Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1054/2018 Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελευθέρα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»

Σχόλια: Βλέπε και ΠΟΛ.1085/2018 "Κοινοποίηση της αρ.πρωτ. ΠΟΛ.1054/16.03.2018 απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. περί τροποποίησης του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/4.7.2017 (ΦΕΚ2540/Β') όμοιας."


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-2018 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

ΠΟΛ.1054/2018
Τροποποίηση του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/04-07-2017 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφασης Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελευθέρα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από ΦΠΑ για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους»

ΠΟΛ 1054/2018

(ΦΕΚ Β' 1261/10-04-2018)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 8 του άρθρου 39 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/ Α') και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του Μέρους Πέμπτου του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25 παρ. 1 περ. β), υποπερ.δδ και περ. ε), υποπερ.ββ δεύτερο εδάφιο παρ. 2, 28 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α') «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α», όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. ΠΟΛ.1101/2017 (ΦΕΚ 2540/Β') απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. «Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους».

4. Την αριθμ. Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.1987 (ΦΕΚ 3/Β') Α.Υ.Ο. «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. σκαφών (πλοίων και πλωτών μέσων γενικά), που προβλέπεται από τις διατάξεις των περιπτ. α, γ, δ, ε, και η της παρ. 1 του αρθ. 22, καθώς και της περιπτ. α της παρ. 1 του αρθ. 20 του ν. 1642/1986», όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της αριθμ. Τ.1400/10/20.3.2000(ΦΕΚ 418/Β΄) Α.Υ.Ο. «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών κ.λπ.».

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

7. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α').

8. Την αριθ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'), όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α' του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α') «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

10.Τις διατάξεις της αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 968/Β') απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

11. Την ανάγκη αντιμετώπισης περιπτώσεων κατασκευής πλοίων και ναυπηγημάτων, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος της αριθμ. ΠΟΛ.1101/2017 (ΦΕΚ 2540/Β') απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. είχαν υπαχθεί στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 43 της αριθμ. Τ.1400/10/00/20.3.2000 (ΦΕΚ 418/Β') Α.Υ.Ο. διαδικασία.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Άρθρο 1

1. Ο τίτλος του άρθρου 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/2017 (ΦΕΚ 2540/Β') Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Καταργούμενες - Μεταβατικές διατάξεις».

2. Στο άρθρο 11 της αριθμ. ΠΟΛ.1101/2017 (ΦΕΚ 2540/Β') απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. προστίθενται εδάφια δεύτερο και επόμενα ως ακολούθως:
«Για τις κατασκευές πλοίων και ναυπηγημάτων, που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν ήδη υπαχθεί στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις της αριθμ. Τ.1400/10/00/20.3.2000 (ΦΕΚ 418/Β') Α.Υ.Ο. διαδικασία και δεν έχει οριστικοποιηθεί η ατέλεια των απαιτούμενων υλικών κατασκευής τους, τα άρθρα 37 έως 43 της αμέσως ως άνω Α.Υ.Ο. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την οριστικοποίηση της ατέλειας. Τα υπό κατασκευή πλοία και ναυπηγήματα δύνανται να μεταφερθούν για την ολοκλήρωση της κατασκευής τους σε χώρους άλλου ναυπηγείου, με άδεια της αρμόδιας τελωνειακής αρχής που έχει χορηγήσει την έγκριση της ατέλειας η οποία εκδίδεται κατόπιν αίτησης της πλοιοκτήτριας εταιρίας. Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος ατέλειας του πλοίου αποστέλλεται στην τελωνειακή αρχή στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας θα συνεχισθεί η ναυπήγηση του πλοίου ενημερώνοντας σχετικά και τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., τηρουμένων αναλόγως κατά τα λοιπά των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των αριθμ Τ. 1400/10/00/20.3.2000 (ΦΕΚ 418/Β’) και Π.8271/4879/ ΠΟΛ.366/18.12.1987 (ΦΕΚ 3/Β’) Α.Υ.Ο.»

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης