Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1124/12.4.2002 Φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών του επιδόματος του άρθρου 10 του ν.2470/1997

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1124/12.4.2002
Φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών του επιδόματος του άρθρου 10 του ν.2470/1997


ΠΟΛ.1124/12.4.2002 Φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών του επιδόματος του άρθρου 10 του ν.2470/1997

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 12 Απριλίου 2002
Αριθμ. Πρωτ.: 1034304/659/Α0012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ: Α΄

ΠΟΛ 1124


ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των αναδρομικών του επιδόματος του άρθρου 10 του ν.2470/1997.
(Υπ.Οικ.1034034/ΠΟΛ.1124/12.04.2002)

Με αφορμή ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν.2238/1994 για τις πρόσθετες αμοιβές και τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, χρόνος απόκτησης τους είναι αυτός στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

Κατεξαίρεση, στην περίπτωση αυτή, αν οι πρόσθετες αμοιβές ή οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στους δικαιούχους σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησης τους είναι ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2298/1995 η κατ' αποκοπή μηνιαία αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.1153/1981 η οποία παρέχετο στους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Ν.Σ.Κ. επεκτάθηκε από 1-7-95 και στους υπαλλήλους των γραμματειών των πολιτικών - ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών, του Συμβουλίου της Επικρατείας των διοικητικών δικαστηρίων, της Γενικής Επιτροπείας των διοικητικών δικαστηρίων καθώς και στους υπαλλήλους των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, με μείωση κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Με το άρθρο 10 του ν.2470/1997 η παραπάνω αποζημίωση μετονομάστηκε σε πάγια μηνιαία αποζημίωση για τη δικαστηριακή απασχόληση και με την 2/8988/0022 Υ.Α. προσδιορίστηκε το ύψος των απαιτήσεων των υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 1-7-1995 έως 31-12-2000 και ο τρόπος καταβολής τους.

Η αποζημίωση αυτή απαλλασσόταν από τη φορολογία εισοδήματος με βάση το 2040414/4447/0022/21-6-1995 έγγραφο του Γ.Λ.Κ. η οποία απαλλαγή καταργήθηκε στη συνέχεια με την περίπτωση α' της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του ν.2459/1997 για το οικονομικό έτος 1998, οπότε και φορολογείται έκτοτε στο σύνολο της. (Σχετική και η 1036149/632/Α0012/διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών).

3. Εξάλλου με την 3150/1999 απόφαση του Β' τμήματος του ΣτΕ κρίθηκε ότι η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν.2238/1994, με την οποία ορίζεται η φορολόγηση των αναδρομικών κατά το χρόνο που εισπράττονται, δεν κατισχύει της διάταξης της καταργούμενης φορολογικής απαλλαγής του ν.2459/1997.

Η φορολόγηση των αναδρομικών αποδοχών κατά το χρόνο που εισπράττονται προϋποθέτει ότι οι υπόψη αποδοχές υπέκειντο σε φόρο κατά το χρόνο στον οποίο ανάγονται, γιατί αλλιώς υπάρχει δυσμενής διάκριση σε βάρος αυτών που εισπράττουν αναδρομικά τις αποδοχές τους, σε σχέση με αυτούς που εισπράττουν κατά το χρόνο που αποκτήσαν το δικαίωμα είσπραξης τους, κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος).

4. Ύστερα από τα παραπάνω προκειμένου για υπαλλήλους δικαστηριακής απασχόλησης στους οποίους δεν είχε καταβληθεί η αποζημίωση του άρθρου 10 του ν.2470/1997 για τη χρονική περίοδο από 1-7-1995 έως 31-12-1996, δηλαδή πριν από την εφαρμογή της καταργούμενης φορολογικής απαλλαγής της περίπτωσης α' της παραγράφου 15 του άρθρου 1 του ν.2459/1997 και στους οποίους καταβλήθηκε μεταγενέστερα με δικαστική απόφαση, τα ποσά 'που τους επιδικάσθηκαν και αφορούν την προαναφερθείσα περίοδο, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους υπαλλήλους που τα εισέπραξαν αφορολόγητα στο χρόνο που ανάγονται, δεν φορολογούνται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης