Αριθμ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1055699 ΕΞ 2018

Ορισμός μελών του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης / Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την Δ. ΟΡΓ. Β 1089752 ΕΞ 2018, την Δ.ΟΡΓ. Β 1103377 ΕΞ 2018 και την 1021643 ΕΞ 2019.11 Απρ 2018

Taxheaven.gr

Αθήνα 11 Απριλίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β.1055699ΕΞ2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο:210-3311291
Fax:210-3230829
E-Mail:[email protected]
Url: www.aade.gr
 
ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης / Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της υποπαραγράφου ε' της παρ. 4 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 14, του άρθρου 26, του άρθρου 1, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 17 και της παραγράφου 2, της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 3 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ίδιου νόμου,
β) της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 (Β'2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής» και ειδικότερα του άρθρου 3, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β'3985) όμοια, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο γ' της παρ. 3 και την υποπαράγραφο β' της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 καθώς και τις ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.4.2017 (Β' 1509) και ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018 (Β'1233) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
γ) των άρθρων 84 και 85 του ν. 3528/2007 (Α'26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α'33), καθώς και του άρθρου 31 του τελευταίου νόμου,
δ) του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016,
ε) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,
στ) της αριθ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (Β'968) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και ειδικότερα η υποπαρ. β' της παρ. 1 του άρθρου 70 αυτής,
ζ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1067184 ΕΞ 2017/5-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΛΞΗ-ΛΝ7) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορισμός μελών του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης /Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α'94).

4. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1190563ΕΞ2017/21-12-2017 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ως Αναπληρωτή του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)»

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε..

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη με τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και τον εισηγητή και την γραμματεία του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 (Β'2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β'3985) όμοια, καθώς και με τις αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.4.2017 (Β' 1509) και ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018 (Β'1233) αποφάσεις μας και συγκροτήθηκε με τις διατάξεις της υποπαραγράφου β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, ως εξής:

ΑΝΩΤΕΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ / ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.

Ι.1) α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως Πρόεδρο, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.), με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ..

γ) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., ως Πρόεδρο, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.).

δ) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως Πρόεδρο, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.&Ε.Φ.Κ), με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.).

ε) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως Πρόεδρο, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ..

2) α) Τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ..
β) Τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Δ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γ.Δ.Φ.Δ..
γ) Τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ..
δ) Τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γ.Δ. Γ.Χ.Κ..
ε) Τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Ο.Υ., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γ.Δ.Ο.Υ.

3) α) Τον Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο του Νικήτα, τεχνικό εμπειρογνώμονα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, τέως Διευθυντή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Σώρρο του Νικολάου, επίσης τεχνικό εμπειρογνώμονα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ. ή στη Γ.Δ.Φ.Δ., ή στη Γ.Δ.Ο.Υ..
β) Τον Ιωάννη Σώρρο του Νικολάου, τεχνικό εμπειρογνώμονα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, ως μέλος με αναπληρωτή τον Θεμιστοκλή Παναγιωτόπουλο του Νικήτα, επίσης τεχνικό εμπειρογνώμονα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, τέως Διευθυντή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., σε περίπτωση που η προς πλήρωση θέση υπάγεται στη Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. ή στη Γ. Δ.Γ.Χ.Κ..»

II. - Ως εισηγητής του Συμβουλίου, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ., με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ'-Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού της ίδιας Διεύθυνσης.

III.1) Ως γραμματείς του Συμβουλίου ορίζονται οι κατωτέρω υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. κατηγορίας ΠΕ και ΔΕ, οι οποίοι θα ασκούν εκ περιτροπής καθήκοντα γραμματέων σε κάθε συνεδρίαση:
α) Αικατερίνη Βοζίκη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εισπράξεων της Γ.Δ.Φ.Δ..
β) Ανθή Καραγιάννη του Χρήστου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.).
γ) Κωνσταντίνα -Άννα Καρύδη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.)
δ) Αναστασία Μέτσιου του Χαραλάμπους, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.).
ε) Ουρανία Ράπτη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.) της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ..
στ) Φανή Σαμόλαδου του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Δ.Δ.Α.Δ. της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ..
ζ) Ουρανία Σωτηροπούλου του Θεοδώρου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων (Δ.Σ.Τ.Ε.Π.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ.& Ε.Φ.Κ.)
η) Ευθυμία Χρήστου του Χαραλάμπους, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ελέγχων (Δ.ΕΛ.) της Γ.Δ.Φ.Δ..
θ) Σοφία Διγώνη του Θεοδώρου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ..
ι) Μαρία Γεμελιάρη του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στο Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ..
ια) Δήμητρα Ρούβαλη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Δ.Α.Δ. της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ..
ιβ) Ειρήνη Μακρίνα του Ιωάννη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Δ.Α.Δ. της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ..
ιγ) Ρίτα-Αρετή Παπανικολάου του Βασιλείου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Δ.Α.Δ. της Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ..
ιδ) Βασιλική Χάντζου του Αριστείδους, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης.
2) Ο γραμματέας ή οι γραμματείς, με τους τυχόν αναπληρωτές τους, ορίζονται σε κάθε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.
3) Για τις συνεδριάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα ή τους γραμματείς του Συμβουλίου το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.


Β. Έργο του Συμβουλίου, είναι η γνωμοδότηση για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης της Α.Α.Δ.Ε., πλην των Προϊσταμένων αντίστοιχου επιπέδου Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή και των Προϊσταμένων Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε.

Γ. Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., εκτός από τα Συμβούλια, στα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος, δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις και των λοιπών Συμβουλίων Επιλογής με ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της αξιολόγησης των υποψηφίων, χωρίς όμως το δικαίωμα βαθμολόγησής τους.

Δ. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το παρόν Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων:
1) ορίζει το θέμα των συνεδριάσεων,
2) εξετάζει τις αιτήσεις και αξιολογεί τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων,
3) εξετάζει τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων, αναφορικά με τις επιλέξιμες ή μη υποψηφιότητες, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.),
4) εξετάζει τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων, αναφορικά με τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων (α), (β) και (γ) του άρθρου 2 της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως ισχύει, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ.Δ.Α.Δ. και γνωστοποιεί τη σχετική απόφαση, περί τυχόν αποδοχής των ενστάσεων στην ανωτέρω Διεύθυνση, προκειμένου να προβεί στην αναμόρφωση των Φύλλων αξιολόγησης,
5) οριστικοποιεί τη μοριοδότηση των υποψηφίων και τον ενιαίο πίνακα κατάταξης υποψηφίων που έχει καταρτίσει η Δ.Δ.Α.Δ., ανά προκηρυσσόμενη θέση, κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της βαθμολογίας που λαμβάνουν αυτοί από τις τρεις (3) ομάδες κριτηρίων (α), (β) και (γ),
6) οριστικοποιεί τον συνταχθέντα, από τη Δ.Δ.Α.Δ., πίνακα προκρινόμενων υποψηφίων στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, που περιλαμβάνει τους δεκαπέντε (15) πρώτους συγκεντρώσαντες την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των αναφερόμενων (α), (β) και (γ) ομάδων κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων, οι οποίοι προκρίνονται στη διαδικασία της συνέντευξης,
7) έχει την ευθύνη της διεξαγωγής γραπτής εξέτασης, ανά περίπτωση,
8) διεξάγει τη δομημένη συνέντευξη,
9) συντάσσει πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της τελικής συνολικής τους βαθμολογίας.

Ε. Για όσα θέματα λειτουργίας του παρόντος Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016/8.9.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Β'3985) όμοια, καθώς και με τις ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.4.2017 (Β' 1509) και ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018 (Β'1233), αποφάσεις μας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45).

ΣΤ.- Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα συνεδριάζει εντός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών σε κατάστημα που στεγάζονται υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., που θα ορίζεται κάθε φορά από τον Πρόεδρο αυτού.

Ζ-. Στον Πρόεδρο, στα μέλη, στον εισηγητή και στους γραμματείς του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου δεν οφείλεται για τη συμμετοχή τους σε αυτό οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η.- Η θητεία του παρόντος Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης.

Θ. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η αριθ. Δ. ΟΡΓ. Β 1067184 ΕΞ 2017/5-5-2017 (ΑΔΑ: 6ΚΛΞΗ-ΛΝ7) απόφασή μας.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α
Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ
(ΔΔΑΔ Γ 1190563ΕΞ2017/21-12-2017)


Taxheaven.gr