Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1083415 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α '94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας»

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1083415 ΕΞ 2018
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017/24.11.2017 (Β΄4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α '94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας»

Αριθμ. ΔΔΑΔ Ε 1083415 ΕΞ2018/30-05-2018

(ΦΕΚ Β' 2105/08-06-2018)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 4389/2016 (Α΄94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και κυρίως του άρθρου 28 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 38 παράγραφος 5 αυτού,
β) του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις αποφάσεις με αριθμό:
α) Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1180286 ΕΞ 2016 (Β΄ 4009) του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α1147691 ΕΞ 2014 (Β΄3017) Κατανομή των
οργανικών θέσεων προσωπικού, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα αυτής, καθώς και μεταξύ των Υπηρεσιών που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις», όπως ισχύει,
γ) 2/77928/0004/27.9.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
δ) Την αριθμ. 2/77929/0004/27-9-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 507) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Εμπειρογνώμονα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Συμβούλιο Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων»,
ε) Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1036727 ΕΞ 2018/06.03.2018 έγγραφο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης επ΄ αυτού, η οποία δεν έχει υποβληθεί μέσα στην προθεσμία του ενός (1) μηνός που τάσσεται προς τούτο από το νόμο (άρθρο 28 παράγραφος 1 του ν. 4389/2016 (Α΄94) και κατόπιν αυτού η διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί και χωρίς αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 2690/1999 (Α΄45).

5. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που διατυπώθηκε στην από 17.05.2018 συνεδρίασή του, επί της παρούσας απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4389/2016, όπως προκύπτει από την αριθμ. πρωτ. 24/18.05.2018 βεβαίωση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε.

6. Την ανάγκη τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017 (Β΄4162) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α΄94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017 (Β΄4162) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 και άρθρο 38, παράγραφος 5, του ν. 4389/2016 (Α΄94) και κατάταξης σε Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας», ως ακολούθως:

1. Το άρθρο 7 της προαναφερθείσας απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 1 «υπάλληλοι» έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης:
α. κατά της δυσμενούς πράξης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 11 του άρθρου 6,
β. κατά των εντύπων ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας στην περίπτωση που ο Προϊστάμενος κρίθηκε ότι δεν είναι κατάλληλος και επαρκής για τη θέση ευθύνης που κατέχει κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6,
γ. κατά των εντύπων ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας στην περίπτωση που ο υπάλληλος κατετάγη σε περίγραμμα θέσης εργασίας που αντιστοιχεί σε καθήκοντα διαφορετικά από αυτά που ασκούσε κατά τον χρόνο ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας συνεπεία αρνητικής αξιολόγησης (ΟΧΙ) του σε περισσότερο από το 25% του συνόλου των απαιτούμενων ικανοτήτων ως προς το περίγραμμα θέσης που αντιστοιχεί στα καθήκοντα που ασκούσε,
δ. κατά του εντύπου ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας στην περίπτωση που ο υπάλληλος κατετάγη σε περίγραμμα θέσης εργασίας που αντιστοιχεί σε καθήκοντα διαφορετικά ή λιγότερο πολύπλοκα από αυτά που ασκούσε κατά τον χρόνο ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας στις λοιπές περιπτώσεις πλην της ως άνω περίπτωσης γ,
ε. κατά του εντύπου ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας στην περίπτωση που ο υπάλληλος έλαβε αρνητική αξιολόγηση (ΟΧΙ) τουλάχιστον σε τρεις (3) από τις απαιτούμενες ικανότητες.
2. Η ένσταση ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον υπάλληλο, ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επάρκειας, η οποία συστήνεται με την παρούσα απόφαση.
3.α. Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται από τα μέλη (υπηρεσιακά και αιρετά) του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του κλάδου του υπαλλήλου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που προΐσταται της Οργανικής Μονάδας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος, ή στις λοιπές περιπτώσεις τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ο οποίος προεδρεύει. Αναπληρωτές ορίζονται: αα) του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ββ) των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Φορολογικής Διοίκησης, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Γενικού Χημείου του Κράτους, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού και γγ) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης. Η τυχόν συμμετοχή του Προέδρου ή μέλους της Επιτροπής ως αξιολογητή στη διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας ενιστάμενου αποτελεί κώλυμα συμμετοχής του κατά τη συζήτηση της ένστασής του. Στην περίπτωση αυτή συντρέχει λόγος εξαίρεσης του μέλους σύμφωνα με το αρ. 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) και στη συζήτηση της συγκεκριμένης ένστασης συμμετέχει ο Αναπληρωτής του. β. Σε περίπτωση εξέτασης ενστάσεων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ως Πρόεδρο, τον Τομεακό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και τον Γενικό (Διοικητικό)  Γραμματέα  του  Υπουργείου  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως μέλη.
Ως Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής και αναπληρωτής αυτού ορίζεται με την απόφαση ορισμού μελών, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΣΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ’ της Α.Α.Δ.Ε.
4. Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία που υπηρετεί ο υπάλληλος. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία υποβάλλεται η ένσταση μεριμνά για την ενυπόγραφη κοινοποίησή της σε όλους τους διενεργήσαντες τον έλεγχο, οι οποίοι υποχρεούνται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήψη της ένστασης να συντάξουν είτε ατομικά ο καθένας, είτε όλοι μαζί εν συνόλω, ειδικό σημείωμα, στο οποίο να διατυπώνονται οι απόψεις τους επί των ισχυρισμών του υπαλλήλου και να το αποστείλουν στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, συνοδευόμενο από την υποβληθείσα ένσταση. Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού αποστέλλονται από τους αρμόδιους κάθε φορά για την κοινοποίηση της ένστασης, τα αποδεικτικά κοινοποίησής της στους διενεργήσαντες τον έλεγχο καταλληλότητας και επάρκειας. Τα ειδικά σημειώματα, μαζί με την ένσταση και όλα τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ειδική Επιτροπή.
5. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης. Η Ειδική Επιτροπή δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αρμόδιους να διενεργήσουν τον έλεγχο καταλληλότητας και επάρκειας ή τον υποκείμενο σε έλεγχο υπάλληλο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των εκατέρωθεν ισχυρισμών που έχουν ληφθεί υπόψη για την κρίση.
6.α. Στην περίπτωση α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο υπάλληλος καλείται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής.
β. Εάν δεν επικυρωθεί η κρίση του Οργάνου, περί αδυναμίας ένταξης του υπαλλήλου σε κάποιο Π.Θ.Ε. της συγκεκριμένης Οργανικής Μονάδας, η Ειδική Επιτροπή αποφαίνεται επ΄ αυτού, συντάσσει ειδικό έγγραφο προς διόρθωση του εντύπου ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας, το οποίο προσαρτάται σε αυτό, ως αναπόσπαστο μέρος του και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και το διαβιβάζει, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στον εκδώσαντα τη διαπιστωτική πράξη κατάταξης προκειμένου να μεριμνήσει για την έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης, ανακαλουμένης της προγενέστερης αυτής, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, για την ενυπόγραφη κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και τη διαβίβαση των πρωτοτύπων στη Δ.Δ.Α.Δ.
γ. Εάν επικυρωθεί η κρίση του Οργάνου, περί αδυναμίας ένταξης του υπαλλήλου σε κάποιο Π.Θ.Ε. της συγκεκριμένης Οργανικής Μονάδας, η Ειδική Επιτροπή οφείλει να διερευνήσει τη δυνατότητα μεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε., αφού λάβει υπόψη τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ.Δ.Α.Δ. αναφορικά με τις υπηρεσιακές ανάγκες των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.. δ. Εφόσον κριθεί από την Ειδική Επιτροπή ότι υπάρχει άλλο Π.Θ.Ε. σε άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. στο οποίο ο υπάλληλος μπορεί να ενταχθεί, εισηγείται στον Διοικητή την κατάταξη του υπαλλήλου στο συγκεκριμένο Π.Θ.Ε.. Εφόσον ο Διοικητής συμφωνεί με την εισήγηση της Επιτροπής εκδίδεται απόφασή του για την κατάταξη του υπαλλήλου σε αυτό, άλλως αναπέμπει με ειδική αιτιολογία την υπόθεση στην εν λόγω Επιτροπή για νέα κρίση. ε. Εφόσον κριθεί από την Ειδική Επιτροπή ότι δεν υπάρχει κατάλληλο Π.Θ.Ε. σε άλλη Υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. στο οποίο ο υπάλληλος μπορεί να ενταχθεί, εισηγείται στον Διοικητή τη μεταφορά του υπαλλήλου από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5 ν. 4389/2016 (Α΄ 94). Εφόσον ο Διοικητής συμφωνεί με την εισήγηση της Επιτροπής εκδίδεται απόφασή του για την μεταφορά του υπαλλήλου από την Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 5 ν. 4389/2016 (Α΄ 94), άλλως αναπέμπει με ειδική αιτιολογία την υπόθεση στην Ειδική Επιτροπή για νέα κρίση.
7. Στις περιπτώσεις β, γ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Ειδική Επιτροπή δύναται, είτε να επικυρώσει την κρίση των διενεργησάντων τον έλεγχο καταλληλότητας και επάρκειας, είτε όχι, συντάσσοντας ειδικό έγγραφο, το οποίο προσαρτάται, στο έντυπο ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας ως αναπόσπαστο μέρος του και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Εάν δεν την επικυρώσει, στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, διαβιβάζει το ειδικό έγγραφο, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, στον εκδώσαντα τη διαπιστωτική πράξη κατάταξης προκειμένου να μεριμνήσει για την έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης, ανακαλουμένης της προγενέστερης αυτής, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, για την ενυπόγραφη κοινοποίησή του στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο και τη διαβίβαση των πρωτοτύπων στη Δ.Δ.Α.Δ.
8. Στην περίπτωση δ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η Ειδική Επιτροπή δύναται, είτε να επικυρώσει, είτε να ακυρώσει το έντυπο ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας συντάσσοντας ειδικό έγγραφο, το οποίο προσαρτάται σε αυτό, ως αναπόσπαστο μέρος του και το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Σε περίπτωση ακύρωσης, αναπέμπει την υπόθεση στους αρμόδιους για τη διενέργεια νέου ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας για άλλο Π.Θ.Ε.. Μετά τη διενέργεια του νέου ελέγχου, ο αρμόδιος για την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης μεριμνά για την έκδοση νέας διαπιστωτικής πράξης, ανακαλουμένης της προγενέστερης αυτής, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών, την κοινοποίηση του εντύπου ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας στον ενδιαφερόμενο υπάλληλο με αποδεικτικό επίδοσης και την διαβίβαση των πρωτοτύπων στη Δ.Δ.Α.Δ.».

2. Στο άρθρο 8 της προαναφερθείσας απόφασης προστίθενται σε συνέχεια της παραγράφου 4 αυτού, οι παράγραφοι 5 και 6 ως εξής:
«5. α. Για τις περιπτώσεις β, γ, δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της παρούσας, η αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών για την άσκηση ένστασης ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επάρκειας, άρχεται από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ακόμα και εάν έχει παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον υπάλληλο.
β. Στην περίπτωση μη κοινοποίησης των προσβαλλόμενων πράξεων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, η αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών άρχεται από την ημερομηνία κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης στον υπάλληλο.
6. Οι τυχόν υποβληθείσες, πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, προσφυγές ή αναφορές που αφορούν τη διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας και επάρκειας των υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. και κατάταξής τους σε περιγράμματα θέσεων εργασίας, διαβιβάζονται, κατά την προβλεπόμενη στο άρθρο 7 της παρούσας διαδικασία, εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας, από τις υπηρεσίες στις οποίες έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, προκειμένου να διαβιβαστούν ως ενστάσεις ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επάρκειας του άρθρου 7 της παρούσας».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Ε 1176065 ΕΞ 2017 (Β΄4162) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2018

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης