Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α αριθμ. 1686/2018 Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Κ.Υ.Α αριθμ. 1686/2018
Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς

Αριθμ. 1686/01-06-2018

(ΦΕΚ Β' 2037/05-06-2018)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Ι. Τις διατάξεις:

1. Της παρ. 2 του άρθρου 15 και την παρ. 4 του άρθρου 25 του Συντάγματος.
2. Της παρ. 21 του άρθρου 3 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2328/1995 (Α' 159), όπως ισχύει.
3. Της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 (Α' 133), όπως ισχύει.
4. Της παρ. 5 του άρθρου 233 του ν. 4512/2018 (Α' 5).
5. Της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3592/2007 (Α' 161), όπως ισχύει.
6. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.
7. Του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α' 112), όπως ισχύει.
8. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208), όπως ισχύει.
9. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
10. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» (Α' 117).
11. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

II. Την ανάγκη πληροφόρησης του κοινού σε θέματα που άπτονται ζωτικών θεμάτων γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος και τόνωσης της κοινωνικής αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών της χώρας.

ΙΙΙ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έννοια μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου


Ως μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου της παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 (Α' 159), όπως ισχύει, θεωρούνται όσα πληροφορούν το κοινωνικό σύνολο για θέματα που αφορούν σε:
α. Πρόληψη ασθενειών, ατυχημάτων ή παθήσεων που οφείλονται σε υπερβολική χρήση πάσης φύσεως αγαθών (ναρκωτικών ουσιών, οινοπνευματωδών, καπνού κ.ά.) ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία και σε θέματα υγιεινής διαβίωσης και διατροφής.
β. Προστασία του φυσικού, οικιστικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, προστασία του καταναλωτή, ενίσχυση της αιμοδοσίας, προαγωγή της οδικής ασφάλειας, λειτουργία θεσμών δημοκρατικού πολιτεύματος και άλλα συναφή θέματα.
γ. Ανάγκες και απαραίτητα μέτρα προαγωγής της προστασίας, πρόνοιας και διευκόλυνσης των ατόμων με αναπηρία και των ομάδων πληθυσμού που χρήζουν κοινωνικής προστασίας.
δ. Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, της ίσης μεταχείρισης, της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, της άρσης των στερεοτύπων λόγω φύλου και εν γένει της άρσης κάθε μορφής διάκρισης λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.

Άρθρο 2
Φορέας μηνύματος


Φορείς που δικαιούνται τη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου είναι το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Διαδικασία χαρακτηρισμού του μηνύματος.


1. Κάθε φορέας του άρθρου 2 της παρούσας, που επιθυμεί μετάδοση του μηνύματός του, σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στο ΕΣΡ συνοδευόμενη από ψηφιακό αντίγραφο της οπτικοακουστικής εγγραφής του μηνύματος που πρόκειται να μεταδοθεί σε οπτικό δίσκο (CD, DVD) ή σε ηλεκτρονικό αποθηκευτικό μέσο (USB), καθώς και από κάθε άλλο αναγκαίο κατά την κρίση του δικαιολογητικό.

2. Η αίτηση εξετάζεται από ειδική τριμελή επιτροπή που συγκροτείται τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους από μέλη του ΕΣΡ, σύμφωνα με τον κανονισμό του. Η επιτροπή οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την περιέλευση της αίτησης, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ότι εγκρίθηκε.

3. Σε περίπτωση μη έγκρισης της αίτησης, η τελική απόφαση λαμβάνεται από την Ολομέλεια του ΕΣΡ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών.

4. Κατά τον χαρακτηρισμό των μηνυμάτων ως κοινωνικού περιεχομένου το ΕΣΡ ελέγχει, βάσει των διδαγμάτων της κοινής πείρας, εάν αυτά συνιστούν προφανείς περιπτώσεις παραπλανητικών ή αθέμιτων μηνυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2251/1994 (Α' 191) για την προστασία των καταναλωτών, που κωδικοποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 5338/17.1.2018 (Β' 40), και του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 για την προστασία των τηλεθεατών και ακροατών, όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Διάρκεια και χρόνος μετάδοσης κοινωνικών μηνυμάτων


1. Η διάρκεια της υποχρεωτικής δωρεάν μετάδοσης κάθε μηνύματος κοινωνικού περιεχομένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα σαράντα (40») δευτερόλεπτα.

2. Τα μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου μεταδίδονται υποχρεωτικά σε ζώνες με υψηλή ή μέση τηλεθέαση ή ακροαματικότητα. Η καθημερινή συνολική διάρκεια των μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου που μεταδίδονται στην ζώνη με την υψηλότερη τηλεθέαση ή ακροαματικότητα δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40») τουλάχιστον δευτερόλεπτα.

3. Σε περίπτωση πληθώρας μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου, η επιλογή καθώς και ο καθορισμός της συγκεκριμένης ημέρας και ζώνης μετάδοσης τους γίνεται κατόπιν κλήρωσης που διενεργείται στην έδρα του μεταδίδοντος σταθμού, με παρουσία των ενδιαφορεμένων, κατά τον ακόλουθο τρόπο:
α. Η κλήρωση διενεργείται μία φορά την εβδομάδα και αφορά το σύνολο του διατιθέμενου χρόνου μετάδοσης της εβδομάδας που ακολουθεί.
β. Σε περίπτωση που ο διαθέσιμος χρόνος δεν επαρκεί για τη μετάδοση όλων των μηνυμάτων, τα υπολειπόμενα μεταδίδονται οπωσδήποτε την επόμενη εβδομάδα με κλήρωση μόνο για την ζώνη μετάδοσής τους.
γ. Μήνυμα κοινωνικού περιεχομένου το οποίο, κατά την πρώτη συμμετοχή του στην κλήρωση, κληρώθηκε σε ζώνη υψηλής τηλεθέασης ή ακροαματικότητας, την επόμενη φορά κλήρωσής του, μεταδίδεται υποχρεωτικά σε ζώνη μέσης τηλεθέασης ή ακροαματικότητας. Το αντίστροφο ισχύει σε περίπτωση πρώτης κλήρωσής του σε ζώνη μέσης τηλεθέασης ή ακροαματικότητας.

4. Η μετάδοση του μηνύματος κοινωνικού περιεχομένου γίνεται στην αρχή ή στο τέλος της ζώνης διαφημιστικών μηνυμάτων, χωρίς την διακοπή ή την παρεμβολή ετέρων μηνυμάτων και χωρίς την παράλληλη εκπομπή μηνυμάτων που έρχονται σε άμεση αντίθεση με το περιεχόμενο του κοινωνικού μηνύματος.

5. Τα μηνύματα των Υπουργείων Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Υγείας μεταδίδονται κατά προτεραιότητα και συμμετέχουν στην κλήρωση μόνο για τον προσδιορισμό της ζώνης μετάδοσης τους.

Άρθρο 5
Κυρώσεις


Η άρνηση ή η παράλειψη τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού να μεταδίδει μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 3 του ν. 2328/1995 και την παρούσα απόφαση επισύρει τις προβλεπόμενες από τις παρ. 1 του άρθρου 4 και παρ. 5 του άρθρου 8 του ιδίου νόμου διοικητικές κυρώσεις.

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η με αριθμό Α.Π. 24/Ι/2.1.1997 κοινή υπουργική απόφαση με τίτλο «Δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς» (Β' 11/15.01.1997).

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

Οι Υπουργοί

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης