Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απ.Αν/κού Ν.3299/04.03.05 Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3299/2004 .

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Απ.Αν/κού Ν.3299/04.03.05
Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3299/2004 .


Απ.Αν/κού Ν.3299/04.03.05 Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση τ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με τα κίνητρα της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3299/2004.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:....'Αρθρο 1
ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία του άρθρου αυτού αφορούν όλα τα είδη των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

1. Αποδεικτικό καταβολής χρηματικού ποσού ( παράβολο) σύμφωνα με την σχετική κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης.

2. Το Ειδικό Ερωτηματολόγιο που διανέμεται από τις αρμόδιες για την παραλαβή των αιτήσεων Υπηρεσίες συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου ή όσους θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα της επένδυσης.

3. Οικονομοτεχνική μελέτη της επένδυσης ( σχετικό υπόδειγμα διανέμεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες ) που να περιλαμβάνει :

α) Γενικά πληροφοριακά στοιχεία του φορέα της επένδυσης με βάση το καταστατικό αυτού ή όσων θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα
β) Στοιχεία δραστηριότητας της ήδη σε λειτουργία υφιστάμενης επιχείρησης και ανάλυση της οικονομικής κατάστασης αυτής των τριών (3) τελευταίων ετών.
- Ανάλυση λογαριασμού εκμεταλλεύσεων και αποτελέσματα χρήσεως
- Ποσοτική εξέλιξη παραγωγής και πωλήσεων
- Ανάλυση κύκλου εργασιών
- Αναλύσεις βασικών πρώτων υλών
- Αποθέματα ετοίμων προϊόντων
- Ανάλυση συνολικού κόστους πωληθέντων
γ ) Αναλυτική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου.
δ) Αναλυτική περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας.
ε) Τεχνικά στοιχεία και σχέδια κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού γραμμών παραγωγής καθώς και ειδικών εγκαταστάσεων (υφισταμένων και προβλεπομένων) συνοδευόμενα από πρωτότυπες προσφορές προτιμολόγια και prospectus ενός ή περισσότερων προμηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων για το σύνολο των επενδυτικών δαπανών αναλυτικά και κατά κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3299/2004.
στ ) Οικονομικά στοιχεία (Ανάλυση προβλεπόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων για την πρώτη πενταετία λειτουργίας της εξεταζόμενης μονάδας).
- Ανάλυση κύκλου εργασιών
- Αναλύσεις ποσοτικές βασικών πρώτων και βοηθητικών υλών και προμήθειες υλικών.
- Ανάλυση παραγωγικής δυναμικότητας, κόστους παραγωγής, τεχνολογίας και ποιότητας.
- Λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως και αποτελέσματα χρήσεως.
- Χρηματοοικονομική κατάσταση (ρευστότητας, δραστηριότητας, διάρθρωση και αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων, κερδών)
ζ )Στοιχεία αγοράς.
η )Τεκμηριωμένη ανάλυση σχετικά με τις δημιουργούμενες κατά ειδικότητα νέες θέσεις απασχόλησης και τις Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην επιχείρηση σύμφωνα με την προτεινόμενη για υπαγωγή επένδυση της. Ανάλυση του ενισχυόμενου κόστους απασχόλησης.
θ) Στην περίπτωση που η οικονομοτεχνική μελέτη αφορά επενδυτικό σχέδιο, συνολικού κόστους άνω των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ( 250.000 ) ευρώ, υπογράφεται από
i. Oικονομολόγο, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή αντιστοίχου Οργανισμού Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωση,
ii. Μηχανικό, εξειδικευμένο στο κύριο αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδα και
iii. Γεωτεχνικό, κατά περίπτωση, και όπου απαιτείται από το αντικείμενο της επένδυσης, μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδα.
Στοιχεία των ανωτέρω με τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό μητρώου των αντίστοιχων Επιμελητηρίων θα πρέπει να αναγράφονται στην υποβαλλόμενη μελέτη.

Κατά περίπτωση η τεχνοοικονομική μελέτη πρέπει, επίσης να περιλαμβάνει :

α ) Αναλυτική περιγραφή της παραγωγής προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας και τεκμηρίωση αυτών με στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.
β) Αναλυτικά περιγραφή της παραγωγής νέων προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των προϊόντων αυτών.
γ )Αναλυτική επί μέρους περιγραφή της ανάπτυξης λογισμικού σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κανονιστική απόφαση για τον καθορισμό των προδιαγραφών των επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού.
δ)Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομοτεχνικής μελέτης .
ε)Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων ενεργειακού χαρακτήρα.
στ)Αναλυτική επί μέρους περιγραφή των επενδύσεων ανάπτυξης τεχνολογιών, βιομηχανικών σχεδίων και εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ενεργειακής, μεταλλευτικής, γεωργικής κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας.

4. Ειδικό παράρτημα με αναλυτική περιγραφή, στοιχεία, και δικαιολογητικά, που θα τεκμηριώνουν την βαθμολογία της επενδυτικής πρότασης σύμφωνα με τα κριτήρια υπαγωγής του άρθρου 6 του Ν. 3299/2004, όπως θα εξειδικευθούν με την σχετική κανονιστική απόφαση.

5. Έγκριση Τράπεζας για την χορήγηση δανείου χρηματοδότησης της επένδυσης με τους βασικούς όρους χορήγησης του δανείου όπως:

α ) Το ύψος του δανείου και το συνολικό κόστος της επένδυσης.
β )Τη διάρκεια του δανείου
γ )Το επιτόκιο
δ )Τη περίοδο χάριτος
ε )Τις εξασφαλίσεις για τη παροχή του δανείου.

6. Σχέδιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την περίπτωση ενίσχυσης τμήματος ή ολοκλήρου του επενδυτικού σχεδίου με το συγκεκριμένο είδος κινήτρου.

7. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης, από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, της ιδίας συμμετοχής στην επένδυση καθώς και του κεφαλαίου κίνησης αυτής.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής :

- Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και εντύπων Ε9, βεβαιώσεων εξάμηνης κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, βεβαιώσεις κατοχής ομολόγων, μετοχών, κλπ προκειμένου για φυσικά πρόσωπα μετόχους ή εταίρους υπό σύσταση ή υφισταμένων εταιρειών οι οποίες θα είναι φορείς των προτεινόμενων επενδύσεων.
- Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις της τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγια τελευταίου μηνός για τα νομικά πρόσωπα μετόχους ή εταίρους υπό σύσταση ή υφιστάμενων εταιρειών οι οποίες θα είναι φορείς των προτεινομένων επενδύσεων.
- Ισολογισμοί ή Λογιστικές καταστάσεις τελευταίας πενταετίας καθώς και ισοζύγιο τελευταίου μηνός των υφιστάμενων εταιρειών οι οποίες είναι φορείς των προτεινόμενων επενδύσεων.
- Χορήγηση δανείου για την κάλυψη του 25% του κόστους της επένδυσης μόνο για το καθεστώς επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης.

8. Στοιχεία τεκμηρίωσης των θέσεων απασχόλησης (υφιστάμενων και νέων).

α) Ο αριθμός του μόνιμα απασχολουμένου προσωπικού κατά τα 2 τελευταία έτη συνολικά και κατά βάρδια ή εποχιακά, συνοδευόμενη
από τις θεωρημένες καταστάσεις προσωπικού της Επιθεώρησης Εργασίας και του Ι.Κ.Α.
Η υποβολή της δήλωσης αυτής αφορά μόνο τις περιπτώσεις υφισταμένων επιχειρήσεων.
β) Ο αριθμός της προβλεπομένης απασχόλησης σε νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης συνολικά και κατά βάρδια η εποχιακά.


9. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, από τον φορέα της επένδυσης ή όσων θα συμμετάσχουν στον υπό σύσταση φορέα, με την οποία να δηλώνεται :

α) H μη πραγματοποίηση των επενδυτικών έργων πριν την υποβολή
της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του Ν.3299/2004.
Η δήλωση αυτή δεν υποβάλλεται στην περίπτωση υποβολής αίτησης από επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επενδύσεις σε μονάδες που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα.
β) Ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο ή μέρος αυτού δεν έχει υπαχθεί για την παροχή ενισχύσεων από τον Ν.3299/2004 ή τον Ν.2601/98 ή από άλλη πηγή.
γ) Ότι το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να αφορά παραγωγή προϊόντων ομοίων με αυτά του υπαχθέντος επιχειρηματικού σχεδίου στις
διατάξεις του Ν. 1892/1990 ή του Ν.2601/98 ή του Ν. 3299/2004 και του οποίου η υλοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη.
δ) Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί για λογαριασμό του ιδίου φορέα στις παρεχόμενες ενισχύσεις
του Ν.1892/90 ή του 2601/1998 ή του Ν. 3299/2004 και υποβολή φωτοαντιγράφων όλων των αποφάσεων υπαγωγής, ολοκληρώσεως και λειτουργίας με τις τυχόν τροποποιήσεις τους.
ε) Ο τρόπος που θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή στην επένδυση και θα χρηματοδοτηθεί το κεφάλαιο κίνησης .
στ) Ότι εάν η εταιρεία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από τον  Νόμο για σύσταση θα υποβάλλεται δήλωση όπου θα δηλώνεται
η νομική μορφή και η σύνθεση του κεφαλαίου της.
ζ) Ότι η αγορά αποπερατωθεισών ή ημιτελών βιομηχανικών ή βιοτεχνικών κτιριακών εγκαταστάσεων αφορά τα κτίρια εκείνα που παραμένουν σε αδράνεια και δεν χρησιμοποιούνταν τουλάχιστον για δύο (2) έτη πριν την υποβολή της αίτησης, δεν ανήκουν σε προβληματική επιχείρηση και δεν έχουν λάβει προηγούμενη κρατική ενίσχυση.

10. Συμπλήρωση υποδείγματος δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (Μ.Μ.Ε.) επιχειρήσεων για τον χαρακτηρισμό αυτών, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/C 118/03).

11. Δήλωση ότι η βιομηχανική μονάδα θα εγκατασταθεί σε ΒΙΠΕ
ΕΤΒΑ ή λοιπές ΒΕΠΕ ( ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, ΒΙΠΑ, τεχνόπολη και τεχνολογικά πάρκα) με κατάθεση του συμβολαίου αγοράς του αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή την αίτηση της το αρμόδιο φορέα διοίκησης ή διαχείρισης της ΒΙΠΕ ΕΤΒΑ και λοιπές ΒΕΠΕ για απόκτηση οικοπέδου και βεβαίωση αυτού για τη δυνατότητα διάθεσης του αναγκαίου οικοπέδου.
Της σε περίπτωση εγκατάστασης της μονάδας εκτός Β.Ε.ΠΕ. είναι απαραίτητη η πλήρης και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της
επιλογής του τόπου εγκατάστασης.

12. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης μονάδος στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι η αυτή γίνεται για λόγους περιβαλλοντικούς.

13. Συμβάσεις μεταφοράς τεχνολογίας, ΚNΟW HOW όπου θα αναφέρεται η παραχώρηση αδείας , το είδος της τεχνολογίας , οι πληρωμές, η διάρκεια της σύμβασης κλπ.

'Αρθρο 2
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά και τεχνοοικονομικά στοιχεία του άρθρου αυτού αφορούν την υποβολή πρόσθετων, πέραν των γενικών δικαιολογητικών, και συνδέονται με το είδος του επενδυτικού σχεδίου.

1. Για επενδύσεις μονάδων μεταποίησης (βιομηχανικές ή βιοτεχνικές).

α) Για επενδύσεις ίδρυσης μεταποιητικών μονάδων των οποίων οι παραγωγικές δραστηριότητες κατατάσσονται στην Α1 κατηγορία σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π 15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Τευχ.Β/5.8.2002) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

- 'Αδεια εγκατάστασης
- Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων (όπου απαιτείται)
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (μόνο για εγκατάσταση εντός ΒΕΠΕ.


β )Για επενδύσεις επέκτασης υφισταμένων μεταποιητικών μονάδων.

-Έγκριση της επέκτασης με τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης.
-'Αδεια λειτουργίας.

γ)Επενδύσεις μονάδων εμφιάλωσης νερού.

-Βεβαίωση καταλληλότητας νερού (μικροβιολογική ανάλυση) και πιστοποίηση της ποιότητας νερού (χημική ανάλυση) από την Δ/νση Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας η από επίσημα αναγνωρισμένους εργαστηριακούς φορείς.
-'Αδεια χρήσης νερού σύμφωνα με το Π.Δ. 255/89.

δ) Για επενδύσεις αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού για την παραγωγή πόσιμου ύδατος.

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την ΚΥΑ Η.Π.15393/2332/5.8.2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-2002) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.
-'Αδεια εκτέλεσης έργου την αξιοποίηση υδάτινων πόρων από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με το Ν. 3199/2003 και την ΚΥΑ Φ.16/5813/17-5-89 των Υπουργών Εσωτερικών, Τουρισμού, ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας, που εκδόθηκε με το ΠΔ 255/89, όπως ισχύει.

ε )Για επενδύσεις βυρσοδεψιών

-Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για μετεγκατάσταση των βυρσοδεψιών εντός ΒΕΠΕ.
-Έγκριση μελέτης προεργασίας υγρών αποβλήτων
-'Αδεια του φορέα διαχείρισης της ΒΕΠΕ για την εγκατάσταση της μονάδος.

στ ) Για επενδύσεις μονάδων παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων

-'Αδεια εγκατάστασης
-'Αδεια κυκλοφορίας προϊόντος
-'Αδεια παραγωγής

ζ)Για επενδύσεις μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων ή στερεών καυσίμων από βιομάζα.

- 'Αδεια εγκατάστασης

2. Για επενδύσεις μονάδων –παραγωγής ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

α )Για Αιολικούς σταθμούς.
-'Αδεια εγκατάστασης

β )Για Υδροηλεκτρικούς σταθμούς
-'Αδεια χρήσης νερού και άδεια εγκατάστασης (ενιαία άδεια)

γ) Για σταθμούς συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού –θερμότητας
-'Αδεια εγκατάστασης ή επέκτασης

δ ) Για Γεωθερμικούς σταθμούς
-Μίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του γεωθερμικού πεδίου (Ν.3175/2003).
-'Αδεια εγκατάστασης ή και επέκτασης

ε ) Για μονάδες –σταθμούς τηλεθέρμανσης –τηλεψύξης
-'Αδεια διανομής θερμικής ενέργειας.

στ) Για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα.
- 'Αδεια εγκατάστασης ή επέκτασης.

3. Για επενδύσεις εργαστηρίων εφαρμοσμένης βιομηχανικής ενεργειακής μεταλλευτικής, γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και ιχθυοκαλλιεργητικής έρευνας . Επιχειρήσεις ανάπτυξης τεχνολογιών και Βιομηχανικών σχεδίων.

- Αναλυτική περιγραφή των προδιαγραφών των εργαστηρίων και του αντικειμένου έρευνας αυτών.

4. Για επενδύσεις παροχής υπηρεσιών εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας.

-Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά .

5. Για επενδύσεις επιχειρήσεων ανάπτυξης λογισμικού.

-Απαιτούντα μόνο τα γενικά δικαιολογητικά

6. Για επενδύσεις μεταλλευτικών επιχειρήσεων.
-Απόφαση έγκρισης Τεχνικής μελέτης
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων .
- 'Αδεια παραχώρησης και εκμετάλλευσης.
- 'Αδεια εγκατάστασης ή επέκτασης σε περίπτωση εγκατάστασης
εξοπλισμού εμπλουτισμού μεταλλεύματος.
- 'Αδεια λειτουργίας για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας του μεταλλεύματος όπου απαιτείται από την κείμενη
νομοθεσία.

7. Για επενδύσεις επιχειρήσεων εξόρυξης και θραύσης (λατομεία) αδρανών υλικών.

α)Δημόσια λατομεία αδρανών υλικών εντός λατομικών περιοχών.
- Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1428/84.
- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση υπ΄αριθμ. Η.Π. 15393/2332/5-8/2002 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.
- Μισθωτήριο παραχώρησης από την οικεία Νομαρχία για την εκμετάλλευση του λατομείου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2115/93 και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 1428/84.
β) Λοιπά λατομεία (Δημοτικά- Κοινοτικά - Ιδιωτικά).
- Έγκριση τεχνικής μελέτης εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1428/84.
- -Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση υπ΄αριθμ. Η.Π. 15393/2332/5-8/2002 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.
- 'Αδεια εκμετάλλευσης από την οικεία Νομαρχία, σύμφωνα το Ν. 2115/93, όπως ισχύει.

8. Για επενδύσεις επιχειρήσεων εξόρυξης, επεξεργασίας και εν γένει αξιοποίησης βιομηχανικών ορυκτών καθώς και λατόμευσης μαρμάρων.

- Έγκριση περιβαλλοντικών όρων.
- 'Αδεια εκμετάλλευσης .

9. Για επενδύσεις επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα (θερμοκήπια , κτηνοτροφικές επιχειρήσεις νέες καλλιέργειες , βιολογικής Γεωργίας, υδατοκαλλιέργειες).

i)Γεωργικές επιχειρήσεις

α) Θερμοκήπια

- 'Αδεια Πολεοδομίας & Υγειονομικής Υπηρεσίας της οικείας Νομαρχίας για επενδύσεις θερμοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικιστικών περιοχών.

β) Μονάδες σποροπαραγωγής

- 'Αδεια από το Υπουργείο Γεωργίας για την τήρηση των προδιαγραφών σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής - επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού για επενδύσεις που αφορούν σποροπαραγωγή.

γ) Μονάδες βιολογικής γεωργίας

- Βεβαίωση του Οργανισμού Ελέγχου & Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για τήρηση των προδιαγραφών του κανονισμού της Ε.Ε. 2092/91 για βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων.

ii )Κτηνοτροφικές (βουστάσια-χοιροστάσια- ποιμνιοστάσια ιπποφορβεία) και πτηνοτροφικές επιχειρήσεις.

- 'Αδεια ίδρυσης ή επέκτασης από τον οικείο ΟΤΑ ύστερα από
γνωμάτευση της οικείας Α/βάθμιας Επιτροπής.
- Νέα άδεια ίδρυσης σε περίπτωση αύξησης της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (επέκταση).

iii) Επιχειρήσεις εκτροφείων θηραμάτων

- 'Αδεια ίδρυσης από το οικείο ΟΤΑ ύστερα από γνωμάτευση της οικείας Α/θμιας επιτροπής.
- 'Αδεια δασαρχείου σε περίπτωση εγκατάστασης εντός δασικού χώρου.

iv) Επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιέργειας

- 'Αδεια ίδρυσης από την εποπτεία Αλιείας της οικείας Νομαρχίας.

10. Για επενδύσεις αγροτικών η αγροτοβιομηχανικών Συν/σμών (Αρθρο 3 παραγ. 1 α υποπερίπτωση ii του Ν.3299/2004).

Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά.

11. Για επενδύσεις επιχειρήσεων που τυποποιούν, συσκευάζουν και συντηρούν γεωργικά, κτηνοτροφικά προϊόντα ή προϊόντα αλιείας και ιχθυοτροφίας.

Απαιτούνται μόνο τα γενικά δικαιολογητικά .

12. Για επενδύσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ η Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και Συν/σμών για ανέγερση και εκμετάλλευση βιοτεχνικών Κέντρων & κτιρίων σε ΒΕΠΕ (ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ & ΒΙΠΑ) καθώς και μετασκευή και διαμόρφωση παλαιών βιομηχανοστασίων και λοιπών εγκαταστάσεων .

- Κατάθεση του συμβολαίου κτήσης της κυριότητας ή της αγοράς του αναγκαίου για την επένδυση οικοπέδου ή της αίτησης προς τον αρμόδιο φορέα διοίκησης η διαχείρισης τις ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ κλπ. για την απόκτηση του οικοπέδου αυτού επί του οποίου θα ανεγερθεί το βιοτεχνικό κέντρο ή κτίριο.

13. Για επενδύσεις επιχειρήσεων ίδρυσης & εκμετάλλευσης δημόσιας χρήσεως σταθμών αυτοκινήτων(υπέργειων, υπόγειων, πλωτών ) και δημόσιας χρήσης εστεγασμένων ή και ημιστεγασμένων σταθμών φορτηγών, λεωφορείων και άλλων εν γένει βαρέων οχημάτων.

Α)ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

α )Έγκριση σκοπιμότητας από τον Οργανισμό Αθήνας και Θεσσαλονίκης και τις κατά τόπους ΔΕΣΕ.
β) Συμβόλαιο κυριότητας του οικοπέδου εγκατάστασης εφόσον ο Σταθμός ιδρύεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο. Στην περίπτωση που ο Σταθμός ιδρύεται στον υπόγειο χώρο της ιδιοκτησίας, το Συμβόλαιο κυριότητας θα πρέπει να συνοδεύεται και από την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας που θα πρέπει να έχει συνταχθεί και η οποία θα περιγράφει τους χώρους και τα διαμερίσματα τα οποία θα περιλαμβάνει ο σταθμός.('Αρθρο 9 παραγρ. 2 του Ν.2052/1994).
γ)Σύμβαση παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου που θα ιδρυθεί ο σταθμός πολυετούς διάρκειας (μίσθωση για τουλάχιστον 15 έτη) στην περίπτωση που ο σταθμός ιδρύεται σε μη ιδιόκτητο ακίνητο.
δ )'Αδεια ίδρυσης του σταθμού αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία, Δ/νση Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας.
ε) 'Αδεια ίδρυσης σταθμού Υπεραστικών Λεωφορείων, σταθμού φορτηγών αυτοκινήτων ή εμπορευματικού σταθμού που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία , Δ/νση Συγκοινωνιών της οικείας Νομαρχίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 79/2004.

Β ) Από ΟΤΑ
α )Έκδοση Π.Δ. με πρόταση ΥΠΕΧΩΔΕ για τον καθορισμό θέσεων υπογείων σταθμών αυτοκινήτων Δ.Χ. που πραγματοποιούνται από ΟΤΑ σε χώρους κοινής ωφελείας ή κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν στο Δημόσιο ή Νομικά Πρόσωπα δημοσίου Δικαίου (άρθρο 8 παράγρ.1 του Ν.2052/94) και παραχωρούνται κατά χρήση.
β )'Αδεια ίδρυσης του σταθμού αυτοκινήτων Δημόσιας χρήσης που χορηγείται από την ΕΥΔΕΚ της Γ.Γ.Δημοσίων έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

14. Για επενδύσεις επιχειρήσεων υγρών καυσίμων και υγραερίων που πραγματοποιούνται σε νησιά και αφορούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης η προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς υγρών καυσίμων και υγραερίων.

α) Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το ΥΠΕΧΩΔΕ
β) 'Αδεια εγκατάστασης ή επέκτασης ι) από την Δ/νση Βιομηχανίας
της οικείας Νομαρχίας για εγκατάσταση υγρών καυσίμων μέχρι 13.000 Μ3 και υγραερίων μέχρι 500 m3 .
ιι) από την Δ/νση εγκατάστασης πετρελαιοειδών του
ΥΠΑΝ για υγρά καύσιμα >13.000 Μ3 και για υγραέρια >500 Μ3.

15. Για επενδύσεις εκσυγχρονισμού μεταφορικών μέσων που αφορούν πλοία για εξυπηρέτηση απομακρυσμένων, χερσαίων, νησιώτικων και παραλίμνιων περιοχών.

- Καταμέτρηση απο ΥΕΝ
- Έγγραφο εθνικότητος
- Νηολόγηση πλοίου από Λιμεναρχείο
- 'Αδεια σκοπιμότητας δρομολόγησης πλοίου από ΥΕΝ.
- Πιστοποιητικό ασφαλείας επιβατικού πλοίου από ΥΕΝ
- Διεθνές πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης απο πετρέλαιο απο το ΥΕΝ .
- Πιστοποιητικό κλάσης απο ΥΕΝ

16. Για επενδύσεις κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης κέντρα αυτόνομης διαβίωσης ατόμων ΜΕΑ :
- 'Αδεια ίδρυσης από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της οικείας Νομαρχίας.

17. Για επενδύσεις τουριστικών επιχειρήσεων

Α. Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων.
Ειδική Γνωμάτευση EOT για την καταλληλότητα της περιοχής ίδρυσης ή επέκτασης της μονάδας σύμφωνα με την σχετική διάταξη του αναπτυξιακού Νόμου .
•Έγκριση αρχιτεκτονικών σχεδίων EOT.
Β. Ειδικές μορφές τουρισμού.

Βι. Συνεδριακά Κέντρά. Κέντρα θαλασσοθεραπείας. Γήπεδα Golf, εγκαταστάσεις αξιοποίησης Ιαματικών πηγών. (Χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα τουρισμού Υγείας και Κέντρα Προπονητικού-αθλητικού τουρισμού) :

Έγκριση σκοπιμότητας του EOT σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.

Β2. Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες, ζώνες αγκυροβολίων, καταφύγια, κλπ)

-Χωροθέτηση του λιμένα με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης.
-Σύμβαση παραχώρησης της χρήσης της ζώνης που θα διαμορφωθεί ο τουριστικός λιμένας, μεταξύ του Υπουργού Toυριστικής Ανάπτυξης και του φορέα του λιμένος.

Γ. Μετατροπή διατηρητέων ή παραδοσιακών κτιρίων σε ξενοδοχειακές μονάδες Γ' τάξης και άνω.
Γι. Διατηρητέα κτίρια.
-Εγκριτική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον χαρακτηρισμό του κτίσματος ως «διατηρητέου» (Ν. 2831/2002).
-Εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Αιγαίου στην περιοχή ευθύνης του (ΠΔ 110/2001)
-Εγκριτική απόφαση του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος για τον χαρακτηρισμό του κτίσματος ως διατηρητέου στην περιοχή ευθύνης του.
-Εγκριτική απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό του κτίσματος ως <<μνημείου>> λόγω της αρχιτεκτονικής πολεοδομικής εθνολογικής λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας του (Ν.3028/2002, αρ.6).
Γ2. Παραδοσιακά κτίρια
-Πιστοποίηση από την αρμόδια ΕΠΑΕ (Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) της οικείας Νομαρχίας ότι το κτίσμα έχει αξιόλογα στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
-Χαρακτηρισμός από της Δ/νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου και κτίσματος ως παραδοσιακού.
-Χαρακτηρισμός από την Δ/νση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Βορείου Ελλάδος του κτίσματος ως παραδοσιακού.

Δ.Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων και κατασκηνώσεων (campings)

Για επενδύσεις που αφορούν εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων Γ τάξης και άνω ή κατασκηνώσεων υποβάλλονται:
-Πλήρη σειρά εγκεκριμένων αρχιτεκτονικών σχεδίων της μονάδος από τον ΕΟΤ (¨έγκριση και αρχιτεκτονικά σχέδια ίδρυσης της μονάδας) καθώς και εγκεκριμένα από τον ΕΟΤ τροποποιητικά σχέδια εάν αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία (οικοδομικός κανονισμός).
-Δήλωση σε περίπτωση υποβολής επενδυτικού σχεδίου ή προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης που αφορά εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων ή κατασκηνώσεων ότι αυτό δεν έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.1892/1990 ή του Ν.2601/1998 ή και του Ν. 3299/2004 και σε περίπτωση ύπαρξης υπαγωγής ότι έχει παρέλθει 5ετία από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης.
-Δήλωση ότι έχει παρέλθει 5ετία από την έναρξη λειτουργίας του ξενοδοχείου ή του camping και υποβολή του ειδικού σήματος , των αδειών λειτουργίας αυτών.

18. Για επενδύσεις Ιερών Μονών.
- Υποβολή αρχιτεκτονικών σχεδίων για την ανέγερση αποκατάσταση & μετατροπή και εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και τις αντίστοιχες εγκρίσεις όπου απαιτούνται.

19. Για επενδύσεις επιχειρήσεων που στεγάζονται σε παραδοσιακά η
διατηρητέα λιθόκτιστα κτίρια ή και κτιριακά συγκροτήματα
βιομηχανικού χαρακτήρα που παράγουν ή και τυποποιούν Π.Γ.Ε ή και προϊόντα ΠΟΠ .
- Εγκριτική πράξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Υπουργείου Πολιτισμού
και Επιστημών για τον χαρακτηρισμό του κτίσματος σαν
παραδοσιακού ή διατηρητέου.
- Βεβαίωση αναγνώρισης για το προϊόν ΠΟΠ ή Π.Γ.Ε. σύμφωνα με τον
κανονισμό 2081/1992 της Ε.Ε από την Δ/νση Γεωργίας της οικείας
Νομαρχίας της περιοχής που προέρχεται το προϊόν.
-Καταχώρηση του προϊόντος στο μητρώο ΠΟΠ ή ΠΓΕ σύμφωνα με τον αναλογούντα κανονισμό της Ε.Κ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις ενισχύσεις θεματικών πάρκων, ευρυζωνικών, κ.λ.π, θα εκδοθεί νεώτερη απόφαση για τον καθορισμό των ειδικών συνοδευτικών δικαιολογητικών.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ.

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του φορέα της επένδυσης που να αναφέρεται :
Στον αριθμό της προβλεπόμενης απασχόλησης σε νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης ανά κατηγορία μισθολογικού κόστους συνολικά και κατά βάρδια ή εποχιακά μετά την ολοκλήρωση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και για μία τριετία.

2. Ανάλυση του μισθολογικού κόστους απασχόλησης των νέων θέσεων εργασίας(μονίμων, εποχιακών και μερικής απασχόλησης)


'Αρθρο 3

1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά και στοιχεία δεν μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως ισχύει, εκτός των οριζομένων στην παρούσα απόφαση.


2. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στις λοιπές διατάξεις του Ν. 3299/2004 ή η οικονομοτεχνική μελέτη εμφανίζει σοβαρές ελλείψεις οι οποίες καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση της επένδυσης, δεν συνιστούν αίτηση υπαγωγής, δεν εξετάζονται και τίθενται στο αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας.

'Αρθρο 4

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

'Αρθρο 5

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β').

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης