Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΛΤΕ. 117/09.02.05 Οδηγίες Σχετικά με την τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων από τους επιτιδευματίες που θα εφαρμόσουν Λογιστικά πρότυπα.

Σχόλια:


Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

ΕΛΤΕ. 117/09.02.05
Οδηγίες Σχετικά με την τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων από τους επιτιδευματίες που θα εφαρμόσουν Λογιστικά πρότυπα.


ΕΛΤΕ. 117/09.02.05 Οδηγίες Σχετικά με την τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων από τους επιτιδευματίες που θα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Οδηγίες Σχετικά με την τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων από τους επιτιδευματίες που θα εφαρμόσουν Λογιστικά πρότυπα.


Έγγραφο σας με αριθμό πρωτοκόλλου 1001414/3/0015
της 5ης Ιανουαρίου 2005

Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου σας και στη συνέχεια των σχετικών εγγράφων μας με αριθμούς πρωτοκόλλου 19 της 14 ης Ιανουαρίου 2005, 65 της 26 ης Ιανουαρίου 2005 και 90 της 1 ης Φεβρουαρίου 2005, σας αποστέλλουμε τις απόψεις μας επί του θέματος των οδηγιών που θα πρέπει να παράσχει η Διοίκηση σχετικά με τον τρόπο τήρησης των λογιστικών βιβλίων από τους επιτηδευματίες που θα εφαρμόσουν τα Δ.Λ.Π.

Επιθυμούμε να επισημάνουμε ότι οι προτεινόμενες λύσεις:

1. Δεν είναι υποχρεωτικές αλλά ενδεικτικές, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούν να υπάρξουν υποχρεωτικές και μοναδικές λύσεις, δεδομένης της ποικιλίας των μηχανογραφικών συστημάτων και του τρόπου οργάνωσης των οικονομικών υπηρεσιών κάθε επιτηδευματία.

2. Δεν απαιτούν μηχανογραφικό κόστος αλλά μπορούν να εφαρμοστούν από όλα τα μηχανογραφικά συστήματα που έχουν τη δυνατότητα να «κρατούν» τα λογιστικά βιβλία περισσοτέρων της μιας επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το ίδιο λογιστικό σχέδιο.

3. Δεν θα αποτελέσουν νέα μέθοδο τήρησης των λογιστικών βιβλίων που θα κληθούν να κρίνουν οι φορολογικοί ελεγκτές. Με τις υποδεικνυόμενες λύσεις οι φορολογικοί ελεγκτές θα εξακολουθούν να «βλέπουν» ότι «έβλεπαν» μέχρι σήμερα και έχουν εκπαιδευθεί να ελέγχουν, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση ή, και εκμηδένιση των τριβών μεταξύ φορολογικών ελεγκτών και ελεγχόμενων. Η αρχή αυτή συνάδει άλλωστε και με την πολιτική βούληση που εκφράσθηκε με τον Νόμο 3301/2004, ώστε εφαρμογή των Δ.Λ.Π. να έχει την ελάχιστη δυνατή επίδραση στο κόστος των επιτηδευματιών.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Παναγιώτης Δ. Ζαφειρόπουλος
Πρόεδρος

Α. ΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Με τη μέθοδο αυτή το κύριο λογιστικό σύστημα των επιτηδευματιών είναι αυτό με το οποίο οι συναλλαγές τους λογιστικοποιούνται με βάση τις των Δ.Λ.Π. .

Παράλληλα με το κύριο λογιστικό σύστημα οι παραπάνω επιτηδευματίες τηρούν ένα δεύτερο (βοηθητικό) σύστημα με το οποίο οι συναλλαγές τους λογιστικοποιούνται με βάση τις αρχές που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία.

Το παράλληλο αυτό σύστημα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Α. Χρησιμοποιεί το ίδιο Σχέδιο Λογαριασμών με το Σχέδιο Λογαριασμών που υπάρχει στο κύριο σύστημα με εξαίρεση εκείνους τους λογαριασμούς που απαιτούνται μόνο για σκοπούς εφαρμογής των Δ.Λ.Π. (π.χ. λογαριασμοί αναβαλλόμενης φορολογίας).

Β. Χρησιμοποιεί ιδιαίτερο Ημερολόγιο και Καθολικό στα οποία απεικονίζονται η λογιστικοποίηση των συναλλαγών με βάση τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας.

Γ. Η εισαγωγή των συναλλαγών στο βοηθητικό λογιστικό σύστημα γίνεται είτε με αναφορά στην ίδια ημερομηνία με την οποία οι συναλλαγές εισάγονται στο κύριο λογιστικό σύστημα, είτε συγκεντρωτικά με ημερομηνία το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης:

Α. Από το κύριο λογιστικό σύστημα παράγεται το Ισοζύγιο Λογαριασμών όλων των βαθμίδων από το οποίο προκύπτουν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων που θα συνταχθούν με βάση τα Δ.Λ.Π.

Β. Από το βοηθητικό λογιστικό σύστημα παράγεται το Ισοζύγιο Λογαριασμών όλων των βαθμίδων στους οποίους έχουν απεικονισθεί οι συναλλαγές με βάση τις αρχές της φορολογικής νομοθεσίας.

Γ. Δεδομένου ότι τα δύο λογιστικά συστήματα (κύριο και βοηθητικό) χρησιμοποιούν το ίδιο Σχέδιο Λογαριασμών, η διαφορά, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό, των υπολοίπων των δύο ισοζυγίων (δηλαδή του ισοζυγίου πρωτοβαθμίων που παράγεται από το κύριο λογιστικό σύστημα και του ισοζυγίου πρωτοβαθμίων λογαριασμών που παράγεται από το βοηθητικό λογιστικό σύστημα, παρέχει τη διαφορά μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης που απαιτείται να υπάρχει στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (ΠΣΛΦΒ) .

Κατά συνέπεια ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης θα προκύπτει:

1. Η λογιστική βάση από το Ισοζύγιο πρωτοβαθμίων του κύριου λογιστικού συστήματος.

2. Η φορολογική βάση από το Ισοζύγιο πρωτοβαθμίων του βοηθητικού λογιστικού συστήματος.

3. Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης, όπως προαναφέρθηκε.

Δ. Μετά την παραγωγή του Ισοζυγίου λογαριασμών όλων των βαθμίδων από το βοηθητικό λογιστικό σύστημα θα επακολουθήσει με λογιστικές εγγραφές μόνο στο βοηθητικό λογιστικό σύστημα η σύνταξη Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η σύναξη των καταστάσεων αυτών από τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα ΔΛΠ (δηλαδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ε.Γ.Λ.Σ. ή τα ΚΛΣ).

Β. ΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Με τη μέθοδο αυτή το κύριο λογιστικό σύστημα. των παραπάνω επιτηδευματιών είναι αυτό με το οποίο οι συναλλαγές τους λογιστικοποιούνται με βάση τις αρχές των ΔΛΠ.

Παράλληλα με το κύριο λογιστικό σύστημα οι παραπάνω επιτηδευματίες τηρούν ένα δεύτερο (συμπληρωματικό) σύστημα με το οποίο λογιστικοποιούνται οι διαφορές ή / και αντιστροφές των συναλλαγών που έχουν λογιστικοποιηθεί στο κύριο λογιστικό σύστημα με βάση τις αρχές των Δ.Λ.Π., ώστε από το λογιστικό άθροισμα των εγγραφών που έχουν γίνει στο κύριο σύστημα και στο βοηθητικό σύστημα να προκύπτει η λoγιστικοποίηση των συναλλαγών με βάση τις αρχές που καθορίζονται από τη φορολογική νομοθεσία.

Το συμπληρωματικό αυτό σύστημα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α. Χρησιμοποιεί το ίδιο Σχέδιο Λογαριασμών με το Σχέδιο Λογαριασμών που υπάρχει στο κύριο σύστημα.

β. Χρησιμοποιεί, ιδιαίτερο Ημερολόγιο και Καθολικό στα οποία απεικονίζονται η λoγιστικοποίηση των διαφορών / αντιστροφών των συναλλαγών του κυρίου συστήματος για σκοπούς εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας.

γ. Η εισαγωγή των διαφορών / αντιστροφών των συναλλαγών του κυρίου συστήματος γίνεται είτε με αναφορά στην ίδια ημερομηνία με την οποία οι συναλλαγές εισάγονται στο κύριο σύστημα, είτε με ημερομηνία το τέλος κάθε μήνα, για τις εγγραφές του μήνα είτε στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

Στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης:

α. Από το κύριο λογιστικό σύστημα παράγεται το Ισοζύγιο Λογαριασμών όλων των βαθμίδων από το οποίο προκύπτουν τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων που θα συνταχθούν με βάση τα ΔΛΠ.

β. Από το συμπληρωματικό λογιστικό σύστημα παράγεται το Ισοζύγιο Λογαριασμών όλων των βαθμίδων στο οποίο απεικονίζονται οι διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης.

γ. Δεδομένου ότι τα δύο λογιστικά συστήματα (κύριο και συμπληρωματικό) χρησιμοποιούν το ίδιο Σχέδιο Λογαριασμών το λογιστικό άθροισμα, κατά πρωτοβάθμιο λογαριασμό των δύο ισοζυγίων (δηλαδή του ισοζυγίου πρωτοβαθμίων που παράγεται από το κύριο σύστημα και του ισοζυγίου πρωτοβαθμίων που παράγεται από το συμπληρωματικό σύστημα) παρέχει το ισοζύγιο πρωτοβαθμίων λογαριασμών σε φορολογική βάση, που απαιτείται να υπάρχει στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης (ΠΣΛΦΒ),

Κατά συνέπεια ο Πίνακας Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης θα προκύπτει:

(i) Η λογιστική βάση από το ισοζύγιο πρωτοβαθμίων του κύριου λογιστικού συστήματος.

(ii) Η διαφορά μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης από το ισοζύγιο πρωτοβαθμίων του βοηθητικού συστήματος.

(iii) Η φορολογική βάση από το λογιστικό άθροισμα των ισοζυγίων λογιστικής βάσης και βοηθητικού λογιστικού συστήματος.

δ. Μετά την παραγωγή του ισοζυγίου λογαριασμών όλων των βαθμίδων από το κύριο λογιστικό σύστημα, τα υπόλοιπά του θα εισάγονται στο συμπληρωματικό σύστημα και θα επακολουθήσει με λογιστικές εγγραφές μόνο στο συμπληρωματικό σύστημα η σύνταξη Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η σύνταξη των καταστάσεων αυτών από τις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα ΔΛΠ. (δηλαδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΕΓΛΣ ή τα ΚΛΣ).


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης