Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. αριθμ. 54141/2018 Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2018 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ. αριθμ. 54141/2018
Σύσταση και Έναρξη λειτουργίας Γραφείων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.)

Αριθμ. 54141/21-05-2018

(ΦΕΚ Β' 2150/11-06-2018)

ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
β. Του π.δ. 73/2015 (Α΄116) με θέμα «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
γ. Του π.δ. 123/2016 (Α΄208) με θέμα «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου και,....δικτύων».
δ. Του  π.δ.  125/2016  (Α΄210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
ε. Του π.δ. 20/2018 (Α΄35) με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης».
στ. Του π.δ. 22/2018 (Α΄37) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ζ. Της παρ. 3, του άρθρου 97, του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει.
η. Του άρθρου 78, του Υποκεφαλαίου Δ’, του ν. 4389/2016 (Α΄94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

2. Την αριθμ. Υ155/7.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 362) και (Υ.Ο.Δ.Δ. 408 διόρθωση σφάλματος) απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα «Διορισμός Ειδικού Τομεακού Γραμματέα της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους».

3. Την αριθμ. 88830/10.7.2017 (Β΄ 2853/16-08-2017) απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), με θέμα «Καθορισμός εδρών των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ)».
 
4. Τις αριθμ. 88823/10.7.2017 (Β΄ 2853/16-08-2017) και 121491/6.11.2017 (Β’3969/13-11-2017) αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), με θέμα «Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης -Υποστήριξης Δανειοληπτών  (Κ.Ε.Υ.Δ.)».

5. Την αριθμ. πρωτ. 4944/11-1-2018 εισήγηση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθότι το κόστος λειτουργίας καλύπτεται ως εξής:

Α) Το κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων εξ’ ολοκλήρου από τους φορείς προέλευσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 2 του ν. 4389/2016 «....οι αποδοχές τους βαρύνουν τις υπηρεσίες από τις οποίες αποσπώνται» και

Β) το λειτουργικό κόστος των χώρων στέγασης και λειτουργίας των Γ.Ε.Υ.Δ. από τους φορείς φιλοξενίας (Δήμοι, Περιφέρειες, Ο.Α.Ε.Δ. και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες) που παραχωρούν το χώρο,

αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) στις κάτωθι Περιφερειακές Ενότητες:
α) Άρτας με έδρα το Δήμο Αρταίων, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Ιωαννιτών.
β) Καρδίτσας με έδρα το Δήμο Καρδίτσας, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Λαρισαίων.
γ) Καλαμαριάς με έδρα το Δήμο Καλαμαριάς, ως περιφερειακή υποστηρικτική του Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης.

2. Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Γραφείων Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Γ.Ε.Υ.Δ.) η ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Να συσταθούν 6 θέσεις προσωπικού, ήτοι 2 ανά Γ.Ε.Υ.Δ., και να πληρωθούν κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2, του άρθρου 94, του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος                       
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη

Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Υπουργός Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης