Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1113/2018 Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την εγκύκλιο ΔΤΥ Δ 0011158 ΕΞ 2018.
Προσοχή! Βλέπε απόφαση 102353 ΕΞ 2020/15.9.2020 για τον ανακαθορισμό ορισμένων τιμών ζώνης της παρούσας απόφασης.Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2018 ]
Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου
Αφορά : Αντικειμενικές αξίες 2018 - Τιμές ζώνης ανα περιοχή - Αναπροσαρμογή τιμών εκκίνησης

ΠΟΛ.1113/2018
Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα


Αθήνα, 12 - 6 - 2018

(ΦΕΚ Β' 2192/12-06-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 και Πειραιώς
Ταχ. Κώδικας : 104 37 Αθήνα
Τηλέφωνο : 210 5235643, 5243957
Τηλεομοιοτυπία : 210 5234003

ΠΟΛ 1113/2018

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα»


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) όπως ισχύει.
β) Της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2).
γ) Του άρθρου 77 του Π.Δ.142/2017 (Α΄ 181).
δ) Του μέρους Β, άρθρου 3, παρ. Γ, υποπαρ. v, του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της συμφωνίας» (Α΄ 94).
ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β΄ 3696).

3. Την αριθμ. ΕΜΠ 227/0004/04.04.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Διορισμός του Αθανασίου Δημάκη του Παναγιώτη στη θέση του μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 195).

4. Την απόφαση 1067780/82/Γ0013/09.06.94 ΠΟΛ.1149 (Β΄ 549) όπως ισχύει σήμερα, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

5. Την απόφαση ΠΟΛ.1009/18.1.2016 (Β΄ 48), με θέμα «Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών της Χώρας», με την οποία αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές που είχαν καθοριστεί με τις 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/ 27-02-2007 ΠΟΛ.1034 (Β΄ 269) και 1175023/3752/00ΤΥ/Δ΄/28-12-2010 ΠΟΛ.1200 (Β΄ 2038) αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών.

6. Την απόφαση ΠΟΛ.1128/2017 (Β΄ 2894), με θέμα «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας Πικερμίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής».

7. Την απόφαση ΠΟΛ.1163/31-10-2017 (Β΄ 3882), με θέμα «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Β΄ και ΣΤ΄ της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής».

8. Την απόφαση ΠΟΛ.1180/22-11-2017 (Β΄ 4317), με θέμα «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Α΄ και Γ΄ Ζώνες της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών».

9. Την απόφαση ΠΟΛ.1181/2017 (Β΄ 4317), με θέμα «Ανακαθορισμός των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται στις Ζώνες Α΄ των οικισμών α)Επταλόφου, β) Λιλαίας και γ) Πολυδρόσου, της Δημοτικής Ενότητας Παρνασσού, του Δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

10. Την αριθμ. ΓΓΔΠ 0020593 ΕΞ 2017/28.12.2017 πρόσκληση της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας με θέμα «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.» (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗΓΡ7).

11. Την ΠΟΛ.1005/11.01.2018 απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ.  1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν.4509/2017» (Β΄ 20), όπως ισχύει.

12. Την αριθμ. ΓΓΔΠ 0001472 ΕΞ 2018/25.01.2018 πρόσκληση της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας με θέμα «Συμπληρωματική της Α.Π. ΓΓΔΠ 0020593 ΕΞ2 017/28.12.2017 (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7)
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, για σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.» (ΑΔΑ: ΩΙΠΘΗ-ΩΟΟ).

13. Την αριθμ. ΔΤΥΔ 0003215 ΕΞ 2018/23.02.2018 υπουργική απόφαση με θέμα «Ανάθεση σε πιστοποιημένους εκτιμητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, της σύνταξης εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 της 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201).» (ΑΔΑ:ΨΡ1ΡΗ-Π79.

14. Την αριθμ. 2/28478/0004/13.04.2018 απόφαση Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη θεμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης του άρθρου 41 του ν. 1249/1982» (ΑΔΑ: 7ΣΤΘΗ-ΝΜΤ).

15. Την αριθμ. 2/15199/0004/08.03.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 7Α7ΚΗ-Ρ1Τ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Την αριθμ. 2/28503/0004/23.05.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών της επιστημονικής Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 6ΟΩ0Η-ΚΩΗ), όπως ισχύει.

17. Τις εισηγήσεις των εκτιμητών του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1005/2018 (Β΄ 20) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

18. Το από 31.05.2018 πόρισμα της ομάδας εργασίας που συστάθηκε για τη μελέτη θεμάτων σχετικά με τον προσδιορισμό των τιμών εκκίνησης του άρθρου 41 του ν. 1249/1982, όπως προβλέπεται στην αριθμ. 2/28478/0004/13.04.2018 απόφαση Υπουργού Οικονομικών.

19. Την ΠΟΛ.1108/2018 (Β΄ 2129) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τις περιπτώσεις για τις οποίες επιλαμβάνεται η Επιτροπή της παραγράφου 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τη μεθοδολογία λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

20. Το από 11/06/2018 πόρισμα της Τριμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής της παρ. 1Β του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), όπως ισχύει.

21. Το από 8/6/2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών από το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας.

22. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση (υποδομή, συγκοινωνία, κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).

23. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη κ.λπ.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λπ.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λπ.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).

24. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

1. Αναπροσαρμόζουμε τις τιμές εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ.  1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών οι οποίες είχαν καθοριστεί με τις με αριθ. πρωτ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 (Β΄ 48), ΠΟΛ.1128/2017 (Β΄ 2894), ΠΟΛ.1163/31-10-2017 (Β΄ 3882), ΠΟΛ.1180/22-11-2017 (Β΄ 4317), ΠΟΛ.1181/22-11-2017 (Β΄ 4317), αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων, που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά, γονική παροχή και αναφέρονται στις ζώνες που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα βιβλία τιμών που συνοδεύουν τις με αριθ. πρωτ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/ 27-02-2007, ΠΟΛ.1034 (Β΄ 269), και 1175023/3752/00ΤΥ/ Δ΄/28-12-2010, ΠΟΛ.1200 (Β΄ 2038) αποφάσεις, όπως αυτές εμφαίνονται στον Πίνακα Τιμών εκκίνησης (Τ.Ζ.) που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Οι τιμές των συντελεστών εμπορικότητας (Σ.Ε.), οικοπέδου (Σ.Ο.), οι πίνακες τιμής οικοπέδου (Τ.Ο.) και συντελεστή εκμετάλλευσης ισογείου (Κ) καθώς και τα διαγράμματα στα οποία απεικονίζονται οι ζώνες τιμών παραμένουν ως έχουν.

2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 1 της απόφασης αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αρ. πρωτ. 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994  ΠΟΛ.1149 (Β΄ 549) απόφασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

3. Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των κτισμάτων των ειδικών κατηγοριών κτιρίων της με αριθμ. πρωτ. 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ.1310 (Β΄ 1155) απόφασης Υπ. Οικονομικών εφαρμόζονται οι τιμές αφετηρίας όπως ορίστηκαν με την αριθμ. 1020562/ 486/00ΤΥ/Δ΄/27-02-2007 ΠΟΛ.1033 (Β΄ 268) απόφαση.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2019.
Η Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ 
 

Πίνακας τιμών εκκίνησης (Τ.Ζ.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Β

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Γ

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο.Ε.Κ. ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΑΓΟΡΑΣ

ΑΓΟΡΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΟΞΑΤΟΥ

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΟΞΑΤΟΥ

Β

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΔΟΞΑΤΟΥ

Γ

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Β

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ

Γ

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΑΛΑΜΩΝΑ

ΚΑΛΑΜΩΝΑ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

ΑΝΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΩΝ

ΒΑΘΥΣΠΗΛΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΩΝ

ΒΑΘΥΧΩΡΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΩΝ

ΕΥΡΥΠΕΔΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΩΝ

ΚΥΡΓΙΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΩΝ

ΥΨΗΛΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ

ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΑΙΓΕΙΡΟΥ

A

350

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ

A

350

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΠΗΓΑΔΙΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΟΞΑΤΟΥ

ΦΤΕΛΙΑΣ

ΦΤΕΛΙΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

 

ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

 

ΣΚΑΛΩΤΗΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

A

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

B

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

Γ

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

Δ

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

E

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

Z

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

H

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΣΤ

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΝΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΣ

A

600


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ

ΟΙΚΟΔ. ΣΥΝ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ

A

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ

ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

ΔΕΝΔΡΑΚΙΑ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

ΛΙΒΑΔΕΡΟ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ

ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ

ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ

B

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΧΩΡΙΣΤΗ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΧΩΡΙΣΤΗΣ

ΧΩΡΙΣΤΗ

B

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΧΛΑΔΕΑΣ

ΑΧΛΑΔΕΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ

ΒΑΘΥΤΟΠΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΒΩΛΑΚΑ

ΒΩΛΑΚΑ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΓΡΑΝΙΤΟΥ

ΓΡΑΝΙΤΟΥ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΔΑΣΩΤΟΥ

ΔΑΣΩΤΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΕΞΟΧΗΣ

ΕΞΟΧΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΤΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ

ΛΕΥΚΟΓΕΙΩΝ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΜΙΚΡΟΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ

ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΜΙΚΡΟΜΗΛΕΑΣ

ΜΙΚΡΟΜΗΛΕΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΟΧΥΡΟΥ

ΟΧΥΡΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΑΓΟΝΕΡΙΟΥ

ΠΑΓΟΝΕΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΠΟΤΑΜΩΝ

ΠΟΤΑΜΩΝ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ

ΧΡΥΣΟΚΕΦΑΛΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΔΡΙΑΝΗΣ

ΑΔΡΙΑΝΗ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΔΡΙΑΝΗΣ

ΑΔΡΙΑΝΗ

B

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙ

ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙ

ΓΥΡΟΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙ

ΤΕΙΧΟΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙ

ΥΨΗΛΟΚΑΣΤΡΟ

A

450


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΘΟΛΟΥ

ΘΟΛΟΣ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΘΟΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΘΟΛΟΥ

ΚΡΗΝΗ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΘΟΛΟΥ

ΣΤΕΡΝΑ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΜΑΡΜΑΡΙΑ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΜΙΚΡΟΛΙΒΑΔΙ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΗΔΟΝΟΚΑΣΤΡΟ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΚΑΡΠΟΦΟΡΟ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΜΕΣΟΧΩΡΙ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΞΑΓΝΑΝΤΟ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΟΛΥΝΕΡΙ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΤΕΜΕΝΟΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΘΑΜΝΩΤΟ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΠΕΛΕΚΗΤΗ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΠΡΙΝΟΛΟΦΟΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

ΤΕΡΨΙΘΕΑ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

ΧΑΜΟΚΕΡΑΣΑ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΠΤΕΛΕΑ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΣΙΛΛΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

ΑΓΓΙΤΗ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ

ΠΗΓΩΝ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΜΙΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΜΙΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

A

600


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ

ΠΕΡΙΧΩΡΑ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

B

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Γ

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΥΡΓΩΝ

ΠΥΡΓΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΣΙΤΑΓΡΩΝ

ΣΙΤΑΓΡΟΙ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ-ΠΟΝΤΙΩΝ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ-ΠΟΝΤΙΩΝ

B

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΔΡΑΜΑΣ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ

ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

A

1.300

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

B

1.100

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Γ

1.100

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

E

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

E1

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

E2

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

E3

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ

A

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ

B

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΝΕΑΣ ΧΙΛΗΣ

Γ

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΦΕΡΩΝ

ΦΕΡΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΦΕΡΩΝ

ΦΕΡΩΝ

B

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΦΕΡΩΝ

ΦΕΡΩΝ

Γ

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΦΕΡΩΝ

ΦΕΡΩΝ

Δ

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΦΕΡΩΝ

ΦΕΡΩΝ

E

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΦΕΡΩΝ

ΦΕΡΩΝ

ΣΤ

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

B

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Γ

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Δ

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

E

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Z

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

H

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Θ

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ι

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

IA

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

IB

500


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΙΓ

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΙΔ

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΣΤ

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

A

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Β

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Γ

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Δ

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ε

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ζ

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Η

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Θ

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

Ι

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΙΑ

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

IB

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΙΓ

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΙΔ

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΙΕ

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΙΖ

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΙΗ

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΙΟ

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΙΣΤ

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΣΤ

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Β

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Γ

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Β

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Γ

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Δ

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΡΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Ε

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

A

1.100

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

Β

1.100

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

Γ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

Δ

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

Ε

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΛΣΤΡΙΔΑΣ

A

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΚΟΙΝΥΡΑ

A

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΚΟΙΝΥΡΑ

Β

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΚΡΗΝΗ

A

1.000


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΚΡΗΝΗ

Β

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΠΟΤΟΣ

A

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΠΟΤΟΣ

Β

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

A

1.500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ

Β

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ -ΚΑΛΥΒΙΑ

A

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ

ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ -ΚΑΛΥΒΙΑ

Β

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΜΑΡΙΩΝ

ΜΑΡΙΕΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΜΑΡΙΩΝ

ΣΚΑΛΑΜΑΡΙΩΝ

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΜΑΡΙΩΝ

ΣΚΑΛΑΜΑΡΙΩΝ

Β

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

A

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ)

A

1.150

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΑΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ (ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΥΔΙΑ)

Β

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

A

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΛΕΥΚΗ)

A

1.150

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

ΣΚΑΛΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ (ΛΕΥΚΗ)

B

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΡΙΝΟΥ

ΔΑΣΑΚΙ ΠΡΙΝΟΥ

A

1.150

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΡΙΝΟΥ

ΔΑΣΑΚΙ ΠΡΙΝΟΥ

B

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΡΙΝΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΖΑΒΙΤΙ)

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΡΙΝΟΥ

ΜΙΚΡΟΥ ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΖΑΒΙΤΙ)

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΡΙΝΟΥ

ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ (ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ)

A

1.100

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΡΙΝΟΥ

ΟΡΜΟΥ ΠΡΙΝΟΥ (ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ)

B

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΠΡΙΝΟΥ

ΠΡΙΝΟΥ (ΚΑΛΥΒΙΑ)

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΡΑΧΩΝΙΟΥ

ΡΑΧΩΝΙΟΥ -ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΡΑΧΩΝΙΟΥ

ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ

A

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΡΑΧΩΝΙΟΥ

ΣΚΑΛΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ

B

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΣΩΤΗΡΟΣ

ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ

A

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΣΩΤΗΡΟΣ

ΣΚΑΛΑ ΣΩΤΗΡΟΣ

B

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ

ΣΩΤΗΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΟΣ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΟΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΟΣ

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΟΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΟΣ

B

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΖΥΓΟΥ

ΖΥΓΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΖΥΓΟΥ

ΝΕΟΥΖΥΓΟΥ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΣΠΡΗΣ ΑΜΜΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

A

1.550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

B

1.450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Γ1

1.300

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Γ2

1.300


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Δ

1.400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Ε

1.300

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Ζ

1.250

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Η

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Θ

1.150

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Ι1

1.100

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Ι2

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Ι3

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΑ

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

IB

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΓ

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΔ

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΖ

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΗ1

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΗ2

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΘ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΣΤΑ

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΙΣΤΒ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Κ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΒ

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΓ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΔ

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΕ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΕ1

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΖ

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΙ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΣΤ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

Λ

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΑ

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΒ

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΓ

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΔ

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΤ

1.200

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΛΗΟΥ

A

1.850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΛΗΟΥ

Β

1.500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΛΗΟΥ

Γ

1.350

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΛΗΟΥ

Δ

1.150

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΟΡΥΦΩΝ

ΚΟΡΥΦΩΝ (ΠΑΡΑΔ.)

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

A

850


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

Β

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

Γ

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

ΚΡΗΝΙΔΩΝ

Δ

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΙΜΝΙΩΝ

ΒΟΥΝΟΧΩΡΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΙΜΝΙΩΝ

ΛΙΜΝΙΩΝ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΙΜΝΙΩΝ

ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΛΥΔΙΑΣ

ΛΥΔΙΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΑΣΚΑΡΒΑΛΗΣ

ΛΕΥΚΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΑΣΚΑΡΒΑΛΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΑΣΚΑΡΒΑΛΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ

B

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΠΑΡΑΔ.)

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΟΛΥΝΕΡΟΥ

ΚΡΑΝΟΧΩΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΟΛΥΝΕΡΟΥ

ΠΟΛΥΝΕΡΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ

ΔΑΤΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ

ΠΟΛΥΣΤΥΛΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΧΑΛΚΕΡΟΥ

ΧΑΛΚΕΡΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΑΒΡΑΜΥΛΙΑΣ

ΑΒΡΑΜΥΛΙΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΑΒΡΑΜΥΛΙΑΣ

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ

ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ

ΣΚΟΠΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΓΕΡΟΝΤΑ

ΓΕΡΟΝΤΑ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΓΡΑΒΟΥΝΗΣ

ΓΡΑΒΟΥΝΗΣ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΓΡΑΒΟΥΝΗΣ

ΓΡΑΒΟΥΝΗΣ

B

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

ΕΚΛΕΚΤΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ

ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΔΥΣΒΑΤΟΥ

ΔΥΣΒΑΤΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΔΥΣΒΑΤΟΥ

ΣΤΕΓΝΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ

ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΕΚΑΛΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

A

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

B

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Γ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

Δ

850


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ

A

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ

ΧΑΙΔΕΥΤΟΥ

Β

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ

ΚΕΧΡΟΚΑΜΠΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΛΕΚΑΝΗΣ

ΛΕΚΑΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

ΝΙΚΗΤΩΝ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

B

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΞΕΡΙΑ

ΝΕΟΥ ΞΕΡΙΑ ( & ΞΕΡΙΑ )

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΠΕΡΝΗΣ

ΠΕΡΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ

ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΠΗΓΩΝ

ΠΗΓΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ

ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ (ΠΑΡΑΔ.)

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ

ΑΝΩΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ

ΝΕΑΣ ΚΩΜΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ

ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

A

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

B

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Γ

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Δ

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

E

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Z

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

H

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

Θ

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΤ

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

B

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ

ΑΜΙΣΙΑΝΩΝ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ

ΑΝΤΙΦΙΛΙΠΠΩΝ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΥΛΗΣ

ΑΥΛΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΑΛΗΨΟΥ

ΓΑΛΗΨΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΔΩΜΑΤΙΩΝ

ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΠΑΡΑΔ.)

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΚΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

A

500


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΕΞΟΧΗΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

A

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Β

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Γ

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΑΡΙΑΝΗΣ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΗΠΙΩΝ

ΚΗΠΙΩΝ (ΠΑΡΑΔ.)

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑΤΟΣ

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΥΡΓΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΜΕΣΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΜΕΣΙΑΣ

ΜΕΣΙΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ

ΜΕΣΟΡΟΠΗΣ (ΠΑΡΑΔ.)

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ

ΜΟΥΣΘΕΝΗΣ (ΠΑΡΑΔ.)

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ

ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

A

1.450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

B

1.250

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

Γ

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

Δ

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

E

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

ΝΕΑΣ ΗΡΑΚΛΙΤΣΗΣ

ΣΤ

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

A

1.150

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

B

1.100

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Γ

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Δ

1.100

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

E

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Z

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

H

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Θ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Ι

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

ΣΤ

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΟΡΦΑΝΙΟΥ

ΑΛΕΥΡΟΥ

A

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΟΡΦΑΝΙΟΥ

ΑΛΕΥΡΟΥ

B

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΟΡΦΑΝΙΟΥ

ΑΛΕΥΡΟΥ

Γ

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΟΡΦΑΝΙΟΥ

ΑΛΕΥΡΟΥ

Δ

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΟΡΦΑΝΙΟΥ

ΟΡΦΑΝΙΟΥ

A

650


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΟΡΦΑΝΙΟΥ

ΠΕΛΤΑ

A

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΟΡΦΑΝΙΟΥ

ΠΕΛΤΑ

Β

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΟΦΡΥΝΙΟΥ

ΟΦΡΥΝΙΟΥ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ

ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΑ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΦΩΛΕΑΣ

ΦΩΛΕΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΧΡΥΣΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΒΔΗΡΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΒΕΛΟΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΚΙΩΝΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΒΔΗΡΩΝ (ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ)

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΕΖΟΥΛΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΝΙΣΕΑΣ

ΒΑΦΑΙΙΚΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΓΕΝΙΣΕΑΣ

ΓΕΝΙΣΕΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΝΕΟΥ ΖΥΓΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΖΥΓΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΠΕΤΕΙΝΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΤΕΚΤΩΝΟΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ

ΦΕΛΩΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΚΟΥΤΣΟΥ

ΚΟΥΤΣΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΚΟΥΤΣΟΥ

ΣΥΔΙΝΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΜΑΓΙΚΟΥ

ΑΛΚΥΟΝΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΜΑΓΙΚΟΥ

ΜΑΓΙΚΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΜΑΝΔΡΑΣ

ΜΑΝΔΡΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ

ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ

Π. ΛΑΓΟΣ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ

ΠΟΤΑΜΙΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΗΓΑΔΙΩΝ

ΠΗΓΑΔΙΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ

ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΕΛΕΡΟΥ

ΑΚΑΡΠΟΥ

A

600


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΕΛΕΡΟΥ

ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΕΛΕΡΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΕΛΕΡΟΥ

ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΕΛΕΡΟΥ

ΡΥΜΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΕΛΕΡΟΥ

ΣΕΛΕΡΟΥ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΕΛΕΡΟΥ

ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΕΛΕΡΟΥ

ΦΙΛΙΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΕΛΙΝΟΥ

ΣΕΛΙΝΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΑΒΔΗΡΩΝ

ΣΟΥΝΙΟΥ

ΣΟΥΝΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΕΧΙΝΟΥ

ΕΧΙΝΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΕΧΙΝΟΥ

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΘΕΡΜΩΝ

ΔΙΑΣΠΑΡΤΟ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΘΕΡΜΩΝ

ΘΕΡΜΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΘΕΡΜΩΝ

ΘΕΡΜΩΝ ΑΝΩ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΘΕΡΜΩΝ

ΘΕΡΜΩΝ ΜΕΣΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΘΕΡΜΩΝ

ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΘΕΡΜΩΝ

ΚΙΔΑΡΙΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΘΕΡΜΩΝ

ΚΟΤΤΑΝΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΘΕΡΜΩΝ

ΜΕΔΟΥΣΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΚΟΤΥΛΗΣ

ΑΙΜΟΝΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΚΟΤΥΛΗΣ

ΔΗΜΑΡΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΚΟΤΥΛΗΣ

ΚΟΤΥΛΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΚΟΤΥΛΗΣ

ΠΑΧΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΑΙΩΡΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΑΛΜΑΤΟΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΑΝΩ ΚΙΡΡΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΑΧΛΑΔΙΑΣ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΓΛΑΥΚΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΓΟΡΓΟΝΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΚΑΠΝΟΑΝΘΟΥ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΚΙΡΡΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΚΟΡΥΦΗΣ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΚΟΤΙΝΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΗ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΚΡΑΝΙΑΣ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΑΝΤΑΙΝΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

A

600


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΟΑΣΕΩΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΠΑΝΕΡΙΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΠΥΡΓΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΡΑΧΗΣ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΙΡΟΚΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΜΙΝΘΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΟΥΛΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΤΡΙΓΩΝΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΧΡΥΣΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΑΚΡΑΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΓΙΔΟΤΟΠΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΔΟΥΡΓΟΥΤΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΚΑΛΟΤΥΧΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΛΥΚΟΤΟΠΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΠΟΛΥΣΚΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΠΟΤΑΜΟΧΩΡΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΡΕΜΑΤΙΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΣΑΤΡΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΤΕΜΕΝΟΥΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΣΑΤΡΩΝ

ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΩΡΑΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΟΧΩΡΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΩΡΑΙΟΥ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΩΡΑΙΟΥ

ΚΥΚΝΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΩΡΑΙΟΥ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΩΡΑΙΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΥΚΗΣ

ΩΡΑΙΟΥ

ΩΡΑΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΕΡΑΚΑ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ

ΙΣΑΙΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ

ΜΕΓΑ ΕΥΜΟΙΡΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ

ΟΡΕΣΤΙΝΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ

ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΔΑΦΝΩΝΟΣ

ΔΑΦΝΩΝΟΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΕΥΜΟΙΡΟΥ

ΕΥΜΟΙΡΟΥ

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΕΥΜΟΙΡΟΥ

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΕΥΜΟΙΡΟΥ

ΛΕΥΚΗΣ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΕΥΜΟΙΡΟΥ

ΝΕΑΣ ΜΟΡΣΙΝΗΣ

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΕΥΜΟΙΡΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΡΣΙΝΗΣ

A

750


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΕΥΜΟΙΡΟΥ

ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ

ΚΑΣΤΑΝΙΤΗ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ

ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ(ΠΑΡΑΔ.)

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΑΛΙΚΟΧΩΡΙΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΑΝΘΗΡΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΑΣΚΥΡΩΝ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΓΙΑΛΙΣΤΕΡΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΕΡΑΝΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΚΕΤΙΚΙΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΛΙΒΑΔΙΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΠΕΛΕΚΗΤΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΠΟΡΤΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΠΡΙΟΝΙΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ

ΥΔΡΟΧΩΡΙΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ

ΚΟΜΝΗΝΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΩ ΙΩΝΙΚΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΛΥΒΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΙΩΝΙΚΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΠΕΤΡΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

A

1.100

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

B

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Γ

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Δ

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

E

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Z

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

H

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Θ

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

Ι

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

IA

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

IB

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΙΓ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤ

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΧΡΥΣΑΣ

A

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΔΡΥΜΙΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΜΥΡΤΟΥΣΣΑΣ

A

500


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ

ΧΑΛΕΠΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΑΒΑΤΟΥ

ΑΒΑΤΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΓΑΛΑΝΗΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΞΟΧΗΣ

ΒΑΝΙΑΝΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΞΟΧΗΣ

ΔΑΦΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΞΟΧΗΣ

ΕΞΟΧΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΞΟΧΗΣ

ΚΟΣΣΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΞΟΧΗΣ

ΚΥΨΕΛΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΞΟΧΗΣ

ΜΕΛΙΣΣΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΞΟΧΗΣ

ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΑΣΜΙΟΥ

ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΑΣΜΙΟΥ

ΝΕΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΡΑΣΜΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΑΣΜΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΔΕΚΑΡΧΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΕΥΛΑΛΟΥ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΗΛΙΟΚΕΝΤΗΜΑΤΟΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΚΥΡΝΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΟΡΦΑΝΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΕΥΛΑΛΟΥ

ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΛΒΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΜΑΓΓΑΝΩΝ

ΜΑΓΓΑΝΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΟΛΒΙΟΥ

ΝΕΟΥ ΟΛΒΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΞΟΤΩΝ

ΑΓΕΛΗΣ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΞΟΤΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΞΟΤΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΞΟΤΩΝ

ΚΟΣΜΗΤΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΞΟΤΩΝ

ΜΕΓΑ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΞΟΤΩΝ

ΜΙΚΡΟΥ ΤΥΜΠΑΝΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΞΟΤΩΝ

ΠΟΙΜΝΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΞΟΤΩΝ

ΣΕΜΕΛΗΣ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΞΑΝΘΗΣ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΞΟΤΩΝ

ΤΟΞΟΤΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΧΩΡΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΓΡΑΣ

ΑΓΡΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ

ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ

A

500


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΡΑΤΟΥ

ΑΡΑΤΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΡΔΕΙΑΣ

ΑΡΔΕΙΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ

ΑΡΧΟΝΤΙΚΩΝ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΒΡΑΓΙΑΣ

ΒΡΑΓΙΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΔΑΡΜΕΝΗΣ

ΔΑΡΜΕΝΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΔΕΙΛΙΝΩΝ

ΔΕΙΛΙΝΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΔΟΚΟΥ

ΔΟΚΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΔΡΟΣΙΑΣ

ΔΡΟΣΙΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΔΡΥΜΗΣ

ΔΡΥΜΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΕΣΟΧΗΣ

ΕΣΟΧΗΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΗΠΙΟΥ

ΗΠΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ

ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΕΧΡΟΥ

ΑΝΩ ΚΑΜΠΗΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΕΧΡΟΥ

ΒΟΥΡΛΩΝ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΕΧΡΟΥ

ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΗΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΕΧΡΟΥ

ΚΕΡΑΣΙΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΕΧΡΟΥ

ΚΕΧΡΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΕΧΡΟΥ

ΜΙΚΡΟΥ ΚΕΧΡΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΕΧΡΟΥ

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΕΧΡΟΥ

ΤΣΟΥΚΚΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΕΧΡΟΥ

ΧΑΜΗΛΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΕΧΡΟΥ

ΧΑΡΑΔΡΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΕΧΡΟΥ

ΧΛΟΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΚΙΝΥΡΩΝ

ΚΙΝΥΡΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΛΑΜΠΡΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ

ΜΙΚΡΟΥ ΠΙΣΤΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΜΥΣΤΑΚΑ

ΜΥΣΤΑΚΑ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΝΕΔΑΣ

ΝΕΔΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

ΝΕΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΝΕΥΡΩΝ

ΝΕΥΡΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΝΙΚΗΤΩΝ

ΝΙΚΗΤΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΜΗΡΙΚΟΥ

ΟΜΗΡΙΚΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΣ

ΑΝΩ ΚΑΡΔΑΜΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΣ

ΒΥΡΣΙΝΗΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΣ

ΔΡΑΝΙΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΣ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΣ

ΚΑΡΔΑΜΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΣ

ΚΑΤΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ

A

450


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΣ

ΚΟΒΑΛΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΣ

ΚΥΜΗΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΣ

ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΣ

ΟΡΓΑΝΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΣ

ΣΜΙΓΑΔΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΠΑΣΣΟΥ

ΠΑΣΣΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΠΑΤΕΡΜΩΝ

ΠΑΤΕΡΜΩΝ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΠΛΑΓΙΑΣ

ΠΛΑΓΙΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΡΑΓΑΔΑΣ

ΡΑΓΑΔΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ

ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΣΚΙΑΔΑΣ

ΣΚΙΑΔΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΣΤΡΟΦΗΣ

ΣΤΡΟΦΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΑΡΡΙΑΝΩΝ

ΦΙΛΛΥΡΑΣ

ΦΙΛΛΥΡΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΜΑΞΑΔΩΝ

ΑΜΑΞΑΔΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΜΑΞΑΔΩΝ

ΑΝΩ ΑΜΑΞΑΔΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΜΑΞΑΔΩΝ

ΚΑΤΣΙΚΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΜΑΞΑΔΩΝ

ΜΟΝΑΧΩΝ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΑΣΩΜΑΤΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΔΥΜΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΘΑΜΝΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΦΩΛΕΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

ΓΑΛΗΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

ΔΙΑΛΑΜΠΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

B

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

Γ

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΠΠΙΚΟΥ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

ΚΟΠΤΕΡΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΛΙΤΑΙΝΑΣ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

ΜΩΣΑΪΚΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΥΑΡΝΟΥ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΣΜΟΥ

ΤΑΓΓΑΙΟΥ

A

400

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΡΑΣΕΑΣ

ΚΕΡΑΣΕΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΛΗΝΟΥ

ΛΗΝΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟΥ

ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟΥ

A

600


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΜΙΣΧΟΥ

ΜΙΣΧΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ

ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ

ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΣΑΛΠΗΣ

ΓΛΥΚΟΝΕΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΣΑΛΠΗΣ

ΣΑΛΠΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΙΑΣΜΟΥ

ΣΩΣΤΗ

ΣΩΣΤΗ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΙΓΕΙΡΟΥ

ΑΙΓΕΙΡΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΙΓΕΙΡΟΥ

ΜΕΣΣΟΥΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΡΩΓΗΣ

ΑΡΩΓΗΣ

A

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΡΩΓΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΡΩΓΗΣ

A

1.000

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΓΡΑΤΙΝΗΣ

ΓΡΑΤΙΝΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ

ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ

ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ

ΡΟΔΙΤΗ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ

ΡΟΔΙΤΗ

B

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ

ΦΥΛΑΚΑ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΤΕΑΣ

ΙΤΕΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ

ΙΑΜΠΟΛΙΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ

ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΔΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ

ΜΥΤΙΚΑ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ

ΣΑΡΑΚΗΝΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΑΛΧΑΝΤΟΣ

ΤΥΧΗΡΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΑΡΥΔΙΑΣ

ΚΑΡΥΔΙΑΣ

A

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΗΚΙΔΙΟΥ

ΚΗΚΙΔΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΗΚΙΔΙΟΥ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ ν(ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΗΚΙΔΙΟΥ)

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΗΦΑΙΣΤΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ VI (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ)

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

A

1.050

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

B

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Γ

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Δ

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

E1

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

E2

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Z

700


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Θ

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ι

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΙΑ

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΤ

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΤΥΟΣ ΑΔ.Β'

A

700

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΙΚΡΟΥ ΚΡΑΝΟΒΟΥΝΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΔΗΜΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΥΦΑΝΤΩΝ

A

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΣΜΙΟΥ

ΚΟΣΜΙΟΥ

A

750

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΕΓΑ ΔΟΥΚΑΤΟΥ

ΜΕΓΑ ΔΟΥΚΑΤΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΜΕΣΗΣ

ΜΕΣΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΔΡΙΑΝΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΜΙΚΡΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ

ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ

ΝΥΜΦΑΙΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ

ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ

A

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΟΡΠΗΣ

ΠΟΡΠΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΙΔΗΡΑΔΩΝ

ΣΙΔΗΡΑΔΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΣΤΥΛΑΡΙΟΥ

ΣΤΥΛΑΡΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

A

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

B

850

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Γ

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Δ

800

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ

ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ

ΒΑΚΟΥ (ΠΑΡΑΔ.)

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ

ΙΣΑΛΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ

ΠΑΜΦΟΡΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΑΜΦΙΑΣ

ΑΜΦΙΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΑΡΙΣΒΗΣ

ΑΡΙΣΒΗΣ

A

550


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΕΒΡΙΝΟΥ

ΕΒΡΙΝΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΙΑΣΙΟΥ

ΙΑΣΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΙΜΕΡΟΥ

ΙΜΕΡΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΚΙΖΑΡΙΟΥ

ΚΙΖΑΡΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΚΡΩΒΥΛΗΣ

ΚΡΩΒΥΛΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΚΡΩΒΥΛΗΣ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΡΩΒΥΛΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΚΡΩΒΥΛΗΣ

ΠΕΤΡΩΤΩΝ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΛΟΦΑΡΙΟΥ

ΑΕΤΟΛΟΦΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΛΟΦΑΡΙΟΥ

ΛΟΦΑΡΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΑΝΩ ΑΣΚΗΤΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΑΣΚΗΤΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΔ.)

A

900

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΜΙΡΑΝΩΝ

ΒΕΝΝΑΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΜΙΡΑΝΩΝ

ΜΙΡΑΝΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΜΙΡΑΝΩΝ

ΣΑΛΜΩΝΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ

ΝΕΑΣ ΣΑΝΤΑΣ

A

450

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΕΡΓΑΝΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΝΕΑΣ ΠΕΤΡΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ

B

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΠΕΛΑΓΙΑΣ

ΠΕΛΑΓΙΑΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

ΑΛΚΥΩΝΟΣ

A

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΥΝ.ΠΕ

A

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ

A

950

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΑΕΤΟΚΟΡΥΦΗΣ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΒΕΛΚΙΟΥ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΒΙΟ.ΠΑ. ΣΑΠΩΝ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΚΑΣΣΙΤΕΡΩΝ

A

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.)

A

600

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΠΡΩΤΑΤΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

A

650

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

B

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

Γ

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

Δ

500

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΑΠΩΝ

ΧΑΜΗΛΟΥ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΤΡΥΜΗΣ

ΔΙΩΝΗΣ

A

550

ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΜΑΡΩΝΕΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΣΤΡΥΜΗΣ

ΣΤΡΥΜΗΣ

A

500


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

A

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Β

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Γ

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Δ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Ε

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Ζ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Η

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Η1

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Η2

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Η3

850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Θ

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Ι1

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Ι2

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

Ι3

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΙΑ

700

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

IB

800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΤ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

A

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Β

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

A

3.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

Β

2.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

Γ

2.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

Δ

1.850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

Ε

1.800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

Ζ

1.600

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

Η

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

Θ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

Ι

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΙΑ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΙΑ1

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΙΑ2

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

IB

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΙΓ

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΙΔ

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗΣ

ΣΤ

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

A

3.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

Β

3.600

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

Β1

2.950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

Β2

2.500

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ- ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

Γ

2.250


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

Δ1

2.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

Δ2

2.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

Ε1

1.750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

Ζ

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

Η1

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑΣ

ΣΤ1

2.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

A

8.900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Β

5.900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Γ

5.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Δ

4.600

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ε

4.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ζ

3.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Η

3.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Θ

2.700

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Ι

2.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΙΑ

4.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΣΤ

3.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

A

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Β

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Γ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Δ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ε

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Ζ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΣΤ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ

A

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ

Β

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ

Γ

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ

Δ

1.350

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ

Ε

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ

Ζ

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ

Η

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΑΝΟΙΞΗΣ

ΣΤ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

A

2.500

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Β

2.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Γ

1.750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Δ

1.750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ε

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ζ

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤ

1.350

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΡΟΣΙΑΣ

ΔΡΟΣΙΑΣ

A

1.800


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΡΟΣΙΑΣ

ΔΡΟΣΙΑΣ

Α1

1.850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΡΟΣΙΑΣ

ΔΡΟΣΙΑΣ

Β1

1.650

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΔΡΟΣΙΑΣ

ΔΡΟΣΙΑΣ

Γ

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

A

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Β

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Γ

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Δ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Ε

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Ζ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Η

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΣΤ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

A

1.650

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

Β

1.650

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

ΡΟΔΟΠΟΛΕΩΣ

Γ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΣ

A

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Β

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΑΜΑΤΑΣ

Γ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ

 

ΚΡΩΠΙΑΣ

A

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ

 

ΚΡΩΠΙΑΣ

Β

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ

 

ΚΡΩΠΙΑΣ

Γ

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ

 

ΚΡΩΠΙΑΣ

Δ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

A

2.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

Β

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

Γ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΡΩΠΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΛΙΑ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)

Δ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

A

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

A

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Β

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Γ

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Δ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ε

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Ζ

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Η

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

Θ

1.350

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΣΤ

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΘΟΡΙΚΟ

A

800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΑΒΟ ΔΟΚΑΝΟ

A

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

A

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Β

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Γ

900


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Δ

850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ε

850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ζ

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Η

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Θ

650

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Ι

700

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΣΤ

850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΒΑΡΝΑΒΑ

ΒΑΡΝΑΒΑ

A

650

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

A

700

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

A

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Β

850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΚΛΟ, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

Γ

850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

A

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

A

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Β

1.500

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Γ

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Δ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Ε

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Ζ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Η

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Θ

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Ι

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΙΑ

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΣΤ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

A

1.600

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Β

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Γ

1.500

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Δ

1.500

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ε

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ζ

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Η

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Θ

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ι

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΙΑ

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

IB

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΙΓ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΙΔ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΙΕ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΙΖ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΙΗ

1.000


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΙΘ

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΙΣΤ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΣΤ

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

A

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Β

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Γ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Δ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

Ε

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

ΣΤ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΝΤΑΓΚΛΑ

A

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

A

3.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

Β

1.950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

Γ

1.950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

Δ

1.800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

Ε

1.850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

Ζ

2.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

Η

1.800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

Θ

1.700

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

Θ

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΙΑ

1.950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

IB

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΙΓ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΙΓ1

1.350

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΙΔ

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΙΕ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΙΖ

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΙΗ

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΙΘ

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΙΣΤ

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

Κ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΚΑ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΚΒ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΚΓ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΚΔ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

 

ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ, ΒΡΑΥΡΩΝΑ

ΣΤ

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

A

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Β

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Γ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

A

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Β

1.050


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Γ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Δ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Ε

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

A

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Β

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Γ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Δ

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

ΑΝΘΟΥΣΑΣ

Ε

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΕΡΑΚΑ

A

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΕΡΑΚΑ

Β

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΕΡΑΚΑ

Γ

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΕΡΑΚΑ

Δ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΕΡΑΚΑ

Ε

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

A

1.900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Β

1.900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

A

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Α1

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Β

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Γ

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ1

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Δ2

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ε

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Ε1

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

A

1.650

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Β

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Γ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Δ

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Δ1

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ

A

1.950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ

Β

1.800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ

Γ

1.650

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ

Γ1

1.700

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ

Δ

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ

Ε

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ

Ε1

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ

Ζ

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΣΤ

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

A

1.700

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Β

1.500


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Γ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Δ

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Ε

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΣΤ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

A

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Β

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Γ

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

A

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

A

2.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

Β

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

Γ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

Δ

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

Ε

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

Ζ

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

ΣΤ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑ

ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

A

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑ

ΚΟΥΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

Β

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

A

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Β

1.600

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ

Γ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

A

2.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

Β

1.850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

Γ

1.700

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

Δ

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

Ε

1.500

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

Ζ

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

ΣΑΡΩΝΙΔΟΣ

ΣΤ

1.350

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

A

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Β

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Γ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ε

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ζ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Η

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Θ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ι

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΙΑ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

IB

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΙΓ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΙΔ

900


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΙΕ

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΙΖ

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΙΗ

850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ιθ

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΙΣΤ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Κ

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΚΑ

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΚΒ

800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΚΓ

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΤ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

A

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

Β

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

Γ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

Δ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

Ε

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

Ζ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΠΑΤΩΝ - ΛΟΥΤΣΑΣ

ΣΤ

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΑΥΛΩΝΟΣ

ΑΥΛΩΝΟΣ

A

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ)

ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ)

A

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ)

ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ)

Β

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ)

ΑΦΙΔΝΩΝ (ΚΙΟΥΡΚΩΝ)

Γ

800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ

A

1.200

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ

Β

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ

ΚΑΛΑΜΟΥ

Γ

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

A

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Β

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

A

800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

Β

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

Γ

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

A

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Β

650

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ-ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

A

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ-ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

Β

1.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ-ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

Γ

900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ-ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

Δ

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ-ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

Ε

1.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ-ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

Ζ

950

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ-ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

Θ

800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ-ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

Ι

850

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

Ν. ΠΑΛΑΤΙΩΝ-ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ - ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

ΣΤ

800


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

A

800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ

A

700

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΩΡΩΠΟΥ

ΩΡΩΠΟΥ

ΩΡΩΠΟΥ

A

750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

A

1.800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Β

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Γ

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Δ

1.500

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ε

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Ζ

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΣΤ

1.250

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

A

2.000

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Β

2.050

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Γ

1.900

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Δ

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ε

1.700

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ζ

1.700

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Η

1.500

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θ

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θ1

1.500

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Θ2

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Ι

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΑ

1.500

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

IB

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΓ

1.350

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΔ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΕ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΕ1

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΖ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΖ1

1.500

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΖ2

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΗ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΘ

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΙΣΤ

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΣΤ

1.650

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΟΤ1-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ/ΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

A

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

ΟΤ1-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜ/ΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Β

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

A

1.750

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Β

1.800

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Γ

1.600


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΖΩΝΗ

ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Δ

1.600

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ε

1.600

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Ζ

1.400

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Η

1.600

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

Η1

1.650

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΣΤ

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

A

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Β

1.550

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γ

1.350

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ

1.450

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ε

1.300

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ζ

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Η

1.100

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θ

1.150

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ