Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: 14016/2018 Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η Ιουλίου 2018


Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-04-2018 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. πρωτ.: 14016/2018
Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η Ιουλίου 2018


Αθήνα, 24 Απριλίου 2018
Αριθ.Πρωτ.: 14016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα

ΑΡΙΘΜ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : 12

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών μέχρι την 31η Ιουλίου 2018.


Με την υπ' αριθμ.26/ΑΠ34200/11.10.2017 (ΑΔΑ: 6ΙΥ5465ΧΘ7-ΠΡΥ) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας σας ενημερώσαμε για την έκδοση του Π.Δ.99/2017, παρουσιάζοντας τα νέα στοιχεία που αυτό θέσπιζε και επισημαίνοντας την ύπαρξη σαφών χρονικών περιθωρίων για την προσαρμογή των υφιστάμενων σταθμών στις νέες απαιτήσεις.

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται επιπλέον διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 6, παρ. 1 του εν λόγω π.δ., με γνώμονα την πλήρη εφαρμογή των κανονιστικών απαιτήσεων στις υπάρχουσες κτιριοδομικές υποδομές, καθώς και τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στις οποίες καλούνται να δράσουν οι δήμοι της χώρας.

Ειδικότερα:

α. Αναφορικά με τη διάταξη της περ.β της παρ.1 του άρθρου 6 του Π.Δ.99/2017, περί διάθεσης οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωση νομιμοποίησης του κτιρίου, επισημαίνεται ότι:

α.1. Για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης εγκατεστημένης χρήσης, είναι δυνατή σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 107 του ν.4495/2017, η προσκόμιση, αντί του αντιγράφου της άδειας, βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου από το πληροφοριακό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση για τη νομιμότητα των κατασκευών. Ειδικά για την υπαγωγή κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων του ν.4495/2017, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 114 αυτού, σύμφωνα με το οποίο δεν καταβάλλεται παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιμο.

α.2. Στην περίπτωση κατά την οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών ή αυθαίρετης εγκατεστημένης χρήσης στο πλαίσιο του άρθρου 106 του ν.4495/2017 και δεδομένου ότι προβλέπεται η έκδοση της σχετικής οικοδομικής άδειας εντός χρονικού διαστήματος δύο ετών, είναι δυνατή η διάθεση αντί του αντιγράφου της άδειας νομιμοποίησης, της βεβαίωσης υπαγωγής στο πληροφοριακό σύστημα, συνοδευόμενης από τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία θα αναγράφεται ότι η άδεια νομιμοποίησης θα εκδοθεί εντός δύο ετών.
Επισημαίνεται ότι άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδικού ή βρεφονηπιακού σταθμού που θα εκδοθεί με βάση την ανωτέρω διαδικασία θα ανακληθεί, εφόσον δεν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η διαδικασία νομιμοποίησης του σταθμού.

α.3. Στον όρο «ή άλλου πιστοποιητικού» εμπίπτει και η βεβαίωση μηχανικού που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν.4495/2017.

β. Αναφορικά με τη διάταξη της περ.ζ της παρ.1 του άρθρου 6 του Π.Δ.99/2017, περί προσαρμογής του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των υπαρχόντων κτιρίων, επισημαίνεται ότι η προσαρμογή αφορά στον αριθμό των φιλοξενούμενων παιδιών στις επιφάνειες των αιθουσών απασχόλησης βρεφών και νηπίων, στις οποίες διεξάγεται η βασική λειτουργία του σταθμού. Εξάλλου, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6, οι σταθμοί οφείλουν να προσαρμοστούν πλήρως στο περιεχόμενο του Π.Δ.99/2017, συμπεριλαμβανομένου των τεχνικών προδιαγραφών του άρθρου 3, εντός πέντε (5) ετών από τη δημοσίευσή του. Ως εκ τούτου, για να εξαχθεί ο αριθμός των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των υφιστάμενων κτιρίων είναι απαραίτητη η επιμέτρηση του εμβαδού των χώρων απασχόλησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται στον πίνακα της παρ. Β του άρθρου 3 (στοιχεία Β1.2 και Β2.1). Οι υπόλοιποι χώροι που περιγράφονται στον εν λόγω πίνακα, καθώς και οι υπαίθριοι χώροι, δεν αποτελούν στοιχεία και κριτήρια υπολογισμού της προβλεπόμενης στην περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 δυναμικότητας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση-δικαιολογητικό για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των σταθμών κατά την πρώτη εφαρμογή του Π.Δ.99/2017. Στις περιπτώσεις όπου η αίθουσα απασχόλησης χρησιμοποιείται και για τυχόν άλλες χρήσεις, ο υπολογισμός της δυναμικότητας των φιλοξενούμενων παιδιών γίνεται με βάση το τμήμα της αίθουσας το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος απασχόλησης.

Περαιτέρω, για διευκόλυνσή σας, και προκειμένου η μορφή της απόφασης αδειοδότησης να είναι ενιαία και ομοιόμορφη για όλη την επικράτεια, στο παράρτημα της παρούσης περιλαμβάνεται υπόδειγμα σχεδίου χορήγησης άδειας και λειτουργίας δημοτικού παιδικού/βρεφονηπιακού σταθμού. Σε κάθε περίπτωση ο εκάστοτε Δήμος δύναται να συμπληρώσει επιπλέον στοιχεία επί του σώματος της άδειας, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία του οικείου φακέλου. Επισημαίνεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου χορηγεί την εν λόγω άδεια μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.2α  του άρθρου 2 του Π.Δ.99/2017.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους Δήμους χωρικής αρμοδιότητάς σας για τις αναγκαίες και απαιτούμενες ενέργειές τους, με την περαιτέρω υποχρέωσή τους να ενημερώσουν, παράλληλα, και τα αρμόδια νομικά τους πρόσωπα και με την παράκληση να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή και επιμέλεια κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, προχωρώντας αφενός στις απαιτούμενες παρεμβάσεις, όπου αυτές κρίνονται αναγκαίες, αφετέρου στους απαραίτητους ελέγχους για τη ρύθμιση ουσιωδών θεμάτων ασφαλείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η διαδικασία αδειοδότησης των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών με συνέπεια, μέχρι την 31.7.2018.

Προς διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε για οποιαδήποτε πληροφορία να απευθύνεστε στους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουργείου, ανάλογα με το θέμα, ως ακολούθως:
 

 

Αρμόδια/ Αρμόδιος

Διεύθυνση Ηλεκτρονικ Ταχυδρομείου

Τηλεφωνικός Αριθμός:

Θέματα δομών που

λειτουργούν

ως υπηρεσίες δήμων

Μαρία Διαμάντη

[email protected]

2131364390

Θέματα δομών που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δήμων

Σ. Ντιντιούμη Α.Καλογήρου

s.didioumi@ypes.gr a.kalogirou@ypes.gr

2131364026 2131364394

Θέματα

τεχνικού αντικειμένου

Π. Τσακόπουλος

[email protected]

2131361226
Ο Υπουργός
Παναγιώτης Σκουρλέτης
Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης