Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.Τ. ΥΠΕΣΔΔΑ/01.03.05 Ρυθμίσεις που αφορούν στη βεβαίωση ταυτοπροσωπείας, στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από τις ελληνικές διοικητικές αρχές

Κατηγορία: Σχέσεις κράτους - πολίτη

Δ.Τ. ΥΠΕΣΔΔΑ/01.03.05
Ρυθμίσεις που αφορούν στη βεβαίωση ταυτοπροσωπείας, στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από τις ελληνικές διοικητικές αρχές


Δ.Τ. ΥΠΕΣΔΔΑ/01.03.05 Ρυθμίσεις που αφορούν στη βεβαίωση ταυτοπροσωπείας, στη βεβαίωση του γνησίου της υπογρα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Δ.Τ.  ΥΠΕΣΔΔΑ/01.03.05  Ρυθμίσεις που αφορούν στη βεβαίωση ταυτοπροσωπείας, στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από τις ελληνικές διοικητικές αρχές


Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δίνει στη δημοσιότητα τις ρυθμίσεις που αφορούν στη βεβαίωση ταυτοπροσωπείας, στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που εκδίδονται από ημεδαπές Διοικητικές Αρχές. Οι ρυθμίσεις αυτές, όπως είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Καθηγητής κ. Προκόπης Παυλόπουλος, θα περιληφθούν στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Αναλυτικά, για τη βεβαίωση ταυτοπροπωπείας, σημειώνεται ότι -μέχρι σήμερα- εκδίδεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από τους Δήμους ή τα Αστυνομικά Τμήματα, στις εξής περιπτώσεις:

Ανηλίκων, κάτω των δεκατεσσάρων ετών, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι αστυνομικής ταυτότητας και απαιτείται η πιστοποίηση των στοιχείων τους πχ. για να λάβουν μέρος σε εξετάσεις.
Στο στάδιο έκδοσης, για πρώτη φορά, αστυνομικής ταυτότητας. Η διαδικασία αυτή θα ενταχθεί, ως νέα αρμοδιότητα, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Με τη θέσπιση αυτής της ρύθμισης, αφενός θα αποσυμφορηθούν σε μεγάλο βαθμό οι Δήμοι και τα Αστυνομικά Τμήματα, καθώς και η διαδικασία αυτή θα μπορεί να διεκπεραιώνεται και από τα ΚΕΠ, τα οποία είναι ανοικτά και τα απογεύματα αλλά και το πρωί του Σαββάτου.

Σ' ότι αφορά στη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, αυτή -μέχρι σήμερα- γίνεται από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή, σύμφωνα με το νόμο 2690/1999, άρθρο 11, παρ. 1,

- Βάσει του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου (άρθρο 3, παρ. 4), για τους Έλληνες πολίτες.

- Βάσει του διαβατηρίου ή του δελτίου ταυτότητας, για πολίτες Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Βάσει του διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, με το οποίο επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή από έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, για πολίτες άλλων Κρατών.

Επειδή, κατά τη διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, δημιουργούνται προβλήματα σε περιπτώσεις όπως:

Βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, ακόμη κι όταν οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως,
Μη προσκόμισης πρωτοτύπων εγγράφων που αποδεικνύουν την ταυτότητα,
Άρνησης Διοικητικών Αρχών να βεβαιώσουν το γνήσιο της υπογραφής, είναι προφανές ότι απαιτείται η συμπλήρωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
Για το λόγο αυτό, καταργείται η περιττή διαδικασία βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, κατά την αυτοπρόσωπη προσέλευση των πολιτών στις Δημόσιες Υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Επίσης, σε ότι αφορά στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, είναι γνωστό ότι η Διοίκηση δεν μπορεί να επικυρώσει ιδιωτικά έγγραφα πχ. τιμολόγια, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, τίτλους σπουδών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, διαγράμματα ιδιωτών μηχανικών κ.ο.κ., καθώς και έγγραφα που εκδίδονται από αλλοδαπές Διοικητικές Αρχές, όπως διαβατήρια, τίτλοι σπουδών κ.ο.κ., με συνέπεια, όταν η Διοίκηση ζητά ακριβή αντίγραφά τους, οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν την επικύρωσή τους από δικηγόρο έναντι αμοιβής.

Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική δυσλειτουργία και στην επικύρωση εγγράφων που εξέδωσαν ημεδαπές Διοικητικές Αρχές, καθώς παρατηρείται συχνά άρνηση των Διοικητικών Αρχών να επικυρώνουν αντίγραφα και να αποδέχονται ακριβή αντίγραφα ως δικαιολογητικά, παρά την πρόβλεψη του νόμου 2690/1999. Προβλήματα παρατηρούνται, επίσης, λόγω της παράτυπης επικύρωσης εγγράφων που είναι εκτός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, καθώς και λόγω της εξαίρεσης εγγράφων ή διαδικασιών από τις ρυθμίσεις αυτές. Για τους λόγους αυτούς και εξαιτίας της πλημμελούς εφαρμογής των οδηγιών και εγκυκλίων του Υπουργείου ΕΣΔΔΑ προς όλες τις Διοικητικές Αρχές, θεσπίζονται οι παρακάτω ρυθμίσεις, για την απεμπλοκή των Υπηρεσιών και των Πολιτών από τη χρονοβόρα διαδικασία επικύρωσης αντιγράφων και από την κακοδιοίκηση που παράγεται από αυτήν:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«την επικύρωση αντιγράφου από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής που το εξέδωσε μπορεί να ζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα ΚΕΠ. Αντίγραφα των ανωτέρω, επικυρώνονται και από δικηγόρους ή συμβολαιογράφους, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την άσκηση των λειτουργημάτων τους. Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από Δικηγόρο ή Δημόσια Αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ. Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή δεν απαιτείται αν τα αντίγραφα αυτά συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999, αντικαθίσταται ως εξής:

«Τα επικυρωμένα κατά τα ανωτέρω αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε Διοικητική Αρχή, καθώς και τα απλά αντίγραφα εγγράφων που εξέδωσε Διοικητική Αρχή που συνοδεύονται από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τη Διοίκηση όπως τα πρωτότυπα»

3. Στο άρθρο 11 του ν. 2690/1999, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζεται, κατά περίπτωση, εξαίρεση εγγράφων ή διαδικασιών από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί λόγοι, που αναφέρονται ρητώς σ' αυτήν».

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης