1018295/205/0006Δ/23.2.2005

Αποστολή πληροφοριακού υλικού στις Δ.Ο.Υ., για τις νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προστίμων, οικ. έτους 2005 (Εγκ Αρ.Πρ. 1018295/205/0006Δ/23.2.2005)Σχόλια:


23 Φεβ 2005

Taxheaven.gr
Aρ.Πρ. 1018295/23.02.05  Αποστολή πληροφοριακού υλικού στις Δ.Ο.Υ., για τις νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ορισμένων κατηγοριών φυσικών και νομικών προστίμων, οικ. έτους 2005 (Εγκ Αρ.Πρ. 1018295/205/0006Δ/23.2.2005)

1. Ύστερα από την έκδοση των αριθ. 1016387/52/0013/ΠΟΛ.1023/14.2.2005 και 1015903/268/Α0012115.2.2005 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορούν το παραπάνω θέμα. σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας:

α) τους δύο (2) Πίνακες, με τις νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (ανά κατηγορία φορολογουμένων) και νομικών προσώπων, οικονομικού έτους 2005 και παρακαλούμε για την αντικατάσταση των αντίστοιχων Πινάκων, που σας αποστείλαμε με το αριθ. 1001602/6/0006Δ/13.1.2005 έγγραφό μας και

β) τις σελίδες 3, 5, 8, 10 και 12 του Ενημερωτικού Φυλλαδίου για τις προθεσμίες και άλλες βασικές πληροφορίες υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, οικον. έτους 2005 και παρακαλούμε για την αντικατάσταση των αντίστοιχων σελίδων του Φυλλαδίου αυτού, που σας αποστείλαμε με το αριθ. 1009041/82/0006Δ/28.1.2005 έγγραφό μας.

2. Σημειώνουμε σχετικά ότι:

α) Οι αναγκαίες τροποποιήσεις της ύλης, στο πληροφοριακό υλικό που σας αποστέλλουμε, έγιναν από την καθ� ύλην αρμόδια Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου, ύστερα από συνεργασία με τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου και

β) το σχετικό πληροφοριακό υλικό έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στο internet (ηλεκτρ. δ/νση: www. e- oikonomia.gr, θεματική ενότητα: Γ.Γ.Π.Σ./ Υποβολή Δηλώσεων και Στοιχείων), καθώς και στη νέα δικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ., που έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία (ηλεκτρ. δ/νση: www. gsis. gr, θεματική ενότητα: φορολογικός Οδηγός/ Χρήσιμες Πληροφορίες/ Φόρος Εισοδήματος), προκειμένου να ενημερώνονται όλο το 24ωρο οι ενδιαφερόμενοι χρήστες αυτού.

(Εγκ. Υπ.Οικ. Αρ.πρωτ. 1001602/6/Δ006/3.1.2005, Αποφ.Υπ.Οικ. 1015993/268/Α0012/15.2.2005)

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας τους, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους:

α) να προσέρχονται νωρίτερα στη Δ.Ο.Υ. για την υποβολή της δήλωσής τους και όχι την τελευταία ημέρα λήξης της προθεσμίας

β) αν είναι νέοι φορολογούμενοι και δεν έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή είναι παλαιοί φορολογούμενοι και έχουν περισσότερους από ένα Α.Φ.Μ., να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, για την τακτοποίηση του παραπάνω θέματος.

γ) αν έχουν αλλαγές στα ατομικά τους στοιχεία ή στην οικογενειακή τους κατάσταση να προσέλθουν στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. και να δηλώσουν τις μεταβολές αυτές πριν από τις προθεσμίες υποβολής της δήλωσής τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Όταν τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, συνεταιρισμοί, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις καθώς και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων) κλείνουν διαχειριστική περίοδο σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία εκτός από την 31 Δεκεμβρίου, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τη δεκάτη (10) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου.

ΜΙΣΘΩΤΟΙ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

ΠΟΙΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;

Φέτος, δεν Θα υποβάλουν φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας, που απόκτησαν ετήσιο εισόδημα αποκλειστικά από μισθούς και συντάξεις μέχρι 6.000 Ευρώ.

Κατ� εξαίρεση οι παραπάνω φορολογούμενοι θα υποβάλουν φορολογική δήλωση, εάν

έχουν υποχρέωση να υποβάλουν το έντυπο Ε9.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜIΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ;

Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 3.1.2005.

Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι ναυτικοί μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:

α) Μέχρι τις 4 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 6 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 10 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 12 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι ης 16 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι ης 18 Μαΐου 2005 οι υπόχρεο! που το ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 20 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 24 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 26 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 30 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 10, 20, 30, 40 και 50.

ια) Μέχρι την 1 Ιουνίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν Α.Φ.Μ.

ιβ) Μέχρι 15 Ιουλίου 2005 τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δεν θα είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αλλά υποχρεούνται σε αυτήν επειδή έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (νέο Ε9 2005).

Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογουμένου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.

Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

Όσοι μπορούν, είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

Η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία του μισθωτού ή του συνταξιούχου.

ΑΓΡΟΤΕΣ

ΠΟΙΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;

- Υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση είναι όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και το 2004 το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα ήταν πάνω από 3000 ευρώ.

- Όσοι αγρότες πήραν μέσα στο 2004 επιδοτήσεις για προϊόντα φυτικής παραγωγής πάνω από 1500 ευρώ ή για προϊόντα ζωικής παραγωγής πάνω από 2250 ευρώ.

- Όσοι εισέπραξαν επιστρεφόμενο φόρο Προστιθέμενης Αξίας μέσα στο 2004 από 881 ευρώ και πάνω.

- Όσοι πήραν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού τους στην τράπεζα από καλλιεργητικά δάνεια την 31η Δεκεμβρίου 2004 ήταν πάνω από 5900 ευρώ.

- Όσοι είναι κύριοι ή επικαρπωτές ή νομείς ή κάτοχοι γεωργικής γης και την καλλιεργούν με μορφή θερμοκηπίων σε έκταση από δύο στρέμματα και πάνω.

- Όσοι αποκτούν και γεωργικό εισόδημα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Για το οικον. έτος 2005 θα υποβάλουν φορολογική δήλωση και οι αγρότες που δεν έχουν τις πιο πάνω προϋποθέσεις, αλλά υποχρεούνται στην υποβολή του εντύπου Ε9.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2005.

Όσοι δηλώνουν γεωργικό εισόδημα, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:

α) Μέχρι την 1 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 4 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 5 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 6 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 7 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 8 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 11 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 12 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 13 Απριλίου 2005 ΟΙ υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 14 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.

ια) Μέχρι τις 15 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που το ΑΦΜ τους λήγει σε 60,70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

ιβ) Μέχρι 15 Ιουλίου 2005 τα φυσικά πρόσωπα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, τα οποία δεν θα είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αλλά υποχρεούνται σε αυτήν επειδή έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (νέο Ε9 2005).

Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερο, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΠΟΙΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ;

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ανεξάρτητα αν έχουν κέρδη ή ζημιές από την άσκηση του επαγγέλματός τους.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 3.1.2005.

Όσοι ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας ή δεν τηρούν βιβλία αν και έχουν υποχρέωση, μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:

α) Μέχρι τις 15 Μαρτίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 16 Μαρτίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι ης 17 Μαρτίου 2005 οι υπόχρεο! που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 18 Μαρτίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 21 Μαρτίου 2005 ΟΙ υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 22 Μαρτίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 23 Μαρτίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 24 Μαρτίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 28 Μαρτίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 29 Μαρτίου 2005 οι υπόχρεο! που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.

ια) Μέχρι τις 30 Μαρτίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και οι υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦΜ.

Όσοι ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα και τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο 2004 μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους:

α) Μέχρι τις 18 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1.

β) Μέχρι τις 19 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2.

γ) Μέχρι τις 20 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 3.

δ) Μέχρι τις 21 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4.

ε) Μέχρι τις 22 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 5.

στ) Μέχρι τις 25 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6.

ζ) Μέχρι τις 26 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7.

η) Μέχρι τις 27 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8.

θ) Μέχρι τις 28 Απριλίου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 9.

ι) Μέχρι τις 3 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 50.

ια) Μέχρι τις 4 Μαΐου 2005 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00 και υπόχρεοι που δεν έχουν ΑΦ.Μ.

Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες, η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση είναι όσοι ασκούν ατομική επιχείρηση και όσοι συμμετέχουν σε ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, κοινωνία που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστική εταιρεία, κερδοσκοπική ή μη.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

Η υποβολή των δηλώσεων αρχίζει στις 3.1.2005.

- Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας, καθώς και όσοι έχουν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ με έγκριση ισολογισμού μέσα στο 2004, μπορούν να υποβάλουν δήλωση από τις 15 Μαρτίου 2005 έως και 30 Μαρτίου 2005 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 15η Μαρτίου 2005.

- Όσοι δηλώνουν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους από 3.5.2005 έως και 17.5.2005 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους με αρχή για το ψηφίο 1 τις 3 Μαΐου του 2005 (σελίδα 7 του φυλλαδίου οδηγιών).

- Είναι όμως καλύτερα να υποβάλλετε τη δήλωση όσο το δυνατό συντομότερα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

- Αν δηλώνονται εισοδήματα από κατηγορίες που λήγουν σε διαφορετικές ημερομηνίες η κατάθεση της δήλωσης μπορεί να γίνει μέχρι τη μεταγενέστερη ημερομηνία.

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή του, μέσω διαδικτύου, στην υπτηρεσία TAXISnet (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.taxisnet.gr) με χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, για να του αποδοθούν αυτοί οι κωδικοί.

ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

- Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί από τον ίδιο το φορολογούμενο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

- Μπορεί να κατατεθεί από εκπρόσωπο του φορολογούμενου που θα έχει ειδική εξουσιοδότηση.

- Μπορεί να σταλεί με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.

- Όσοι μπορούν είναι καλύτερα να καταθέσουν οι ίδιοι τη δήλωσή τους.

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ;

- Αν ο φορολογούμενος ασκεί ατομική επιχείρηση, η δήλωση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.

- Όσοι φορολογούμενοι συμμετέχουν σε προσωπικές εταιρίες, ΕΠΕ, κοινωνίες, κοινοπραξίες κτλ. θα υποβάλουν τη δήλωσή τους στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η κατοικία τους και όχι στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, κοινωνίας, κοινοπραξίας κτλ

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Α. Όσα φυσικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων ή από κινητές αξίες, όσοι είναι κύριοι ή κάτοχοι Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, ημιφορτηγού Ι.Χ., κότερου, αεροσκάφους κλπ. και δεν απαλλάσσονται από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης αυτών ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους, υποβάλλουν φορολογική δήλωση από τις 15 Μαρτίου έως και 30 Μαρτίου 2005 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 15η Μαρτίου 2005.

Β. Μέχρι 15 Ιουλίου 2005 φυσικά πρόσωπο, μεταξύ ίων οποίων και αυτοί που κατοικούν στην αλλοδαπή και δεν αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, τα οποία δεν θα είχαν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, αλλά υποχρεούνται σε αυτήν επειδή έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (νέο Ε9 2005).

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, ΟΙ κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και οι κοινοπραξίες που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους οπό 1 Απριλίου 2005 έως και 15 Απριλίου 2005 ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους με αρχή για το ψηφίο 1 την 1η Απριλίου του 2005, και εάν τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας υποβάλουν τη δήλωσή τους μέσα σε 3,5 μήνες από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου.

Οι δηλώσεις των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, των κοινωνιών και των κοινοπραξιών δεν μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (παρ.2 αρ. 101 Ν.2238/1994) τα οποία την 1η Ιανουαρίου 2005 κατείχαν εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα εντός Ελλάδος, η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Έντυπο Ε9) μπορεί να μην συνυποβληθεί μαζί με τη δήλωση φορολογίας Εισοδήματος και να υποβληθεί αυτοτελώς μέχρι 15 Ιουλίου 2005.


Taxheaven.gr