Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣΔΟΕ A.Π.102715/15.03.05 Έλεγχοι Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ειδικότερα των πετρελαιοειδών προϊόντων

Σχόλια:


Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΣΔΟΕ A.Π.102715/15.03.05
Έλεγχοι Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ειδικότερα των πετρελαιοειδών προϊόντων


ΣΔΟΕ A.Π.102715/15.03.05 Έλεγχοι Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ειδικότερα των πετρελαιοειδών προϊόντων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


ΣΔΟΕ 102715/15.03.05 Έλεγχοι Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και ειδικότερα των πετρελαιοειδών προϊόντων


Οι υψηλοί συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλονται στα πετρελαιοειδή προϊόντα, καπνικά και αλκοολούχα, τα καθιστούν ιδιαίτερα ευεπίφορα στη λαθρεμπόρευσή τους .

Στα πλαίσια της προσπάθειας για τον περιορισμό του νοσηρού φαινομένου του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στα συγκεκριμένα προϊόντα και την υποβοήθηση του ελεγκτικού σας έργου, σας έχουμε ενημερώσει κατά καιρούς με μια σειρά σχετικών οδηγιών.

Προκειμένου οι έλεγχοι στους προαναφερόμενους τομείς να καταστούν αποτελεσματικότεροι, επιβάλλεται όπως στο προσεχές διάστημα, εντείνετε τις προσπάθειές σας και εντατικοποιήσετε τους ελέγχους παρέχοντας για την υποβοήθηση του έργου σας τις ακόλουθες οδηγίες και κατευθύνσεις:

Α) Πετρελαιοειδή προϊόντα

Κάθε περιφερειακή Δ/νση, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος δράσης θα πρέπει να συγκροτήσει ικανό αριθμό συνεργείων, ώστε να υπερκαλύψει τους αριθμητικούς στόχους που τέθηκαν με αυτό και να διενεργήσει ουσιαστικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι τη διάθεση των προϊόντων αυτών στον τελικό καταναλωτή.

α) Οι έλεγχοι που θα πραγματοποιηθούν κατά το στάδιο της διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων στους εθνικούς δρόμους, διόδια, λιμάνια θα αφορούν:

· βυτιοφόρα οχήματα

· φορτηγά ΔΧ και ΙΧ.

· Λεωφορεία - ΤΑΞΙ

Οι έλεγχοι στις δραστηριότητες αυτές θα εστιάζονται στην εφαρμογή των διατάξεων τόσο του Ν.2960/2001 όσο και εκείνων του Ν.2873/2000 με τη λήψη δειγμάτων, τη χρήση των ΤΕΣΤ ανίχνευσης ιχνηθετών και την ύπαρξη των προβλεπόμενων συνοδευτικών φορολογικών και τελωνειακών παραστατικών. Επίσης κατά τους ελέγχους αυτούς θα ελέγχεται η εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2800/2000. Εξυπακούεται ότι στη περίπτωση που από τους παραπάνω ελέγχους προκύψουν βάσιμα στοιχεία ότι οι προμηθευτές (πρατήρια) έχουν διαθέσει στα οχήματα πετρέλαιο θέρμανσης ή νοθευμένο πετρέλαιο κίνησης, οι έλεγχοι πρέπει να επεκταθούν και σε αυτούς για τη διαπίστωση τελωνειακών και φορολογικών παραβάσεων.

β) Πέραν από τους ελέγχους διακίνησης, θα διενεργηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός στοχευμενων ελέγχων στις παρακάτω δραστηριότητες:

· πρατήρια υγρών καυσίμων

· πωλητές πετρελαίου θέρμανσης

· βιομηχανίες- βιοτεχνίες

· ξενοδοχεία- εστιατόρια

· αρτοποιεία- ζαχαροπλαστεία

· Δημόσια- Ιδιωτικά νοσοκομειακά και προνοιακά ιδρύματα

· λατομεία

· κατασκευαστικές- χωματουργικές επιχειρήσεις

προκειμένου να διαπιστωθεί η τυχόν παράνομη χρησιμοποίηση πετρελαίου θέρμανσης ή νοθευμένου πετρελαίου κίνησης.

γ) Μεγάλη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των παρακάτω μέσων:

· εφοδιαστικών- μεταφορικών δεξαμενοπλοίων (σλέπια)

· πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού - εξωτερικού- μικτόπλοα

· αλιευτικά

· θαλαμηγοί

· ρυμουλκά- λάντζες- ναυαγοσωστικά- γερανοί.

Οι θαλάσσιοι έλεγχοι θα διενεργηθούν από την Π.Δ. Αττικής με σκάφη του Λιμενικού Σώματος ύστερα από σχετική συνεννόηση με την αρμόδια λιμενική αρχή σε εφαρμογή της αριθμ. 113451/20.9.2002 Κ.Υ.Α., διαδικασία η οποία εφαρμόστηκε και στο παρελθόν.

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να σας επισημάνουμε ότι, οι έλεγχοι των εφοδιαζόμενων πλοίων που είναι ελλιμενισμένα στα κρηπιδώματα των λιμένων (εντός και εκτός υποκείμενων χώρων) καθώς και στα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν ναυτιλιακά καύσιμα θα διενεργηθούν από όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις.

Προκειμένου οι έλεγχοι που αφορούν στον εφοδιασμό σκαφών εσωτερικού- εξωτερικού με ναυτιλιακά καύσιμα με βυτιοφόρα οχήματα, να καταστούν αποτελεσματικότεροι πρέπει να έχετε υπόψη σας τις επισημάνσεις - διευκρινίσεις- ελεγκτικές ενέργειες, που σας δόθηκαν με το αρίθ. 115115/1.11.2002 έγγραφό μας.

Στις περιπτώσεις των προαναφερόμενων ελέγχων και όπου θεωρείται αναγκαία η παρουσία χημικού υπαλλήλου, να απευθύνεστε στις κατά τόπους χημικές υπηρεσίες για τη συμμετοχή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρίθ.110452/10-7-2002 έγγραφό μας.

Θωρείται αυτονόητο ότι οι έλεγχοι των πετρελαιοειδών προϊόντων, θα καταστούν αποτελεσματικότεροι αν λαμβάνετε υπόψη σας τα επιχειρησιακά σχέδια , τους οδηγούς ελέγχων και το σύνολο των οδηγιών που έχουν δοθεί κατά καιρούς από τη Διεύθυνση μας.

Β) Καπνικά - Αλκοολούχα προϊόντα

Στα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα οι έλεγχοι θα πρέπει να εστιαστούν κυρίως στη μεταφορά αυτών, κατά το στάδιο της διακίνησής τους στα λιμάνια, στα σύνορα, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες και αεροδρόμια, καθώς και στη παράνομη διάθεση τους στους καταναλωτές, στα εμπορικά κέντρα στις λαϊκές αγορές και στους σταθμούς του μετρό.

Στα αλκοολούχα προϊόντα, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους επιτηδευματίες που εμπλέκονται στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, αποθήκευσης και διάθεσης αυτών των προϊόντων. Πέραν αυτών είναι επιβεβλημένος ο έλεγχος της ποιότητας της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών, με τη λήψη δειγμάτων, καθόσον αποτελούν προϊόντα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και η ένταση των δειγματοληψιών εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αποτροπή της διάθεσης νοθευμένων ποτών (μπόμπες). Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία δειγματοληψίας σας έχουν δοθεί με το έγγραφό μας αρίθ. 110651/10.7.2002.

Θεωρείται βέβαιο ότι η υλοποίηση των προαναφερόμενων, θα συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στον περιορισμό του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στους ευαίσθητους τομείς των πετρελαιοειδών - καπνικών - αλκοολούχων προϊόντων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και τη διαφύλαξη του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Ακριβές Αντίγραφο Ο Ειδικός Γραμματέας

Ηλίας ΑργυρόςWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης