Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Α2 . 669/01.03.05 Τρόπος απεικόνισης των επί των πινακίδων, τιμοκαταλόγων, ετικετών κλπ, αναγραφομένων τιμών λιανικής πώλησης αγαθών και των επί των πινακίδων και τιμοκαταλόγων αναγραφομένων τιμών παρεχομένων υπηρεσιών πάσης φύσεως».

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Α2 . 669/01.03.05
Τρόπος απεικόνισης των επί των πινακίδων, τιμοκαταλόγων, ετικετών κλπ, αναγραφομένων τιμών λιανικής πώλησης αγαθών και των επί των πινακίδων και τιμοκαταλόγων αναγραφομένων τιμών παρεχομένων υπηρεσιών πάσης φύσεως».

Αριθμ. Α2 . 669/01.03.05 Τρόπος απεικόνισης των επί των πινακίδων, τιμοκαταλόγων, ετικετών κλπ, αναγραφομένων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αριθμ. Α2 - 669/01.03.05  Τρόπος απεικόνισης των επί των πινακίδων, τιμοκαταλόγων, ετικετών κλπ, αναγραφομένων  τιμών λιανικής πώλησης αγαθών και των επί των πινακίδων και τιμοκαταλόγων αναγραφομένων  τιμών παρεχομένων υπηρεσιών πάσης φύσεως».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 1588/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικό Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας
Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

5. Το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».

6. Την υπ αριθμ. Δ 15/Α/Φ/Οικ 4889/24.3.2004 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Γεώργιο Σαλαγκούδη και
Ιωάννη Παπαθανασίου».

7. Την Α.Δ. 14/1989 «Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθείσων μέχρι 16.2.1989»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το ότι από εφαρμογής στη χώρα μας του ευρώ, ως εθνική νομισματική μονάδα και μέχρι
σήμερα, το καταναλωτικό κοινό προσαρμόσθηκε πλέον στη χρήση του νομίσματος, κατά τις
καθημερινές του με το εμπόριο, έτσι ώστε να υφίσταται ανάγκη απλούστευσης του τρόπου
απεικόνισης των τιμών στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους, ετικέτες κλπ των πάσης φύσεως
αγαθών και παρεχομένων υπηρεσιών.

9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Αρθρο 1

1) Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του Κεφαλαίου 4 της
Αγορανομικής Διάταξης 14/89, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την όμοια 1/2003 και
αντικαταστάθηκε με τις όμοιες 3/2003, 9/2004 και 13/2004, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«7. Στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπάγονται οι πάσης φύσεως επαγγελματίες
(καταστήματα, υπαίθριοι πωλητές κλπ), που πωλούν απευθείας στο καταναλωτικό κοινό
λιανικώς τα πάσης φύσεως προϊόντα καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν και γενικά
παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες, κατά τους ορισμούς του άρθρου 77 της παρούσας,
συμπεριλαμβανομένων και των πάσης φύσεως καταστημάτων και κέντρων εστίασης και αναψυχής
(εστιατόρια, ταβέρνες, μπαρ, κυλικεία, αναψυκτήρια, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, καφενεία
κλπ), ανεξάρτητα τόπου και χώρου όπου λειτουργούν και ασχέτως αν τα είδη που διαθέτουν
τα πωλούν ή τα σερβίρουν.

Οπου από τις κείμενες διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος» σε
συνδυασμό και με τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες και ισχύουσες Αγορανομικές
Διατάξεις, επιβάλλεται η υποχρέωση όπως, επί των πινακίδων, τιμοκαταλόγων και ετικετών
των συσκευασιών, αναγράφεται η τιμή λιανικής πώλησης των πάσης φύσεως προϊόντων και η
τιμή των πάσης φύσεως παρεχομένων υπηρεσιών προς το καταναλωτικό κοινό, η τιμή αυτή
απεικονίζεται υποχρεωτικώς στις πινακίδες, τιμοκαταλόγους κλπ ως ακολούθως:

Α) Οταν η τιμή εκφράζεται, ως τέτοια κάτω του ενός (1) ευρώ Παράδειγμα νομότυπης
απεικόνισης:

0,01 ε, 0,09 ε, 0,10 ε, 0,15 ε, 0,25 ε, 0,42 ε κοκ

Β) Οταν η τιμή εκφράζεται, ως τέτοια, σε ακέραιο αριθμό ευρώ Παράδειγμα νομότυπης
απεικόνισης:

1 ε, 2 ε, 5 ε, 10 ε, 12 ε, 25 ε, 28 ε κοκ.

Γ) Όταν η τιμή εκφράζεται, ως τέτοια, σε ακέραιο αριθμό ευρώ ακολουθούμενο από δύο
δεκαδικά ψηφία (λεπτά)

Παράδειγμα νομότυπης απεικόνισης:

1,12 ε, 3,25 ε, 4,82 ε, 5,41 ε, 6,88 ε κοκ.

Από ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται οι 1/9.1.2003 και 3/7.2.2003 Α.Δ.


Αρθρο 2

Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη τη χώρα από την επομένη της ανακοίνωσής
της στον ημερήσιο τύπο διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό
Κώδικα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον
Ημερήσιο Τύπο.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης