Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 223 ΕΞ 27.3.2018 Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2018 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 223 ΕΞ 27.3.2018
Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων


Αθήνα, 27.03.2018
Αριθμ. Πρωτ.: 223 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 223/2018

ΘΕΜΑ: Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων


ΕΡΩΤΗΜΑ

Εκπτώσεις που έχουν χαθεί προσαυξάνουν το κόστος κτήσης του παγίου και του αποθέματος αντίστοιχα ή θεωρούνται τόκοι έξοδα; πχ αγοράζουμε εμπορεύματα ή πάγια και ο προμηθευτής μας δίνει έκπτωση 100 ευρώ με την προϋπόθεση ότι θα το εξοφλήσουμε σε ένα μήνα. Εκπνέει ο μήνας και δεν εξοφλούμε. Τα 100 ευρώ προσαυξάνουν το κόστος κτήσης του παγίου – εμπορεύματος ή είναι έξοδο τόκος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αναφορικά με το κόστος κτήσεως περιουσιακών στοιχείων, πάγιων ή αποθεμάτων, τόσο στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., όσο και στο λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Το κόστος κτήσεως περιουσιακών στοιχείων, πάγιων ή αποθεμάτων, περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Ο όρος «παρούσα θέση» αναφέρεται στη γεωγραφική θέση στην οποία βρίσκονται. Ο όρος «κατάσταση» αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας για παραγόμενα προϊόντα.

β) Το κόστος αγοράς για πάγια, εμπορεύματα και υλικά περιλαμβάνει την τιμή αγοράς, τους εισαγωγικούς δασμούς και άλλους φόρους (εκτός εκείνων που η οντότητα μπορεί στη συνέχεια να ανακτήσει από την φορολογική αρχή, όπως ο ΦΠΑ), μεταφορικά, έξοδα παραδόσεως και άλλα έξοδα άμεσα επιρριπτέα στην απόκτηση των ετοίμων αγαθών, υλικών και υπηρεσιών. Εμπορικές εκπτώσεις, μειώσεις τιμών και άλλα παρόμοια στοιχεία αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κόστους κτήσεως των περιουσιακών στοιχείων.

γ) Όταν το τίμημα της αγοράς συμφωνείται να εξοφληθεί με πίστωση πέραν των συνήθων πιστωτικών ορίων, κόστος του περιουσιακού στοιχείου είναι η παρούσα αξία των δόσεων και η διαφορά καταχωρίζεται ως μη δουλευμένο χρηματοοικονομικό έξοδο.

Εμπορικές εκπτώσεις χορηγούνται για διάφορους λόγους, όπως:
α) Λόγω ύψους αγορών που χορηγούνται συνήθως στο τέλος της χρήσεως με βάση το ύψος των αγορών κάθε πελάτη «κλιμακωτές εκπτώσεις ή εκπτώσεις λόγω τζίρου».
β) Λόγω «ελαττωματικότητας» των πωληθέντων και γενικά μειωμένης ποιότητας σε σχέση με τη συμφωνημένη.
γ) Λόγω «διαφοράς» στην ποσότητα των παραληφθέντων.
δ) Λόγω εξοφλήσεως του τιμολογίου πριν από τη συμφωνημένη προθεσμία εξοφλήσεώς του «Ταμειακές εκπτώσεις».
Η αναφερόμενη στο ερώτημά σας έκπτωση ανήκει στην κατηγορία των ταμειακών εκπτώσεων.
Για τη λογιστική αντιμετώπιση των ταμειακών εκπτώσεων, στην διεθνή θεωρία και πρακτική εφαρμόζονται δύο μέθοδοι, η μέθοδος του καθαρού ποσού και η μέθοδος του μικτού ποσού.

Μέθοδος καθαρού ποσού

Σύμφωνα με τη μέθοδο του καθαρού ποσού, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εμπροθέσμως την υποχρέωσή του και λάβει την έκπτωση, η ληφθείσα έκπτωση αποτελεί στοιχείο μειωτικό της αρχικής αξίας της αγοράς.
β) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εκπροθέσμως την υποχρέωσή του και δεν λάβει την έκπτωση, η μη ληφθείσα έκπτωση επίσης αποτελεί στοιχείο μειωτικό της αρχικής αξίας της αγοράς και καταχωρίζεται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό έξοδο.

Μέθοδος μικτού ποσού

Σύμφωνα με τη μέθοδο του μικτού ποσού, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εμπροθέσμως την υποχρέωσή του και λάβει την έκπτωση, η ληφθείσα έκπτωση αποτελεί στοιχείο μειωτικό της αρχικής αξίας της αγοράς.
β) Εάν ο αγοραστής εκπληρώσει εκπροθέσμως την υποχρέωσή του και δεν λάβει την έκπτωση, αξία κτήσεως του αποθέματος είναι η αρχική αξία της αγοράς.

Για την κατανομή των δύο μεθόδων παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα:

Δεδομένα

Αγοράζεται απόθεμα έναντι ποσού € 1.000 και συνομολογείται με τον προμηθευτή έκπτωση ποσού € 100, εάν το τίμημα εξοφληθεί εντός προθεσμίας είκοσι ημερών.

Έστω ότι ο αγοραστής:
α) Εκπληρώνει την υποχρέωσή του εμπροθέσμως και λαμβάνει την έκπτωση.
β) Εκπληρώνει την υποχρέωσή του εμπροθέσμως κατά το ήμισυ και εκπροθέσμως κατά το υπόλοιπο ήμισυ και λαμβάνει το ήμισυ της εκπτώσεως.
γ) Εκπληρώνει την υποχρέωσή του εκπροθέσμως και δεν λαμβάνει την έκπτωση.

Ζητείται

Να διενεργηθούν οι προσήκουσες, ανά περίπτωση, λογιστικές εγγραφές με τη μέθοδο του καθαρού ποσού και με τη μέθοδο του μικτού ποσού.

Μέθοδος καθαρού ποσού

Λογιστικές εγγραφές

  Χρέωση Πίστωση
Αγορές αποθεμάτων

900

 
Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό »

100

 
  Προμηθευτές »  

1.000

Αγορά αποθεμάτων

1.000

1.000


 α) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εμπροθέσμως και λαμβάνει την έκπτωση.

  Χρέωση Πίστωση
Προμηθευτές

1.000

 
  Χρηματικά διαθέσιμα »  

900

  Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό »  

100

Εξόφληση προμηθευτή εμπροθέσμως

1.000

1.000


β) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εμπροθέσμως κατά το ήμισυ και εκπροθέσμως κατά το υπόλοιπο ήμισυ και λαμβάνει το ήμισυ της εκπτώσεως.

  Χρέωση Πίστωση
Προμηθευτές

500

 
  Χρηματικά διαθέσιμα »  

450

  Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό »  

50

Εξόφληση προμηθευτή εμπροθέσμως κατά το ήμισυ

500

500  Χρέωση Πίστωση
Προμηθευτές

500

 
Χρηματοοικονομικά έξοδα »

50

 
  Χρηματικά διαθέσιμα »  

500

  Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό »  

50

Εξόφληση προμηθευτή εκπροθέσμως κατά το ήμισυ

550

550


γ) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εκπροθέσμως και δεν λαμβάνει την έκπτωση.

  Χρέωση Πίστωση
Προμηθευτές

1.000

 
Χρηματοοικονομικά έξοδα »

100

 
  Χρηματικά διαθέσιμα »  

1.000

  Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό »  

100

Εξόφληση προμηθευτή εκπροθέσμως

1.000

1.000


Μέθοδος μικτού ποσού

Λογιστικές εγγραφές


  Χρέωση Πίστωση
Αγορές αποθεμάτων

1.000

 
  Προμηθευτές »  

1.000

Αγορά αποθεμάτων

1.000

1.000


α) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εμπροθέσμως και λαμβάνει την έκπτωση.

  Χρέωση Πίστωση
Προμηθευτές

1.000

 
  Χρηματικά διαθέσιμα »  

900

  Εκπτώσεις επί αγορών αποθεμάτων »  

100

Εξόφληση προμηθευτή εμπροθέσμως

1.000

1.000


β) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εμπροθέσμως κατά το ήμισυ και εκπροθέσμως κατά το υπόλοιπο ήμισυ και λαμβάνει το ήμισυ της εκπτώσεως.

  Χρέωση Πίστωση
Προμηθευτές

500

 
  Χρηματικά διαθέσιμα »  

450

  Εκπτώσεις επί αγορών αποθεμάτων »  

50

Εξόφληση προμηθευτή εμπροθέσμως κατά το ήμισυ

500

500  Χρέωση Πίστωση
Προμηθευτές

500

 
  Χρηματικά διαθέσιμα »  

500

Εξόφληση προμηθευτή εκπροθέσμως κατά το ήμισυ

500

500


γ) Ο αγοραστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του εκπροθέσμως και δεν λαμβάνει την έκπτωση.

  Χρέωση Πίστωση
Προμηθευτές

1.000

 
  Χρηματικά διαθέσιμα »  

1.000

Εξόφληση προμηθευτή εκπροθέσμως

1.000

1.000


Η αιτιολογική βάση της μεθόδου του καθαρού ποσού, που απορρέει από τη λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους κτήσης, είναι το γεγονός ότι όταν ο αγοραστής δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του εμπροθέσμως και, κατά συνέπεια, δεν λαμβάνει την έκπτωση, αυτό οφείλεται σε ταμειακή δυσχέρεια, η οποία δεν μπορεί να επηρεάζει την τιμή αγοράς. Επομένως τιμή αγοράς είναι το καθαρό, μετά την αφαίρεση της εκπτώσεως, ποσό και η μη ληφθείσα έκπτωση αντιπροσωπεύει χρηματοοικονομικό έξοδο.

Η μέθοδος του καθαρού ποσού είναι επιστημονικά ορθή, αλλά δυστυχώς, τόσο το λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., όσο και αυτό των Δ.Π.Χ.Α., αλλά και οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας υιοθετούν την μέθοδο του μικτού ποσού.

Επομένως, η απάντηση στο ερώτημά σας, με βάση το ισχύον λογιστικό πλαίσιο και τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, είναι ότι θα εφαρμόσετε υποχρεωτικά τη μέθοδο του μικτού ποσού, δηλαδή κόστος αγοράς του περιουσιακού στοιχείου θα είναι η αρχική αξία αγοράς (στο ανωτέρω παράδειγμα, η αξία των € 1.000).

 

ΤΑ ΜΕΛΗ
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης