- Εγκατάσταση της επένδυσης στην Περιοχή Β ή Α΄ : 1 βαθμός

- Βαθμολογία Στοιχείου i (Ανώτατη)

Για όλους τους φορείς : 4 βαθμοί

ii. Ο Νομός εγκατάστασης της επένδυσης

Εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Νομού εγκατάστασης της επένδυσης και ειδικότερα εξετάζεται αν ο Νομός εγκατάστασης περιλαμβάνεται στους παραμεθόριους Νομούς ή στους Νομούς με κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν(ΑΕΠ) μικρότερο ή ίσο του 65% του μέσου όρου της ΕΕ, όπως ορίζεται στον Ν. 3299/2004, άρθρο 4, παρ. 3 ( δείκτης 31) .

Παρέχονται βαθμοί, ενιαία για όλους τους φορεί,ς κατά περίπτωση ως εξής:

- Εγκατάσταση της επένδυσης σε παραμεθόριο Νομό ή σε Νομό με κατά κεφαλή ΑΕΠ ≤ 65% του μέσου όρου της Ε.Ε. : 2 βαθμοί

- Εγκατάσταση της επένδυσης στους υπολοίπους νομούς : 0 βαθμοί

- Βαθμολογία στοιχείου ii (Ανώτατη):

Για όλους τους φορείς : 2 βαθμοί

Βαθμολογία του Kριτηρίου 2 (Περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του Νομού εγκατάστασης. )

Η βαθμολογία του Κριτηρίου προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των επί μέρους στοιχείων (i έως ii ).

Η ανώτατη βαθμολογία του Κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 6 βαθμοί3. Η συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας.

Εξετάζεται αν η επένδυση είναι περιβαλλοντική - ενεργειακή δηλαδή εάν εντάσσεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες της παρ. 1 του Άρθρου 3 του Ν. 3299/2004, και ειδικότερα αν εμπίπτει στην υποπερ. vi της περ. β ή στις υποπερ. i, ii, iii, vi της περ. ε ( δείκτης 32 ).

- Εάν το σύνολο της επένδυσης εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις τότε η επένδυση είναι �περιβαλλοντική � ενεργειακή� και βαθμολογείται με έξι ( 6) βαθμούς


- Εάν τμήμα της επένδυσης εμπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις τότε χορηγείται ποσοστό της κατά τα ανωτέρω βαθμολογίας ίσο με το ποσοστό του κόστους της �περιβαλλοντικής � ενεργειακής� επένδυσης στο συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου. (π = Κόστος �περιβαλλοντικής � ενεργειακής� επένδυσης *100/ συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου).

- Εάν το σύνολο της επένδυσης δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις η επένδυση δεν είναι �περιβαλλοντική� ή �ενεργειακή� και βαθμολογείται με μηδέν (0) βαθμούς.

Βαθμολογία του κριτηρίου 3 (Συμβολή της επένδυσης στην προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμηση ενέργειας)


Η ανώτατη βαθμολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 6 βαθμοί.

4. Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα ο εξαγωγικός προσανατολισμός της επιχείρησης ή η υποκατάσταση εισαγωγών.

Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται δύο (2) στοιχεία :

i. Ο εξαγωγικός προσανατολισμός της επιχείρησης

Εξετάζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εξαγωγών των προϊόντων που προγραμματίζεται να παραχθούν από την επένδυση (σε αξία)

- Παρέχονται ενιαία για όλους τους φορείς μέχρι 5 βαθμοί ( Πίνακας 2i, του Παραρτήματος III, δείκτης 33)

Βαθμολογία Στοιχείου i (Ανώτατη)

Για όλους τους φορείς: 5 βαθμοί.

ii. Η υποκατάσταση των εισαγωγών
Εξετάζεται το ποσοστό εισαγωγικής διείσδυσης του προϊόντος της επένδυσης, στην εγχώρια αγορά (κατ΄ αξία).

Παρέχονται ενιαία για όλους τους φορείς μέχρι 5 βαθμοί ( Πίνακας 2ii, του Παραρτήματος III, δείκτης 34)

Βαθμολογία Στοιχείου ii (Ανώτατη)

Για όλους τους φορείς: μέχρι 5 βαθμοί

Βαθμολογία του κριτηρίου 4 (Ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο και ειδικότερα ο εξαγωγικός προσανατολισμός της επιχείρησης ή η υποκατάσταση εισαγωγών).

Η βαθμολογία του Κριτηρίου προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των επί μέρους στοιχείων (i έως ii ).

Η ανώτατη βαθμολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 5 βαθμοί

Στην περίπτωση που από τα παραπάνω δύο στοιχεία το κριτήριο αθροίζει συνολικά σε βαθμολογία μεγαλύτερη των 5 βαθμών χορηγούνται κατ΄ ανώτατο 5 βαθμοί


5. Η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Για την βαθμολόγηση του Κριτηρίου εξετάζεται ο βαθμός εφαρμογής των συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων ή και διαδικασιών (ISO, HACCP κλπ) που κατά περίπτωση θεωρούνται σκόπιμα σε σχέση με το αντικείμενο της επένδυσης και το μέγεθος της μονάδας είτε αυτά προϋπάρχουν στην επιχείρηση ή προβλέπονται στην νέα ενισχυόμενη επένδυση (δείκτης 35).

Παρέχονται βαθμοί, ενιαία για όλους τους φορείς, κατά περίπτωση ως εξής:

- Υψηλός βαθμός εφαρμογής : 5 βαθμοί
- Μέσος βαθμός εφαρμογής : 3 βαθμοί
- Χαμηόςύ βαθμός εφαρμογής : 0 βαθμοί


Βαθμολογία του κριτηρίου 5 (Ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών)

Η ανώτατη βαθμολογία του κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 5 βαθμοί


6. Η συμβολή της επένδυσης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται τέσσερις (4) δείκτες:

α. Το μέγεθος της επένδυσης εκφραζόμενο με το κόστος αυτής (Ε) (δείκτης 36)

Παρέχονται βαθμοί, ενιαία για όλους τους φορείς κατά περίπτωση ως εξής:

 Ε≥ 30.000.000 � : 2 βαθμοί
 30.000.000 � > Ε≥ 15.000.000 � : 1 βαθμός
 15.0000.000 � > Ε : 0 βαθμοί


β. Η δημιουργούμενη απασχόληση (Αα+ε) που εκφράζεται με τον αριθμό των νέων θέσεων ( άμεσων και έμμεσων συνολικά) πλήρους απασχόλησης (δείκτης 37 )

Παρέχονται βαθμοί, ενιαία για όλους τους φορείς κατά περίπτωση ως εξής:

 Α α+ε ≥ 200 άτομα : 2 βαθμοί
 200 άτομα > A α+ε ≥150 άτομα : 1 βαθμός
 150 άτομα > Α : 0 βαθμοί

γ. Ο τόπος εγκατάστασης της επένδυσης ( δείκτης 38 )

Παρέχονται βαθμοί, ενιαία για όλους τους φορείς κατά περίπτωση ως εξής:

 Η επένδυση εγκαθίσταται σε παραμεθόριο περιοχή ή σε νησί του Αιγαίου : 2 βαθμοί
 Η επένδυση εγκαθίσταται σε άλλη περιοχή : 0 βαθμοί


δ. Αξιοποίηση πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας.

Εξετάζεται το ποσοστό Π της αξίας των χρησιμοποιουμένων εγχώριων πρώτων και βοηθητικών υλών στην παραγωγή (ΕΠΒΥ) ως προς την συνολική αξία πρώτων και βοηθητικών υλών στην ενισχυόμενη επένδυση (ΣΠΒΥ): Π = ΕΠΒΥ Χ 100/ΣΠΒΥ (δείκτης 39 )

Παρέχονται βαθμοί, ενιαία για όλους τους φορείς κατά περίπτωση ως εξής:

 Π≥75% : 2 βαθμοί
 75%> Π ≥ 50% : 1 βαθμός
 50%> Π : 0 βαθμοίΒαθμολογία του κριτηρίου 6 (Συμβολή της επένδυσης στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας).

Η βαθμολογία του Κριτηρίου προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των ανωτέρω τεσσάρων δεικτών

Η ανώτατη βαθμολογία του Κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 8 βαθμοί


Στις επενδύσεις που βαθμολογούνται με την μέγιστη βαθμολογία ( 2 μονάδες ) ως προς το μέγεθος της επένδυσης (δείκτης 36) και τον τόπο εγκατάστασης της επένδυσης (δείκτης 38) χορηγείται το σύνολο των βαθμών του κριτηρίου δηλαδή 8 βαθμοί.


Συνολική βαθμολογία της ομάδας των κριτηρίων της
συμβολής της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού νόμου

Βαθμοί : 40Άρθρο 5

Ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας

1. Ειδικά κριτήρια στον πρωτογενή τομέα

Με τα κριτήρια αυτό βαθμολογούνται τα επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα ( Ν. 3299/2004, άρθρο 3 παρ. 1, περ. α).
Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου εξετάζονται τα ακόλουθα δύο (2) στοιχεία:

i. Προτεραιότητα δραστηριότητας

Παρέχονται βαθμοί, ενιαία για όλους τους φορείς, ανάλογα με την κατάταξη της πρωτογενούς δραστηριότητας ως υψηλής, μέσης ή χαμηλής προτεραιότητας σύμφωνα με την γεωργική πολιτική της χώρας ως εξής (δείκτης 40π):
- Πρωτογενής δραστηριότητα υψηλής προτεραιότητας : 6 βαθμοί
- Πρωτογενής δραστηριότητα μέσης προτεραιότητας : 4 βαθμοί
- Πρωτογενής δραστηριότητα χαμηλής προτεραιότητας : 2 βαθμοί

Η κατάταξη θα γίνει με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της παρ 2 του Άρθρου 3 του Ν. 3299/2004.

Εάν η επένδυση αφορά περισσότερες της μίας κατηγορίες δραστηριοτήτων τότε η βαθμολογία χορηγείται ως άθροισμα της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε δραστηριότητα πολλαπλασιαζόμενη με το ποσοστό του κόστους της επένδυσης που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα αυτή.

Βαθμολογία Στοιχείου i (Ανώτατη) :
Για όλους τους φορείς : 6 βαθμοί

ii. Επενδύσεις Μετεγκατάστασης

Παρέχονται, ενιαία για όλους τους φορείς τέσσερις (4) βαθμοί στην περίπτωση που το επενδυτικό τους σχέδιο περιλαμβάνει μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας για περιβαλλοντικούς λόγους (δείκτης 41π).
Για την χορήγηση της βαθμολογίας αυτής θα πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου για υποχρεωτική μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους .

Οι επενδύσεις που δεν αφορούν την παραπάνω περίπτωση βαθμολογούνται με μηδέν (0) βαθμούς

Βαθμολογία Στοιχείου ii (Ανώτατη):
Για όλους τους φορείς: 4 βαθμοί

Βαθμολογία Ειδικών Κριτηρίων στον Πρωτογενή Τομέα

Η βαθμολογία του Κριτηρίου προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των επί μέρους στοιχείων (i έως ii ).

Η ανώτατη βαθμολογία του Κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 10 βαθμοί


2. Ειδικά κριτήρια στον δευτερογενή τομέα

Με τα κριτήρια αυτό βαθμολογούνται τα επενδυτικά σχέδια στο δευτερογενή τομέα ( Ν. 3299/2004, άρθρο 3 παρ. 1, περ. β).

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου αυτού εξετάζονται τα ακόλουθα δύο (2) στοιχεία :

i. Ειδικά επενδυτικά σχέδια και επενδύσεις μετεγκατάστασης.

Παρέχονται, ενιαία για όλους τους φορείς, μέχρι έξι (6) βαθμοί εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις παρακάτω δύο περιπτώσεις (δείκτης 40δ):

α) η επένδυση είναι � ειδικό επενδυτικό σχέδιο� που αφορά σε μία από τις υποπεριπτώσεις:
- παραγωγή νέων προϊόντων ή και προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογία της υποπ. iv, της περ. ε, της παρ. 1 του Άρθρου 3 του Ν. 3299/2004
- εισαγωγή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία ή ο χαρακτηρισμός των προϊόντων ως καινοτομικών της υποπ. vii της περ ε, της παρ 1 του Άρθρου 3 του Ν 3299/2004
β) πρόκειται για επένδυση μετεγκατάστασης από περιοχή Α΄ ή μετεγκατάστασης από άλλη περιοχή που επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς λόγους

Εάν τμήμα της επένδυσης εμπίπτει στις ως άνω περιπτώσεις �ειδικών επενδυτικών σχεδίων� τότε χορηγείται ποσοστό της κατά τα ανωτέρω βαθμολογίας ίσο με το ποσοστό του κόστους του �ειδικού επενδυτικού σχεδίου� στο συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου. (σ = Κόστος �ειδικού επενδυτικού σχεδίου� *100/ συνολικό κόστος του επενδυτικού σχεδίου.

Για να χορηγηθούν οι βαθμοί στην περίπτωση μετεγκατάστασης πρέπει να μετεγκαθίσταται όλη η παραγωγική μονάδα. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης από άλλη περιοχή πλην της Α΄ για να χορηγηθούν οι βαθμοί πρέπει να έχει εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου για υποχρεωτική μετεγκατάσταση για περιβαλλοντικούς λόγους.

Οι επενδύσεις που δεν αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις βαθμολογούνται με μηδέν (0) βαθμούς

Βαθμολογία Στοιχείου i (Ανώτατη):
Για όλους τους φορείς: 6 βαθμοί

ii. Βαθμός συμμετοχής πρώτων και βοηθητικών υλών στο βιομηχανικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος

Εξετάζεται ο μέσος όρος του βαθμού συμμετοχής των πρώτων και βοηθητικών υλών στο βιομηχανικό κόστος παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος της ενισχυόμενης επένδυσης, για την πρώτη πενταετία λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυση, (Σ.Π.Β.Υ. = Κόστος πρώτων και βοηθητικών υλών πενταετίας / Βιομηχανικό κόστος παραγωγής μετά αποσβέσεων πενταετίας). (δείκτης 41 δ):

Παρέχονται βαθμοί, ενιαία για όλους τους φορείς, κατά περίπτωση ως εξής:
 30%≥ ΣΠΥ : 4 βαθμοί
 50%≥ΣΠΥ > 30 % : 3 βαθμοί
 80%≥ ΣΠΥ >50% : 2 βαθμοί
 ΣΠΥ >80% : 1 βαθμός


Ο υπολογισμός του δείκτη γίνεται βάσει προβλέψεων του κόστους παραγωγής που αφορά αποκλειστικά και μόνο την μονάδα στην οποία αναφέρεται η ενισχυόμενη επένδυση.

- Βαθμολογία Στοιχείου ii (Ανώτατη) :
Για όλους τους φορείς : 4 βαθμοί

Βαθμολογία Ειδικού Κριτηρίου στον Δευτερογενή τομέα

Η βαθμολογία του Κριτηρίου προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των επί μέρους στοιχείων (i έως ii ).

Η ανώτατη βαθμολογία του Κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 10 βαθμοί

3. Ειδικά κριτήρια στον τομέα του τουρισμού

Με τα κριτήρια αυτά βαθμολογούνται τα επενδυτικά σχέδια στον τομέα τουρισμού ( Ν. 3299/2004, άρθρο 3 παρ. 1, περ. γ).
Για την βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού εξετάζονται τα ακόλουθα δύο (2) στοιχεία :

i. Ειδικές κατηγορίες επενδύσεων του τουριστικού τομέα

Παρέχονται, ενιαία για όλους τους φορείς, έξι ( 6) βαθμοί στα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τουλάχιστον μία από τις παρακάτω περιπτώσεις (δείκτης 40τ):

- ειδικές μορφές τουρισμού των υποπερ. vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv xvi της περ. γ του Άρθρου 3 του Ν. 3299/2004

- μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου ή διατηρητέου κτιρίου ή οικίας σε ξενοδοχειακή μονάδα,

- εκσυγχρονισμός με αναβάθμιση σε ανώτερη κατηγορία αστέρων για ξενοδοχειακές μονάδες ή ανώτερη τάξη για camping


Οι επενδύσεις που δεν αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις βαθμολογούνται με μηδέν (0) βαθμούς

Βαθμολογία στοιχείου i (Ανώτατη):
Για όλους τους φορείς : 6 βαθμοί

ii. Λειτουργία της μονάδας πέραν της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής

Εξετάζονται αν με βάση τα επίσημα στοιχεία τεκμηριώνεται η λειτουργία της μονάδας πέρα του συνήθους θερινού τετραμήνου. Για μονάδες χειμερινού τουρισμού θεωρείται ότι υπερβαίνουν την συνήθη περίοδο λειτουργίας εφόσον τεκμηριώνεται η λειτουργία τους πέρα του εξαμήνου(δείκτης 41τ).

Παρέχονται βαθμοί, ενιαία για όλους τους φορείς, κατά περίπτωση ως εξής

 Εφόσον τεκμηριώνεται, με βάσει τα υποβληθέντα επίσημα στοιχεία η λειτουργία της μονάδας πέρα της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής παρέχονται τέσσερις ( 4) βαθμοί
 Εφόσον δεν τεκμηριώνεται, με βάσει τα υποβληθέντα στοιχεία η λειτουργία της μονάδας πέρα της τουριστικής περιόδου της ευρύτερης περιοχής παρέχονται μηδέν (0) βαθμοί.


Για ξενοδοχειακές μονάδες που προβλέπεται να λειτουργούν καθόλου το έτος (12μηνο) όπως π.χ. ξενοδοχεία πόλης ή μονάδες σε σημαντικές περιοχές από άποψη αρχαιολογικού ή πολιτιστικού ή γεωφυσικού ενδιαφέροντος χορηγούνται τέσσερις (4) βαθμοί

- Βαθμολογία στοιχείου ii (Ανώτατη) :

Για όλους τους φορείς: 4 βαθμοί

Βαθμολογία Ειδικού κριτηρίου στον τομέα του Τουρισμού

Η βαθμολογία του Κριτηρίου προκύπτει ως άθροισμα των βαθμολογιών των δεικτών επί μέρους στοιχείων (i έως ii ).

Η ανώτατη βαθμολογία του Κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 10 βαθμοί


4. Ειδικά Κριτήρια στον τομέα παροχής υπηρεσιών.

Με τα κριτήρια αυτό βαθμολογούνται τα επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τομέα ( Ν. 3299/2004, άρθρο 3 παρ. 1, περ. δ).
Παρέχονται, ενιαία για όλους τους φορείς, δέκα (10) βαθμοί εφόσον η επένδυση εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης λογισμικού ( Ν. 3299/2004, άρθρο 3 παρ. 1, περ. δ, υποπ. vi ).
 Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας. Επίσης, επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης τεχνολογιών και βιομηχανικών σχεδίων ( άρθρο 3, παρ.1, περ. δ, υποπ. vii )
 Επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ( άρθρο 3 παρ. 1, περ.δ, υποπ. viii )
 Επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του Ν. 2072/1992 και επενδυτικά σχέδια για την παροχή στέγης αυτόνομης διαβίωσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ιδίου νόμου ( άρθρο 3, παρ. 1, περ. δ, υποπ. xiii ).

Εάν τμήμα του κόστους της επένδυσης αφορά τις παραπάνω περιπτώσεις τότε χορηγείται τα αντίστοιχο ποσοστό της ανωτέρω βαθμολογίας.

Επενδυτικά σχέδια του τριτογενή τομέα που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις βαθμολογούνται με μηδέν (0) βαθμούς

Βαθμολογία Ειδικού Κριτηρίου στον τομέα Παροχής Υπηρεσιών

Η ανώτατη βαθμολογία του Κριτηρίου για όλους τους φορείς είναι 10 βαθμοίΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Καθορισμός του κοινού ελάχιστου ποσοστού του συνόλου των βαθμών των κοινών και ειδικών κριτηρίων κάθε τομέα.

Άρθρο 6

1. Το κοινό ελάχιστο ποσοστό του συνόλου των βαθμών των κοινών και ειδικών κριτηρίων κάθε τομέα που ορίζονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης, καθορίζεται στο σαράντα τοις εκατό (40%).

Κάθε επενδυτικό σχέδιο που συγκεντρώνει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη που αντιστοιχεί στην καθοριζόμενη από το ως άνω ελάχιστο ποσοστό, εγκρίνεται για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, με την προϋπόθεση επάρκειας του διατιθέμενου ποσού επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και επιδότησης του μισθολογικού κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

2. Το σύνολο των βαθμών των κοινών και ειδικών κριτηρίων κάθε τομέα επί του οποίου εφαρμόζεται το ελάχιστο ποσοστό σχηματίζεται από το άθροισμα των ανώτατων βαθμών όλων των κριτηρίων του, δηλαδή

α) Επενδυτικά σχέδια στον πρωτογενή τομέα : Σύνολο βαθμών 100.
β) Επενδυτικά σχέδια στον δευτερογενή τομέα : Σύνολο βαθμών 100.
γ) Επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού : Σύνολο βαθμών 100.
δ) Επενδυτικά σχέδια στον τριτογενή τομέα : Σύνολο βαθμών 100.


Ο βαθμός που αντιστοιχεί στο κοινό ελάχιστο ποσοστό του κάθε τομέα είναι σαράντα (40) και συνεπώς κάθε επενδυτικό σχέδιο που συγκεντρώνει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του αριθμού σαράντα (40) υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Λειτουργία και τρόπος εφαρμογής των κριτηρίων

ΆΑρθρο 7

1. Κάθε αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 εξετάζεται:

α) ως προς την πλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 7 του νόμου αυτού και

β) ως προς την επάρκεια της οικονομοτεχνικής μελέτης που περιλαμβάνεται στο φάκελο της επένδυσης και συνοδεύει την επενδυτική πρόταση του φορέα.

α. Σε περίπτωση που η αίτηση υπαγωγής δεν συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, δεν αξιολογείται και τίθεται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, στο αρχείο της αρμόδιας υπηρεσίας, χωρίς να επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

β. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που αίτηση υπαγωγής περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία, πλην όμως κατά την εξέταση του φακέλου διαπιστώνεται, μετά από γνώμη της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, ότι η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου.

2. Κάθε επενδυτικό σχέδιο εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου εξετάζεται

α) ως προς την δυνατότητα κάλυψης της ιδίας συμμετοχής ( Ν. 3299/2004, άρθρο 6 παρ. 1, περ. α, υποπ. ii ),

β) ως προς το κριτήριο της υποπερ. i, της περ. α της ιδίας παραγράφου στην περίπτωση υφιστάμενου φορέα και

γ) ως προς το κριτήριο της υποπ. iii της περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

Το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται και δεν αξιολογείται στο επόμενο στάδιο εφόσον κριθεί ότι:

α) δεν καλύπτεται η ιδία συμμετοχή ή

β) ο βαθμός που συγκεντρώνει στο κριτήριο της υποπερ. i, της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3299/2004, όπως εξειδικεύθηκε στο άρθρο 2, παρ. 1 της παρούσας απόφασης, είναι μικρότερος του 6 (<6 ) όταν ο ανώτατος βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει στο κριτήριο αυτό είναι το 15, ή


γ) ο βαθμός που συγκεντρώνει στο κριτήριο της υποπ. iii της περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.3299/2004, όπως εξειδικεύθηκε στο άρθρο 3 παρ. 3 της παρούσας απόφασης, είναι μικρότερος του 10 (<10 ) όταν ο ανώτατος βαθμός που μπορεί να συγκεντρώσει στο κριτήριο αυτό είναι το 18.


3. Το επενδυτικό σχέδιο εφόσον κριθεί, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 2, ότι πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις, βαθμολογείται στο σύνολο των κριτηρίων των άρθρων 2, 3, 4, και 5 της παρούσας απόφασης και σε περίπτωση που συγκεντρώνει τουλάχιστον την κοινή ελάχιστη βαθμολογία του άρθρου 6 εγκρίνεται, με την προϋπόθεση ότι το διατιθέμενο ποσό επαρκεί, η υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

4. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία εξέτασης και υπαγωγής των επενδύσεων, το κατά περίπτωση διατιθέμενο για το συγκεκριμένο έτος ποσό ενισχύσεων εξαντληθεί, τυχόν αιτήσεις υπαγωγής, από τις οποίες μέχρι την εξάντληση του ποσού των ενισχύσεων δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξέτασης και υπαγωγής από στις αρμόδιες υπηρεσίες και γνωμοδοτικές επιτροπές, εξετάζονται για υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος κατά το επόμενο έτος με βάση τα ποσά ενισχύσεων που καθορίζονται για το έτος αυτό, πριν την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής που θα υποβληθούν μετά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου αυτού.


5. Η διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης για υπαγωγή επένδυσης ολοκληρώνεται, από την αρμόδια υπηρεσία και την αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Για την εισαγωγή των αιτήσεων υπαγωγής στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή τηρείται η απόλυτη σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις αυτές.

6. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης η αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, πρέπει να περιλαμβάνει πέραν των δικαιολογητικών και τεχνοοικονομικών στοιχείων που ορίζει η σχετική κανονιστική απόφαση, και Ειδικό Παράρτημα με αναλυτική περιγραφή, στοιχεία και δικαιολογητικά, που θα τεκμηριώνουν την βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια υπαγωγής του άρθρου 6 του Ν. 3299/2004, όπως εξειδικεύθηκαν με τα άρθρα 2, 3, 4 και 5 της απόφασης αυτής.


7 . Για την υποβοήθηση του έργου της βαθμολόγησης των επενδυτικών σχεδίων από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή, η υπηρεσία στο πλαίσιο της εισήγησής της συντάσσει αναλυτικό παράρτημα στο οποίο παρατίθενται τα πλήρη διατιθέμενα στοιχεία καθώς και αναλυτικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις βάσει των οποίων βαθμολογείται το κάθε κριτήριο.'Αρθρο 8

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


'Αρθρο 9

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( τεύχος Β΄).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης