ΠΔΤΕ 2558/17.02.2005

Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος.Σχόλια:


17 Μάρ 2005

Taxheaven.gr


ΠΔΤΕ 2558/17.02.05  Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος.


ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣΑφού έλαβε υπόψη:

α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παραγρ. 1 του Ν. 2548/1997,

β) Τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν.

γ) Το Π.Δ. 384/31.12.1992, που αφορά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών.

δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002.

ε) Τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚ) 2423/2001, που αναφέρεται στη συλλογή στατιστικών στοιχείων για τη λογιστική κατάσταση των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και (ΕΚ) 2818/1998 σχετικά με την εφαρμογή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών.

στ) Την ανάγκη παροχής αναλυτικότερης πληροφόρησης σε σχέση με ορισμένα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων για την πληρέστερη ανάλυση των εγχώριων νομισματικών και πιστωτικών εξελίξεων και την πληροφόρηση της ΕΚΤ σχετικά με τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους έναντι κατοίκων των δέκα νέων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:

1. α) Η Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματα 1 έως και 10, θα υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το αναθεωρημένο υπόδειγμα και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωση τους που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

β) Ειδικότερα:

ι) Τα Παραρτήματα 1, 2, 3Α, 3Β, 3Γ, 4Α, 4Β, 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε αποστέλλονται κατά περίπτωση με στοιχεία που αφορούν είτε υπόλοιπα λογαριασμών ενεργητικού και παθητικού στο τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται είτε πράξεις και συναλλαγές στη διάρκεια του μήνα αυτού.

ιι) Τα Παραρτήματα 6 και 7 αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου (την 31η Μαρτίου, την 30η Ιουνίου, την 30η Σεπτεμβρίου και την 31 η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται.

iii) Τα Παραρτήματα 8, 9Α, 9Β και 9Γ αποστέλλονται με στοιχεία που αφορούν στο τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου) στο οποίο αναφέρονται και

ιν) Το Παράρτημα 10 αποστέλλεται με στοιχεία της 31 ης Δεκεμβρίου του έτους στο οποίο αναφέρεται.2. Η υποβολή των πιο πάνω στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής - Τομέας Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Στατιστικής) θα πραγματοποιείται ως εξής:

α) Η Λογιστική Κατάσταση με τα Παραρτήματα της θα παραδίδεται στην πιο πάνω Διεύθυνση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή με τις νόμιμες υπογραφές (όλα τα φύλλα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου και να έχουν την υπογραφή του).

β) Ειδικότερα:

ι) Η Λογιστική Κατάσταση κάθε μήνα με τα Παραρτήματα 1, 2, 3Α, 3Β, 3Γ, 4Α, 4Β, 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε εντός δώδεκα (12) εργάσιμων ημερών από το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

ιι) Επισημαίνεται ότι το Παθητικό της Λογιστικής Κατάστασης και τα Παραρτήματα 4Α και 4Β θα αποστέλλονται παράλληλα και στη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων, Τμήμα Πιστωτικών Διευκολύνσεων και Καταθέσεων, για τον υπολογισμό των υποχρεωτικών δεσμεύσεων,

iii) Τα Παραρτήματα 6 και 7 εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

ιν) Τα Παραρτήματα 8,9Α, 9Β και 9Γ εντός ενός (1) ημερολογιακού μηνός από το τέλος του εξαμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

ν) Το Παράρτημα 10 εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του ισολογισμού.

Διευκρινίζεται ότι κατά την περίοδο κατάρτισης και μέχρι τη δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού θα υποβάλλονται τα ως άνω (ι), (ιι) και (iii) στοιχεία εντός των καθοριζόμενων κατά περίπτωση προθεσμιών.3. Η πρώτη υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα αφορά το μήνα Μάρτιο του έτους 2005.4. Από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης (Μάρτιος 2005) καταργείται η ΠΔΤΕ 2495/28.5.2002.5. Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 2 και 55 Γ, όπως ισχύουν) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2533/1998 του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1998.Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣΗ μηνιαία λογιστική κατάσταση υποβάλλεται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ), όπως αυτά ορίζονται με το Ν. 2076/1992, που λειτουργούν στην Ελλάδα και αφορά τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Για τους ορισμούς και το περιεχόμενο των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 384/1992 για το «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών» καθώς και του Π.Δ.367/1994που προσαρμόζει το Ν. 2190/1920 προς τις διατάξεις της οδηγίας και μερικώς προς τις διατάξεις της τέταρτης οδηγίας . Σημειώνεται ότι για τα ελληνικά ΠΙ, τα υποβαλλόμενα στοιχεία αφορούν τους ενοποιημένους λογαριασμούς του κεντρικού καταστήματος και εκείνων μόνο των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν εντός της Ελλάδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή ενοποίηση με τους λογαριασμούς των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, όσον αφορά τις αλλοδαπές τράπεζες, θα ενοποιούνται μόνο οι δοσοληψίες μεταξύ των υποκαταστημάτων τους που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Οι δοσοληψίες με το κεντρικό κατάστημα και τα λοιπά υποκαταστήματα που λειτουργούν στο εξωτερικό δεν θα ενοποιούνται.

Οι στήλες Β και Γ της λογιστικής κατάστασης αναφέρονται στη διάκριση «εσωτερικό - εξωτερικό» και αποτελούν μερική ανάλυση της βασικής στήλης Α. Οι δε (οριζόντιες) σειρές αναφέρονται στις επί μέρους κατηγορίες λογαριασμών του ενεργητικού, παθητικού και τάξεως. Ειδικότερα:

Η στήλη «εσωτερικό» αφορά τις συναλλαγές του ΠΙ με κατοίκους της Ελλάδος.

Οι έννοιες του κατοίκου και μη κατοίκου έχουν στατιστικό και μόνο περιεχόμενο και για λόγους ομοιογένειας και συγκρισιμότητας σε διεθνές επίπεδο υιοθετούνται οι ορισμοί που προτείνονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (S ΝΑ 1993, παραγρ. 14Β).Συγκεκριμένα:

Κάτοικος εσωτερικού είναι1:

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από υπηκοότητα, που κατοικεί ή προτίθεται να κατοικήσει για τουλάχιστον ένα έτος στην Ελλάδα.

2. Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι στα πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού περιλαμβάνονται τα ΠΙ των οποίων η καταστατική έδρα είναι στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα τους στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και έχουν λογιστική αυτοτέλεια.

Η στήλη «εξωτερικό» αφορά τις συναλλαγές του ΠΙ με μη κατοίκους Ελλάδος, με περαιτέρω διάκριση σε συναλλαγές με κατοίκους των λοιπών πλην της Ελλάδος κρατών της ζώνης του ευρώ2 και κατοίκους τρίτων χωρών. Ο ορισμός του κατοίκου εξωτερικού είναι ανάλογος με τον αντίστοιχο ορισμό του κατοίκου εσωτερικού. Σημειώνεται ότι οι δοσοληψίες των ελληνικών ΠΙ με τα υποκαταστήματα τους στο εξωτερικό, όπως και οι δοσοληψίες των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών ΠΙ με το κεντρικό κατάστημα ή άλλα υποκαταστήματα του ιδίου ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό, περιλαμβάνονται στη στήλη «εξωτερικό».

Η ταξινόμηση κατά τομείς αφορά το βασικό διαχωρισμό «πιστωτικά ιδρύματα» και «μη πιστωτικά ιδρύματα» («Πελάτες»). Τα «μη πιστωτικά ιδρύματα» αναλύονται σε «αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων (ΑΚΔ)», «επιχειρήσεις και νοικοκυριά» και «γενική κυβέρνηση» όπου περιλαμβάνονται η κεντρική διοίκηση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και οι λοιποί δημόσιοι οργανισμοί (ευρύτερος κυβερνητικός τομέας).

Ο τομέας των «επιχειρήσεων και νοικοκυριών» αναλύεται σε (α) ιδιώτες (νοικοκυριά) και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, (β) επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (όπου εκτός των ιδιωτικών περιλαμβάνονται και οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις), (γ) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και (ε) λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Λοιπά (πλην ΠΙ και ΑΚΔ) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, όπως αυτά ορίζονται με το Νόμο 2076/1992, και τα ιδρύματα που ασκούν παραπλήσιες δραστηριότητες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος χωρίς τα ίδια να εκτελούν χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση. Ενδεικτικά παραδείγματα των ιδρυμάτων αυτών είναι και τα ακόλουθα:

* Αμοιβαία κεφάλαια όλων των κατηγοριών πλην των διαθεσίμων

* Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

* Εταιρίες πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring)

* Εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital)

1 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. «Τεύχος Οδηγιών Κατάρτισης Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών» (Τράπεζα της Ελλάδος, Μάρτιος 1997).

2 Στη ζώνη του ευρώ περιλαμβάνονται, εκτός από την Ελλάδα, οι ακόλουθες χώρες: Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία.

* Εταιρίες παροχής πιστώσεων

* Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου

* Εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων

* Εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)

* Εταιρίες παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων

* Εταιρίες λήψης και διαβίβασης εντολών αγοραπωλησίας τίτλων (ΕΛΔΕ)

* Χρηματιστηριακές εταιρίες (ΑΧΕ)

* Χρηματιστήρια αξιών

* Ανταλλακτήρια συναλλάγματος

* Ασφαλιστικοί πράκτορες

Η ταξινόμηση των συναλλαγών των ΠΙ σε τομείς και κλάδους δραστηριότητας γίνεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 95 και με βάση τις σχετικές πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης του ΠΙ.

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της λογιστικής κατάστασης και των παραρτημάτων της

Ι) Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αναλύονται και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες λογαριασμών σύμφωνα με το υπόδειγμα της μηνιαίας λογιστικής κατάστασης. Σε παρένθεση αναφέρονται ενδεικτικά οι κωδικοί των αντίστοιχων λογαριασμών του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π.Δ. 384/1992).

Η αποτίμηση σε ευρώ των λογαριασμών που τηρούνται σε άλλα νομίσματα γίνεται με βάση την ισοτιμία (μέση τιμή αναφοράς που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) του κάθε νομίσματος με το ευρώ που ισχύει κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς.

Η αποτίμηση των χρεογράφων σταθερής και μεταβλητής απόδοσης καθώς και των λογαριασμών τάξεως γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ' αριθμ. 2291/21.2.1994 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην κατηγορία 3 του ενεργητικού «απαιτήσεις έναντι λοιπών ΠΙ» περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις από δάνεια και καταθέσεις έναντι των ιδίων καταστημάτων του ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό.

Αντίστοιχα, στην κατηγορία 2 του παθητικού «υποχρεώσεις προς λοιπά ΠΙ» περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις από δάνεια και καταθέσεις προς τα ίδια καταστήματα του εξωτερικού.

Στα «λοιπά στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε μια από τις άλλες κατηγορίες του ενεργητικού και δεν αφαιρούνται από τα στοιχεία του παθητικού.

Ομοίως, στα «λοιπά στοιχεία παθητικού» περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του παθητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε μια από τις άλλες κατηγορίες του παθητικού και δεν αφαιρούνται από τα στοιχεία του ενεργητικού.

Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002 που καταργείται έχουν γίνει οι ακόλουθες μεταβολές:

1. Ενεργητικό

* Απαιτήσεις έναντι λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων

Οι καταθέσεις και τα repos εμφανίζονται χωριστά και όχι ως ενιαίο σύνολο ώστε να παρέχεται πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις διατραπεζικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

* Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης

Η ανάλυση κατά τομέα και νόμισμα επεκτείνεται και στις χώρες εκτός ζώνης του ευρώ, δεδομένου ότι οι τοποθετήσεις των ελληνικών ΠΙ σε τίτλους χωρών εκτός ζώνης του ευρώ διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα

2. Παθητικό

* Υποχρεώσεις έναντι λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων Όπως και στο ενεργητικό, οι καταθέσεις και τα repos εμφανίζονται χωριστά και όχι ως ενιαίο σύνολο, ώστε να παρέχεται πληρέστερη πληροφόρηση σχετικά με τις διατραπεζικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

* Ηλεκτρονικό Χρήμα

Οι υποχρεώσεις από το ηλεκτρονικό χρήμα εμφανίζονται πλέον ως ξεχωριστή κατηγορία και δεν περιλαμβάνονται στις καταθέσεις όψεως.

* Χρηματιστηριακή Αξία

Για τα ΠΙ των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ζητείται ως πρόσθετο πληροφοριακό στοιχείο η χρηματιστηριακή τους αξία με βάση τη τιμή κλεισίματος της μετοχής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αναφοράς.

II) Παράρτημα 1: Εκτός ισολογισμού στοιχεία

Στο Παράρτημα αυτό αναλύονται τα εκτός ισολογισμού στοιχεία του ΠΙ, το οποίο υποβάλλεται σε μηνιαία βάση μαζί με τη λογιστική κατάσταση.

Το περιεχόμενο των κατηγοριών 2, 3, 4 και 5 έχει προσδιοριστεί στην υπ' αριθμ. 2291/21.2.1994 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η κατηγορία 6 «υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχώρησης με δικαίωμα του εκδοχέα» περιλαμβάνει μόνο τις συμβάσεις repos κατά την έννοια της παραγρ. 3 του άρθρου 117 του Π.Δ. 367/1994.

Η κατηγορία 7 «υποχρεώσεις από εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις και πιστωτικά όρια» περιλαμβάνει το τμήμα των εγκεκριμένων δανείων, το οποίο δεν έχει ακόμη εκταμιευθεί από το ΠΙ στους δανειολήπτες, καθώς και τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα πιστωτικών ορίων που έχει εγκρίνει το ΠΙ στους πελάτες του.

Διευκρινίζεται ότι στο Παράρτημα 1 δεν υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/ 28.5.2002 που καταργείται.

III) Λοιπά Παραρτήματα

Τα Παραρτήματα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: σε αυτά που υποβάλλονται μηνιαία, σε αυτά που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο και σε αυτά που υποβάλλονται κάθε εξάμηνο ή ετήσια. Σημειώνεται ότι για την ταξινόμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά διάρκεια λαμβάνεται υπόψη η αρχική τους διάρκεια. Πρέπει όμως τα ΠΙ να έχουν υπόψη τους ότι στο μέλλον ενδέχεται η ταξινόμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων να γίνεται με βάση την εναπομένουσα και όχι την αρχική διάρκεια. 111.1 Παραρτήματα που υποβάλλονται μηνιαία Τα παραρτήματα αυτά υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση, της οποίας αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα, και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων:

* Έκδοση και εξόφληση χρεογράφων του ΠΙ στην Ελληνική και στις Ξένες Κεφαλαιαγορές (Παράρτημα 2).

* Ανάλυση του χαρτοφυλακίου των ΠΙ (Παραρτήματα 3Α και 3Γ) και των τοποθετήσεων τους σε μακροπρόθεσμους τίτλους (Παράρτημα 3Β).

Σκοπός των Παραρτημάτων αυτών είναι η παρακολούθηση των επενδύσεων των ΠΙ σε τίτλους. Ειδικότερα, στο Παράρτημα 3Α καταγράφεται η τρέχουσα αξία των τίτλων που έχει το ΠΙ στο χαρτοφυλάκιο του στο τέλος του μήνα αναφοράς, ενώ στο Παράρτημα 3Β καταγράφονται στοιχεία για τις συναλλαγές που έγιναν στη διάρκεια του μήνα αναφοράς. Από τις συναλλαγές αυτές καταγράφονται μόνο οι καθαρές τοποθετήσεις σε τίτλους που ισούνται με τις αγορές τίτλων μείον τις πωλήσεις μείον τις ενδεχόμενες εξοφλήσεις λόγω λήξης τίτλων που κατέχει το ΠΙ. Οι μηνιαίες μεταβολές στην αξία των τίτλων που κατέχει το ΠΙ και προκύπτουν από τη σύγκριση των στοιχείων του Παραρτήματος 3Α για δύο διαδοχικούς μήνες πρέπει να είναι συμβατές με τα στοιχεία των τοποθετήσεων που δίνονται στο Παράρτημα 3Β. Μεταβολές στην εμφανιζόμενη αξία του χαρτοφυλακίου που δεν εξηγούνται από αγορές, πωλήσεις ή εξοφλήσεις τίτλων πρέπει να οφείλονται είτε σε μεταβολές της αγοραίας αξίας των τίτλων είτε σε μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι των λοιπών νομισμάτων.

Στο Παράρτημα 3Β καταγράφονται οι καθαρές τοποθετήσεις του ΠΙ μόνο σε μακροπρόθεσμους τίτλους με ανάλυση κατά νόμισμα. Εξαίρεση αποτελούν οι τίτλοι που έχουν εκδοθεί από άλλα πιστωτικά ιδρύματα για τους οποίους ζητούνται αναλυτικά στοιχεία τόσο για τους βραχυπρόθεσμους όσο και για τους μακροπρόθεσμους τίτλους. Για τις ανάγκες του παρόντος Παραρτήματος, μακροπρόθεσμοι τίτλοι θεωρούνται οι τίτλοι με αρχική διάρκεια μεγαλύτερη των 2 ετών καθώς και οι τίτλοι χωρίς ημερομηνία λήξης, όπως π.χ. οι μετοχές. Σημειώνεται ότι οι καθαρές τοποθετήσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με βάση την ισοτιμία του σχετικού νομίσματος στο τέλος του μήνα αναφοράς και όχι με βάση την ισοτιμία που ίσχυε την ημέρα που έγινε η κάθε συναλλαγή.

Στο Παράρτημα 3Β δεν καταγράφονται οι περιπτώσεις αγοράς (πώλησης) ενός τίτλου και επαναπώλησής (επαναγοράς) του εντός του μήνα αναφοράς.

Μετά την ψήφιση του Ν.3156/25.6.2003 (ΦΕΚ 157 τεύχος Α') «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις», οι επιχειρήσεις στράφηκαν στην έκδοση ομολογιών, υποκαθιστώντας έτσι μέρος των τραπεζικών δανείων τους με ομολογιακά. Η μεγάλη αύξηση των ομολογιακών δανείων που παρατηρήθηκε κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα και η προοπτική συνέχισης αυτής της τάσης, καθιστά απαραίτητη την παροχή πληρέστερης πληροφόρησης σε ό,τι αφορά την μορφή αυτή δανεισμού. Για το λόγο αυτό στο Παράρτημα 3Γ ζητείται η ανάλυση των ομολογιακών δανείων, που έχουν εκδοθεί από εγχώριες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και κατά αρχική διάρκεια.

* Ανάλυση των υποχρεώσεων των ΠΙ από καταθέσεις /δάνεια και repos κατά αρχική διάρκεια, νόμισμα και τομέα της οικονομίας (Παράρτημα 4Α) και Πίνακας υπολογισμού ελαχίστων αποθεματικών (Παράρτημα 4Β).

Στην ανάλυση των καταθέσεων /repos εσωτερικού οι τομείς της οικονομίας διακρίνονται στα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (ΝΧΙ) και στα Μη Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Τα ΝΧΙ διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:

(α) στα υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση και την Τράπεζα της Ελλάδος και

(β) στα Λοιπά ΝΧΙ, δηλαδή αυτά που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική κατάθεση. Υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι όλα τα ΠΙ πλην του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στα Λοιπά ΝΧΙ, που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική κατάθεση, περιλαμβάνονται το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι καταθέσεις και τα repos του οποίου αναλύονται στη στήλη (2) και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων (ΑΚΔ), οι καταθέσεις και τα repos των οποίων αναλύονται στη στήλη (3).

Στην ανάλυση των καταθέσεων / repos των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ οι τομείς της οικονομίας διακρίνονται επίσης στα ΝΧΙ και στα Μη ΝΧΙ. Τα ΝΧΙ διακρίνονται και πάλι σε δύο υποκατηγορίες:

(α) στα υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των λοιπών, πλην της Ελλάδος, χωρών της ζώνης του ευρώ και

(β) στα μη υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση ΝΧΙ. Υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι όλα τα πιστωτικά ιδρύματα. Μη υποκείμενα σε υποχρεωτική κατάθεση είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων και κάποια άλλα ιδρύματα. Ο κατάλογος των ΝΧΙ που υπόκεινται ή όχι σε υποχρεωτική κατάθεση είναι διαθέσιμος στη σχετική ιστοσελίδα της ΕΚΤ: www.ecb.int, σελίδα MFIs and assets.

& Ανάλυση δανείων κατά αρχική διάρκεια, νόμισμα και τομέα της οικονομίας (Παραρτήματα 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ και 5Ε).

Το Παράρτημα 5Α σε συνδυασμό με τα συνοδευτικά Παραρτήματα 5Β, 5Γ και 5Δ περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλυση της πιστωτικής επέκτασης προς όλους τους τομείς της οικονομίας.

Σημειώνεται ότι στα παραρτήματα αυτά αναφέρονται σε παρένθεση οι αντίστοιχοι λογαριασμοί της λογιστικής κατάστασης των οποίων ζητείται η συμπληρωματική ανάλυση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια των στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002 που καταργείται έχουν γίνει οι ακόλουθες μεταβολές:

Παράρτημα 2 Καμμία μεταβολή Παράρτημα 3Α

* Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης

Τα τοκομερίδια των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από αποκοπή δεν καταχωρούνται πλέον ως χωριστή κατηγορία, αλλά ενσωματώνονται στο λογαριασμό των ομολόγων της Κεντρικής Διοίκησης.

Οι ομολογίες των λοιπών Δημόσιων Οργανισμών πλην Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικής Ασφάλισης δεν καταχωρούνται πλέον ως χωριστή κατηγορία, αλλά ενσωματώνονται στο λογαριασμό των ομολόγων της Κεντρικής Διοίκησης.

Οι τομείς «Τοπική Αυτοδιοίκηση», «Κοινωνική Ασφάλιση» και «Διεθνείς Οργανισμοί» κατατάσσονται αμέσως μετά τη Κεντρική Διοίκηση.

* Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

Η ανάλυση των μετοχών σε εισηγμένες και μη εισηγμένες επεκτείνεται και για τις χώρες εκτός ζώνης του ευρώ.

Παράρτημα 3Β

* Ομολογίες και λοιποί τίτλοι σταθερής απόδοσης

Οι τοποθετήσεις σε ομολογίες των επιχειρήσεων ζητούνται αναλυτικά ανά τομέα (ασφαλιστικές επιχειρήσεις, λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα).

* Μετοχές, συμμετοχές και λοιποί τίτλοι μεταβλητής απόδοσης

Η ανάλυση των τοποθετήσεων σε μετοχές στο Παράρτημα 3Β είναι ακριβώς αντίστοιχη με την ανάλυση του χαρτοφυλακίου των μετοχών στο Παράρτημα 3Α. Σε σχέση, δηλαδή, με το παλαιό Παράρτημα 3Β ζητείται επιπλέον η διάκριση των μετοχών σε εισηγμένες και μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο.

Παράρτημα 3Γ

* Ανάλυση χαρτοφυλακίου ομολογιών που έχουν εκδοθεί από εγχώριες μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατά αρχική διάρκεια και κλάδο

Το παράρτημα αυτό είναι νέο. Παράρτημα 4Α

* Καταθέσεις ταμιευτηρίου

Η βασική αλλαγή που έχει επέλθει στο Παράρτημα αυτό είναι ότι ζητείται ο σαφής διαχωρισμός των καταθέσεων του απλού ταμιευτηρίου από τις λοιπές καταθέσεις ταμιευτηρίου υπό προειδοποίηση. Οι καταθέσεις απλού ταμιευτηρίου συνδέονται με το σύστημα πληρωμών (πάγιες εντολές πληρωμών, αναλήψεις από ATM), ενώ, αντίθετα οι καταθέσεις υπό προειδοποίηση δεν συνδέονται με πάγιες εντολές πληρωμών, ούτε είναι δυνατή η ανάληψη μετρητών από λογαριασμούς των καταθέσεων αυτών μέσω των ATM. Διευκρινίζεται ότι λογαριασμούς καταθέσεων ταμιευτηρίου μπορούν να τηρούν μόνο ιδιώτες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

* Καταθέσεις αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων

Οι καταθέσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων διαθεσίμων πρέπει να καταχωρούνται πλέον αναλυτικά κατά κατηγορία (όψεως προθεσμίας), όπως και οι αντίστοιχες καταθέσεις των λοιπών τομέων.

* Ηλεκτρονικό χρήμα

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το ηλεκτρονικό χρήμα καταχωρείται ως χωριστή κατηγορία στο Παθητικό και όχι μαζί με τις καταθέσεις όψεως. Επομένως, στη σχετική θέση του Παραρτήματος 4Α καταχωρούνται πλέον μόνο οι καταθέσεις όψεως.

* Καταθέσεις γενικής κυβέρνησης

Στις καταθέσεις εσωτερικού της γενικής κυβέρνησης, η κεντρική διοίκηση διαχωρίζεται από τους λοιπούς δημόσιους οργανισμούς.

Παράρτημα 4Β

Πίνακας υπολογισμού ελάχιστων αποθεματικών

Το Παράρτημα αυτό, που δεν υπήρχε στο υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002, αποσκοπεί στον υπολογισμό των ελάχιστων αποθεματικών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2818/1998 της ΕΚΤ. Όλα τα στοιχεία του Παραρτήματος αυτού προέρχονται από στοιχεία είτε του Παθητικού είτε του Παραρτήματος 4Α.Το μόνο καινούργιο στοιχείο που περιλαμβάνει το Παράρτημα 4Β είναι το 4γ, δηλαδή το ποσό των χρεογράφων με αρχική διάρκεια μέχρι 2 έτη που έχει εκδώσει το πιστωτικό ίδρυμα και δια-κρατείται από ΝΧΙ υποκείμενα σε δέσμευση.

Παραρτήματα 5Α, 5Β, 5Γ, 5Δ, 5Ε

Η μοναδική αλλαγή στα Παραρτήματα αυτά είναι ότι έχουν προστεθεί στήλες και γραμμές όπου υπολογίζεται το γενικό σύνολο των διαφόρων κατηγοριών των δανείων.

ΙΙΙ.2 Παραρτήματα που υποβάλλονται τριμηνιαία

Τα Παραρτήματα αυτά υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου και αφορούν τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας των μηνών αυτών.

Ειδικότερα, τα Παραρτήματα αυτά αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων:

α) Ανάλυση δανείων σε μη κατοίκους, χαρτοφυλακίου ξένων τίτλων και καταθέσεων από μη κατοίκους κατά χώρα και οικονομικό τομέα (Παράρτημα 6),

β) Ανάλυση δανείων, χαρτοφυλακίου τίτλων και καταθέσεων κατά νόμισμα και οικονομικό τομέα (Παράρτημα 7)

Σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002 έχουν γίνει οι ακόλουθες μεταβολές:

Παράρτημα 6

Η γεωγραφική ανάλυση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων έχει γίνει λεπτομερέστερη. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) έχουν προστεθεί τα δέκα νέα μέλη, ενώ οι χώρες εκτός ΕΕ δεν αναφέρονται σαν μία ενιαία υποκατηγορία, αλλά γίνεται αναφορά και σε συγκεκριμένες χώρες ή ομάδες χωρών (ΗΠΑ, Καναδάς, Ελβετία, Ιαπωνία, το σύνολο των 38 χωρών που αποτελούν τα ονομαζόμενα εξωχώρια χρηματοοικονομικά κέντρα και λοιπές χώρες).

Παράρτημα 7

Οι στήλες με τα νομίσματα των χωρών της ΕΕ έχουν αυξηθεί κατά 10 για να συμπεριληφθούν και τα νομίσματα των δέκα νέων μελών της ΕΕ.

Επιπλέον, η ανάλυση των δανείων / καταθέσεων εσωτερικού και λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ επεκτείνεται και στα πιστωτικά ιδρύματα εκτός από τους λοιπούς πελάτες.

Επισημαίνεται επίσης ότι και τα δύο αυτά Παραρτήματα υποβάλλονται πλέον εντός 20 εργάσιμων ημερών από το τέλος του τριμήνου στον οποίο αναφέρονται τα στοιχεία.

ΙΙΙ.3 Παραρτήματα που υποβάλλονται εξαμηνιαία και ετήσια

Τα Παραρτήματα 8 και 9 υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση των μηνών Ιουνίου και Δεκεμβρίου και αφορούν τα στοιχεία της τελευταίας εργάσιμης ημέρας των μηνών αυτών. Αναφέρονται στην ανάλυση των καταθέσεων μόνο των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών κατά νομό και κατά κατηγορία καταθετών.

Στο Παράρτημα 8 γίνεται ανάλυση κατά νομό των υπολοίπων των καταθέσεων και των συμφωνιών επαναγοράς (repos) σε όλα τα νομίσματα των εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Επισημαίνεται ότι στα νοικοκυριά περιλαμβάνονται και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα ενώ στις επιχειρήσεις, εκτός από τις ιδιωτικές, περιλαμβάνονται και οι δημόσιες, οι δημοτικές και οι κοινοτικές, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και όλα τα λοιπά πλην ΠΙ και ΑΚΔ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στο Παράρτημα 9 γίνεται ανάλυση των επιμέρους κατηγοριών καταθέσεων (όψεως, ταμιευτηρίου και προθεσμίας) κατά κατηγορία καταθέτη και κατά κλιμάκιο ποσού κατάθεσης. Σημειώνονται τα ακόλουθα:

α) στην κατηγορία των ανωνύμων εταιριών περιλαμβάνονται οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και όλα τα λοιπά πλην ΠΙ και ΑΚΔ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,

β) στην κατηγορία των εμποροβιομηχάνων περιλαμβάνονται και οι επαγγελματοβιοτέχνες,

γ) στους αγρότες περιλαμβάνονται και εκείνοι οι οποίοι έχουν κυρίως αγροτικό εισόδημα, ανεξάρτητα αν ασχολούνται προσωπικά ή μη με τη γεωργία,

δ) οι χωρίς συγκεκριμένο επάγγελμα, οι ανήλικοι και οι νοικοκυρές περιλαμβάνονται στην κατηγορία επαγγέλματος αυτού που τους συντηρεί,

ε) στην κατηγορία «λοιπά» περιλαμβάνονται οι καταθέσεις των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων καθώς και όλες οι λοιπές περιπτώσεις καταθετών.

Διευκρινίζεται ότι στα Παραρτήματα 8 και 9 δεν έχουν γίνει μεταβολές σε σχέση με τα αντίστοιχα υποδείγματα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002.

Τέλος, το Παράρτημα 10 αφορά ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στο τέλος της χρήσης και υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του ισολογισμού του ΠΙ. Σε σχέση με το υπόδειγμα της ΠΔ/ΤΕ 2495/28.5.2002, στο Παράρτημα αυτό έχουν γίνει οι εξής μεταβολές:

* Στις λοιπές πληροφορίες περιλαμβάνεται επιπλέον και ο αριθμός των ATM και γίνεται διάκριση των χωρών του εξωτερικού σε χώρες ζώνης του ευρώ, λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υπόλοιπες χώρες.

* Δεν ζητούνται πληροφορίες για τα κεφάλαια που το ΠΙ διαχειρίζεται επ' ονόματι του αλλά για λογαριασμό τρίτων.

Σημειώνεται ότι τα ΠΙ πρέπει να προβλέψουν και για το ενδεχόμενο να τους ζητηθεί στο μέλλον από την Τράπεζα της Ελλάδος ανάλυση όλων των λογαριασμών κατά χώρα και κατά νόμισμα, καθώς επίσης και η υποβολή της λογιστικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος σε ενοποιημένη βάση ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί των καταστημάτων του στο εξωτερικό.

 
Taxheaven.gr