Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1036/28.2.2005 Φ.Π.Α. στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίων.

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1036/28.2.2005
Φ.Π.Α. στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίων.


ΠΟΛ.1036/28.2.2005 Φ.Π.Α. στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1021425/1096/206/Β0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1) 14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά
Καθεστώτα»
2) 15η Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ «Έκδοσης Φορ. Στοιχείων»

ΠΟΛ.: 1036


ΘΕΜΑ: ΦΠΑ στη διοργάνωση εξετάσεων ξένων γλωσσών για λογαριασμό ξένων πανεπιστημίων

Από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, προκύπτει ότι:

Επιχειρήσεις, εγκατεστημένες στην Ελλάδα, συμβάλλονται με ξένα πανεπιστήμια και αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή εξετάσεων ξένων γλωσσών στην Ελλάδα, υπό τους ακόλουθους όρους.

α) Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις:
αναλαμβάνουν την εξεύρεση αιθουσών, εξεταστών και επιτηρητών και καταβάλλουν το αντίστοιχο κόστος.

συγκεντρώνουν τις αιτήσεις των υποψηφίων και ενημερώνουν για τους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων.

πραγματοποιούν τις προφορικές εξετάσεις των υποψηφίων, τα αποτελέσματα των οποίων αποστέλλουν στα ξένα πανεπιστήμια.

εισπράττουν τα προβλεπόμενα εξέταστρα για λογαριασμό των πανεπιστημίων.

β) Τα θέματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι, τόσο των γραπτών, όσο και των προφορικών εξετάσεων, συντάσσονται από τα ξένα πανεπιστήμια, στα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται, αφενός τα γραπτά για διόρθωση και αφετέρου τα αποτελέσματα των προφορικών εξετάσεων.

γ) Το πανεπιστήμιο εκδίδει τα αποτελέσματα για τους επιτυχόντες και αποτυχόντες, καθώς και τα πτυχία για τους επιτυχόντες και τα αποστέλλει στην οργανώτρια επιχείρηση, για να τα προωθήσει στους ενδιαφερόμενους.

δ) Για τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες, οι επιχειρήσεις εισπράττουν αμοιβή από τα ξένα πανεπιστήμια, η οποία μπορεί να υπολογίζεται ως ποσοστό επί των εξέταστρων που καταβάλλονται από τους εξεταζόμενους.

Με αφορμή τα ανωτέρω εκτεθέντα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, διευκρινίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. Ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (N. 2859/2000), η εξέταση υποψηφίων θεωρείται παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατά συνέπεια απαλλάσσεται από Φ.Π.Α., στην περίπτωση που ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές έχει την αποκλειστική ευθύνη για την εξέταση αυτή και απονέμει τους σχετικούς τίτλους σπουδών στους επιτυχόντες.

Στην προκειμένη περίπτωση, παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης πραγματοποιείται από τα ξένα πανεπιστήμια. Για την υπηρεσία αυτή τα ξένα πανεπιστήμια εισπράττουν την αμοιβή τους (εξέταστρα) από τους υποψήφιους, η οποία απαλλάσσεται από το φόρο.

Παράλληλα, όπως διευκρινίστηκε με την αριθ. 938/1985 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., το εισόδημα που αποκτούν τα ξένα πανεπιστήμια στην Ελλάδα, από την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που πραγματοποιούν, δεν φορολογείται, όσον αφορά τη φορολογία εισοδήματος, στην Ελλάδα.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα δεν παρέχουν υπηρεσία εκπαίδευσης, αλλά αντίθετα υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης διεξαγωγής των εξετάσεων, οι οποίες υπάγονται σε Φ.Π.Α. και με συντελεστή 18%.

Για τις ανωτέρω πράξεις οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδουν:

Απόδειξη είσπραξης για λογαριασμό τρίτων, για την είσπραξη των εξέταστρων από τους εξεταζόμενους, καθώς τα εν λόγω εξέταστρα αποτελούν αμοιβή των ξένων πανεπιστημίων για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχουν στους εξεταζόμενους.

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών για την είσπραξη της αμοιβής τους από τα ξένα πανεπιστήμια, η οποία θα επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 18%.

6. H παροχή υπηρεσιών από τους επιτηρητές που χρησιμοποιούνται κατά τη διεξαγωγή των εξετάσεων, υπάγεται στο φόρο με συντελεστή 18%, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν την ιδιότητα του υποκειμένου στο φόρο επιτηδευματία. Αντίθετα στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν είναι υποκείμενα στο φόρο και απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α. και για την καταβολή της αμοιβής τους οι ελληνικές επιχειρήσεις διεξαγωγής των εξετάσεων, θα εκδίδουν απόδειξη δαπάνης.

7. Η αμοιβή που καταβάλλεται στους εξεταστές καθηγητές των προφορικών εξετάσεων, δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 3 του ιδίου Κώδικα. Στην περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις του Π.Δ.186/1992, για την καταβολή της αμοιβής τους οι καταβάλλουσες αυτές ελληνικές επιχειρήσεις διεξαγωγής των εξετάσεων, θα εκδίδουν απόδειξη δαπάνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του ιδίου Κώδικα.

8. Τα ξένα πανεπιστήμια δεν έχουν δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ που αναλογεί στην παροχή υπηρεσιών από τις διοργανώτριες των εξετάσεων ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς η εν λόγω δαπάνη των ξένων πανεπιστημίων συνιστά εισροή για απαλλασσόμενη, σύμφωνα με το άρθρο 22 πράξη (Άρθρο 34, παρ. 2).


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης