Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1070638 ΕΞ 2018 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-2018 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1070638 ΕΞ 2018
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Αθήνα, 8 Μαΐου 2018
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:Δ.ΟΡΓ.Α1070638 ΕΞ2018

(ΦΕΚ Β' 1642/10-05-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α΄-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Π. Λυμπερόπουλος
Σ. Σωμαρακάκη
Μ. Παπαδοπούλου
Δ. Βαθρακογιάννη
Τηλέφωνο:213-2112912-3
Fax:210-3230829
E-mail:[email protected]
Url:www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β’ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τη σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των περ. αα΄, ββ΄ και γγ΄ της υποπαραγράφου θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 14, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των άρθρων 2, 7, 30 έως 33, 37 και 39, καθώς και των παρ. 2 έως 5 και 11 του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν,

β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» και ειδικότερα των άρθρων 37 έως 39 του τμήματος 4 και του άρθρου 30 του τμήματος 1 του Κεφαλαίου IV αυτού, καθώς και των αιτιολογικών σκέψεων περί αυτού,

γ) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

δ) του ν. 2472/1997 (Α΄ 50/1997) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως ισχύει,

ε) του ν. 3471/2006 (Α΄ 133/2006) «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997», όπως ισχύει,

στ) του ν. 3783/2009 (Α΄ 136/2009) «Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

ζ) του ν. 3917/2011 (Α΄ 22/2011) «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει,

η) του ν. 3979/2011 (Α΄ 138/2010) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει,

θ) του ν. 4070/2012 (Α΄ 82/10-4-2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

ι) των άρθρων 23 και 28 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει, ια) της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,

ιβ) του Π.Δ.142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών»,

ιγ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016.

2. Τις «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων, τις οποίες εξέδωσε η Ομάδα Προστασίας των Προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, την 13/12/2016, όπως αναθεωρήθηκαν και εγκρίθηκαν την 05/04/2017.

3. Το αριθ. Δ.Ο.Δ. Α.Α.Δ.Ε. Β 1066947 ΕΞ2018/03-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σχετικά με το ύψος της δαπάνης που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

4. Το αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1067003 ΕΞ2018/03-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με το οποίο η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης είναι εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του προϋπολογισμού έτους 2018 του Ειδικού Φορέα 23-180 «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. ετών 20182021, καθώς και την αριθ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1189777 ΕΞ 2017/20-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΡΣΘ46ΜΠ3Ζ ΩΥ6) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., περί Ανάληψης Υποχρέωσης.

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την αριθ. 1/20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

7. Την ανάγκη σύστασης «Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων», υπαγομένου απευθείας στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2018, με ποσόν ύψους 2.661,52 € και για κάθε επόμενο έτος, με ποσόν ύψους 3.992,28 €, η οποία εγγράφεται στους ΚΑΕ 0215, 0294, 0292 και 0293 του Ειδικού Φορέα 23-180 και η οποία βρίσκεται εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του τρέχοντος προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε. και του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. ετών 2018-2021,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε το άρθρο 3 «Διάρθρωση» του Μέρους Α΄ «Αποστολή, Όργανα Διοίκησης και διάρθρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφασης, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, τροποποιούμε τον τίτλο της περίπτωσης 3 «ΤΜΗΜΑ» της υποενότητας Ι. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» της ενότητας Α. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ» αυτής, προσθέτουμε νέο άρθρο 9Α μετά από το άρθρο 9 και νέα περίπτωση στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 68 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών» του Μέρους Β΄ «Προσωπικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» αυτής, ως εξής:

1. α) Συνιστούμε, από 25-05-2018, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ένα (1) Αυτοτελές τμήμα, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Διοικητή αυτής, με τίτλο «Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων», ο Προϊστάμενος του οποίου ορίζεται ως ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 και ειδικότερα των άρθρων 37 έως 39 του τμήματος 4 του Κεφαλαίου IV αυτού και καθορίζουμε τις αρμοδιότητες του Προϊσταμένου και των υπαλλήλων αυτού.

β) Τροποποιούμε το άρθρο 3, συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 1 αυτού με νέα περίπτωση (ιβιβ) και αναριθμούμε την υφιστάμενη περίπτωση (ιβιβ) σε περίπτωση (ιγιγ).

γ) Συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 68 με νέα περίπτωση β΄ και αναριθμούμε τις υφιστάμενες περιπτώσεις β΄ και γ΄ σε περιπτώσεις γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.

2. Ύστερα από τα παραπάνω διαμορφώνουμε την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, τον τίτλο της περίπτωσης 3 της υποενότητας Ι της ενότητας Α΄, το άρθρο 9Α και την υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 68 της ως άνω απόφασης, ως εξής:

«Άρθρο 3 Διάρθρωση

1. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

(α) Υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή
(αα) Γραφείο Διοικητή
(ββ) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
(γγ) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.)
(δδ) Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης
(εε) Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία
(στστ) Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(ζζ) Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.) (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(ηη) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία)
(θθ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. (Ειδική Αποκεντρωμένη Υπηρεσία), η οποία εποπτεύει τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
(ιι) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. (Περιφερειακές Υπηρεσίες)
(ιαια) Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας
(ιβιβ) Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων
(ιγιγ) Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας».

«Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

«3. ΤΜΗΜΑΤΑ»

«Άρθρο 9Α
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων

1. α) Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων υπάγεται απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). β) Ο Προϊστάμενος αυτού ορίζεται ως ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε., κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 και ειδικότερα των άρθρων 37 έως 39 του τμήματος 4 του Κεφαλαίου IV αυτού.

2. Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων κατανέμονται μεταξύ του Προϊσταμένου και των υπαλλήλων αυτού, ως ακολούθως:

Α. Προϊστάμενος

Ι. (α) Η δέουσα και η έγκαιρη συμμετοχή σε όλα τα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στα πλαίσια της επίτευξης της αποστολής, του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της και η συμβολή στην εφαρμογή των διατάξεων και των αρχών του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (στο εξής Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679), όπως των αρχών της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, της τήρησης των αρχείων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας, της ασφάλειας επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της γνωστοποίησης και ανακοίνωσης παραβίασης των δεδομένων αυτών και εν γένει της ανάπτυξης νοοτροπίας προστασίας των δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., καθώς και η συμμετοχή σε κάθε άλλο σχετικό θέμα, όπως ενδεικτικά:

(αα) Η ενημέρωση του υπευθύνου επεξεργασίας ή του/ των εκτελούντος/ντων την επεξεργασία δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. και των υπαλλήλων αυτής, που επεξεργάζονται δεδομένα, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η έκδοση συστάσεων προς αυτούς, για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και από άλλες διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας, που αφορούν στην προστασία δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση με αυτές.

(ββ) Η παρακολούθηση, η ανάλυση και ο έλεγχος της συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων επεξεργασίας με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, με άλλες διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας, που αφορούν στην προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του/των εκτελούντος/ντων την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και των σχετικών ελέγχων.

(γγ) Η συνδρομή στον υπεύθυνο επεξεργασίας και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αυτόν, όταν ζητείται, όσον αφορά στην εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και η παρακολούθηση της υλοποίησής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ενδεικτικά, ως προς:

i) ποια μεθοδολογία πρέπει να ακολουθήσει κατά τη διενέργεια αυτής,

ii) αν πρέπει να διενεργήσει την ως άνω εκτίμηση αντίκτυπου εσωτερικά ή να την αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη,

iii) ποιες εγγυήσεις, περιλαμβανομένων των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, πρέπει να εφαρμόσει, προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων,

iv) αν διενεργήθηκε σωστά ή όχι η εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και εάν τα συμπεράσματά της (σχετικά με το αν θα δοθεί ή όχι συνέχεια στην επεξεργασία και ποιες εγγυήσεις θα εφαρμοστούν) είναι σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2016.

(δδ) Η αποτελεσματική συνεργασία με την εποπτική αρχή ή με άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.

(εε) Η λειτουργία του ως σημείου επικοινωνίας με την εποπτική αρχή και με άλλες ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της προηγούμενης συνεργασίας που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και η πραγματοποίηση συνεργασιών, ανάλογα με την περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

(στστ) Η επικοινωνία με τα υποκείμενα των δεδομένων για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2016/679.

(ζζ) Η συλλογή πληροφοριών με σκοπό τον προσδιορισμό δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

(β) Η παροχή της γνώμης του σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων ή άλλου σχετικού συμβάντος, καθώς και σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα/ντες την επεξεργασία ή που του έχει γνωστοποιηθεί ότι απαιτείται αυτή, σύμφωνα με τυχόν κατευθυντήριες γραμμές ή προγράμματα για την προστασία δεδομένων που έχει αναπτύξει ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών.

(γ) Η συμμετοχή του σε συσκέψεις κατά τις οποίες συζητούνται ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή λαμβάνονται αποφάσεις που έχουν επιπτώσεις στην προστασία αυτών, καθώς και σε Ομάδες Εργασίας ή άλλα συλλογικά όργανα που λειτουργούν εντός της Α.Α.Δ.Ε. και ασχολούνται με δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων.

(δ) Η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων και η υποβολή αυτής στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

(ε) Η τήρηση καταλόγων και Μητρώου αρχείου των πράξεων επεξεργασίας, με βάση πληροφορίες που λαμβάνει από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις περιπτώσεις που θα του ανατίθεται από τον Διοικητή, προκειμένου να χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, για την ενημέρωση του υπευθύνου επεξεργασίας και για την παροχή σε αυτόν συμβουλευτικών υπηρεσιών.

(στ) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που δεν κατονομάζεται ρητά και είναι συναφής με τις αρμοδιότητες του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και με άλλες διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας ή που του ανατίθεται από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

II. (α) Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Προϊστάμενος του τμήματος:

(αα) Λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας.

(ββ) Δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας.

(γγ) Έχει πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πράξεις των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. που σχετίζονται με την επεξεργασία αυτών, ώστε να λαμβάνει ουσιαστική στήριξη, συνδρομή και πληροφόρηση από αυτές.

(β) Για την αποτελεσματική και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων του Προϊσταμένου του τμήματος ως Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 38 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Β. Υπάλληλοι

Ι. Οι υπάλληλοι του τμήματος υποστηρίζουν και συνεπικουρούν τον Προϊστάμενο αυτού στην άσκηση του έργου του, ενδεικτικά:

(α) Στην επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων αυτής.

(β) Στην οργάνωση και στην άσκηση της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) και με τα υποκείμενα των δεδομένων, καθώς και στη διευκόλυνση της συνεργασίας με τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.

(γ) Στην παρακολούθηση και στη μελέτη της εθνικής, της ευρωπαϊκής και της διεθνούς νομοθεσίας, που αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε με την ορθή εφαρμογή της να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική προστασία αυτών και στη μελέτη των βέλτιστων πρακτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή της διαθέσιμης εμπειρίας.

(δ) Στην παρακολούθηση και στην καταγραφή των προγραμμάτων κατάρτισης που οι εποπτικές αρχές προτείνουν για τους Υπευθύνους Προστασίας Δεδομένων και στην ενημέρωση του Προϊσταμένου.

(ε) Στη συμμετοχή σε συσκέψεις για ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σε σχετικές Ομάδες Εργασίας ή άλλα Συλλογικά Όργανα εντός της Α.Α.Δ.Ε., στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο από τον Προϊστάμενο.

(στ) Σε κάθε άλλο θέμα που τους ανατίθεται από τον Προϊστάμενο του τμήματος, ο οποίος καταμερίζει σαφώς τα καθήκοντα των υπαλλήλων.

(ζ) Στη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος.

II. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι υπάλληλοι του τμήματος δεσμεύονται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας.».

«Άρθρο 68
Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών»

«Α. Στα Αυτοτελή Τμήματα, στα Τμήματα και στα Αυτοτελή Γραφεία των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. προΐστανται υπάλληλοι της Αρχής ή ορίζονται Υπεύθυνοι αυτών, αντίστοιχα, ως εξής:

1.α) στα τμήματα των Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ.Ο.Σ.), Νομικής Υποστήριξης και Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, καθώς και στο Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού Μεταρρυθμιστικών Δράσεων και Επικοινωνίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων,

β) στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή Τελωνειακών ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση Α΄ της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του άρθρου 61 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληροί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016,

γ) στο Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπεύθυνος ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων,

δ) στο Αυτοτελές Γραφείο Ασφάλειας, Υπεύθυνος ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις ή υπάλληλος κατηγορίας TE του κλάδου Πληροφορικής ή υπάλληλος κατηγορίας TE οποιουδήποτε κλάδου που πληρεί τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού για τον κλάδο TE Πληροφορικής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β΄ 968 και 1238) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης