Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα (Upd) Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-06-2018 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
(Upd) Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.)

Τελευταία ενημέρωση: 27-06-2018

Οι αλλαγές με κόκκινη διαγράμμιση

Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3

Γενικά

Ύστερα από τις μεταβολές που επήλθαν στη φορολογία εισοδήματος με τον ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) αλλά και την ανάγκη υλοποίησης των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α' 251/24-11-2014) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», αναμορφώθηκε το σχετικό έντυπο με σκοπό την πληρέστερη καταγραφή και αποτύπωση οικονομικών δεδομένων.

Δυνάμει της ΠΟΛ.1044/2018 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β' 880/13-03-2018), ορίστηκε για το φορολογικό έτος 2017 και επόμενα, ο τύπος και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3 καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει.

Σε συνέχεια των παραπάνω, με την ΠΟΛ.1072/2018 δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου.

Για την πληρέστερη κατανόηση του εντύπου και την διευκόλυνση των φορολογούμενων και πριν περάσουμε στην απεικόνιση του εντύπου ανά σελίδα, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση αυτού:

- Η 1η σελίδα περιέχει στοιχεία πληροφοριακού χαρακτήρα για την επιχείρηση, τα οποία εφόσον η πληροφορία είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ θα έρχονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο.

- Η καταχώρηση των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης πρέπει να ξεκινάει από τον πίνακα Ζ έτσι ώστε να μεταφέρονται τα ποσά που δεν επιδέχονται τροποποιήσεις στον πίνακα Δ νια την εξανωνή των οικονομικών αποτελεσμάτων. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή νια την υποβολή του εντύπου Ε3, ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει ποσά στους κωδικούς οι οποίοι είναι χρωματισμένοι με κίτρινο χρώμα, νιατί τα ποσά στους συγκεκριμένους κωδικούς μεταφέρονται από τον πίνακα Ζ. Για το λόνο αυτό και στο παρόν πόνημα μετά την παρουσίαση της 1ης σελίδας (πίνακες Α, Β, Γ), θα συνεχίσουμε με τον πίνακα Ζ και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι.

Με την είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης ειδοποιείται ότι πρέπει να προηγηθεί η συμπλήρωση του πίνακα Ζ' πριν τη συμπλήρωση του πίνακα Δ'

Επισημαίνουμε ότι:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1007/9.1.2015 Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. (Β' 73/16-01-2015), απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής μόνο από την ενημέρωση λογιστικών αρχείων (βιβλία) οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 οι οποίες:

1.     Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες, αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών, με εξαίρεση τις λαϊκές αγορές και τα παζάρια.

Στην απαλλαγή της παραγράφου αυτής εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών, που πωλούνται ή προσφέρονται.

2.     Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

3.  Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) - πλανόδιοι λιανοπωλητές λαχείων.

4.      Είναι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2859/2000.

Σύμφωνα με τα παραπάνω:

Όλες οι επιχειρήσεις (ατομικές / φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες), υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και απαλλάσσονται μόνο από την ενημέρωση αυτών. Επομένως όσες από τις παραπάνω επιχειρήσεις ήταν απαλλασσόμενες από την τήρηση βιβλίων με βάση προγενέστερες διατάξεις, είχαν ήδη την υποχρέωση από το φορολογικό έτος 2015, να επικαιροποιήσουν την εικόνα τους υποβάλλοντας στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. τη σχετική δήλωση μεταβολής.

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή και στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

- Πίνακες (παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στον επιλεγμένο πίνακα)

- Ανέβασμα αρχείων (παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να υποβάλλει σε αρχεία τα στοιχεία των κωδικών 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης), 040 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης), 041 (Ενεργά Τερματικά POS), 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.) καθώς και τα στοιχεία του πίνακα Γ1 (Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν)
- Αποθήκευση. Παρέχονται οι επιλογές :

Κωδικός 001

Ο κωδικός 001 συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία μητρώου του φορολογουμένου την ημέρα υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση τροποποιητικής, συμπληρώνεται η ΔΟΥ που είναι συμπληρωμένη στην αρχική δήλωση

Κωδικός 002

Προ-συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία του μητρώου

Κωδικοί 003

Εμφανίζεται όταν η δήλωση έχει υποβληθεί οριστικά στο taxis και παίρνει τον αριθμό καταχώρησης του Ε1 ή του Ν

Κωδικοί 004

Προ-συμπληρώνεται από το σύστημα, ανάλογα με τη μορφή της δήλωσης (αρχική/τροποποιητική)

Ημερομηνία πρώτης έναρξης, έναρξης , διακοπής

Συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία μητρώου και στα φυσικά πρόσωπα αναφέρεται στη πρώτη χρονικά έναρξη εργασιών

Κωδικοί 005

Προ-συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία μητρώου του υπόχρεου με ημερομηνία αναφοράς τη τελευταία μέρα του φορολογικού έτους που αφορά η δήλωση.

Η ένδειξη «μη υπόχρεοι» συμπληρώνεται μόνο από τους αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑΔ συνδυαστικά επαληθεύεται με τη συμπλήρωση του κωδικού 009 του εντύπου.

Κωδικοί 006

Αφορά μόνο Φυσικά Πρόσωπα και συμπληρώνεται με σκοπό την απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος συνδυαστικά με τον κωδικό 027 του Ε1

Κωδικοί 007

Αφορά μόνο Φυσικά Πρόσωπα και συμπληρώνεται από το χρήστη.
 

Κωδικοί 008

Επιλέγονται από το χρήστη, μέσα από αναδυόμενο παράθυρο, οι εγκαταστάσεις που δεν νοούνται ως υποκαταστήματα για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4484/2017 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1156/2017 εγκύκλιο και όχι μόνο οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στην περ. δ' της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3874/2010.

Κωδικοί 009

Αφορά μόνο Φυσικά Πρόσωπα και επιλέγεται η ανάλογη ένδειξη από τον αναδυόμενο πίνακα για τις περιπτώσεις (1) και (2).

Οι αφανείς αγρότες χωρίς ΚΑΔ (3) θα συμπληρώνεται από τον χρήστη συνδυαστικά με την ένδειξη «μη υπόχρεοι» στον κωδ. 005

Κωδικοί 010

Συμπληρώνεται από το χρήστη. Γίνεται διάκριση των επιχειρήσεων - οντοτήτων ανάλογα με το μέγεθός τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (άρθρα 1 και 2 του ν.4308/2014)

Κωδικοί 020 (Α.Φ.Μ.)

Προ- συμπληρώνεται από τα στοιχεία μητρώου του υπόχρεου

Κωδικοί 021 (Κωδικός Αριθμός Κύριας Δραστηριότητας)

Φυσικά Πρόσωπα: Προ- συμπληρώνεται από τα στοιχεία μητρώου του υπόχρεου με ημερομηνία αναφοράς την 31/12

Νομικά Πρόσωπα: Προ- συμπληρώνεται από τα στοιχεία μητρώου του υπόχρεου με ημερομηνία αναφοράς τη λήξη του φορολογικού έτους

Κωδικοί 022 (Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα)

Επιλέγεται από τον αναδυόμενο πίνακα

 

- Κωδικοί 025 (Αριθμός απασχολούμενων ατόμων)

Σχετική η ΠΟΛ.1072/2018

- Κωδικοί 026, 027

Σχετική η ΠΟΛ.1072/2018

Κωδικοί 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης)

Συμπληρώνονται από τον χρήστη όλες οι ιστοσελίδες της επιχείρησης που είναι ενεργές κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών με αρχείο.

Κωδικοί 042

Συμπληρώνονται από το χρήστη οι ενεργές ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας της επιχείρησης. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών με αρχείο.

Γενικά : Σε όλους τους πίνακες που ενημερώνονται από του χρήστες δίνονται οι εξής δυνατότητες:

-          «Εισαγωγής Νέας Εγγραφής» όπου ο χρήστης καταχωρεί τα δεδομένα

-          «Ενημέρωσης» του πίνακα με τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει

-          «Επεξεργασίας» των ήδη καταχωρημένων δεδομένων (επιλέγουμε το "μολύβι")

-          «Διαγραφής» αυτών (επιλέγουμε τον " κόκκινο σταυρό") όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

-          π.χ.

 

 

Υποπίνακας «Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων αρ. 2 ν.4308/2014

Κύκλος εργασιών

Τα πεδία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα με τα δεδομένα των τριών τελευταίων ετών

Σύνολο ενεργητικού

Συμπληρώνεται από το χρήστη για τα τρία τελευταία φορολογικά έτη, εφόσον η οντότητα τηρεί διπλογραφικά βιβλία

Μέσος όρος προσωπικού

Συμπληρώνεται από το χρήστη

Η καταχώρηση ποσών στον υποπίνακα «Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων άρθρου 2 ν.4308/2014» γίνεται με βάση τα κριτήρια του ν.4308/2014 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1003/31.12.2014 εγκύκλιο

Κωδικοί 037 (Συνδεδεμένες επιχειρήσεις (αρ. 2 ν. 4172/2013)

Προ- συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του Συνοπτικού Πίνακα Ενδοομιλικών Συναλλαγών. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία και να εισάγει νέα.

Κωδικοί 040, 041 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης/ Ενεργά Τερματικά POS)

Προσυμπληρώνονται αυτόματα οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί της επιχείρησης ( παρ. ιη' του άρθρ. 62 του ν.4446/2016) και όλα τα τερματικά POS που διέθετε η επιχείρηση για το φορολογικό έτος 2017, με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών και των λοιπών παρόχων πληρωμών. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία και να εισάγει νέα, εφόσον ενημερώνει και την αντίστοιχη εφαρμογή των επαγγελματικών λογαριασμών.

Κωδικοί 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.)

Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Στον κωδικό 042 και στον υποπίνακα «Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Αλληλογραφίας Επιχείρησης» καταχωρείται τουλάχιστον μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας που είναι ενεργές κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης και οι οποίες αφορούν την επικοινωνία της επιχείρησης με την Α.Α.Δ.Ε. Επισημαίνεται ότι τόσο στις ατομικές επιχειρήσεις όσο και στα νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες, η ηλεκτρονική διεύθυνση αναφέρεται αποκλειστικά διακριτά και απευθείας στην επιχείρηση και όχι σε τρίτα πρόσωπα ή στα πρόσωπα που νομίμως την εκπροσωπούν (Σχετ. ΠΟΛ.1072/2018). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών με αρχείο.

Κωδικοί 043, 044 (Πώληση αγαθών μέσω Διαδικτύου/ Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου)

Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Κωδικοί 045 (Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών)

Συμπληρώνεται από το χρήστη

Στον κωδικό 045 και στον υποπίνακα «Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών» καταχωρούνται οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση, προκειμένου να διενεργήσουν πωλήσεις αγαθών, ή παροχή υπηρεσιών, να τους παρέχονται διαφημιστικές ή λοιπές υπηρεσίες βάσει σύμβασης καθώς επίσης και αυτές που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν δωρεάν, αποκλειστικά όμως για την εξυπηρέτηση άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Σχετ. ΠΟΛ.1072/2018).

Κωδικοί 046 (Υποχρέωση Απογραφής Απλογραφικών)

Επιλέγεται ανάλογα από το χρήστη.

Κωδικοί 047 (Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων)

Μεταφέρεται το ποσό από τον κωδικό 560 του πίνακα Z1

Κωδικοί 048 (Καθαρά Αποτελέσματα)

Μεταφέρεται το ποσό από τον κωδικό 529 του πίνακα Δ15

 

Κωδικοί 038 (Στοιχεία Μετόχων Ανωνύμων Εταιριών Μη Εισηγμένων)

Συμπληρώνεται από το χρήστη

Στον κωδικό 038 καταχωρούνται τα στοιχεία των μετόχων ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χ.Α. που συμμετείχαν στο κεφάλαιο της εταιρείας όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία γενική συνέλευση της εταιρείας (Σχετ. ΠΟΛ.1072/2018).

Κωδικοί 049, 050 (Ιδιότητες προσώπων Εντύπου)

Υποχρεωτικά πεδία. Συμπληρώνονται από το χρήστη (Σχετ. ΠΟΛ.1072/2018).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ1. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ

Προ- συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του εντύπου Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους. Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία να διαγράψει και να εισάγει νέα. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών με αρχείο.

Κωδικοί 060

Το σύνολο των ενοικίων όπως προκύπτει από τον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί και δεν μπορεί να μεταβληθεί από το χρήστη.

 

 

Κωδικοί 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 112 (Μέρος Β, παράγραφος 3) του ν. 4387/2016, ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2017 θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, όπου αυτές υπάρχουν, εξακολουθούν να είναι ίδιες όσον αφορά στο χρόνο που αυτές βαρύνουν. Συγκεκριμένα, και κατ' εφαρμογή της ΠΟΛ.1116/10.6.2015 εγκυκλίου, οι αγροτικές επιδοτήσεις αντιμετωπίζονται φορολογικά στο έτος που αφορούν. Συνεπώς, οι επιδοτήσεις που αφορούν στα έτη 2016 και προηγούμενα θα ακολουθούν τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν φορολογικά με το εκάστοτε φορολογικό πλαίσιο (σχετική και η ΠΟΛ.1116/1.6.2015 εγκύκλιος).

Τα ποσά των κωδικών αυτών συμπληρώνονται από το χρήστη.

Πίνακας Ζ' : Γενικές οικονομικές πληροφορίες (Απλογραφικά - Διπλογραφικά βιβλία)

Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα της τήρησης βιβλίων (απλογραφικών ή διπλογραφικών).Όπως προαναφέρθηκε, η συμπλήρωση του πίνακα Ζ' προηγείται από αυτή του πίνακα Δ', καθόσον από τα έσοδα, έξοδα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία (Ζ1, Ζ2 και Ζ3 αντίστοιχα) προκύπτει ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του πίνακα Δ'

Απλογραφικά βιβλία:

Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 όταν, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:

α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.

β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.

γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα.

ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.

στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.

Επομένως μία επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία θα καταχωρήσει τα οικονομικά δεδομένα της χρήσης, ανάλογα με την περιγραφή που ορίζεται στο Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 και όπου συντρέχει περίπτωση, ώστε να μπορεί να καταρτιστεί η «Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες» (υπόδειγμα Β.6.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 16 του ως άνω νόμου.

Διπλογραφικά βιβλία:

Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και τηρεί:

α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο). β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό).

γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ισοζύγιο).

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ως άνω άρθρου και νόμου το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ' χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α' και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β'. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5. Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 12 του άρθρου 16.

Με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014. Συντάσσει όμως τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 και τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β' του ως άνω νόμου.

Οι κωδικοί 160, 260, 360, 460 και 560 είναι υπολογιστικοί και όχι καταχωρητικοί κωδικοί και υπολογίζονται από την εφαρμογή ανάλογα με τους παρακάτω κανόνες:

- Κωδικός 160 (εμπορική δραστηριότητα)

Άθροισμα των κωδικών: (161+162+163+164+165+166+167+168+169+170)

- Κωδικός 260 (παραγωγική δραστηριότητα)

Άθροισμα των κωδικών: 261+262+263+264+265+266+267+268+269+270

- Κωδικός 360 (αγροτική-βιολογική δραστηριότητα)

Άθροισμα των κωδικών: 361+362+363+364+365+366+367+368+369+370)

- Κωδικός 460 (παροχή υπηρεσιών)

Άθροισμα των κωδικών: 461+462+463+464+465+466+467+468+469+470)

- Κωδικός 560

Άθροισμα των κωδικών: 160+260+360+460

Κωδικοί 161 (εμπορική δραστηριότητα), 261 (παραγωγική δραστηριότητα), 361 (αγροτική-βιολογική δραστηριότητα), 461 (παροχή υπηρεσιών).

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών.

Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από το χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους κωδικούς 161, 261, 361, 461 κατά περίπτωση.

Σημείωση : Οι πωλήσεις αναλύονται περαιτέρω σε πωλήσεις λιανικής και χονδρικής καθώς και πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης και τις απαιτήσεις της φορολογικής αρχής ή άλλων δημόσιων αρχών. Ειδικότερα, στον κωδικό 002 του υποπίνακαΖι, αναγράφεται η αξία των χονδρικών πωλήσεων των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και προσδιορίζονται στην ΠΟΛ.1150/2017 εγκύκλιο, ανεξάρτητα εάν η πώλησή τους έχει επιβαρυνθεί ή όχι με Φ.Π.Α. Στον κωδικό 004 του ίδιου υποπίνακα Ζ1, αναγράφεται η αξία των λιανικών πωλήσεων των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και προσδιορίζονται στην ΠΟΛ.1150/2017 εγκύκλιο και με τις σχετικές διατάξεις οι εν λόγω πωλήσεις θα πρέπει να έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. (Σχετ. ΠΟΛ.1072/2018)

Κωδικοί 162, 262, 362, 462. Λοιπά συνήθη έσοδα.

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό Λοιπά συνήθη έσοδα (71) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 71. Λοιπά συνήθη έσοδα

71.01      Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων

71.02       Επιχορηγήσεις τόκων

71.03      Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων

71.04      Άλλα λειτουργικά έσοδα

71.05      Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες

Κωδικοί 163, 263, 363, 463. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα.

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (72) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

72.01      Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων

72.02      Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων

72.03      Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες

72.04      Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων

Κωδικοί 164, 264, 364, 464. Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές.

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές (73) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

73.01      Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό

73.01.1       Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρ/σεων

73.01.2       Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων

73.01.3       Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού

73.02      Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης

73.02.1       Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων

73.02.2       Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων

3.02.03 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού

Κωδικοί 165, 265, 365, 465. Έσοδα συμμετοχών.

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό Έσοδα συμμετοχών (74) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 74 Έσοδα συμμετοχών

74.01      Μερίσματα από συμμετοχές σε συγγενείς

74.02      Μερίσματα από συμμετοχές σε θυγατρικές

74.03      Μερίσματα από συμμετοχές σε κοινοπραξίες

74.04      Μερίσματα από λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους

Κωδικοί 166, 266, 366, 466. Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (75) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

75.01      Κέρδη από διάθεση ενσώματων παγίων

75.02      Κέρδη από διάθεση άυλων πάγιων στοιχείων

75.03. Κέρδη από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων

75.04 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες

Κωδικοί 167, 267, 367, 467. Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων.

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 76 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 76 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων

76.01      Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες

76.02      Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις

76.03      Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος

76.04         Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

76.05      Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων

76.06      Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

76.07      Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 76.08. Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων

76.09      Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων

76.10   Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων

76.10.1       Κέρδη από αναστροφή απομείωσης πελατών

76.10.2       Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων

76.10.3       Κέρδη από αναστροφή απομείωσης διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων

76.10.4       Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές

76.10.5       Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε συγγενείς

76.10.6       Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες

76.11   Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Κωδικοί 168, 268, 368, 468. Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία.

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 77 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

77.1      Κέρδη εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων

77.2      Κέρδη εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

77.3      Κέρδη εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων

Κωδικοί 169, 269, 369, 469. Φόρος εισοδήματος έσοδο.

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 78 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 78 Φόρος εισοδήματος έσοδο

78.01      Τρέχων φόρος περιόδου έσοδο

78.02      Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έσοδο

78.03      Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος

Κωδικοί 170, 270, 370, 470. Ασυνήθη έσοδα και κέρδη.

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 79 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη

79.01      Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες

79.02      Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες

79.03      Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

Κωδικοί 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570

Αθροιστικοί κωδικοί. Υπολογίζονται από την εφαρμογή

 

 

Οι κωδικοί 180, 280, 380, 480 και 580 είναι υπολογιστικοί και όχι καταχωρητικοί κωδικοί και υπολογίζονται από την εφαρμογή ανάλογα με τους παρακάτω κανόνες:

- Κωδικός 180 (εμπορική δραστηριότητα)

Άθροισμα των κωδ. 181+182+183+184+185+186+187+188+189+190

- Κωδικός 280 (παραγωγική δραστηριότητα)

Άθροισμα των κωδ. 281+282+283+284+285+286+287+288+289+290

- Κωδικός 380 (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα)

Άθροισμα των κωδ. 381+382+383+384+385+386+387+388+389+390

- Κωδικός 480 (παροχή υπηρεσιών)

Άθροισμα των κωδ. 481+482+483+484+485+486+487+488+489+490

- Κωδικός 580

Άθροισμα των κωδικών: 180+280+380+480

Κωδικοί 181 (εμπορική δραστηριότητα), 281 (παραγωγική δραστηριότητα), 381 (αγροτική-βιολογική δραστηριότητα), 481 (παροχή υπηρεσιών). Καταχωρούνται οι πάσης φύσης παροχές στους εργαζόμενους.

Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από το χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους κωδικούς 181, 281, 381, 481 κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 60 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

- 60 Παροχές σε εργαζόμενους

- 60.01 Μικτές αποδοχές

- 60.02 Εργοδοτικές εισφορές

- 60.03 Λοιπές παροχές

- 60.04 Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό)

- 60.05 Παροχές σε εργαζόμενους σε συνδεδεμένες οντότητες

- Κωδικοί 182, 282, 382, 482. Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 61 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 61     Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων

- 61.01 Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

- 61.02 Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

- 61.03 Απομείωση άυλων παγίων

- 61.04 Απομείωση αποθεμάτων

- 61.05 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων

- 61.06 Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

- 61.07 Ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

- Κωδικοί 183, 283, 383, 483. Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 62 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

62     Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

- 62.01 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό

- 62.02 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης

- Κωδικοί 184, 284, 384, 484. Ζημιές από διάθεση- απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 63 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

63     Ζημιές από διάθεση- απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

- 63.01 Ζημιές από διάθεση- απόσυρση ενσώματων παγίων

- 63.02 Ζημιές από διάθεση -απόσυρση αύλων παγίων στοιχείων

- 63.03 Ζημιές από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων

- 63.04 Ζημιές από διάθεση -απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες

- Κωδικοί 185 (εμπορική δραστηριότητα), 285 (παραγωγική δραστηριότητα), 385 (αγροτική- βιολογική δραστηριότητα), 485 (παροχή υπηρεσιών). Καταχωρούνται τα πάσης φύσεως διάφορα λειτουργικά έξοδα

- Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από το χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους κωδικούς 185, 285, 385, 485 κατά περίπτωση.

 

 

- Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 64 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

- 64.01 Αμοιβές για υπηρεσίες

- 64.02 Ενέργεια

- 64.03 Ύδρευση

- 64.04 Τηλεπικοινωνίες

- 64.05 Ενοίκια

- 64.06 Ασφάλιστρα

- 64.07 Μεταφορικά

- 64.08 Αναλώσιμα

- 64.09 Επισκευές και συντηρήσεις

- 64.10 Διαφήμιση και προβολή

- 64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)

- 64.12 Λοιπά έξοδα

o 64.13 Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες οντότητες

- Κωδικοί 186, 286, 386, 486. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 65 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

o 65.01 Τόκοι τραπεζικών δανείων

o 65.02 Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες οντότητες

o 65.03 Τόκοι λοιπών δανείων

o 65.04 Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων

o 65.05 Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

- Κωδικοί 187, 287, 387, 487. Αποσβέσεις

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 66 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 66 Αποσβέσεις

o      66.01 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γης

o      66.02 Αποσβέσεις κτιρίων - τεχνικών έργων

o      66.03 Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού

o      66.04 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων

o      66.05 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού

o      66.06 Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα

o      66.07 Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

o      66.08 Αποσβέσεις άυλων παγίων

- Κωδικοί 188, 288, 388, 488. Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 67 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 67 Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα

o 67.01 Ζημιές φυσικών καταστροφών

o 67.02 Ζημιές άλλων καταστροφών

o 67.03 Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημιές

o 67.04 Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές

o 67.05 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές από συνδεδεμένες οντότητες

- Κωδικοί 189, 289, 389, 489. Προβλέψεις

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 68 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 68 Προβλέψεις

o 68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες

o 68.02 Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις

o 68.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος

o 68.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

o 68.05 Άλλες προβλέψεις

o 68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

- Κωδικοί 190, 290, 390, 490. Φόρος εισοδήματος

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 69 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί

- 69 Φόρος εισοδήματος

o 69.01 Τρέχον φόρος (έξοδο) περιόδου

o 69.02 Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) περιόδου

o 69.03 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος

Κωδικοί 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590

Υπολογίζεται το άθροισμα αυτόματα από το σύστημα

Υποπίνακας Ζ3 Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία

Κωδικοί 195, 295, 395, 495

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικοί 196, 296, 496

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικοί 197, 297, 497

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικοί 198, 298, 398, 498 (Λοιπά)

Ανοίγει "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από το χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους κωδικούς 198, 298, 398, 498 κατά περίπτωση.


Κωδικοί 595, 596, 597, 598

Υπολογίζεται το άθροισμα αυτόματα από το σύστημα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Απλογραφικά - Διπλογραφικά Βιβλία)

 
Κωδικοί 100, 200, 300, 400

Οι κωδικοί 100,200,300,400 συμπληρώνονται αυτόματα από τους κωδικούς 161, 261, 361, 461 του πίνακα Ζ1 αντίστοιχα

Κωδικός 500

Ο κωδικός 500 είναι το άθροισμα των κωδικών 100+200+300+400 εφόσον υπάρχουν και συμπληρώνεται αυτόματα

Κωδικοί 101, 103, 104, 105

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 102

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα (εμπορική δραστηριότητα) ο οποίος είναι ο κάτωθι:

 

Κωδικός 106

Συμπληρώνεται από το χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 195 του Ζ3 πίνακα

Κωδικός 107

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα (α+β-γ)

Κωδικοί 201, 203, 204

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 202

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα της στήλης (παραγωγική δραστηριότητα) ο οποίος είναι ο κάτωθι:

Κωδικός 205

Συμπληρώνονται από το χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 295 του Ζ3 πίνακα

Κωδικός 206

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 201+202-203-204-205 =206

Κωδικοί 301, 303, 304

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 302

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα της στήλης (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα) ο οποίος είναι ο κάτωθι:Κωδικός 305

Συμπληρώνονται από το χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 395 του Ζ3 πίνακα

Κωδικός 306

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 301+302-303-304-305 =306


 

Κωδικοί 207, 208, 209, 210, 212 (παραγωγική δραστηριότητα)

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 211

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 207-208-209-210

Κωδικός 213

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 206+211+212

Κωδικοί 307, 308, 309, 310 (αγροτική- βιολογική δραστηριότητα)

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 311

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 307-308-309-310

 

Κωδικοί 312, 314, 315 (αγροτική- βιολογική δραστηριότητα)

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 313

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα της στήλης (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα) ο οποίος είναι ο κάτωθι:

Κωδικός 316

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 312+313-314-315

Κωδικοί 317, 318

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 319

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 316+317-318

Κωδικοί 401

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 120

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 107

Κωδικός 220

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 213

Κωδικός 320

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 319

Κωδικός 420

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 401

Κωδικός 520

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 120+220+320+420

Κωδικοί 121, 221, 321, 421

Είναι το ποσό Δ1- Δ6

Κωδικός 122

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 162+164+165+166+167+168+170 (πίνακας Ζ1)

Κωδικός 222

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 262+264+265+266+267+268+270 (πίνακας Ζ1)

Κωδικός 322

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 362+364+365+366+367+368+370 (πίνακας Ζ1)

Κωδικός 422

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 462+464+465+466+467+468+470

Κωδικός 522

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 122+222+322+422

Κωδικός 123

Συμπληρώνεται από το χρήστη

Κωδικός 223

Συμπληρώνεται από το χρήστη

Κωδικός 323

Συμπληρώνεται από το χρήστη

Κωδικός 423

Συμπληρώνεται από το χρήστη

Κωδικός 523

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 123+223+323+423

Κωδικός 124

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 126 + 187

Κωδικός 224

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 226 +287

Κωδικός 324

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 326 + 387

Κωδικός 424

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 426 + 487

Κωδικός 524

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 526 + 587

Κωδικός 125

Συμπληρώνεται από το χρήστη

Κωδικός 225

Συμπληρώνεται από το χρήστη

Κωδικός 325

Συμπληρώνεται από το χρήστη

Κωδικός 425

Συμπληρώνεται από το χρήστη

Κωδικός 525

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 125+225+325+425

Κωδικός 126

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [126] = [121] + [122] - [123] - [125]

Κωδικός 226

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [226] = [221] + [222] - [223] - [225]

Κωδικός 326

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [326] = [321] + [322] - [323] - [325]

Κωδικός 426

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [426] = [421] + [422] - [423] - [425]

Κωδικός 526

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [526] = [521] + [522] - [523] - [525]

Κωδικός 127

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 163 του πίνακα Ζ1

Κωδικός 227

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 263 του πίνακα Ζ1

Κωδικός 327

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 363 του πίνακα Ζ1

Κωδικός 427

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 463 του πίνακα Ζ1

Κωδικός 527

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 563 του πίνακα Ζ1

Κωδικός 128

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 186 του πίνακα Ζ2

Κωδικός 228

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 286 του πίνακα Ζ2

Κωδικός 328

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 386 του πίνακα Ζ2

Κωδικός 428

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 486 του πίνακα Ζ2

Κωδικός 528

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 586 του πίνακα Ζ2

Κωδικός 129

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 126+127-128

Κωδικός 229

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 226+227-228

Κωδικός 329

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 326+327-328

Κωδικός 429

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 426+427-428

Κωδικός 529

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 526+527-528

Κωδικός 130

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι             κωδ 121/κωδ 100*100

Κωδικός 230

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι              κωδ 221/κωδ 200*100

Κωδικός 330

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι               κωδ 321/κωδ 300*100

Κωδικός 430

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι               κωδ 421/κωδ 400*100

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε'. ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Στη στήλη «Λογιστική Βάση» καταχωρείται η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας (π.χ. ενσώματα πάγια, προβλέψεις κ.ο.κ) όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Δ.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π) της επιχείρησης στην οποία υφίστανται διαφορές από την αντίστοιχη αξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013 και η οποία καταχωρείται στην στήλη «Φορολογική Βάση».

Κωδικοί 700, 701, 702, 703, 704, 705

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης

Κωδικοί 708, 709, 710, 711, 712, 713

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013

Κωδικός 706, 714, 707, 715 : ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

706, 707

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία


 

 

714, 715 Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν.4172/2013

 

Κωδ. 722, 723 (θετικές διαφορές)

Θα υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής : λογιστική βάση - φορολογική βάση

Εάν η διαφορά είναι >=0, το ποσό θα εμφανίζεται στον συγκεκριμένο κωδικό και ο επόμενος κωδικός θα παραμένει κενός

Κωδ. 730, 731 (αρνητικές διαφορές)

Θα υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής : Φορολογική βάση - λογιστική βάση

Εάν η διαφορά είναι >=0, το ποσό θα εμφανίζεται στον συγκεκριμένο κωδικό και ο προηγούμενος κωδικός θα παραμένει κενός

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και η συμπλήρωσή του αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταφορά των φορολογητέων καθαρών αποτελεσμάτων στη δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1).

Κωδικοί 140, 240, 340, 440, 540

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 129 , 229, 329, 429, 529 από τον πίνακα Δ15 αντίστοιχα

Κωδικοί 141, 241, 341, 441

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 541

Είναι το άθροισμα 141+241+341+441

Κωδικοί 142, 242, 342, 442

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 542

Είναι το άθροισμα 142+242+342+442

Κωδικοί 143, 243, 343, 443

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 543

Είναι το άθροισμα 143+243+343+443

Κωδικοί 144, 244, 344, 444

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 544

Είναι το άθροισμα 144+244+344+444

Κωδικοί 145, 245, 345, 445

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 545

Είναι το άθροισμα 145+245+345+445

Κωδικοί 146, 246, 346, 446

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 546

Είναι το άθροισμα 146+246+346+446

Κωδικοί 147, 247, 347, 447

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 547

Είναι το άθροισμα 147+247+347+447

Κωδικοί 148, 248, 348, 448

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 548

Είναι το άθροισμα 148+248+348+448

Κωδικοί 149, 249, 349, 449

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 549

Είναι το άθροισμα 149+249+349+449

Κωδικοί 150, 250, 350, 450

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικός 550

Είναι το άθροισμα 150+250+350+450

Κωδικοί 151, 251, 351, 451

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικοί 153, 154

Επιλέγεται από το χρήστη. Οι κωδικοί [153] και [154] δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Εφόσον επιλεγεί ο κωδικός 153 ο κωδικός 151 μειώνεται κατά 40% ενώ αν επιλεγεί ο κωδικός 154 ο κωδικός 151 μειώνεται κατά 20%.

Κωδικός 551

Είναι το άθροισμα 151+251+351+451

Κωδικοί 152, 252, 352, 452, 552, 553

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα

152= 140+141-(142)+143-(144)-(145)-(146)-(147)-(148)-(149)-(150)-(151)

252= 240+241-(242)+243-(244)-(245)-(246)-(247)-(248)-(249)-(250)-(251)

352= 340+341-(342)+343-(344)-(345)-(346)-(347)-(348)-(349)-(350)-(351)

452= 440+441-(442)+443-(444)-(445)-(446)-(447)-(448)-(449)-(450)-(451)

552= 540+541-(542)+543-(544)-(545)-(546)-(547)-(548)-(549)-(550)-(551)

553=352

Κωδικός 453

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα, είναι η διαφορά κωδ. 461- Ασφαλιστικές Εισφορές αυτοαπασχολούμενων Ζ2 υποπίνακας του κωδικού 485 περίπτωση (7)

Κωδικός 554

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και 554 = 553

Κωδικός 555

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα 555 = 552+553+554

ΠΙΝΑΚΑΣ Η'. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Κ.Κ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Κωδικοί 651, 652, 653, 654, 656, 657, 658, 659, 650, 666, 667, 668, 669, 670

Συμπληρώνονται από το χρήστη

Κωδικοί 655

Υπολογίζεται το άθροισμα των κωδικών 651+652+653+654 Κωδικοί 660

Υπολογίζεται το άθροισμα των κωδικών 656+657+658+659 Κωδικοί 665

Υπολογίζεται το άθροισμα των κωδικών 661+662+663+664

Σημειώσεις φορολογουμένου:

Ελεύθερο κείμενο. Συμπληρώνεται από το χρήστη

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης