Κ.Υ.Α. αριθμ. 23249/2018

Πρόσβαση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών

24 Μάι 2018

Taxheaven.gr
Αριθμ. 23249/24-05-2018

(ΦΕΚ Β' 2034/05-06-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 115 και 118 του νόμου 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 107), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) τις διατάξεις του π.δ. 141 (ΦΕΚ 180 Α') 23/11/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» και άρθρα 7,8, και 9 αυτού,
γ) των άρθρων 4 παρ. 4 και 47 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 30),
δ) του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Α' 102),
ε) των άρθρων 18 και 19 του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 138),
στ) του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 45),
ζ) του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α'50),
η) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98),
ι) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 116),
ια) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ... Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α'208),
ιβ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α'210),
ιγ) της υπ' αριθμ. Υ28 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (ΦΕΚ Β' 2168/9.10.2015), όπως τροποποιήθηκε με τις Υ70 (Β 2441/13.11.2015), Υ43 (Β' 1510/3.5.2017) και Υ24 (Β 1546/4.5.2018) όμοιες αποφάσεις,
ιδ) της υπ' αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β' 1301),
ιε) την υπ' αριθμ. ΤΑΔΚ οικ. 5/2018, απόφασης Υπουργού Εσωτερικών ΦΕΚ 3 Β'.

2) Το με αρ. πρωτ 3618/22.5.2018 έγγραφο του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), με το οποίο ο φορέας ζητά πρόσβαση στα δεδομένα του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών».

3) Το γεγονός ότι κρίνεται σκόπιμη η παροχή πρόσβασης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) στα κάτωθι προσδιοριζόμενα δεδομένα του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών», για λόγους αύξησης της ταχύτητας των διαδικασιών, αποφυγής πρόσθετης γραφειοκρατίας, διευκόλυνσης των υπηρεσιών και καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.

4) Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόσβαση στη βάση δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος του άρθρου 115 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α') («Μητρώο Πολιτών») του Υπουργείου Εσωτερικών, για την άσκηση αποκλειστικά και μόνο των κάτωθι αρμοδιοτήτων του:

ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης

Δημοτολογική κατάσταση των ωφελούμενων/

αιτούντων τη χορήγηση επιδό­ματος ή άλλης παροχής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Άρθρο 3 του ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας) περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης πιστοποι­ητικών

  Άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 47 παρ. 4 ν. 4520/2018

Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση (Α21) για την χορήγηση Επιδόματος Παιδιού

Δημοτολογική κατάσταση των αιτούντων

  Άρθρο 4 παρ.1 περ. α) του ν. 4520/2018

Υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/2018 (ΦΕΚ 57/ Β/18- 01-2018)

  Άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 47 παρ. 4 ν. 4520/2018

Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Εξόδων Κηδείας και Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας

Δημοτολογική κατάσταση των αιτούντων και

Ληξιαρχιακές Πράξεις Θανάτου

Άρθρο 4 παρ.1 περ. β) και γ) του ν. 4520/2018

Άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 47 παρ. 4 ν. 4520/2018

Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση χορήγησης των κατωτέρω προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία:

α) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς - τετραπληγικούς

β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς- μεταμοσχευμένους

γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών-τετραπληγικών

στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία κ.λπ.

ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρυκόων

η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

Δημοτολογική κατάσταση των αιτούντων

  Άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε) σημεία (αα) έως (θθ) του ν. 4520/2018

  Υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. Δ 12 /Γ.Π.οικ.2738/36/2018 (ΦΕΚ 57/Β7 18-01-2018)

  Άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 47 παρ. 4 ν. 4520/2018

Ηλεκτρονικές αιτήσεις ένταξης στα κατωτέρω προγράμματα παροχών και υπηρεσιών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας-ΛΑΕ:

α) Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες

β) Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών

γ) Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού

δ) Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού

ε) Πρόγραμμα εκδρομικό

στ) Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων

Δημοτολογική κατάσταση των αιτούντων

Άρθρο 4 παρ. 1 περ. δ) του ν. 4520/2018

   Υπουργική απόφαση υπ' αριθμ. Φ. 10034/11236/250/2018 (ΦΕΚ 1454/Β'/ 26-04-2018)

Άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 47 παρ. 4 ν. 4520/2018


Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες

Δημοτολογική κατάσταση των αιτούντων

   Άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ) σημείο αα) του ν. 4520/2018

   Άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 47 παρ. 4 ν. 4520/2018

Χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών

Δημοτολογική κατάσταση των αιτούντων

  Άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ) σημείο ββ) του ν. 4520/2018

   Άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 47 παρ. 4 ν. 4520/2018

Κάρτα μετακίνησης πολυτέκνων

Δημοτολογική κατάσταση των αιτούντων

Άρθρο 4 παρ. 1 περ. στ) σημείο γγ) του ν. 4520/2018

Άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 47 παρ. 4 ν. 4520/2018

Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Δημοτολογική κατάσταση των αιτούντων

Άρθρο 4 παρ. 1 περ. ζ του ν. 4520/2018

   Άρθρο 4 παρ. 4 και άρθρο 47 παρ. 4 ν. 4520/2018


2. Οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών θα μεταφέρονται με ηλεκτρονικά μέσα από το Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» στα Πληροφοριακά Συστήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Α. Τα ακριβή πεδία δημοτολογικής κατάστασης της βάσης δεδομένων του Π.Σ. «Μητρώο Πολιτών» στα οποία χορηγείται πρόσβαση, οι προδιαγραφές τους, τα Πληροφοριακά Συστήματα του Ο.Π.Ε.Κ.Α. στα οποία μεταφέρονται τα εν λόγω δεδομένα, καθώς και ο τρόπος και οι προδιαγραφές της ηλεκτρονικής μεταφοράς τους εξειδικεύονται σε Πρωτόκολλο Συνεργασίας που συνάπτεται μεταξύ του Διοικητή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το πρωτόκολλο συνεργασίας κοινοποιείται στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και η υπογραφή του σηματοδοτεί την έναρξη της εν λόγω πρόσβασης.

3. Εφ' όσον ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. αναθέτει σε τρίτο φορέα τη δημιουργία ή διαχείριση των Πληροφοριακών Συστημάτων ή τη φιλοξενία του λογισμικού στο πληροφοριακό σύστημα του τρίτου φορέα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσης, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας της προηγούμενης παραγράφου συνυπογράφεται και από τον αντίστοιχο ιεραρχικά προϊστάμενο του φορέα αυτού, ο οποίος δεσμεύεται πλήρως και από την παρούσα απόφαση.

4. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. και τυχόν τρίτος φορέας της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων του, ώστε η χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών» να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο έχει χορηγηθεί η πρόσβαση. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. και ο τρίτος φορέας μεριμνά ώστε η διασύνδεση του ή η διασύνδεση του τρίτου φορέα με το ΥΠΕΣ να πραγματοποιείται εντός το δημόσιου δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Επίσης λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφάλειας στα αρχεία καταγραφής, για την προστασία των δεδομένων από σκόπιμη ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση ή διαρροή.

5. Περιληπτική αναφορά των δεδομένων στα οποία χορηγείται πρόσβαση, καθώς και του σκοπού της επεξεργασίας τους αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών και του Ο.Π.Ε.Κ.Α., προς ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων.

6. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. ορίζει Υπεύθυνο Διαλειτουργικότητας καθώς και αναπληρωτή αυτού, τα πλήρη στοιχεία των οποίων, καθώς και των προσώπων που κάθε φορά τους αντικαθιστούν, θα γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Ο Υπεύθυνος Διαλειτουργικότητας:
α) μεριμνά για την αποφυγή σκόπιμης ή εκ σφάλματος κατάχρησης των διαδικτυακών υπηρεσιών που μπορεί να προκαλέσει υπερφόρτωση των συστημάτων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών,
β) τηρεί μυστικά τα διαπιστευτήρια πρόσβασης που του έχουν αποδοθεί και ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τυχόν διαρροή τους,
γ) ειδοποιεί άμεσα τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Δια-κυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών με τις πληροφορίες του συμβάντος σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης κενού ασφάλειας στο πληροφοριακό σύστημα/ μηχανισμό, που αξιοποιεί την διαδικτυακή υπηρεσία του ΠΣ του «Μητρώου Πολιτών».
δ) αποτυπώνει εγγράφως και θα εφαρμόζει τα απαραίτητα οργανικά και τεχνικά μέτρα συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής ασφαλείας των εμπλεκόμενων φορέων και θα εξασφαλίζει ότι η χρήση των δεδομένων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

8.α) Το Υπουργείο Εσωτερικών εξασφαλίζει τη σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών που παρέχει το ΠΣ του «Μητρώου Πολιτών».
β) Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια που τυχόν υποστούν οι πολίτες από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών» μέσω του Ο.Π.Ε.Κ.Α., καθώς και από καθυστερήσεις κατά τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών αυτών, από λάθη ή παραλείψεις του Ο.Π.Ε.Κ.Α., από διακοπές της διαδικτυακής διασύνδεσης, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για λόγους ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια που τυχόν υποστούν οι πολίτες από εγγραφές του «Μητρώου 
Πολιτών» που εμφανίζουν ελλιπή ή εσφαλμένα στοιχεία, την ευθύνη των οποίων έχουν οι φορείς που ορίζονται στο άρθρο 116 του ν. 4483/2017.
γ) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά την παροχή των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών» είτε προγραμματισμένα μετά από ειδοποίηση, είτε για λόγους ανωτέρας βίας, οπότε και δεν απαιτείται ειδοποίηση.
δ) Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο και τους όρους χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών του «Μητρώου Πολιτών», όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, ενημερώνοντας με το πιο πρόσφορο μέσο τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.
ε) Εφόσον διαπιστωθεί ότι παραβιάζονται οι όροι των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7 της παρούσας, θα διακόπτεται η πρόσβαση του Ο.Π.Ε.Κ.Α. στις διαδικτυακές υπηρεσίες του «Μητρώου Πολιτών», με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

9. Για τα δεδομένα στα οποία του χορηγείται πρόσβαση βάσει της παρούσας, ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, τόσο ως υπεύθυνος όσο και ως εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων αυτών, καθώς και να μεριμνά για τη συμμόρφωση τυχόν τρίτου φορέα στον οποίο αναθέτει την εκτέλεση της επεξεργασίας για λογαριασμό του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2018

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Taxheaven.gr