Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2047/1978 Η μη ανάλυψη κερδών παρελθουσών χρήσεων από εταίρους δεν συνιστά δάνειο το οποίο υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-06-1978 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 2047/1978
Η μη ανάλυψη κερδών παρελθουσών χρήσεων από εταίρους δεν συνιστά δάνειο το οποίο υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου


2047/1978

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΓ

Συγκείμενον εκ των μελών αυτού νΑγ. Σταυροπούλοι , 'Αντιπροέδρου, Προέδρου του Βί Τμήματος, ’ Ηλ. Ντόκα, Κ. Αασσαδού, Συμβούλων τής ’Επικρατείας, Γ. Κοσμά καί Σ. Σαρηβαλάση, Παρέδρων τού Συμβουλίου τής ’Επικρατείας.
Συνεδριάσαν δημοσίφ έν τφ άκροατηρίφ του τή 31η ΜαΓου 1978, παρούσης καί τής Γραμματέως τού Β.' Τμήματος Σρ. Γεωργαντα, ΐνα δικάση τήν κατωτέρω έκτιθεμένην υπόθεσιν επί τή από 1ης ’Ιουνίου 1973 αιτήσει:
τού Οικονομικού ’Εφόρου Στί ’Αθηνών, παραστάυτος διά τού Δ. Παπαπετροπούλου, Παρέδρου τού Νομικού Συμ¬βουλίου ,
κατά τής Ο.Ε. ”....................................................., δυνάμει πληρεξουσίου,
περί άναιρέσεως τής υπ’ άριθμ. 1022/1973 άποφάσεως τού Φορολογικού Εφετείου ’Αθηνών.
’Ακόυσαν τού εισηγητού Συμβούλου τής ’Επι- κρατείας ’Ηλ. Ντόκα, άναγνόντος καί άναπτύξαντος τήν έκθε-· σιν αυτού, καθ ήν τό ιστορικόν της προκειμένης ύποθέσεως
έχει ώς έπεται:
Διά τής υπό κρίσιν αιτήσεως διώκεται ή αναίρεσι τής ύπ’ άριθμ. 1022/1973 άποφάσεως τού Φορολογικού Εφετε’Αθηνών δι ής άπερρίφθη έφεσις τού Δημοσίου κατά τής ύπ’ άριθμ. 2006/1971 άποφάσεως τού Φορολογικού Πρωτοδικείου Αθηνών δεχθείσης προσφυγήν τής άναιρεσιβλήτσυ κατά τής υπ' άριΘμ. 1/1970 πράξεως του οίκον. εφόρου Στ.' Αθηνών περι επιβολής τελών χαρτοσήμου.

Τά προκύπτοντα ζητήματα ανάγονται εις τό τύποις παραδεκτόν τής αίτήσεως ως καί τό ούσίφ βάσιμον των δι’ αυτής προβαλλομένων λόγων.
Έφ’ ών ο εισηγητής ανέπτυξε τήν γνώμην αυτού.

’Ακόυσαν του αντιπροσώπου του αναίρεσείοντος Οικονομικού Εφόρου, δηλώσαντος οτι έπαφίεται εις τήν κρίσιν του Συμβουλίου καί του πληρεξουσίου τής άναιρεσιβλήτου εταιρίας αιτησαμένου τήν άπόρριψιν τής ύπό κρίσιν αίτησεως
Ίδόν τά σχετικά έγγραφα
Σκεφθέν κατά τόν νόμον

’Επειδή διά τής ύπό κρίσιν αίτήσεως, άτελώς κατά νόμον ασκούμενης καί άνευ καταβολής παραβόλσυ, διώκεται παραδεκτώς ύπό του Ελληνικού Δημοσίου, έκπροσωπουμένου ύπό τού Οίκον. ’Εφόρου Στ.' Αθηνών, ή άναίρεσις τής ύπ' άριθμ 1022/1973 άποφάσεως του Φορολογικού ’Ξφετείου ’Αθηνών (τριμέλους), δΐ’ ής απερρίφθη εφεσις του αύτου εφόρου κατά τής ύπ’ άριθ. 2006/1971 άποφάσεως του Φορολογικού Πρωτοδικείου Αθηνών, άφορώσης εις τέλη χαρτοσήμου.

’Επειδή κατά τάς συνεδεδυασμένας διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 7 του νόμου 3300/1955 καί του άρθρου 12 του ν,δ. 3717/1957 διά τήν επιβολήν του τέλους χαρτοσήμου διά τήν χορήγησιν δανείων ύπό των εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων πρός έμπορικάς εν γένει εταιρίας ή έπιχειρήσεις καί τάνάπαλιν απαιτείται όπως ελλείψει ειδικού περί τούτου εγγράφου, περιέχόνται εις τά βιβλία τού έπιτηδευματίου έγγραφαί ρητώς άναφερόμεναι εις συνομολόγησιν συμβάσεως δάνείου ή περιέχουσαι τά συγκροτοΰντα τήν τοιαύτην σχέσιν στοιχεΐα.

Επειδή διά τής προσβαλλομένης άποφάσεως εγένετο δεκτόν οτι εφόσον ουδεμία συγκεκριμένη έγγραφή φέρεται εις τά βιβλία τής άναιρεσιβλήτου εταιρίας άναφερομένη ’’μάλιστα ρητώς” εις σχέσιν δανείου, ουδέ επικαλείται ο 'έφορος έτερόν τι στοιχεΐον άναφερόμενον εις τοίαύτην σχέσιν, νομίμως έκρίθη πρωτοδίκως οτι ποσόν δραχμών 900.000 άναφερόμενον εις κέρδη παρελθουσών χρησεων μή άναληφθέντα υπό των ετέρων επί χρονικόν διάστημα μεΐζον τοΰ έτους δεν συνιστά δάνειον και δεν υπάγεται εις το σχετικόν τέλος χαρτοσήμου”.
Περαιτέρω, κατά την κρίσιν του φορολογικού έφετείου ή τοιαύτη παραμονή των χρημάτων δέν συνιστα ανώμαλον παρακαταθήκην κατ' άρθρον 830 τοΰ Αστικού Κωδικός, εφόσον δέν άποδεικνύεται έκ των στοιχείων του φακέλλου οτι ή άναιρεσίβλητος εταιρία, είχε τήν εξουσίαν νά χρησιμοποιήση ή οτι έχρησιμοποιήσε τά χρήματα ταΰτα.

’Επειδή διά τής υπό κρίσιν αίτήσεως προβάλλεται οτι ή τοιαύτη επί διάστημα μείζον του έτους παραμονή των χρημάτων εις τήν εταιρίαν συνιστά δάνειον πρός αυτήν καί έν πάση περιπτώσει ανώμαλον παρακαταθήκην, ήτις λογίζεται ώς δάνειον εφόσον ο θεματοφύλαξ έχει τήν εξουσίαν τής χρησιμοποιήσεως των χρημάτων. Οι λόγοι όμως αυτοι αναιρέσεως είναι άπορριπτέοι ως μή βάσιμοι, διότι έλλειπουσών σχετικών έγγραφων εις τά βιβλία τής έπιχειρήσεως άναφερομένων εις σχέσιν δανείου, μόνη ή μή άνάληψις των χρημάτων δεν συνιστά άνευ ετέρου δάνειον, ουδέ σχέσιν ανωμάλου παρακαταθήκης, εφόσον τό δικαστήριον τής ουσίας έθεώρησεν έν προκειμένω ως μή άποδεικνυομένην έκ των εγγράφων ή έξ άλλων εγγράφων την εξουσίαν τής εταιρίας να χρησιμοποιήση τά ως είρηται ποσά.
Καθ’ ο δέ μέρος αμφισβητείται διά των ανωτέρω λόγων ή κρίσις του φορολογικού έφετείου περί του περιεχομένου των έγγραφων των βιβλίων τής έπιχειρήσεως ή περί των λοιπών πραγματικών περιστατικών οι λόγοι είναι άπορριπτέοι ώς απαράδεκτοι.

Η κρινομένη αιτησις είναι άπορριπτέα έν τώ συνόλω.

Διά ταυτα
Απορρίπτει τήν υπό κρίσιν αΐτησιν.
’Επιβάλλει εις βάρος του Δημοσίου τήν δικαστική δαπάνην του άναιρεσιβλήτου έκ δραχμών χιλίων πεντακοσίων.
’Εκρίθη καί άπεφασίσθη έν ’Αθήναις τή δη Ίουνίου 1978


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης