Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. 64560/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 7534/2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλί­ας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Ερ­γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1794)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-06-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α. αριθμ. 64560/2018
Τροποποίηση της αριθμ. 7534/2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλί­ας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Ερ­γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1794)

Αριθμ. 64560 - 15/06/2018

(Τεύχος Β' 2280/15.06.2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

(α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).

(β) Του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα­φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131).

(γ)Του π.δ. 147/2017 (Α' 185) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

(δ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε­κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο­λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι­νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω­τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).

(ε) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη­ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 21 Ο).

(στ) Του π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του "Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς"» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως Πρωθυπουρ­γού (Α' 113).

(ζ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

(η) Του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη­ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 37).

(θ) Της απόφασης με αριθμό 31564/2018 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανά­πτυξης, Αστέρια Πιτσιόρλα» (Β' 978).

(ι) Του άρθρου 4 παρ. 1 και 7 του ν. 3869/2010 «Ρύθ­μιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α' 130).

(ια) Της Zl-1398/20-12-201 Ο κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Δικαι­οσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Κα­θορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του v. 3869/201 Ο» (Β' 1 ).

(ιβ) Του v. 4161/2013 «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

(ιγ) Της 7534/20.8.2015 κοινής απόφασης (Β' 1794) για την Τροποποίηση της Zl-1398 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010» (Β' 1 ).

2. Την 142285/2017 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΥΟΔΔ 699) περί ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Εμπο­ρίου και Προστασίας Καταναλωτή στον Δημήτριο Αυ­λωνίτη του Κωνσταντίνου.

3. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού.

4.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο­γισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 1 της 7534/20.8.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Δι­καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β' 1794) τροποποιείται ως εξής:

α) στο τέλος της περίπτ. γ' προστίθεται η φράση
«, καθώς και Ε3 των ίδιων ετών, εφόσον δηλώνεται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα»,

β) στο τέλος της περίπτ. θ' προστίθεται η φράση «εκτός από αυτές που συνάφθηκαv με πιστωτικά ιδρύματα»,

γ) στο τέλος της περίπτ. ια' προστίθεται η φράση «ή αντίγραφα των κτηματολογικών τους φύλλων»,

δ) η περίπτ. ι' αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) δήλωση του οφειλέτη ότι παρέχει άδεια σε οποιο­δήποτε πιστωτικό ίδρυμα, στην ημεδαπή ή στην αλ­λοδαπή, να διαβιβάζει, έως τη συζήτηση της αίτησης, στους πιστωτές κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών και των λοιπών τραπεζικών προϊόντων (άρση τραπεζικού απορ­ρήτου του άρθρου 1 του ν. 1059/1971, Α' 270) για τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησής της, καθώς και ότι παρέχει άδεια προς τους πιστωτές, κατά των οποίων στρέφεται η αίτηση, να προβαίνουν αποκλειστικά για το σκοπό δικαστικής και εξώδικης διαχείρισης της αίτησης σε επεξεργασία και ανταλλαγή των δεδομένων που κα­τέχουν ή λαμβάνουν από τα πιστωτικά ιδρύματα», και

ε) η περίπτ. ιβ' αντικαθίσταται ως εξής:
«υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι δεν έχει πτωχευ­τική ικανότητα».

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΎΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης