Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086321 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της αριθμ. 61/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πολύτεκνου γονέα για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου δυνάμει της αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/6-2-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 538/Β')

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2018 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086321 ΕΞ 2018
Κοινοποίηση της αριθμ. 61/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πολύτεκνου γονέα για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου δυνάμει της αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/6-2-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 538/Β')

Αθήνα, 5/6/2018
Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Γ 1086321 ΕΞ2018/05-06-2018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Τριαδάς
Τηλέφωνο:210-6987504
Fax:210-6987506
E-Mail:[email protected]
Url:www.aade.gr
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: Κοινοποίηση της αριθμ. 61/2018 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) αναφορικά με την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πολύτεκνου γονέα για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου δυνάμει της αρ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017/6-2-2017 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 538/Β')


Σχετ.: α) Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ "Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα" (ΦΕΚ 538/Β'/22-2-2017).
β) Η αριθμ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1046636 ΕΞ 2017/22.3.2017 ΕΔΥΟ κοινοποίησης της ανωτέρω Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: ΩΑΑ3Η-ΠΔ7).

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ' αριθ. 61/2018 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β' Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή αρμοδίως από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ και αφορά την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας πολύτεκνου γονέα για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου δυνάμει της α) ανωτέρω σχετικής Απόφασης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1563/85 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως ισχύει, τα επιβατικά αυτοκίνητα για τη μεταφορά προσώπων που παραλαμβάνονται για προσωπική και οικογενειακή χρήση από πολύτεκνους γονείς, οι οποίοι έχουν κατά το χρόνο παραλαβής του αυτοκινήτου τέσσερα (4) τουλάχιστον ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης.

Επίσης, με την α) ανωτέρω σχετική Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης της ανωτέρω απαλλαγής, ως το βασικό δικαιολογητικό πιστοποίησης της ιδιότητας πολύτεκνου γονέα ορίζεται το πιστοποιητικό οικογενειακής του κατάστασης που εκδίδεται από το Δήμο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της ίδιας Απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την κοινοποιούμενη Γνωμοδότηση ΝΣΚ, η οποία εκδόθηκε κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας μας, για τη χορήγηση της απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης επιβατικού αυτοκινήτου σε πολύτεκνο γονέα κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1563/1985, όπως ισχύει, αποτελεί επαρκές δικαιολογητικό προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή το πιστοποιητικό περί οικογενειακής του κατάστασης, που εκδίδεται από τον Δήμο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια - όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ. αρ. ΔΔΘΤΟΚ Γ 1019676 ΕΞ 2017 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ - χωρίς να απαιτείται η υποβολή και βεβαίωσης της ΑΣΠΕ για την πιστοποίηση της ιδιότητάς του ως πολύτεκνου γονέα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης