Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 19/2018 Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2018 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 19/2018
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.


Αθήνα 18/4/2018
Α.Π. : 428/514749/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΚ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ και ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
: ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΜΗΤΡΩΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ρ. Παναγιωτοπούλου
: Ξ. Καρρά
Αριθ. τηλεφώνου: 210 5285573
: 210 5285543
E - mail: [email protected]
[email protected]

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 19

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.


Με τις διατάξεις των υπ' αριθμ. Κ1/118932/13.7.2017 (ΦΕΚ2440/τ.Β'/18-7-2017) και Φ7/136312/Δ4/11-8-2017 (ΦΕΚ2859/τ.Β'/21-8-2017) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 17 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α'/17-9-2013), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ17/τ.Α'/15-2-2017) και της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 66 του Ν.4386/2016, αντίστοιχα, ρυθμίστηκαν θέματα επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), καθώς και θέματα που αφορούν στην Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας σε Ε.Π.Α.Λ. αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1. Με την υπ' αριθμ. Κ1/118932/13.7.2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).

Ως μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και δομής κατάρτισης (δυικό σύστημα).

Η μαθητεία στα Ι.Ε.Κ., η οποία ορίζεται ως «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» αποτελείται από δύο τμήματα: Το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας». Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ.» και 768 ώρες μαθητείας στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας».

Η μαθητεία στις Σ.Ε.Κ. η οποία ορίζεται ως «Τάξη Μαθητείας» αποτελείται από δύο τμήματα: Το εργαστηριακό μάθημα «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών, επιμερισμένο σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως και το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος.

Το «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» καθώς και η «Τάξη Μαθητείας» στις Σ.Ε.Κ. υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και των Σ.Ε.Κ. αντίστοιχα, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Με την υπ' αριθμ. Φ7/136312/Δ4/11-8-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα επιδότησης και ασφάλισης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας», το οποίο είναι προαιρετικό και η υλοποίηση του δύναται να πραγματοποιείται σε Ε.Π.Α.Λ., σε συνεργασία με Ε.Κ. ολόκληρης της Επικράτειας.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιούνται: To «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών και το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» διάρκειας είκοσι οχτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε (4) ημέρες και συνολικής διάρκειας εννέα (9) ημερολογιακών μηνών.

2. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Οι μαθητευόμενοι των ανωτέρω προγραμμάτων υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των Φορέων - Οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, ως μισθωτοί, για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας» των Ι.Ε.Κ., στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» των Σ.Ε.Κ. καθώς και στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας» του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας.

Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί μαθητευόμενους υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ- ΕΤΕΑΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το έντυπο Ε3.4: «Αναγγελία Έναρξης /Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρούν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του εργοδότη, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και επικουρική σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για επαγγελματικό κίνδυνο όπως και για βαρέα και ανθυγιεινά, όπου προβλέπεται.

Επιπλέον επισημαίνουμε ότι η επιδότηση για τις ημέρες κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, τα οποία εξακολουθούν να ισχύουν, δεν καταβάλλονται από το ΥΠΠΕΘ αλλά από τους εργοδότες, οι οποίοι μάλιστα στις περιπτώσεις κανονικής άδειας υποχρεούνται να καταβάλλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α. Κ.

3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας στο Ι.Ε.Κ», της «Τάξης Μαθητείας των Σ.Ε.Κ» και του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» ορίζεται ημερησίως στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64 ευρώ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.

Επισημαίνουμε ότι μέρος του ποσού αποζημίωσης επιδοτείται από το Υπουγείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό αυτό ορίζεται ημερησίως σε 11,00 ευρώ για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14,00 ευρώ για μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης καθώς και οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, καταβάλλονται από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιούνται τα προγράμματα μαθητείας.

4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

1. Οι εισφορές στον ΕΦΚΑ και τους λοιπούς οργανισμούς, για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει τις εισφορές τόσο του εργοδότη όσο και του μαθητευόμενου υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών και καταβάλλονται μέσα στις κατά νόμο προθεσμίες.

Ως εκ τούτου το ποσό υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ορίζεται σε: 8,56 ευρώ ημερησίως (17,12 /2 = 8,56) για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 9,82 ευρώ ημερησίως για μαθητευόμενους άνω των 25 ετών (19,64 /2 = 9,82).
 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤ/ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 20,00% 0,00% 20,00%
ΕΤΕΑΕΠ 7,00% έως 31.05.2019 0,00% 7,00% έως 31.05.2019
6,50% Από 01.06.2019 έως 31.05.2022 0,00% 6,50% Από 01.06.2019 έως 31.05.2022
6,00% Από 01.06.2022 0,00% 6,00% Από 01.06.2022
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 6,45% 0,00% 6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,65% 0,00% 0,65%
ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕΔ 3,17% 1,83% 5,00%
ΛΠΕα Α.Ε. ΟΑΕΔ 0,15% 0,00% 0,15%
ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ 0,24% 0,00% 0,24%
ΕΚΛΑ 0,12% 0,10% 0,22%
ΟΕΚ 0,00% 1,00% 1,00%
ΟΕΕ 0,00% 0,35% 0,35%
ΣΥΝΟΛΑ 37,78% 3,28% 41,06%
έως 31.05.2019 έως 31.05.2019
37,28% 3,28% 40,56%
Από 01.06.2019 έως 31.05.2022 Από 01.06.2019 έως 31.05.2022
36,78% 3,28% 40,06%
Από 01.06.2022 Από 01.06.20222. Οι ασφαλιστικές εισφορές, για κύρια και επικουρική ασφάλιση, των μαθητευόμενων οι οποίοι θα απασχοληθούν σε εργασίες και ειδικότητες που ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.) και η απασχόλησή τους θα παρέχεται κατά κύριο λόγο στις υπόψη εργασίες και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και της Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2778/ τ. Β'/2-12-2011) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες», η οποία τέθηκε σε ισχύ από 1/1/2012, βαρύνουν τον εργοδότη και θα έχουν ως εξής:
 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤ/ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 20,00% 0,00% 20,00%
ΒΑΡΕΑ 3,60% 0,00% 3,60%
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΤΕΑΕΠ 7,00% έως 31.05.2019 0,00% 7,00% έως 31.05.2019
6,50% Από 01.06.2019 έως 31.05.2022 0,00% 6,50% Από 01.06.2019 έως 31.05.2022
6,00% Από 01.06.2022 0,00% 6,00% Από 01.06.2022
ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΕΠ 2,00% 0,00% 2,00%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 6,45% 0,00% 6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,65% 0,00% 0,65%
ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕΔ 3,17% 1,83% 5,00%
ΛΠΕα Α.Ε. ΟΑΕΔ 0,15% 0,00% 0,15%
ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ 0,24% 0,00% 0,24%
ΕΚΛΑ 0,12% 0,10% 0,22%
ΟΕΚ 0,00% 1,00% 1,00%
ΟΕΕ 0,00% 0,35% 0,35%
ΣΥΝΟΛΑ 43,38% 3,28% 46,66%
έως 31.05.2019 έως 31.05.2019
42,88% 3,28% 46,16%
Από 01.06.2019 έως 31.05.2022 Από 01.06.2019 έως 31.05.2022
42,38% 3,28% 45,66%
Από 01.06.2022 Από 01.06.20223. Οι επιχειρήσεις και εργασίες που υπόκεινται στην εισφορά επαγγελματικού κινδύνου, ορίστηκαν με τις διατάξεις του Β.Δ. 473/1961 (ΦΕΚ 119/Α'/1961) που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/1960 (ΦΕΚ 147/Α'/1960) - (Εγκ.158/61 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Η εν λόγω ειδική εργοδοτική εισφορά βαρύνει τις ρητά καθοριζόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 473/61 επιχειρήσεις ή εργασίες (Εγκ.205/61 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και οι ασφαλιστικές εισφορές στις περιπτώσεις έχουν ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤ/ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 20,00% 0,00% 20,00%
ΕΤΕΑΕΠ 7,00% έως 31.05.2019 0,00% 7,00% έως 31.05.2019
6,50% Από 01.06.2019 έως 31.05.2022 0,00% 6,50% Από 01.06.2019 έως 31.05.2022
6,00% Από 01.06.2022 0,00% 6,00% Από 01.06.2022
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 6,45% 0,00% 6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,65% 0,00% 0,65%
ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕΔ 3,17% 1,83% 5,00%
ΛΠΕα Α.Ε. ΟΑΕΔ 0,15% 0,00% 0,15%
ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ 0,24% 0,00% 0,24%
ΕΚΛΑ 0,12% 0,10% 0,22%
ΟΕΚ 0,00% 1,00% 1,00%
ΟΕΕ 0,00% 0,35% 0,35%
ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 1,00% 0,00% 1,00%
ΣΥΝΟΛΑ 38,78% 3,28% 42,06%
έως 31.05.2019 έως 31.05.2019
38,28% 3,28% 41,56%
Από 01.06.2019 έως 31.05.2022 Από 01.06.2019 έως 31.05.2022
37,78% 3,28% 41,06%
Από 01.06.2022 Από 01.06.2022

 

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΘΗΤ/ΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 20,00% 0,00% 20,00%
ΒΑΡΕΑ 3,60% 0,00% 3,60%
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΤΕΑΕΠ 7,00% έως 31.05.2019 0,00% 7,00% έως 31.05.2019
6,50% Από 01.06.2019 έως 31.05.2022 0,00% 6,50% Από 01.06.2019 έως 31.05.2022
6,00% Από 01.06.2022 0,00% 6,00% Από 01.06.2022
ΒΑΡΕΑ-ΕΤΕΑΕΠ 2,00% 0,00% 2,00%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 6,45% 0,00% 6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,65% 0,00% 0,65%
ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΑΕΔ 3,17% 1,83% 5,00%
ΛΠΕα Α.Ε. ΟΑΕΔ 0,15% 0,00% 0,15%
ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ 0,24% 0,00% 0,24%
ΕΚΛΑ 0,12% 0,10% 0,22%
ΟΕΚ 0,00% 1,00% 1,00%
ΟΕΕ 0,00% 0,35% 0,35%
ΕΠΑΓΓ/ΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 1,00% 0,00% 1,00%
ΣΥΝΟΛΑ 44,38% 3,28% 47,66%
έως 31.05.2019 έως 31.05.2019
43,88% 3,28% 47,16%
Από 01.06.2019 έως 31.05.2022 Από 01.06.2019 έως 31.05.2022
43,38% 3,28% 46,66%
Από 01.06.2022 Από 01.06.20225. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Οι εισφορές καταβάλλονται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, δηλαδή έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης ή μεθεπόμενου μήνα εφόσον ο εργοδότης είναι το Δημόσιο, με χρήση της Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.) (σχετ. Γ.Ε. Ε40/907/14.12.2015, Ε40/535/28.7.2015 και Ε40/433/2016 της Δ/νσης Ασφάλισης - Εσόδων του τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ).

6. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μαθητευόμενων στα προγράμματα μαθητείας θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) που υποβάλλει ο εργοδότης στο Ο.Π.Σ. τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν τους μαθητευόμενους- ασφαλισμένους στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό.

Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν μαθητευόμενους πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών -Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα Μισθωτών της έδρας του εργοδότη για να τους αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη - Εισφερόντων και Ταυτότητα Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών (Τ.Π.Τ.Ε.).

Ο μαθητευόμενος/ασφαλισμένος που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στον ΕΦΚΑ, υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων που τηρείται στον Φορέα ΕΦΚΑ.

Η απογραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Μισθωτών. Βασικό και απολύτως απαραίτητο στοιχείο για την διαδικασία της απογραφής είναι ο ΑΜΚΑ του προς απογραφή μαθητευτόμενου/ασφαλισμένου καθώς και ο Α.Φ.Μ.

Για την απεικόνιση των στοιχείων των μαθητευόμενων/ασφαλισμένων στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του μαθητευόμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ - ΟΝΟΜΑ - ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ - ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ - Α.Φ.Μ. κ.λ.π.).

Εκτός των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει επιπροσθέτως να καταχωρούνται τα εξής, ανάλογα με την περίπτωση:

Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «8005» με λεκτική περιγραφή: «ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΙΕΚ, ΣΕΚ ΚΑΙ "ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ -ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ"» και

- Κωδικός Ειδικότητας «332095» με λεκτική περιγραφή: «Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ, ΣΕΚ και "ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ -ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ" ΜΙΚΤΑ-ΕΤΕΑΕΠ», ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «4211»
 

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8005 332095 4211 3,28% 37,78% 41,06%


- Κωδικός Ειδικότητας «332096» με λεκτική περιγραφή: «Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ, ΣΕΚ και "ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ -ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ" ΒΑΡΕΑ- ΕΤΕΑΕΠ» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «4212»
 

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8005 332096 4212 3,28% 43,38% 46,66%


- Κωδικός Ειδικότητας «332097» με λεκτική περιγραφή: «Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ, ΣΕΚ και "ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ -ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ" ΜΙΚΤΑ- ΕΤΕΑΕΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «4213»
 

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8005 332097 4213 3,28% 38,78% 42,06%


- Κωδικός Ειδικότητας «332098» με λεκτική περιγραφή: «Σπουδαστές σε Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ, ΣΕΚ και "ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ -ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ" ΒΑΡΕΑ- ΕΤΕΑΕΠ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ» ώστε να αποδίδεται για την ασφαλιστική κάλυψη Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «4214»

 

ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
8005 332098 4214 3,28% 44,38% 47,66%Στο πεδίο: Ημέρες Ασφάλισης θα καταχωρούνται οι ημέρες που προκύπτουν από την απασχόληση.

Στο πεδίο: Τύπος Αποδοχών θα συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ενδεικτικά οι ακόλουθοι τύποι:

01 - Τακτικές Αποδοχές
14 - Λοιπές Αποδοχές
09 - Αναδρομικές Αποδοχές
08 - Αποδοχές Ασθενείας
3 - Δώρο Χριστουγέννων
05 - Επίδομα Αδείας
4 - Δώρο Πάσχα

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι η εργοδοτική εισφορά είκοσι (20€) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο που προβλέπεται από την περίπτωση Γ του άρθρου 89 του ν.3996/2011 (Α'88) όπως εξειδικεύτηκε με την αρ. ΚΥΑ 23411/2131/30.12.2011 (Β29/2012) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων του ΟΑΕΔ συνεχίζει να καταβάλλεται - ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου Αυγούστου έκαστου έτους - από τους εργοδότες και μετά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 στο ύψος που ισχύει (σχετ.Ε40/627/5.9.2016 ΓΕ Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Η υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) πραγματοποιείται κατά τα γνωστά, τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης (Α.Π. Φ.80000/οικ.60298/1472/23.12.2016 Υ.Α.) ή μεθεπόμενου μήνα εφόσον ο εργοδότης είναι το Δημόσιο, στις ημερομηνίες υποβολής που αναφέρονται στη σχετική εγκύκλιο κάθε φορά σε μηνιαία βάση (για το έτος 2018 οδηγίες έχουν δοθεί με το υπ'αριθμ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./757/1640565/2017/19-12-2017 Γ.Ε. της Δ/νσης Ασφάλισης Εσόδων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Η εμπρόθεσμη υποβολή της ΑΠΔ και η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη καθώς και κάθε άλλη υποχρέωση του εργοδότη ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών και υποχρεώσεων επιβάλλονται οι κατά νόμο επιβαρύνσεις -κυρώσεις.

Κατά την πρώτη υποβολή Α.Π.Δ. και συγκεκριμένα για τις μισθολογικές περιόδους 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 01/2018 και 02/2018 εφόσον οι αντίστοιχες Α.Π.Δ. υποβληθούν έως 31/05/2018 με μαγνητικό ή ψηφιακό μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. (έδρας του εργοδότη) θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

Οι προαναφερθείσες Α.Π.Δ. πρέπει να υποβληθούν με τύπο δήλωσης:

- (01) - Κανονική, εφόσον δεν έχει υποβληθεί για την ίδια μισθολογική περίοδο Α.Π.Δ. με απασχολούμενο προσωπικό ή

- (04) - Συμπληρωματική σε περίπτωση που έχει ήδη υποβληθεί Α.Π.Δ. για την ίδια μισθολογική περίοδο.

Οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) που θα προκύψουν από την υποβολή των ανωτέρω Α.Π.Δ. θα πρέπει να ακυρωθούν οίκοθεν.

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μισθολογικών περιόδων εφόσον καταβληθούν μέχρι 31/05/2018 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες.

Ομοίως, το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη πρέπει οίκοθεν να ακυρώσει ή να μειώσει, κατά το αντίστοιχο ποσό που αναλογεί, την πράξη (Π.Ε.Π.Τ.) που θα προκύψει.

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι οι ανωτέρω οδηγίες και διατάξεις δεν αφορούν στην πρακτική άσκηση των σπουδαστών Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. κλπ. (εργοδοτικής εισφοράς 1,00% επαγγελματικού κινδύνου) όπου συνεχίζουν να ισχύουν οι οδηγίες που έχουν κατά καιρούς δοθεί.

Την παρούσα να λάβει γνώση το προσωπικό των Υπηρεσιών με ευθύνη των Προϊσταμένων Δ/νσεων και Τμημάτων.


O ΑΝ/ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης