Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018
Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών


Αριθ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
New Page 1

Αθήνα, 23 Απριλίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Α 1063847 ΕΞ 2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ'

2.  Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ B', Δ'

3.  Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ', Δ', Ε'

4.  Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛ.ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Δ'

5.  Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ'

 

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10

101 84 - Αθήνα

Πληροφορίες: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Url: www.aade.gr
 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ με οδηγίες για την έκδοση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και τη διαδικασία χρήσης αυτών.

ΣΧΕΤ. α) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1024011 ΕΞ 2018/1-2-2018 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Τελωνειακές Απλουστεύσεις - Απλουστευμένη διασάφηση/Εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή» (ΦΕΚ 538/Β/2018)

β) Η αριθμ. ΔΤΔ Δ 1055219 ΕΞ 2017/5.4.2017 Διαταγή ΑΑΔΕ «Οδηγίες για την έκδοση άδειας χρήσης συνολικής εγγύησης στα πλαίσια εφαρμογής του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα Καν.952/2013 (ΕνΤΚ/UCC)»

γ) Η αριθμ ΔΤΔ 1068514 ΕΞ2016/28.4.2016 ΕΔΥΟ περί προσωρινής εναπόθεσης με βάση τον UCC (ΑΔΑ: 7Ψ6ΘΗ-ΜΕΑ)

δ) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1121586 Εξ 2017/9.8.2017 Διαταγή ΑΑΔΕ «Τελωνειακές Αποφάσεις - Δικαίωμα ακρόασης» (ΑΔΑ: Ψ0ΣΕΗ-4ΛΘ)

ε) Η αριθμ. Δ.ΟΡΓ Α 1036960/10.3.2017 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (ΦΕΚ 968/Β/22-3-2017)

στ) Η ΠΟΛ.1103/7.7.2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών» (ΦΕΚ 2536/Β/2017 - ΑΔΑ:ΩΒΗΠ46ΜΠ3Ζ-2ΥΔ)

ζ) Η αριθμ. ΔΤΔ Γ 1169008 ΕΞ 2017/3.11.2017 Διαταγή ΑΑΔΕ «Πρακτική εφαρμογή του κριτηρίου του άρθρου 39 στοιχείο (α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα - Καν. (ΕΕ) 952/2013, περί ιστορικού συμμόρφωσης» (ΑΔΑ: ΩΛΠΣΗ-Ζ7Π)

η) Η αριθμ. ΔΤΔ Γ 138851 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/27.7.2017 Διαταγή ΑΑΔΕ «Παροχή οδηγιών επί της πρακτικής εφαρμογής του κριτηρίου του άρθρου 39 στοιχείο (α) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα - Καν. (ΕΕ) 952/2013, περί ιστορικού συμμόρφωσης»

θ) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 1184721 ΕΞ 2016/16.12.2016 Απόφαση ΓΓΔΕ «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου» (ΦΕΚ 4488/Β/2016 - ΑΔΑ: 7ΦΗΝΗ-2Η3), η οποία κοινοποιήθηκε με οδηγίες με την αριθμ. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3.2.2017 Διαταγή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: 6Ε8ΞΗ-ΟΦΧ)

ι) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 5016701 ΕΞ 2015/31.7.2015 Απόφαση ΓΓΔΕ «Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων - Τήρηση αρχείου» (ΦΕΚ 1698/Β/2015), η οποία κοινοποιήθηκε με οδηγίες με την αριθμ. ΔΤΔ Α 5022456 ΕΞ 2015/23.10.2015 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: ΒΜΞΠΗ-ΡΥΟ)

ια) Η αριθμ. ΔΤΔ Α 5026766/6.11.2014 Απόφαση ΓΓΔΕ «Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ 3120/Β/2014 - ΑΔΑ: ΩΛΘ9Η- ΡΛΝ), η οποία κοινοποιήθηκε με οδηγίες με την αριθμ. ΔΤΔ Α 5001457 ΕΞ 2015/19.1.2015 ΕΔΥΟ (ΑΔΑ: 7ΟΔ2Η-ΖΕ1),

ιβ) Η αριθμ. T.4039/139/A0019/5.9.2007 ΑΥΟ «Απλουστευμένες διαδικασίες κατά τη διακίνηση και εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω δικτύου αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης» (ΦΕΚ 1879/Β/2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιγ) Η ΠΟΛ.1045/8.4.2016 ΕΔΥΟ «Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (εφαρμογή τελωνειακού καθεστώτος 42)» (ΑΔΑ : 69ΔΩΗ-6ΑΩ)

Περιεχόμενα

ΜΕΡΟΣ Α'. ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ...................................................................................... 5
ΜΕΡΟΣ Β'. ΕΙΔΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ..................................................................................................................................................... 6
Β.1. ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ........................................................................ 6
Β.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.......................................................... 8
Β.3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ........................................................................................ 10
ΜΕΡΟΣ Γ'. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ................................................................................. 10
Γ.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.............. 10
Γ.1.1. Οικονομικοί Φορείς που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση____________________________________ 10
Γ.1.2. Εγκατάσταση στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης__________________________________________ 11
Γ.1.3. Υποβολή της αίτησης________________________________________________________________ 12
Γ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.................................................................................................................. 14
Γ.3. ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ....................................................................................... 16
Γ.4. ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΑΝΑΚΛΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ/ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ................................................................ 19
Γ.5. ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/5/2016 19
Γ.6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ.......................................................................................................... 20
Γ.7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ................................................................... 20
ΜΕΡΟΣ Δ'. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 40, 42, 07, 71, 51, 53, 61) - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ............................................................................................................................... 21
Δ.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ C................................... 21
Δ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ................................................................................ 25
Δ.2.1. Διασάφηση τύπου Α/C/R_____________________________________________________________ 25
Δ.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ................................................................................ 27
Δ.4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................................................................... 28
ΜΕΡΟΣ Ε'. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (10, 31,21, 11, 23) - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ................................................................................................................................................................... 28
Ε.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ C.................................... 29
Ε.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ................................................................................ 32
Ε.2.1. Διασάφηση τύπου Α/C/R _____________________________________________________________ 32
ΜΕΡΟΣ ΣΤ'. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ................................................................................................................................................. 35
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ................................................................................................. 39
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ............................................................... 41
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 10, 31,21, 11, 23................................. 43
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ Υ ΚΑΙ Ζ...................................................................... 46
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΝΟΜΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ........................................................................................................................................................................................ 50
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 52
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ.................................................... 54
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 61
 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω α) σχετική Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, με την οποία καθορίζονται οι επί μέρους διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στην έκδοση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης και εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή, κατά το μέρος που αυτά είτε δεν καθορίζονται ρητά από τις ενωσιακές διατάξεις, είτε εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον παρέχονται οδηγίες, όσον αφορά την έκδοση και τη διαδικασία χρήσης των αδειών αυτών για την εφαρμογή τους από τις τελωνειακές αρχές και τους οικονομικούς φορείς.

Για διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τις ακόλουθες συντομογραφίες : UCC : Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας Καν. 952/2013

DA : Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός 2446/2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού 952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα

IA : Εκτελεστικός Κανονισμός 2447/2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού 952/2013

TDA: Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός 341/2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού 952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορισμένες διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα για τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία και την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού 2446/2015

ΜΕΡΟΣ Α'.

ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Η χρήση απλουστευμένων διαδικασιών βασίζεται στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των οικονομικών φορέων και των Τελωνειακών Αρχών.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα και οφέλη από τη χρήση απλουστευμένων διαδικασιών είναι τα ακόλουθα :

-        Ευελιξία των επιχειρήσεων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους

-        Μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων/αναβολή πληρωμής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων

-        Διεκπεραίωση της διαδικασίας τελωνισμού κατ' απόλυτη προτεραιότητα στο τελωνείο,

-        Ταχύτερη παράδοση των εμπορευμάτων

-        Προσκόμιση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα

-        Υποβολή λιγότερων δεδομένων στα τελωνεία πριν από την παράδοση των εμπορευμάτων

-        Διενέργεια μειωμένων ελέγχων σε σχέση με τη συνήθη διαδικασία εισαγωγής/εξαγωγής

-        Οι φυσικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του οικονομικού φορέα, εφόσον έχει άδεια εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις, ή απλουστευμένης διασάφησης με προσκόμιση των εμπορευμάτων σε τόπο που έχει καθοριστεί ή εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές

-        Διαρκής επαφή και συνεργασία μεταξύ των οικονομικών φορέων και των τελωνειακών αρχών.

-        Επίσπευση της επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σε κατόχους άδειας ΑΕΟ ή απλουστευμένων διαδικασιών (Π0Λ.1103/7-7-2017 απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ).

Ειδικότερα οφέλη : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

-        Αναβολή πληρωμής δασμών και φόρων έως την 16η ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα υποβολής των απλουστευμένων διασαφήσεων

-        Δυνατότητα μείωσης της εγγύησης κατά 70% σε σχέση με το ποσό αναφοράς όταν ο κάτοχος άδειας απλουστευμένων διαδικασιών έχει άδεια που χορηγείται σε Εγκεκριμένο Οικονομικό Φορέα για τελωνειακές απλουστεύσεις (άδεια AEOC)

-        Δυνατότητα μείωσης της εγγύησης ή ακόμα και απαλλαγής από τη σύσταση αυτής στις περιπτώσεις χρήσης αδειών απλουστευμένων διαδικασιών για τα ειδικά καθεστώτα, με την πλήρωση των κριτηρίων που προβλέπονται στις ενωσιακές διατάξεις, δυνατότητα που προβλέπεται και στη συνήθη διαδικασία

ΕΞΑΓΩΓΗ

-        Δυνατότητα φόρτωσης των εμπορευμάτων σε τόπο επιλογής του εξαγωγέα

-   Μετακίνηση των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα απευθείας στο τελωνείο εξόδου

-        Εκτύπωση του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής από τις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα

ΜΕΡΟΣ Β'. ΕΙΔΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ

Β.1. ΚΥΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ

Με τον προηγούμενο Κώδικα υπήρχαν τρία είδη απλούστευσης :

-        η ελλιπής διασάφηση,

-        η απλουστευμένη διασάφηση και

-        ο εκτελωνισμός στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο.

Με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές ως προς τα είδη των απλουστεύσεων:

Α) Η ελλιπής διασάφηση δεν υφίσταται πλέον ως είδος απλούστευσης και αποτελεί μαζί με την απλουστευμένη διασάφηση μια ενιαία διαδικασία, την «απλουστευμένη διασάφηση».

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου και μέχρι την προσαρμογή των τελωνειακών πληροφοριακών συστημάτων στις νέες απαιτήσεις του Κώδικα θα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται η ελλιπής διασάφηση (τύπου Β) μόνο για μεμονωμένες και περιστασιακές πράξεις τελωνισμού εμπορευμάτων χωρίς άδεια.

Συνεπώς, οι οικονομικοί φορείς που κάνουν χρήση ελλιπών διασαφήσεων σε τακτική βάση, θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις στις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές προκειμένου να αξιολογηθούν και να πάρουν άδειες για χρήση απλουστευμένης διασάφησης. Για τον

λόγο αυτό, τα Τελωνεία παρακαλούνται όπως ενημερώσουν τους οικονομικούς φορείς που κάνουν τακτική χρήση ελλιπών διασαφήσεων για την άμεση υποβολή αιτήσεων.

Β) Διατηρείται η διαδικασία της απλουστευμένης διασάφησης για τακτική χρήση, κατόπιν άδειας από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή

Άρθρα 166 UCC, 145 DA και 223-224 ΙΑ

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να υπαγάγει, κατόπιν άδειας, τα εμπορεύματά του σε τελωνειακό καθεστώς με απλουστευμένη διασάφηση, στην οποία

είναι δυνατό να παραλείπονται ορισμένα από τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 162 του UCC ή στα υποστηρικτικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 163 του Κώδικα.

Στο συγκεκριμένο είδος απλούστευσης τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο έχει καθοριστεί ή εγκριθεί από τις τελωνειακές αρχές ώστε να είναι στη διάθεση των τελευταίων για έλεγχο.

Γ) Αντικαθίσταται ο εκτελωνισμός στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο από τη διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή με υποχρέωση γνωστοποίησης προσκόμισης των εμπορευμάτων ή με απαλλαγή της υποχρέωσης αυτής.

Άρθρα 182 UCC, 150 DA και 233-235 ΙΑ

Η διαδικασία αυτή επιτρέπει σε ένα πρόσωπο να υποβάλλει, κατόπιν άδειας, τελωνειακή διασάφηση, περιλαμβανομένης της απλουστευμένης διασάφησης, με τη μορφή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία της διασάφησης βρίσκονται στη διάθεση των τελωνειακών αρχών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του διασαφιστή κατά τη στιγμή της υποβολής της τελωνειακής διασάφησης υπό τη μορφή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις.

>        Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά άδεια χρήσης με εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή με γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων, και έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, ο αιτών μπορεί να επιλέξει τον τρόπο ενημέρωσης του τελωνείου κάθε φορά που εισάγει/εξάγει εμπορεύματα, ο οποίος θα δηλώνεται στη θέση 13 της αίτησης και συγκεκριμένα :

•        την υποβολή μιας πλήρους διασάφησης τύπου Α ή

•        την υποβολή απλουστευμένης διασάφησης τύπου C ή

•        την υποβολή γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής τύπου R

>        Οι τελωνειακές αρχές έχουν την ευχέρεια να απαλλάσσουν από την υποχρέωση γνωστοποίησης προσκόμισης εμπορεύματα τα οποία θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί κατά τη στιγμή της εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή. Χρησιμοποιείται κυρίως στην εισαγωγή/εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που μεταφέρονται μέσω δικτύου αγωγών λόγω της φύσης των εμπορευμάτων αυτών, με εγγραφή των εισερχόμενων/εξερχόμενων ποσοτήτων στα Λογιστικά Βιβλία του διασαφιστή και υποβολή ανακεφαλαιωτικής διασάφησης για το σύνολο της παραληφθείσας/εξαχθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα.

Β.2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, σύμφωνα με τον UCC, όπως αναφέρονται στα άρθρα 145 και 150 των DA, έχουν ευθυγραμμιστεί με ορισμένα από τα κριτήρια για τους ΑΕΟ που περιγράφονται στο άρθρο 39 του UCC καθώς και στα αντίστοιχα άρθρα των ΙΑ.

Παραθέτουμε κατωτέρω Πίνακα με τα σχετικά κριτήρια και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση άδειας απλουστευμένης διασάφησης και εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή και τις νομικές παραπομπές στα άρθρα του UCC και των κατ' εξουσιοδότηση (DA) και εκτελεστικών διατάξεων (IA):

 

Β.3. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται τόσο από τις ενωσιακές όσο και από τις εθνικές διατάξεις (άρθρο 4 της κοινοποιούμενης Απόφασης) απεικονίζονται στο Παράρτημα 6 της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι η κοινοποιούμενη απόφαση δεν εφαρμόζεται στους εφοδιασμούς πλοίων και αεροσκαφών.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση:

•        επιτρέπεται πλέον η χρήση του καθεστώτος 42 με τη διαδικασία της απλουστευμένης διασάφησης,

•        αίρεται η εξαίρεση χορήγησης απλουστευμένων διαδικασιών (απλουστευμένη διασάφηση- εγγραφή στις λογιστικές καταχωρίσεις του διασαφιστή) για εισαγωγές αγαθών με απαλλαγή από ΦΠΑ,

•        είναι δυνατή η χρήση της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης για τα εμπορεύματα του άρθρου 53 του ν.2960/2001 για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε φορολογική αποθήκη,

•        είναι δυνατή η εξαγωγή και επανεξαγωγή για τα εμπορεύματα του άρθρου 53 του ν.2960/2001 από εγκεκριμένο αποθηκευτή, τόσο με χρήση απλουστευμένης διασάφησης όσο και με εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή, υπό την προϋπόθεση ότι το τελωνείο εξόδου είναι στο έδαφος της χώρας μας,

•        είναι δυνατή η χρήση της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης για τα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης (άρθρο 53Α του ν.2960/01) για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με ταυτόχρονη θέση αυτών σε φορολογική αποθήκη,

•        είναι δυνατή η εξαγωγή και επανεξαγωγή για τα προϊόντα που υπόκεινται σε φόρο κατανάλωσης (άρθρο 53Α του ν.2960/01) με χρήση απλουστευμένης διασάφησης, υπό την προϋπόθεση ότι το τελωνείο εξόδου είναι στο έδαφος της χώρας μας,

•        είναι δυνατή η εξαγωγή αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών του τετάρτου μέρους του ν.2960/01 με χρήση απλουστευμένης διασάφησης και εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή από εγκεκριμένο αποθηκευτή, υπό την προϋπόθεση ότι το τελωνείο εξόδου είναι στο έδαφος της χώρας μας.

ΜΕΡΟΣ Γ'.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Γ.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Γ.1.1. Οικονομικοί Φορείς που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης απόφασης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προσδιορίζονται στις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις.

Γ.1.2. Εγκατάσταση στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης

Κατά γενικό κανόνα, σύμφωνα με τα άρθρα 18(2) και 170(2) του UCC καθώς και 11 παρ. 1(β) των DA, οι οικονομικοί φορείς που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Όσον αφορά την έννοια της εγκατάστασης στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης (άρθρο 5 (31) και (32) UCC) διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

•        εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο το οποίο ασκεί οικονομική δραστηριότητα, κάθε πρόσωπο που έχει τη συνήθη κατοικία του στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης,

•        εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, κάθε πρόσωπο που έχει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης την καταστατική του έδρα, την κεντρική του διοίκηση ή μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση (μόνιμη επιχειρηματική εγκατάσταση: σταθερός τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας στον οποίο βρίσκονται σε μόνιμη βάση οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και τεχνικοί πόροι και μέσω του οποίου πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει οι σχετικές με τα τελωνεία πράξεις ενός προσώπου).

Στις περιπτώσεις που οικονομικοί φορείς είναι εγκατεστημένοι σε άλλο Κ-Μ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση άδειας μόνο μέσω τελωνειακού αντιπροσώπου. Οι εγκατεστημένοι σε άλλο Κ-Μ οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ΑΦΜ στη χώρα μας είτε μέσω της ΠΟΛ.1113/2013 ΑΥΟ είτε μέσω ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου, καθώς και ΑΦΜ στο Κ-Μ εγκατάστασής τους και να τα γνωστοποιούν στον τελωνειακό αντιπρόσωπο.

Στις περιπτώσεις που οι οικονομικοί φορείς δεν είναι εγκατεστημένοι στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο μέσω έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου. Στην περίπτωση μη εγκατεστημένων στην Ε.Ε. προσώπων, για σκοπούς εφαρμογής νομοθεσίας ΦΠΑ κατά την τήρηση των τελωνειακών διατυπώσεων, απαιτείται υποχρεωτικά ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου (άρθρο 36 του ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ») ο οποίος καθίσταται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνος για την καταβολή του φόρου βάσει των διατάξεων του άρθρου 7 της ΠΟΛ 1281/1993 ΑΥΟ.

Έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος και φορολογικός αντιπρόσωπος δύναται να ορίζεται το ίδιο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγκατεστημένο στη χώρα μας και αναλαμβάνει τις ευθύνες που απορρέουν από τις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής τελωνειακής νομοθεσίας και νομοθεσίας ΦΠΑ.

Εξαίρεση των ανωτέρω αποτελούν τα ειδικά καθεστώτα πλην της διαμετακόμισης όπου ο κάτοχος της άδειας χρήσης ειδικού καθεστώτος ο οποίος πρόκειται να αιτηθεί και άδεια χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών, υποχρεούται να είναι εγκατεστημένος εντός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 211 παρ.3 σημείο (α) του UCC.

Γ.1.3. Υποβολή της αίτησης

Συμπλήρωση της αίτησης

Η υποβολή της αίτησης και η έκδοση άδειας απλουστευμένων διαδικασιών πραγματοποιούνται μέσω του Υποσυστήματος Αδειών-Εγκρίσεων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet.

Στο Παράρτημα 7 παρατίθενται υποδείγματα των αιτήσεων και των αδειών για τις απλουστευμένες διαδικασίες με οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους.

Η αίτηση υποβάλλεται για ένα μόνο είδος απλούστευσης (απλουστευμένη διασάφηση ή εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή) και μπορεί να αφορά σε ένα ή περισσότερα τελωνειακά καθεστώτα εισαγωγής ή εξαγωγής.

Με την αίτηση ο αιτών υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησής του, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της κοινοποιούμενης απόφασης.

Αρμόδιες αρχές για την υποβολή της αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσ/νίκης, Αχαίας καθώς και στα Τελωνεία Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Ρόδου και Σύρου στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων βρίσκεται η έδρα του εισαγωγέα/εξαγωγέα ή στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις αυτού.

Στην παρούσα φάση λόγω του ότι δεν μπορεί το Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων να υποστηρίξει την έκδοση αδειών με τον κωδικό της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαίας, οι άδειες απλουστευμένων διαδικασιών θα εκδίδονται από το Τελωνείο Πατρών (με κωδικό έκδοσης του Τελωνείου Πατρών), μέχρι την επίλυση του θέματος.

Ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς και Νήσων του νομού Αττικής, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής μπορεί να ορίζει και άλλα τελωνεία πέραν των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις ως τελωνεία ελέγχου και υποβολής των απλουστευμένων διασαφήσεων.

Ειδικά καθεστώτα

Στην περίπτωση των ειδικών καθεστώτων πλην της διαμετακόμισης (τελωνειακή αποταμίευση, τελειοποίηση προς επανεισαγωγή/επανεξαγωγή, ειδικός προορισμός, προσωρινή εισαγωγή), απαιτείται να έχει προηγηθεί η έκδοση άδειας χρήσης ειδικού καθεστώτος σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται βάσει των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων και στη συνέχεια να υποβληθεί η αίτηση για άδεια χρήσης απλουστευμένων διαδικασιών.

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση άδειας ειδικού καθεστώτος εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Υποβολή αίτησης από τελωνειακό αντιπρόσωπο

Όταν ένας τελωνειακός αντιπρόσωπος (άμεσος/έμμεσος) υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει για εισαγωγές/εξαγωγές πελατών του, απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης είναι η ύπαρξη επαρκών στοιχείων και διαδικασιών που να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας να εξακριβώσει τα στοιχεία των αντιπροσωπευόμενων προσώπων και να πραγματοποιήσει κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους. Προς τον σκοπό αυτό, η αίτηση συνοδεύεται από κατάλογο αντιπροσωπευόμενων προσώπων συμπληρωμένο με τα πλήρη στοιχεία αυτών προκειμένου να αξιολογηθούν ως προς το κριτήριο του ιστορικού συμμόρφωσης.

Επισημαίνεται ότι στα ειδικά καθεστώτα πλην της διαμετακόμισης, δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης απλουστευμένης διασάφησης καθώς και άδειας για την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή, έχει αποκλειστικά ο κάτοχος της άδειας χρήσης ειδικού καθεστώτος, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας δημόσιας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης όπου δικαίωμα υποβολής της ως άνω αίτησης δύναται να έχει ο τελωνειακός αντιπρόσωπος.

Υποβολή αίτησης από AEO

Όταν η αίτηση υποβάλλεται από κάτοχο άδειας ΑΕΟ η αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας ελέγχει, μέσω του Υποσυστήματος Αδειών/Εγκρίσεων του ICISnet, την εγκυρότητα της εν λόγω άδειας (αν είναι σε ισχύ, ανάκληση, ή αναστολή).

Όταν το αιτούμενο είδος απλούστευσης αφορά εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή, με την αίτηση ο αιτών συνυποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης του Παραρτήματος 8 της παρούσας συμπληρωμένο μόνο ως προς το σημείο 1 (Πληροφορίες για την εταιρεία), προκειμένου η αρμόδια τελωνειακή αρχή να διευκολυνθεί στη διαδικασία έκδοσης. Όπου κρίνεται απαραίτητο μπορούν να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες στα πλαίσια αξιολόγησης των κριτηρίων.

Επιπλέον, όταν ο αιτών είναι τελωνειακός αντιπρόσωπος-κάτοχος άδειας ΑΕΟ, οι αντιπροσωπευόμενοι αυτού ελέγχονται για το κριτήριο του ιστορικού συμμόρφωσης.

Ταυτόχρονη υποβολή αιτήσεων για απλουστευμένες διαδικασίες και ΑΕΟ

Αν υποβληθούν ταυτόχρονα αιτήσεις για χορήγηση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών και ΑΕΟ οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές ελέγχου των κριτηρίων συντονίζουν τις δραστηριότητές τους προκειμένου να αποφευχθεί η επανάληψη της εξέτασης. Για τον λόγο αυτό αυτό προκρίνουμε:

α) την ταυτόχρονη υποβολή αιτήσεων για χρήση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών και ΑΕΟ, ώστε οι οικονομικοί φορείς να μεγιστοποιούν τα οφέλη που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα όπως π.χ. μείωση της εγγύησης στα εισαγωγικά καθεστώτα.

β) την ταυτόχρονη υποβολή αιτήσεων για χρήση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών κατά την εξαγωγή και «Αδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012/03-02-2012 ΑΥΟ, η «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» αφορά τους εξαγωγείς που εξάγουν ή πρόκειται να εξάγουν στις χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει Προτιμησιακές Συμφωνίες που προβλέπουν την έκδοση τέτοιων αδειών, προκειμένου τα εμπορεύματά τους να επωφεληθούν προτιμησιακής μεταχείρισης στη χώρα προορισμού, ώστε να μην παρίσταται η ανάγκη μετάβασής τους στο αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής για την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR1, EUR-MED ή A.TR.

Για την απόκτηση της Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα, πέραν των προαναφερομένων στην παρούσα διατάξεων, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012/03-02-2012 ΑΥΟ. Επισημαίνεται επίσης ότι οι φορολογικοί και τελωνειακοί αντιπρόσωποι δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση απόκτησης Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα.

Γ.1.4. Αποδοχή / Μη αποδοχή της αίτησης

Η αποδοχή/μη αποδοχή της αίτησης από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω δ) σχετική Διαταγή ΑΑΔΕ.

Επισημαίνεται ότι η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, από την αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας, περί μη πτώχευσης ή περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του αιτούντα διενεργείται κατά το στάδιο αξιολόγησης της αίτησης και αφού έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αποδοχής της αίτησης.

Γ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσ/νίκης, Αχαΐας και τα Τελωνεία Βόλου, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Μυτιλήνης, Ρόδου και Σύρου είναι αρμόδιες/αρμόδια για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προϋποθέσεων και κριτηρίων σε συνεργασία όπου απαιτείται με τα εμπλεκόμενα τελωνεία και άλλες Αρχές.

Στην παρούσα φάση λόγω του ότι δεν μπορεί το Υποσύστημα Αδειών-Εγκρίσεων να υποστηρίξει την έκδοση αδειών με τον κωδικό της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαίας, οι άδειες απλουστευμένων διαδικασιών θα αξιολογούνται από το Τελωνείο Πατρών (με κωδικό έκδοσης του Τελωνείου Πατρών), μέχρι την επίλυση του θέματος.

Ειδικότερα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

S Ιστορικό συμμόρφωσης

Το ιστορικό συμμόρφωσης προς τις τελωνειακές απαιτήσεις των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 24 των ΙΑ εξετάζεται και στα δύο είδη απλουστεύσεων (απλουστευμένη διασάφηση/εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις) από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα τελωνεία όπου απαιτείται και σύμφωνα με τους όρους που διατυπώνονται στο εν λόγω άρθρο. Κατά τον έλεγχο του κριτηρίου αυτού εξετάζονται πλέον και οι φορολογικές παραβάσεις που τυχόν έχουν διαπραχθεί κατά τα τρία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συμπεριλαμβανομένης και της απουσίας ιστορικού σοβαρών ποινικών αδικημάτων συνδεομένων με την οικονομική δραστηριότητα του αιτούντος.

Οδηγίες ως προς τον έλεγχο του ιστορικού συμμόρφωσης παρέχονται με τις ανωτέρω ζ) και η) σχετικές.

-        Εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις-περιορισμούς

Στις περιπτώσεις εκείνες που η αίτηση αφορά εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις - περιορισμούς, η άδεια χορηγείται μετά από διαβούλευση των αρμόδιων τελωνειακών αρχών έκδοσης της άδειας με τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες για την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας αρχές προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του αιτούντα με την ισχύουσα νομοθεσία και η διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων.

-        Κριτήριο επάρκειας ή επαγγελματικών προσόντων

Σχετίζεται άμεσα με την ασκούμενη δραστηριότητα και εξετάζεται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης για χρήση διαδικασίας εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή.

Το εν λόγω κριτήριο πρέπει να πληρούται είτε από τον αιτούντα, είτε από τον υπάλληλο του αιτούντος που είναι υπεύθυνος για τα τελωνειακά θέματα αυτού, είτε από τρίτο συμβαλλόμενο πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντος, αρκεί αυτό να αποδεικνύεται από τον αιτούντα.

Για την αξιολόγησή του λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθμ. ΔΤΔ Γ 1068454 ΕΞ 2016/28-4-2016 ΔΥΟ (ΑΔΑ: 7ΧΟΞΗ-ΔΨ8) και το κείμενο των Κατευθυντηρίων Οδηγιών ΑΕΟ το οποίο έχει κοινοποιηθεί με την αριθμ. ΔΤΔ Γ 1117691 ΕΞ 2016/4-8-2016 ΔΥΟ.

-        Μέτρα ασφάλειας του αυτοματοποιημένου λογιστικού πληροφοριακού συστήματος του αιτούντος

Εξετάζεται μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης για χρήση άδειας εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή και συμπεριλαμβάνεται στο κριτήριο ικανοποιητικού συστήματος διαχείρισης εμπορικών, λογιστικών και μεταφορικών καταχωρήσεων. Αξιολογείται από την αρμόδια για την έκδοση της άδειας τελωνειακή αρχή σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με άλλες Αρχές.

Προς τον σκοπό αυτό η αρμόδια τελωνειακή αρχή, με την αποδοχή της αίτησης για εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή αποστέλλει αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα αντίγραφο της αίτησης και του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του αντιγράφου της αίτησης, έκθεση αξιολόγησης με αιτιολογημένη γνώμη, που να επιτρέπει στην αρμόδια αρχή έκδοσης τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη της αιτούμενης άδειας.

•S Έλεγχος κατόχων άδειας ΑΕΟ

Στην περίπτωση που η άδεια AEO έχει εκδοθεί βάσει των διατάξεων του UCC, ο κάτοχος αυτής δεν υποβάλλεται σε νέο έλεγχο των κριτηρίων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών δεδομένου ότι αυτά έχουν ήδη αξιολογηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 της κοινοποιούμενης απόφασης.

Επισημαίνεται ότι, κατά την αξιολόγηση των οικονομικών φορέων λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αιτούντος (μέγεθος και όγκος εργασιών). Αυτό σημαίνει ότι τα κριτήρια είναι μεν τα ίδια αλλά μπορεί να διαφέρει ο τρόπος αξιολόγησής τους, ώστε να υπάρχει ευελιξία και εξορθολογισμός της διαδικασίας.

Επίσης, οι αρμόδιες αρχές κατά το στάδιο του ελέγχου μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποτελέσματα προηγούμενου ελέγχου υπό ορισμένες προϋποθέσεις π.χ. ο έλεγχος να μην έχει γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο της τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης, οι όροι της άδειας είναι ίδιοι κλπ.

Γ.3. ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Προθεσμίες έκδοσης αδειών

Εφόσον διαπιστώνεται ότι πληρούνται τα κριτήρια που τίθενται από τις ισχύουσες ενωσιακές και εθνικές διατάξεις, η αρμόδια τελωνειακή αρχή χορηγεί την άδεια εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω δ) σχετική Διαταγή ΑΑΔΕ.

Επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες για την έκδοση των αδειών τελωνειακές αρχές δεν θα πρέπει να εξαντλούν τις εν λόγω προθεσμίες, και οφείλουν να τηρούν αυστηρά την προτεραιότητα αξιολόγησης των αιτημάτων βάσει της ημερομηνίας υποβολής τους.

Χρόνος απελευθέρωσης των εμπορευμάτων (timer)

Η αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας καθορίζει σε αυτήν τον χρόνο απελευθέρωσης των εμπορευμάτων (προθεσμία ελέγχου εμπορευμάτων), λαμβάνοντας υπόψη το ωράριο λειτουργίας κάθε τελωνείου, την απόσταση αυτού από τις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα/εξαγωγέα, καθώς και το είδος των εμπορευμάτων.

Ο χρόνος απελευθέρωσης των εμπορευμάτων αφορά το χρονικό διάστημα εντός του οποίου, αν υποδειχθεί από το σύστημα έλεγχος, ο αρμόδιος υπάλληλος οφείλει να τον ολοκληρώσει εντός του χρόνου αυτού.

Δεδομένου ότι η απόκτηση αδειών απλουστευμένων διαδικασιών συνδέεται με οφέλη όσον αφορά τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας τελωνισμού των εμπορευμάτων, επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση του χρόνου που καθορίζεται στην άδεια.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας ολοκλήρωσης του ελέγχου εντός του καθοριζόμενου στην άδεια χρονικού διαστήματος, αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς στα αποτελέσματα ελέγχου.

Έγκριση χώρων προκειμένου να παραλαμβάνονται τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις των εισαγωγέων

Πριν από την έκδοση της άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης ή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή στην εισαγωγή (εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου), και προκειμένου ο εισαγωγέας να παραλαμβάνει τα εμπορεύματα στις εγκαταστάσεις του, απαιτούνται κατά περίπτωση και ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς τα ακόλουθα:

- να έχει άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη του καθεστώτος της διαμετακόμισης ή άδεια εγκεκριμένου παραλήπτη TIR για τις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των εμπορευμάτων πραγματοποιείται με δελτίο TIR,

- να έχει άδεια λειτουργίας εγκατάστασης προσωρινής εναπόθεσης σύμφωνα με το άρθρο 148 του UCC ή

- να έχει άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης. Στην περίπτωση αυτή δύναται να εναποτεθούν σ' αυτούς τους χώρους και εμπορεύματα σε προσωρινή εναπόθεση χωρίς επιπλέον εγγύηση για την εναπόθεσή τους, εφόσον έχει συσταθεί συνολική εγγύηση για το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης, στην οποία αναφέρεται η ως άνω δυνατότητα.

Στο Παράρτημα 5 της παρούσας παρατίθενται παραδείγματα ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς των εμπορευμάτων.

Παροχή εγγύησης στα εισαγωγικά καθεστώτα

Πριν από την έκδοση της άδειας για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης ή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή στην εισαγωγή (εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου), απαιτείται άδεια συνολικής εγγύησης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της ανωτέρω β) σχετικής Διαταγής ΑΑΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται επιπλέον εγγύηση για χρήση απλουστευμένων διαδικασιών στα ειδικά καθεστώτα πλην της διαμετακόμισης, δεδομένου ότι ήδη έχει συσταθεί συνολική εγγύηση για τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του καθεστώτος.

Κοινοποίηση της άδειας στον αιτούντα

Η άδεια απλουστευμένων διαδικασιών κοινοποιείται στον αιτούντα, ο οποίος δεσμεύεται για την αποδοχή των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (άρθρο 23, παρ.1 UCC), καθώς και στα εμπλεκόμενα αρμόδια τελωνεία εισαγωγής-εξαγωγής και το/τα τελωνεία/τελωνεία ελέγχου, κατά περίπτωση.

Ευθύνη τελωνειακών αντιπροσώπων (άμεσοι-έμμεσοι)

Επισημαίνεται ότι οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι-κάτοχοι αδειών απλουστευμένων διαδικασιών για λογαριασμό αντιπροσωπευόμενων προσώπων είναι εις ολόκληρο υπόχρεοι μετά του δικαιούχου του εμπορεύματος έναντι του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν.718/77.

Ενημέρωση των τελωνειακών αρχών για την έκδοση της άδειας

Η τελωνειακή αρχή μετά τη χορήγηση της άδειας ενημερώνει σχετικά τη Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και την αρμόδια ΕΛΥΤ καθώς και τις Δ/νσεις Τελωνειακών Διαδικασιών, Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών και ΕΦΚ & ΦΠΑ κατά περίπτωση.

Σχέδιο ελέγχου στην περίπτωση άδειας εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή

Με την αριθμ. ΔΣΤΕΠ Γ 51868 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/12-06-2015 ΕΔΥΟ η Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων έχει εκδόσει οδηγίες για τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων. Ειδικότερα, για τους οικονομικούς φορείς που είναι κάτοχοι άδειας εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις, οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 233 των ΙΑ, έλεγχοι που πρέπει να διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές μετά τη χορήγηση της άδειας, περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εκ Των Υστέρων Ελέγχων (σημείο 4.18 Απλουστευμένες Διαδικασίες).

Οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν τη συχνότητα των εκ των υστέρων ελέγχων διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων ότι είναι δυνατή η διεξαγωγή αποτελεσματικών τελωνειακών ελέγχων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή. Για την κατάρτιση του σχεδίου ελέγχου λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, η περίοδος περιορισμού για τη γνωστοποίηση της τελωνειακής οφειλής (άρθρο 103 παρ. 1 του UCC) και προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου σε περίπτωση που χορηγηθεί απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης σύμφωνα με το άρθρο 182 παρ. 3 του UCC.

Απόρριψη της αίτησης

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ακρόασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω δ) σχετική Διαταγή ΑΑΔΕ.

Γ.4. ΑΝΑΣΤΟΛΗ/ΑΝΑΚΛΗΣΗ/ΑΚΥΡΩΣΗ/ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Η άδεια αναστέλλεται, ανακαλείται, ακυρώνεται, επανεξετάζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην (δ) σχετική Διαταγή ΑΑΔΕ.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα ακόλουθα:

•        Άδειες που έχουν εκδοθεί στο όνομα τελωνειακών αντιπροσώπων, στις περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων, εκ μέρους των αντιπροσωπευόμενων προσώπων, παραβάσεων της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας ανακαλούνται κατά το μέρος που αφορούν τα πρόσωπα αυτά, και η άδεια επαναξιολογείται με τη δυνατότητα ανάκλησης αυτής από την αρμόδια τελωνειακή αρχή.

•        Στο πλαίσιο επανεξέτασης της άδειας λόγω της διενεργούμενης παρακολούθησης (άρθρο 15, παρ.1, σημείο (β) των DA), εμπίπτει και η διαγραφή από την άδεια που έχει εκδοθεί στο όνομα αντιπροσώπου, οποιουδήποτε αντιπροσωπευόμενου προσώπου έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και των φορολογικών κανόνων.

•        Δεδομένου ότι η κατοχή άδειας AEOC αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη άδειας εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή χωρίς γνωστοποίηση προσκόμισης, η τελευταία ανακαλείται αυτοδίκαια σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας AEOC.

•        Σε περίπτωση αναστολής άδειας AEO λόγω μη πλήρωσης όλων ή ορισμένων εκ των κριτηρίων του άρθρου 39 UCC, θα αναστέλλεται και η άδεια απλουστευμένων διαδικασιών εφόσον για την χορήγησή της αξιολογήθηκαν τα κριτήρια ΑΕΟ τα οποία δεν πληρούνται πλέον.

Γ.5. ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/5/2016

Όλες οι άδειες απλουστευμένων διαδικασιών που έχουν εκδοθεί πριν από την 1η Μαΐου 2016, εξακολουθούν και ισχύουν, μέχρι την επαναξιολόγησή τους από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές έως την 1η Μαΐου 2019, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αυτές πληρούν τα κριτήρια που τίθενται με τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα. Η επανεξέταση των αδειών συνεπάγεται την έκδοση αποφάσεων ανάκλησης αυτών και τη χορήγηση νέων αδειών όταν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Γ.6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, η παρακολούθηση από τις αρμόδιες για την έκδοση των αδειών τελωνειακές αρχές των προϋποθέσεων και κριτηρίων που πρέπει να πληροί ο δικαιούχος της άδειας και ιδιαίτερα του κριτηρίου ιστορικού συμμόρφωσης ως προς τις τελωνειακές και φορολογικές παραβάσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 23(5) του UCC. Προς τον σκοπό αυτό, οι αρμόδιες αρχές προγραμματίζουν τους ελέγχους τους για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την άδεια αυτή, προκειμένου να προβούν, εφόσον απαιτείται, στις προβλεπόμενες κατά περίπτωση ενέργειες (τροποποίηση/ακύρωση/αναστολή/ ανάκληση).

Όταν τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους διαπιστώνουν παραβάσεις ή άλλα ποινικά αδικήματα που διαπράχτηκαν από τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της κοινοποιούμενης απόφασης πρόσωπα, ενημερώνουν άμεσα εγγράφως την αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας, η οποία αξιολογεί τη σοβαρότητα της παράβασης και προβαίνει στις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες. Εφόσον κριθεί σκόπιμο για τη λήψη της σχετικής απόφασης, η τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας ζητά από το αρμόδιο τελωνείο την αποστολή της μηνυτήριας αναφοράς ή αντιγράφου της έκθεσης των αποτελεσμάτων ελέγχου. Στην περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα αυτά καταδικαστούν αμετάκλητα για τέλεση λαθρεμπορικής ή άλλης συναφούς με την οικονομική δραστηριότητα πράξης ή τέλεση σοβαρών ή επαναλαμβανόμενων παραβάσεων της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, τα αρμόδια τελωνεία για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών ενημερώνουν άμεσα την αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας.

Εάν δεν έχουν συμπληρωθεί τρία έτη από την έναρξη της δραστηριότητας του δικαιούχου της άδειας, διενεργείται αυστηρή παρακολούθηση αυτού κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά την έκδοση της άδειας.

Γ.7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Για διευκόλυνσή σας, σας γνωρίζουμε ότι έχει εκδοθεί εγχειρίδιο το οποίο έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά για τις «Απλουστεύσεις» το οποίο αφορά στη διαδικασία έκδοσης αδειών απλουστευμένων διαδικασιών κατά την εισαγωγή-εξαγωγή εμπορευμάτων και απευθύνεται τόσο στις τελωνειακές αρχές όσο και στους οικονομικούς φορείς, με στόχο να διασφαλιστεί η κοινή αντίληψη των διατάξεων και απαιτήσεων που έχουν θεσπιστεί στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα και στη νομοθετική δέσμη αυτού για τις απλουστευμένες διαδικασίες.

Οι οδηγίες αυτές δεν συνιστούν νομικά δεσμευτική πράξη και έχουν επεξηγηματικό χαρακτήρα. Σκοπό έχουν να διευκολύνουν την ορθή εφαρμογή των διατάξεων από τα κράτη-μέλη. Το εν λόγω έγγραφο είναι διαθέσιμο στον ιστοχώρο των Ελληνικών Τελωνείων https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet.

ΜΕΡΟΣ Δ'.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ 40, 42, 07, 71, 51, 53, 61) - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή των διασαφήσεων απλουστευμένης διαδικασίας (διασαφήσεις τύπου Α, C, R θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου.

Στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι αδειών επιθυμούν να τελωνίσουν τα εμπορεύματά τους εκτός του ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου απαιτείται να λάβουν σχετική έγκριση από αυτό.

Επειδή η άδεια απλουστευμένων διαδικασιών συνεπάγεται τον τελωνισμό των εμπορευμάτων κατά απόλυτη προτεραιότητα, εφιστάται η προσοχή για την άμεση δρομολόγηση των απλουστευμένων διασαφήσεων Α, C και R με την επιλογή στα κριτήρια αναζήτησης της «Οθόνης του Επόπτη» του υποσυστήματος Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων του τύπου της διασάφησης (θέση 1β) με την επιλογή του πεδίου «συνδυασμός».

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διενέργειας φυσικού ελέγχου όταν ο κάτοχος της άδειας είναι αντιπρόσωπος και ως τόπος προσκόμισης των προς εισαγωγή εμπορευμάτων έχουν δηλωθεί οι εγκαταστάσεις του εισαγωγέα/πελάτη του, και τα δυο αυτά πρόσωπα οφείλουν να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου ή, σε περίπτωση κωλύματος, να ορίζουν εκπρόσωπο.

Δ.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ C

Συμπλήρωση και υποβολή της διασάφησης τύπου C

Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τη διασάφηση τύπου C μέσω του μηνύματος ^15Α, συμπληρώνοντας όλες τις υποχρεωτικές θέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας.

Ειδικότερα και κατά περίπτωση :

α) στη θέση 44.1, μεταξύ άλλων, συμπληρώνονται:

-          ο κωδικός 1961 «Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών» και ο αριθμός της άδειας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή,

-          ο ΑΦΜ του εισαγωγέα σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω θ) σχετική απόφαση και την ΠΟΛ.1125/2016 εγκύκλιο διαταγή,

-         τα δικαιολογητικά απαλλαγής ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση, όπως αποτυπώνεται στην αριθ. πρωτ. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ 2017/3-2-2017 εγκύκλιο. Τα δικαιολογητικά της απαλλαγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση MRN σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω θ) σχετική απόφαση.

-          ο κωδικός αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων που προβλέπονται από διατάξεις απαγορεύσεων/περιορισμών στις οποίες υπόκεινται τα εμπορεύματα και ο αριθμός αναφοράς του αντίστοιχου συνημμένου εγγράφου.

β) στη θέση 30 συμπληρώνεται:

-         το πεδίο «εξουσιοδοτημένος τόπος εμπορευμάτων» εφόσον έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας η προσκόμιση των εμπορευμάτων στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα ή σε άλλο τόπο χρησιμοποιώντας τον κωδικό που αναφέρεται στην άδειά

του, με παράλληλη συμπλήρωση στην καρτέλα «Αποτελέσματα Ελέγχου» της ένδειξης Α3 ή

- το πεδίο «συμφωνηθείσα τοποθεσία» με τον τόπο στον οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα (πχ. τελωνειακός περίβολος, προσωρινή εναπόθεση) στην περίπτωση που τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο.

Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της άδειας απλουστευμένης διασάφησης ή εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις είναι αντιπρόσωπος, η θέση 30 συμπληρώνεται με τον τόπο που έχει δηλωθεί στην άδεια, δηλαδή είτε οι εγκαταστάσεις του αντιπροσώπου-κατόχου της άδειας είτε οι εγκαταστάσεις των εισαγωγέων/πελατών του.

γ) όσον αφορά στα εμπορεύματα που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις-περιορισμούς, όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/άδειες/εγκρίσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση MRN, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος διαδικασίας για την τήρηση των απαγορεύσεων-περιορισμών.

δ) όσον αφορά στα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, πραγματοποιείται ο έλεγχος διαδικασίας με τη λήψη δείγματος,

ε) όσον αφορά στη χρήση του καθεστώτος 42 (θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε), εφιστούμε την προσοχή σας στην συμπλήρωση των θέσεων 17α και 44 σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν με την ανωτέρω ιγ) σχετική ΕΔΥΟ - οδηγίες εφαρμογής της ΠΟΛ 1006/2015 απόφασης ΓΓΔΕ.

Αποδοχή/απόρριψη της διασάφησης τύπου C

Μετά από συστημικό έλεγχο η διασάφηση C γίνεται αυτόματα αποδεκτή και λαμβάνει αριθμό αναφοράς της κίνησης MRN, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματοςID28A.

Αν η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ή απαιτήσεις) του μηνύματος ^15Α «Διασάφηση Εισαγωγής», απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ^16Α στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής.

Επαλήθευση/Διόρθωση/Ακύρωση της διασάφησης τύπου C

Μετά την αποδοχή της διασάφησης, καθώς και την απόδοση και γνωστοποίηση του MRN στο διασαφιστή διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου.

Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που αποδίδεται από το υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (διαδικασίας/εγγράφων/φυσικοί) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί με την αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 165018 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/29-12-2016 ΕΔΥΟ.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου υποδεικνύει τη διενέργεια φυσικού ελέγχου, ο οριζόμενος ελεγκτής μεταβαίνει στον εξουσιοδοτημένο τόπο εμπορευμάτων ή στη συμφωνηθείσα τοποθεσία (θέση 30 της διασάφησης) του εισαγωγέα προκειμένου να πραγματοποιήσει τον έλεγχο εντός του χρόνου απελευθέρωσης των εμπορευμάτων (timer) που ορίζεται στην άδεια απλουστευμένων διαδικασιών. Στη στήλη προθεσμία ελέγχου του υποσυστήματος Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων (οθόνη Επόπτη), εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα μέχρι την οποία πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος. Το είδος της διαδικασίας (απλουστευμένη ή συνήθης) εμφανίζεται και στην οθόνη του ελεγκτή (Dashboard).

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την καταγραφή των αποτελεσμάτων ελέγχου, η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση «οριστικοποιημένο» και αποστέλλεται στο διασαφιστή το μήνυμα ID29A «Εισαγωγή Επιτρέπεται», το οποίο ισοδυναμεί με άδεια παράδοσης των τελωνισμένων εμπορευμάτων.

Επιπλέον, όταν το αιτούμενο καθεστώς είναι 42, οπότε και είναι υποχρεωτική η επαλήθευση της εγκυρότητας και της ισχύος των ΑΦΜ/VIES που δηλώνονται στη θέση 44 της διασάφησης εισαγωγής, εφιστούμε την προσοχή στους τελωνειακούς υπαλλήλους να πραγματοποιούν τον έλεγχο της δήλωσης αυτών ανεξαρτήτως αποτελέσματος της Ανάλυσης Κινδύνου. Διευκρινίζουμε ότι, η εγκυρότητα των δηλωθέντων αριθμών ΑΦΜ/VIES (Υ040, Υ041, Υ042) ελέγχεται αυτόματα κατά την αποδοχή, μεταβολή ή αποθήκευση αποτελεσμάτων ελέγχου της διασάφησης μέσω διαλειτουργικότητας με το VIES. Ο έλεγχος των λοιπών δηλωθέντων ΑΦΜ με κωδικούς 1715,1716,1717 και 1718 πραγματοποιείται χειροκίνητα μέσω του TAXIS.

Στις περιπτώσεις που η διασάφηση δεν επιλεγεί για επαλήθευση, με τη λήξη του χρονομέτρου η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση «οριστικοποιημένο» και αποστέλλεται στο διασαφιστή το μήνυμα ID29A «Εισαγωγή Επιτρέπεται», το οποίο ισοδυναμεί με άδεια παράδοσης των τελωνισμένων εμπορευμάτων.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση των στοιχείων της διασάφησης θα ξεκινά το χρονόμετρο από την αρχή.

Εκτύπωση άδειας παράδοσης για την παραλαβή των εμπορευμάτων που βρίσκονται στο τελωνείο

Ο κάτοχος της άδειας εκτυπώνει το μήνυμα ^29Α «Εισαγωγή Επιτρέπεται», το οποίο και προσκομίζει στον αποθηκάριο, μόνο όταν τα εμπορεύματα είναι στο τελωνείο για την παραλαβή τους.

Υποβολή της διασάφησης τύπου Υ - Τρόπος συμπλήρωσης

Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο μέσω του μηνύματος ^15Α, μία συμπληρωματική διασάφηση Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις C που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, περισσότερες συμπληρωματικές διασαφήσεις Υ.

Η προθεσμία υποβολής της συμπληρωματικής διασάφησης είναι από την 1η έως και την 10η ημέρα του επόμενου μήνα για τις απλουστευμένες διασαφήσεις που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα και η προθεσμία πληρωμής του συνόλου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων είναι μέχρι τη 16η ημέρα του μήνα υποβολής της συμπληρωματικής διασάφησης.

Η συμπληρωματική διασάφηση Υ είναι μια πλήρης διασάφηση και συμπληρώνεται με όλα τα υποχρεωτικά πεδία μιας διασάφησης τύπου Α. Επιπρόσθετα:

S θα δηλώνεται ο αριθμός αναφοράς της εγγύησης (GRN) η οποία έχει καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Εγγυήσεων και έχει συσταθεί για τη χρήση διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης ή, στην περίπτωση των ειδικών καθεστώτων, η εγγύηση που έχει συσταθεί για τη χρήση του ειδικού καθεστώτος,

S στη θέση 48 της διασάφησης θα συμπληρώνεται ο κωδικός αναστολής πληρωμής 16, που επιφέρει αναστολή πληρωμής από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της διασάφησης Υ έως τη 16η ημέρα του ιδίου μήνα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει, έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, καταβολή του ποσού της τελωνειακής οφειλής, αυτή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και επιβαρύνεται με τον αναλογούντα τόκο εκπρόθεσμης καταβολής.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μιας συμπληρωματικής διασάφησης Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις C που έχουν υποβληθεί τον προηγούμενο μήνα είναι τα βασικά στοιχεία των απλουστευμένων διασαφήσεων C να είναι κοινά, ώστε να μπορούν να ομαδοποιηθούν και να συμπληρωθεί η διασάφηση Υ στις βασικές υποχρεωτικές της θέσεις.

Για διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε στο Παράρτημα 4 της παρούσας σχετικά παραδείγματα.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στη σωστή συμπλήρωση της θέσης 40 της συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Υ, με τα MRN των απλουστευμένων διασαφήσεων τύπου C.

Αποδοχή/επαλήθευση της συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Υ & ολοκλήρωση της διαδικασίας

Μετά από συστημικό έλεγχο η διασάφηση Υ γίνεται αυτόματα αποδεκτή και λαμβάνει αριθμό αναφοράς της κίνησης MRN, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ID28A.

Αν η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ή απαιτήσεις) του μηνύματος ^15Α, απορρίπτεται από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ^16Α στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής.

Μετά την αποδοχή της διασάφησης, καθώς και την απόδοση και γνωστοποίηση του MRN στο διασαφιστή διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που αποδίδεται από το υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Επισημαίνεται ότι η συμπληρωματική διασάφηση δεν δρομολογείται για φυσικό έλεγχο δεδομένου ότι υποβάλλεται σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης των εμπορευμάτων.

Ο υπολογισμός των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων (θέση 47 της διασάφησης) για κάθε είδος πραγματοποιείται στη συμπληρωματική διασάφηση Υ.

Επιπλέον δεν εκδίδεται άδεια παράδοσης με την συμπληρωματική διασάφηση Υ, καθώς έχει εκδοθεί με την απλουστευμένη C και τα εμπορεύματα έχουν παραληφθεί, συνεπώς εκδίδεται μόνο το αποδεικτικό είσπραξης.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που μεταβληθούν δεδομένα στις αρχικές διασαφήσεις τροποποιείται ανάλογα και η αντίστοιχη συμπληρωματική, με τη διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου.

Δ.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ο κάτοχος της άδειας για την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις έχει τη δυνατότητα, να παραλαμβάνει τα εμπορεύματά του απευθείας στις εγκαταστάσεις του, χωρίς την προσκόμισή τους στο τελωνείο, και να ενημερώνει το τελωνείο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους που αποτελούν τη «γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων»:

^ Υποβολή πλήρους διασάφησης (τύπου Α), εφόσον διαθέτει όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το τελωνειακό καθεστώς για το οποίο διασαφίζονται τα εμπορεύματα ή

^ Υποβολή απλουστευμένης διασάφησης (τύπου C) ή

^ Υποβολή γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής (τύπου R), η οποία αφορά μόνο ένα είδος (μονοκλασική διασάφηση).

Δ.2.1. Διασάφηση τύπου Α/C/R

Συμπλήρωση-υποβολή της διασάφησης

Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τη διασάφηση, μέσω του μηνύματος ^15Α, συμπληρώνοντας όλες τις υποχρεωτικές θέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας.

Ειδικότερα και κατά περίπτωση :

α) στη θέση 44.1, μεταξύ άλλων, συμπληρώνονται :

-          ο κωδικός 1961 « Άδεια απλουστευμένων διαδικασιών» και ο αριθμός της άδειας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή,

-          ο ΑΦΜ του εισαγωγέα σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ανωτέρω θ) σχετική απόφαση και την ΠΟΛ.1125/2016 εγκύκλιο διαταγή,

-          τα δικαιολογητικά απαλλαγής ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση όπως αποτυπώνεται στην αριθ. ΔΤΔ Α 1019512 ΕΞ/3-2-2017 εγκύκλιο. Τα δικαιολογητικά της απαλλαγής υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση MRN σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω θ) σχετική απόφαση,

-          ο κωδικός αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων που προβλέπονται από διατάξεις απαγορεύσεων/περιορισμών στις οποίες υπόκεινται τα εμπορεύματα και ο αριθμός αναφοράς του αντίστοιχου συνημμένου εγγράφου,

β) στη θέση 30 συμπληρώνεται το πεδίο «εξουσιοδοτημένος τόπος εμπορευμάτων»,

χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έχει δοθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και ο οποίος αναφέρεται στην άδειά του με παράλληλη συμπλήρωση στην καρτέλα «Αποτελέσματα Ελέγχου» της ένδειξης Α3,

γ) όσον αφορά στα εμπορεύματα που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις-περιορισμούς υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση MRN όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/άδειες/εγκρίσεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος διαδικασίας για την τήρηση των απαγορεύσεων- περιορισμών.

δ) όσον αφορά στα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, πραγματοποιείται ο έλεγχος διαδικασίας με τη λήψη δείγματος,

Ειδικά όσον αφορά στη διασάφηση τύπου Α, συμπληρώνονται:

S στη θέση 48 ο κωδικός αναστολής πληρωμής 16, ο οποίος και επιφέρει αναστολή πληρωμής έως τη 16η ημέρα του επόμενου μήνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει, έως την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, καταβολή του ποσού της τελωνειακής οφειλής, αυτή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και επιβαρύνεται με τον αναλογούντα τόκο εκπρόθεσμης καταβολής.

S στο πεδίο Εγγύηση (GRN) ο αριθμός αναφοράς της εγγύησης. Αποδοχή-Δρομολόγηση-Άδεια παράδοσης

Μετά την αποδοχή της διασάφησης, καθώς και την απόδοση και γνωστοποίηση του MRN στο διασαφιστή διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου.

Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που αποδίδεται από το υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (διαδικασίας/εγγράφων/φυσικοί) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί με την αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 165018 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/29-12-2016 ΕΔΥΟ.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου υποδεικνύει τη διενέργεια φυσικού ελέγχου ο οριζόμενος ελεγκτής μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις (θέση 30 της διασάφησης) του εισαγωγέα προκειμένου να πραγματοποιήσει τον έλεγχο εντός του χρόνου απελευθέρωσης των εμπορευμάτων (timer) που ορίζεται στην άδεια απλουστευμένων διαδικασιών. Στη στήλη προθεσμία ελέγχου του υποσυστήματος Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών & Υποθέσεων (οθόνη Επόπτη), εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα μέχρι την οποία πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος.

Το είδος της διαδικασίας (απλουστευμένη ή συνήθης) εμφανίζεται και στην οθόνη του ελεγκτή (Dashboard).

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την καταγραφή των αποτελεσμάτων αυτού, η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση «οριστικοποιημένο» και αποστέλλεται στο διασαφιστή το μήνυμα ID29A «Εισαγωγή Επιτρέπεται», το οποίο ισοδυναμεί με άδεια παράδοσης των τελωνισμένων εμπορευμάτων.

Στις περιπτώσεις που η διασάφηση δεν επιλεγεί για επαλήθευση, με τη λήξη του χρονομέτρου η διασάφηση λαμβάνει την κατάσταση «οριστικοποιημένο» και αποστέλλεται στο διασαφιστή το μήνυμα ID29A «Εισαγωγή Επιτρέπεται», το οποίο ισοδυναμεί με άδεια παράδοσης των τελωνισμένων εμπορευμάτων.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση των στοιχείων της διασάφησης, θα ξεκινά το χρονόμετρο από την αρχή.

Συμπλήρωση-υποβολή-αποδοχή-επαλήθευση-ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπληρωματικών/ ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων τύπου Υ/Ζ

Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο μέσω του μηνύματος ^15Α μία συμπληρωματική/ανακεφαλαιωτική διασάφηση για τις απλουστευμένες διασαφήσεις/ γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, περισσότερες συμπληρωματικές/ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις.

Προς διευκόλυνσή σας, παρατίθενται σχετικά παραδείγματα στο Παράρτημα 4 της παρούσας.

Ως προς την τηρούμενη διαδικασία για τη συμπληρωματική/ανακεφαλαιωτική διασάφηση ισχύουν τα αναφερόμενα στην ενότητα Δ.1.

Δ.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Έννοια της συγκεκριμένης απλούστευσης

Η διαδικασία εγγραφής στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή χωρίς τη γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο, κατά βάση χρησιμοποιείται στην εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, λόγω της φύσης των εμπορευμάτων αυτών, με εγγραφή των εισερχόμενων/εξερχόμενων ποσοτήτων στα λογιστικά βιβλία του διασαφιστή και υποβολή ανακεφαλαιωτικής διασάφησης για το σύνολο της παραληφθείσας/εξαχθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα.

Ως προς την ακολουθούμενη διαδικασία ισχύουν οι ανωτέρω (ια) και (ιβ) σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιοι διαταγές.

Δ.4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γένεση τελωνειακής οφειλής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του UCC η τελωνειακή οφειλή γεννάται κατά την αποδοχή της απλουστευμένης τελωνειακής διασάφησης (τύπου C, A) ή με τη γνωστοποίηση της λογιστικής εγγραφής R, ανεξαρτήτως του υπολογισμού των δασμολογικών και φορολογικών επιβαρύνσεων με την υποβολή της συμπληρωματικής διασάφησης Υ ή της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης Ζ και της πληρωμής αυτών σε μεταγενέστερο χρόνο (έως την 16η μέρα του μήνα της συμπληρωματικής ή ανακεφαλαιωτικής διασάφησης).

Άσκηση δικαιώματος έκπτωσης ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κώδικα ΦΠΑ Ν.2859/2000, κατά την εισαγωγή αγαθών, η άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης του φόρου πραγματοποιείται εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο εισαγωγέας διαθέτει στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται η εισαγωγή αγαθών από αυτόν καθώς και ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν τα αγαθά, δηλαδή διασάφηση εισαγωγής στο όνομά του και αποδεικτικό είσπραξης από το οποίο προκύπτει ο φόρος που κατεβλήθη στις τελωνειακές αρχές.

Στα πλαίσια εφαρμογής απλουστευμένων διαδικασιών, ο υπολογισμός των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων πραγματοποιείται με την υποβολή συμπληρωματικής ή ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Υ ή Z, αντίστοιχα ή με την υποβολή διασάφησης τύπου Α, όπου προβλέπεται.

Επομένως, ο υποκείμενος στο φόρο εισαγωγέας νομιμοποιείται να αναγράφει στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ και να εκπίπτει το ποσό του φόρου προστιθεμένης αξίας μετά την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης από το οποίο προκύπτει η καταβολή του φόρου προστιθεμένης αξίας στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

ΜΕΡΟΣ Ε'.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

(10, 31,21, 11, 23) - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή των διασαφήσεων απλουστευμένης διαδικασίας (διασαφήσεις τύπου Α, C, R) θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου.

Στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι αδειών επιθυμούν να τελωνίσουν τα εμπορεύματά τους εκτός του ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου απαιτείται να λάβουν σχετική έγκριση από αυτό.

Στο σημείο αυτό και επειδή η άδεια απλουστευμένων διαδικασιών συνεπάγεται τον τελωνισμό των εμπορευμάτων κατά απόλυτη προτεραιότητα, εφιστάται η προσοχή για την άμεση δρομολόγηση των απλουστευμένων διασαφήσεων Α, C και R με την επιλογή στα κριτήρια αναζήτησης της «Οθόνης του Επόπτη» του υποσυστήματος Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων του τύπου της διασάφησης (θέση 1β) με την επιλογή του πεδίου «συνδυασμός».

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση διενέργειας φυσικού ελέγχου όταν ο κάτοχος της άδειας είναι αντιπρόσωπος και τα εμπορεύματα εξάγονται από τις εγκαταστάσεις του εξαγωγέα-πελάτη του, και τα δυο αυτά πρόσωπα οφείλουν να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου ή, σε περίπτωση κωλύματος, να ορίζουν εκπρόσωπο.

Ε.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ C

Συμπλήρωση - υποβολή της διασάφησης τύπου C

Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τη διασάφηση τύπου C, μέσω του μηνύματος ΙΕ 515 συμπληρώνοντας όλες τις υποχρεωτικές θέσεις της διασάφησης που προβλέπονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας.

Ειδικότερα και κατά περίπτωση :

α) στη θέση 44.1, μεταξύ άλλων, συμπληρώνονται :

-          ο κωδικός 1961 «άδεια απλουστευμένων διαδικασιών» και ο αριθμός της άδειας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή,

-          ο ΑΦΜ του εξαγωγέα, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26-4-2016 και ΠΟΛ.1125/2016 εγκυκλίους,

-         τιμολόγιο με απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή,

-          ο κωδικός αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων που προβλέπονται από διατάξεις απαγορεύσεων/περιορισμών στις οποίες υπόκεινται τα εμπορεύματα και ο αριθμός αναφοράς του αντίστοιχου συνημμένου εγγράφου,

β) στη θέση 30 συμπληρώνεται :

-         το πεδίο «εξουσιοδοτημένος τόπος εμπορευμάτων» εφόσον έχει εγκριθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης της άδειας η εξαγωγή των εμπορευμάτων από άλλο τόπο χρησιμοποιώντας τον κωδικό που αναφέρεται στην άδειά του με παράλληλη συμπλήρωση στην καρτέλα «Αποτελέσματα Ελέγχου» της ένδειξης Α3 ή

-         το πεδίο «Συμφωνηθείσα τοποθεσία» με τον τόπο που προσκομίζονται τα εμπορεύματα (π.χ. τελωνειακός περίβολος) εφόσον προσκομίζονται στο τελωνείο,

γ) όσον αφορά τα εμπορεύματα που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις-περιορισμούς, όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/άδειες/εγκρίσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση MRN, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος διαδικασίας για την τήρηση των απαγορεύσεων-περιορισμών,

δ) όσον αφορά στα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, πραγματοποιείται ο έλεγχος διαδικασίας με τη λήψη δείγματος.

Αποδοχή/Επαλήθευση/Διόρθωση/Ακύρωση της διασάφησης τύπου C

Εφόσον ολοκληρωθεί ο τεχνικός και συστημικός έλεγχος η διασάφηση γίνεται αποδεκτή και λαμβάνει MRN. Ενεργοποιείται το χρονόμετρο της άδειας των απλουστευμένων διαδικασιών και διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου.

Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που αποδίδεται από το υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (διαδικασίας/εγγράφων/φυσικοί) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί με την αριθμ. Δ33Δ 50020 ΕΞ 2014 ΕΜΠ/07-1-2014 ΕΔΥΟ.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου υποδεικνύει τη διενέργεια φυσικού ελέγχου, ο οριζόμενος ελεγκτής μεταβαίνει στον εξουσιοδοτημένο τόπο εμπορευμάτων ή στη συμφωνηθείσα τοποθεσία (θέση 30 της διασάφησης) του εξαγωγέα προκειμένου να πραγματοποιήσει τον έλεγχο εντός του χρόνου απελευθέρωσης των εμπορευμάτων (timer) που ορίζεται στην άδεια απλουστευμένων διαδικασιών. Στη στήλη προθεσμία ελέγχου του υποσυστήματος Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων (οθόνη Επόπτη), εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα μέχρι την οποία πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος. Το είδος της διαδικασίας (απλουστευμένη ή συνήθης) εμφανίζεται και στην οθόνη του ελεγκτή (Dashboard).

Στην περίπτωση που η διασάφηση δεν επιλεγεί για έλεγχο, λαμβάνει την κατάσταση (status) «Παραλαβή προς Εξαγωγή^02».

Μετά την επαλήθευση της διασάφησης ενημερώνεται σχετικά ο κάτοχος της άδειας με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 529 «Απελευθέρωση προς Εξαγωγή», εκτυπώνεται από τον οικονομικό φορέα το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής και αποστέλλεται στο δηλωθέν τελωνείο εξόδου το μήνυμα ΙΕ 501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» με τα στοιχεία της διασάφησης.

Στην περίπτωση που η διασάφηση δεν επιλεγεί για επαλήθευση, αυτόματα λαμβάνει την κατάσταση (status) «Παραλαβή προς Εξαγωγή^02» και εκτυπώνεται το Συνοδευτικό Έγγραφο της Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.) από το ηλεκτρονικό περιβάλλον του συναλλασσόμενου.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση των στοιχείων της διασάφησης (λήψη μηνύματος ΙΕ513 και αποστολή ΙΕ504), το χρονόμετρο ξεκινά από την αρχή.

Υποβολή/Τρόπος συμπλήρωσης της διασάφησης τύπου Υ

Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά στο τελωνείο μέσω του μηνύματος ΙΕ 515Α, μία συμπληρωματική διασάφηση Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις C που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, περισσότερες συμπληρωματικές διασαφήσεις Υ.

Η προθεσμία υποβολής της είναι από την 1η έως και την 10η ημέρα του επόμενου μήνα για τις απλουστευμένες διασαφήσεις που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η συμπληρωματική διασάφηση Υ είναι μια πλήρης διασάφηση και συμπληρώνεται με όλα τα υποχρεωτικά πεδία μιας διασάφησης τύπου Α.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μιας συμπληρωματικής διασάφησης Υ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις C που έχουν υποβληθεί τον προηγούμενο μήνα είναι τα βασικά στοιχεία των απλουστευμένων διασαφήσεων C να είναι κοινά, ώστε να μπορούν να ομαδοποιηθούν και να συμπληρωθεί η διασάφηση Υ στις βασικές υποχρεωτικές της θέσεις.

Στο Παράρτημα 4 της παρούσας παρατίθενται σχετικά παραδείγματα.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στη σωστή συμπλήρωση της θέσης 40 της συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Υ, με τα MRN των απλουστευμένων διασαφήσεων τύπου C.

Αποδοχή/Επαλήθευση/Ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Υ

Η αποδοχή της συμπληρωματικής διασάφησης Υ πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα, και αποδίδεται αριθμός αναφοράς της κίνησης MRN, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ΙΕ 528 .

Αν η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ή απαιτήσεις) του μηνύματος ΙΕ515 απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ΙΕ516 στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής.

Μετά την αποδοχή της διασάφησης, καθώς και την απόδοση και γνωστοποίηση του MRN στο διασαφιστή διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που αποδίδεται από το υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Επισημαίνεται ότι η συμπληρωματική διασάφηση δεν δρομολογείται για φυσικό έλεγχο δεδομένου ότι υποβάλλεται σε χρόνο μεταγενέστερο της εξαγωγής των εμπορευμάτων.

Με τη διασάφηση Υ δεν αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής». Με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής δεν εκτυπώνεται Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής και η διασάφηση λαμβάνει τον τύπο κατάστασης (status) F02 (Παραλαβή προς Εξαγωγή). Εν συνεχεία οριστικοποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο η διασάφηση («Οριστικοποίηση ΕΔΕ») και o τύπος κατάστασης που λαμβάνει είναι F08 («Επιβεβαίωση εξαγωγής»). Η ημερομηνία κατά την οποία οριστικοποιείται, από τον τελωνειακό υπάλληλο, η διασάφηση, καταχωρείται ως ημερομηνία εξόδου στο αντίστοιχο πεδίο.

Τροποποίηση απλουστευμένης διασάφησης τύπου C και συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Υ

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που μεταβληθούν δεδομένα στις αρχικές διασαφήσεις τροποποιείται ανάλογα και η αντίστοιχη συμπληρωματική, με τη διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου.

Ε.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΑΦΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ο κάτοχος της άδειας για την εγγραφή στις λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή έχει τη δυνατότητα, να εξάγει τα εμπορεύματά του απευθείας από τις εγκαταστάσεις του, χωρίς την προσκόμισή τους στο τελωνείο, και να ενημερώνει το τελωνείο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους που αποτελούν τη γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων:

•    υποβολή πλήρους διασάφησης (τύπου Α) ή

•    υποβολή απλουστευμένης διασάφησης (τύπου C) ή

•    υποβολή γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής (τύπου R - μονοκλασική διασάφηση).

Ε.2.1. Διασάφηση τύπου Α/C/R

Συμπλήρωση-Υποβολή της διασάφησης

Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά τη διασάφηση, μέσω του μηνύματος ΙΕ 515, συμπληρώνοντας όλες τις υποχρεωτικές θέσεις της διασάφησης που προβλέπονται στο Παράρτημα 3 της παρούσας.

Ειδικότερα και κατά περίπτωση :

α) στη θέση 44.1, μεταξύ άλλων, συμπληρώνονται :

-         ο κωδικός 1961 «άδεια απλουστευμένων διαδικασιών» και ο αριθμός της άδειας που έχει εκδοθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή,

-         ο ΑΦΜ του εξαγωγέα, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αριθ. ΔΤΔ Α 1068392 ΕΞ 2016/26-4-2016 και ΠΟΛ.1125/2016 εγκυκλίους,

-         το τιμολόγιο με απαλλαγή από το ΦΠΑ για την παράδοση αγαθών προς εξαγωγή,

-         ο κωδικός αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων που προβλέπονται από διατάξεις απαγορεύσεων/περιορισμών στις οποίες υπόκεινται τα εμπορεύματα και ο αριθμός αναφοράς του αντίστοιχου συνημμένου εγγράφου,

β) στη θέση 30 το πεδίο «εξουσιοδοτημένος τόπος εμπορευμάτων», χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έχει δοθεί από την αρμόδια τελωνειακή αρχή και ο οποίος αναφέρεται στην άδειά του, συμπληρώνοντας παράλληλα στην καρτέλα «Αποτελέσματα Ελέγχου» την ένδειξη Α3,

γ) όσον αφορά τα εμπορεύματα που εμπίπτουν σε απαγορεύσεις-περιορισμούς, όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά/άδειες/εγκρίσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την απόδοση MRN, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος διαδικασίας για την τήρηση των απαγορεύσεων-περιορισμών,

δ) όσον αφορά στα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς τελειοποίησης προς επανεξαγωγή ή τελειοποίησης προς επανεισαγωγή, πραγματοποιείται ο έλεγχος διαδικασίας με τη λήψη δείγματος.

Αποδοχή/Δρομολόγηση/Επαλήθευση της διασάφησης

Εφόσον από το συστημικό έλεγχο η διασάφηση γίνει αποδεκτή, αποδίδεται ο αριθμός αναφοράς κίνησης MRN, ενεργοποιείται το χρονόμετρο της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών και διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου.

Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που υποδεικνύεται από την Ανάλυση Κινδύνου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι (διαδικασίας/εγγράφων/φυσικοί) σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί με την αριθμ. Δ33Δ 50020 ΕΞ 2014 ΕΜΠ/07-1-2014 ΕΔΥΟ.

Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της Ανάλυσης Κινδύνου υποδεικνύει τη διενέργεια φυσικού ελέγχου, ο οριζόμενος ελεγκτής μεταβαίνει στις εγκαταστάσεις (θέση 30 της διασάφησης) του εξαγωγέα προκειμένου να πραγματοποιήσει τον έλεγχο εντός του χρόνου απελευθέρωσης των εμπορευμάτων (timer) που ορίζεται στην άδεια απλουστευμένων διαδικασιών. Στη στήλη προθεσμία ελέγχου του υποσυστήματος Διαχείρισης Ειδικών Πληροφοριών και Υποθέσεων (οθόνη Επόπτη), εμφανίζεται η ημερομηνία και η ώρα μέχρι την οποία πρέπει να διενεργηθεί ο έλεγχος. Το είδος της διαδικασίας (απλουστευμένη ή συνήθης) εμφανίζεται και στην οθόνη του ελεγκτή (Dashboard).

Μετά την επαλήθευση της διασάφησης ο κάτοχος της άδειας ενημερώνεται σχετικά με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 529 «Απελευθέρωση προς Εξαγωγή», εκτυπώνεται από τον οικονομικό φορέα το Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής, και αποστέλλεται στο δηλωθέν τελωνείο εξόδου το μήνυμα ΙΕ 501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής» με τα στοιχεία της διασάφησης.

Στην περίπτωση που η διασάφηση δεν επιλεγεί για επαλήθευση, αυτόματα λαμβάνει την κατάσταση (status) «Παραλαβή προς Εξαγωγή^02» και εκτυπώνεται το Συνοδευτικό Έγγραφο της Εξαγωγής (Σ.Ε.Ε.) από το ηλεκτρονικό περιβάλλον του συναλλασσόμενου.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση των στοιχείων της διασάφησης (λήψη μηνύματος !Ε513 και αποστολή !Ε504), θα ξεκινά το χρονόμετρο από την αρχή.

Υποβολή συμπληρωματικών/ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων τύπου Υ/Ζ

Ο διασαφιστής υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ΙΕ 515, μία συμπληρωματική/ ανακεφαλαιωτική διασάφηση τύπου Υ/Ζ για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις/ γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, ή εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, περισσότερες συμπληρωματικές/ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις.

Προς διευκόλυνσή σας, παρατίθενται σχετικά παραδείγματα στο Παράρτημα 4 της παρούσας.

Η προθεσμία υποβολής της συμπληρωματικής/ανακεφαλαιωτικής διασάφησης είναι από την 1η έως και την 10η ημέρα του επόμενου μήνα για τις C/R που υποβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Επισημαίνεται ότι ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλλει τη συμπληρωματική/ ανακεφαλαιωτική διασάφηση εντός της τιθέμενης προθεσμίας για όλες τις απλουστευμένες διασαφήσεις/γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών, ανεξαρτήτως της κατάστασης (status) στην οποία βρίσκονται οι τελευταίες.

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σωστή συμπλήρωση της θέσης 40:

•        της συμπληρωματικής διασάφησης τύπου Υ με τα MRN των διασαφήσεων τύπου C,

•        της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης τύπου Z με κατηγορία Προηγούμενου Παραστατικού «Υ» και τύπο «CLE», το οποίο υποχρεωτικά είναι γνωστοποίηση λογιστικής εγγραφής τύπου R.

Αποδοχή-επαλήθευση-ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπληρωματικής/ανακεφαλαιωτικής διασάφησης Υ/Ζ

Η αποδοχή της συμπληρωματικής/ανακεφαλαιωτικής διασάφησης πραγματοποιείται αυτόματα από το σύστημα, και αποδίδεται αριθμός αναφοράς της κίνησης MRN, ο οποίος αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο διασαφιστή μέσω του μηνύματος ΙΕ 528 .

Αν η διασάφηση δεν πληροί τους όρους και τους τύπους συμπλήρωσης, καθώς και τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές (ή απαιτήσεις) του μηνύματος ΙΕ515 απορρίπτεται αυτόματα από το σύστημα και ο διασαφιστής ενημερώνεται ηλεκτρονικά μέσω του μηνύματος ΙΕ516 στο οποίο περιλαμβάνονται και οι λόγοι απόρριψης αυτής.

Μετά την αποδοχή της διασάφησης, καθώς και την απόδοση και γνωστοποίηση του MRN στο διασαφιστή διενεργείται αυτόματα από το σύστημα Ανάλυση Κινδύνου. Ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας που αποδίδεται από το υποσύστημα Ανάλυσης Κινδύνου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Επισημαίνεται ότι η συμπληρωματική/ανακεφαλαιωτική διασάφηση δεν δρομολογείται για φυσικό έλεγχο δεδομένου ότι υποβάλλεται σε χρόνο μεταγενέστερο της εξαγωγής των εμπορευμάτων.

Με τις διασαφήσεις Υ και Ζ δεν αποστέλλεται το μήνυμα ΙΕ501 «Στοιχεία Αναμενόμενης Εξαγωγής». Με την ολοκλήρωση των διατυπώσεων εξαγωγής δεν εκτυπώνεται Συνοδευτικό Έγγραφο Εξαγωγής και η διασάφηση λαμβάνει τον τύπο κατάστασης (status) F02 (Παραλαβή προς Εξαγωγή). Εν συνεχεία οριστικοποιείται από τον τελωνειακό υπάλληλο η διασάφηση («Οριστικοποίηση ΕΔΕ») και o τύπος κατάστασης που λαμβάνει είναι F08 («Επιβεβαίωση εξαγωγής»). Η ημερομηνία κατά την οποία οριστικοποιείται, από τον τελωνειακό υπάλληλο, η διασάφηση, καταχωρείται ως ημερομηνία εξόδου στο αντίστοιχο πεδίο.

Τροποποίηση απλουστευμένης διασάφησης C/γνωστοποίησης λογιστικής εγγραφής R και συμπληρωματικής/ανακεφαλαιωτικής Διασάφησης Τύπου Υ/Ζ

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που μεταβληθούν δεδομένα στις απλουστευμένες διασαφήσεις C/γνωστοποιήσεις λογιστικής εγγραφής R, τροποποιείται ανάλογα και η αντίστοιχη συμπληρωματική/ανακεφαλαιωτική διασάφηση, με τη διαδικασία του εκ των υστέρων ελέγχου.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ'.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΑΦΗΣΕΩΝ/ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Ο Προϊστάμενος του τελωνείου ορίζει έναν υπάλληλο του γραφείου εισαγωγής/εξαγωγής ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των υποβαλλόμενων διασαφήσεων που αφορούν απλουστευμένες διαδικασίες και ειδικότερα, σε μηνιαία βάση, θα διασφαλίζει τα ακόλουθα:

- Εάν για όλες τις διασαφήσεις C ή γνωστοποιήσεις λογιστικών εγγραφών R, έχουν υποβληθεί οι συμπληρωματικές διασαφήσεις Υ ή οι ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις τύπου Ζ αντίστοιχα.

- Εάν έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι συμπληρωματικές διασαφήσεις τύπου Υ ή οι ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις τύπου Ζ.

- Την τήρηση της προθεσμίας που προβλέπεται για την πληρωμή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων.

- Στην περίπτωση εφεδρικής διαδικασίας, συσχετίζει τα δεδομένα της χειρόγραφης διαδικασίας με τα δεδομένα της ηλεκτρονικής διασάφησης.

- Εάν, στις περιπτώσεις που χορηγείται προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, με την εφαρμογή μειωμένου ή μηδενικού δασμού σε προϊόντα τρίτων χωρών στο πλαίσιο των Προτιμησιακών Καθεστώτων ή της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, έχει συμπληρωθεί ορθά η θέση 36 και έχουν αναγραφεί στη θέση 44.1 τα σχετικά αποδεικτικά καταγωγής ή πιστοποιητικά ελεύθερης κυκλοφορίας A.TR.

- Εάν έχουν υποβληθεί απλουστευμένες διασαφήσεις εκτός ωραρίου λειτουργίας του τελωνείου χωρίς προηγούμενη αίτηση από τον οικονομικό φορέα και έγκριση από το αρμόδιο τελωνείο.

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων χρήσης της άδειας, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της κοινοποιούμενης Απόφασης, με την επιφύλαξη επανεξέτασης της εν λόγω άδειας από την αρμόδια αρχή.

Σημειώνεται ότι ο εκ των υστέρων έλεγχος στις απλουστευμένες διασαφήσεις/λογιστικές καταχωρήσεις του διασαφιστή καθώς και στις συγκεντρωτικές/ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις πραγματοποιείται σύμφωνα με την αριθμ. ΔΣΤΕΠ Γ 51868 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/12-06-2015 ΕΔΥΟ. Ειδικότερα, στον Οδηγό Εκ Των Υστέρων Ελέγχων (σημείο 4.18 Απλουστευμένες Διαδικασίες), περιλαμβάνονται οι ελεγκτικές ενέργειες που πρέπει να διενεργούνται από τις τελωνειακές αρχές, για τους οικονομικούς φορείς που είναι κάτοχοι άδειας απλουστευμένης διαδικασίας.

Με την παρούσα καταργούνται :

α) το Κεφάλαιο 3 «Απλουστευμένες Διαδικασίες» της αρ. πρωτ. Δ19Α 5041357 ΕΞ 2013/28-11­2013 πλην της παραγράφου 1) Ελλιπής διασάφηση : Διασάφηση τύπου Β, Ε και συμπληρωματικής τους τύπου Χ.

β) η αριθμ. Δ19Α 5040146 ΕΞ 2013/13-11-2013 ΔΥΟ «Οδηγίες για την εφαρμογή της διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο».

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές έκδοσης και παρακολούθησης των αδειών απλουστευμένων διαδικασιών και τα αρμόδια τελωνεία ελέγχου για την πιστή τήρηση των ανωτέρω.

Οι Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους για την προώθηση των απλουστευμένων διαδικασιών, παρακαλούνται όπως ενημερώνουν και παρέχουν πληροφορίες και συμβουλές στους οικονομικούς φορείς για τη χρήση των απλουστευμένων διαδικασιών.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνείων στα οποία τηρούνται απλουστευμένες διαδικασίες παρακαλούνται τόσο για τη συνδρομή τους ως προς τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, όσο και για τις άμεσες ενέργειές τους στην περίπτωση ύπαρξης ενδεχόμενων δυσχερειών.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης