ΠΟΛ.1022/15.2.2005

Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.», καθώς και τρόπος και χρόνος δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3296/2004 (1016122/338/75/0014)Σχόλια: Βλέπε Και που τροποποιεί τις ημερομηνίες υποβολής των σημειωμάτων περαίωσης


15 Φεβ 2005

Taxheaven.gr


Aθήνα 15 Φεβρουαρίου 2005

Αρ.Πρωτ.1016122/338/75/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α) Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΟΛ.1022
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε΄
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ Α΄
Β) Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Γ) Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄,
Ταχ. Δ/νση Σίνα 2 - 4
T.K. 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ.Μπούρα – Β.Δεδεμάδης
Τηλέφωνο 2103647202-5
FAX 2103645413

ΠΟΛ 1022

ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης Φ.Π.Α.», καθώς και τρόπος και χρόνος δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004».

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 17 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253/Α').
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000 ΦΕΚ 248/Α').
3. Την υπ' αριθ. 14650/Δ10Ε/85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Την ανάγκη διευκόλυνσης των φορολογουμένων για την ομαλή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για την περαίωση των δηλώσεων ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν.3296/2004, εφόσον προκύπτει διαφορά ακαθαρίστων εσόδων, υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ», σε δύο αντίτυπα, όπως το συνημμένο υπόδειγμα στην παρούσα.
Το «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ» συνυποβάλλεται με την εκκαθαριστική δήλωση της διαχειριστικής περιόδου που αφορά, από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην ρύθμιση, εφόσον επιθυμούν να περαιώσουν.

2. Το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ βεβαιώνεται και καταβάλλεται σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις. Εάν το οφειλόμενο ποσό είναι μέχρι και τριακόσια (300) ευρώ, καταβάλλεται εφάπαξ.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτόχρονα με την υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και οι επόμενες καταβάλλονται, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, για τις Δημόσιες Υπηρεσίες των μηνών που ακολουθούν.

3. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ», καταβάλλονται ταυτόχρονα όλες οι δόσεις που έπρεπε να είχαν καταβληθεί, εάν το Σημείωμα αυτό είχε υποβληθεί εμπρόθεσμα.

4. Τα ποσά των οφειλών θα βεβαιώνονται ως έσοδα προϋπολογισμού στους αντίστοιχους ήδη υφιστάμενους κωδικούς για την μετ' έλεγχον διαδικασία.

5. Εξαιρετικά, η προθεσμία υποβολής μόνο του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ», για τις διαχειριστικές περιόδους που έληξαν από 1.1.2003 μέχρι και 31.12.2004, παρατείνεται μέχρι και την 2α Ιουνίου 2005.
Η υποβολή του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ», της παραγράφου αυτής, θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του υποκειμένου και θα ολοκληρωθεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, ως εξής:

Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ

Ημερομηνία υποβολής

1 - 2 την

2α Ιουνίου 2005

3 - 4 την

3η Ιουνίου 2005

5 - 6 την

6η Ιουνίου 2005

7 - 8 την

7η Ιουνίου 2005

9 - 0 την

8η Ιουνίου 20056. Τα «Ειδικά Σημειώματα Περαίωσης ΦΠΑ» θα καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο που θα τηρείται στο τμήμα ΦΠΑ της αρμόδιας ΔΟΥ. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα «Ειδικά Σημειώματα Περαίωσης» κατά σειρά υποβολής, η διαχειριστική περίοδος που αφορούν, το νέο πιστωτικό υπόλοιπο ή το χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει με βάση το «Ειδικό Σημείωμα Περαίωσης ΦΠΑ» και ο τυχόν πρόσθετος φόρος.

7. Για την περαίωση των λοιπών φορολογιών κατά το άρθρο 16 του Ν.3296/2004, υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ, στις περιπτώσεις που κατά το άρθρο 15 του ίδιου νόμου, προκύπτουν διαφορές ακαθαρίστων εσόδων προς δήλωση, σχετικές συμπληρωματικές δηλώσεις για τις διαφορές αυτές και τα οικεία ποσά διαφορών φόρων, τελών και εισφορών, καταβάλλονται εφάπαξ με την υποβολή των εν λόγω δηλώσεων.

8. Για τις λοιπές φορολογίες που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έληξαν στις 31.12.2004, οι οικείες συμπληρωματικές δηλώσεις κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να υποβάλλονται μέχρι και την 2α Ιουνίου 2005.

9. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η έναρξη ισχύος της ορίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Taxheaven.gr